Indhold

Dette afsnit handler om omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som er omfattet af et tilladelsessystem.

Afsnittet indeholder:

 • Tilladelseskompetencen som er en undtagelse ved etablering af koncernforbindelse
 • Administrative hensyn til koncernen
 • Bemyndigelse til Skatterådet - uddelegering af kompetencen
 • Indkomstår kontra sambeskatningsperiode
 • Eksempler
 • Frist for ansøgning om omlægning af indkomstår
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Tilladelsessystemet som er en undtagelse ved etablering af koncernforbindelse

Hovedreglen er, at alle selskaber i en national og international sambeskatning skal have samme indkomstår som administrationsselskabet.

En undtagelse er, når koncernforbindelse etableres. Der kan ofte være situationer, hvor en omlægning af et datterselskabs indkomstår er nødvendig. Det betegnes som en obligatorisk omlægning.

Se SEL § 10, stk. 5 og afsnit C.D.3.1.3 om omlægning af indkomstår.

En anden undtagelse er, når en omlægning ved etablering af koncernforbindelse sker på en anden måde, fx ved omlægning af administrationsselskabets indkomstår. Det kræver, at baggrunden er administrative hensyn til koncernen, og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele.

Administrationsselskabet skal i disse tilfælde altid anmode om tilladelse til omlægning efter SEL § 31 B, stk. 1. 3. pkt.

Administrative hensyn til koncernen

En betingelse for omlægning på en anden måde er, at årsagen er administrative hensyn til koncernen, og der ikke opnås særlige skattemæssige fordele.

Det kan fx være en situation, hvor administrationsselskabet har købt en koncern med et andet indkomstår. Ofte er der en velbegrundet årsag til koncernens tidligere valg af indkomstår, som fx

 • branchemæssige sæsonudsving
 • branchemæssig travlhed
 • hensyn til lageroptælling
 • hensyn til opgørelse af igangværende arbejde
 • forretningsmæssige årsager
 • væsentlig administrative omkostninger
 • væsentlig belastning af bogholderi- og IT-systemer
 • udløb til et kvartal
 • et større antal datterselskaber.

Derfor kan det være lettere administrativt at omlægge indkomståret for administrationsselskabet i stedet for koncernen, hvori selve driftsaktiviteten er. Se SEL § 31 B, stk. 1, 3. pkt.

Bemyndigelse til Skatterådet - uddelegering af kompetence

Skatterådet har uddelegeret tilladelseskompetencen til Skatteforvaltningen. Skatteforvaltningens afgørelser kan påklages til Skatterådet.

Se SEL § 31 B, stk. 1, 4. pkt. og bekendtgørelse nr. 464 af 22. maj 2007 om administrationsselskabers omlægning af indkomstår.

Indkomstår kontra sambeskatningsperiode

På tidspunktet, hvor der etableres koncernforbindelse, indtræder der sambeskatning.

Der skal ske en afgrænsning af indkomstår og sambeskatningsperiode i de enkelte selskaber i oplægningsperioden.

Da administrationsselskabets indkomstår lægges om til datterselskabets indkomstår, medfører det, at administrationsselskabets indkomstår altid udløber samtidig med datterselskabets indkomstår. Derfor bliver administrationsselskabets indkomstår enten forkortet eller forlænget.

Denne forskel er illustreret som "skrå bagkanter" i de efterfølgende eksempler.

I visse tilfælde er det ikke hele datterselskabets indkomstår, der indgår i sambeskatningsperioden, fx hvis koncernforbindelsen etableres efter, datterselskabets indkomstår er påbegyndt. I denne situation skal der laves en særskilt indkomstopgørelse for den del af indkomståret, der ikke er omfattet af sambeskatningen, dvs. for perioden fra datterselskabets indkomstårs begyndelse til koncernforbindelsens etablering.

Eksempler

Eksemplerne illustrerer praksis i følgende situationer:

 1. Begge selskaber befinder sig i samme indkomstår ved etablering af koncernforbindelse - eksempel 1-5.
 2. Administrationsselskabets indkomstår er begyndt før datterselskabets indkomstår - eksempel 6-7.
 3. Datterselskabets indkomstår er begyndt før administrationsselskabets indkomstår - eksempel 8-10.
 4. Et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sit første indkomstår, og dette indkomstår er ikke begyndt af det andet selskab - eksempel 11.

Ad A. Begge selskaber befinder sig i samme indkomstår ved etablering af koncernforbindelse

Eksempel 1 - se SKM2006.778.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Datterselskabets indkomstår er 1. juli til 30. juni. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
 • Koncernforbindelsen etableres den 15. februar 2006.

Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Etablering af koncernforbindelse medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 15. februar 2006 til 30. juni 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, men der skal laves en særskilt indkomstopgørelse for perioden 1. juli 2005 til 14. februar 2006.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Eksempel 2 - se SKM2006.779.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er 1. juli til 30. juni. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
 • Datterselskabets indkomstår er 1. oktober til 30. september. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1.oktober 2005 til 30. september 2006.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Begge selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. juli 2005 til 30. september 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forlænges.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. oktober 2005 til 30. juni 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, og der skal ikke laves en særskilt indkomstopgørelse.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Eksempel 3 - se SKM2006.781.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er 1. juni til 31. maj. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. juni 2005 til 31. maj 2006.
 • Datterselskabets indkomstår er 1. maj til 30. april. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1.maj 2005 til 30. april 2006.
 • Koncernforbindelsen etableres den 1. juni 2005.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Begge selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. juni 2005 til 30. april 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. maj 2005 til 30. april 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, og der skal ikke laves en særskilt indkomstopgørelse.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Eksempel 4 - se SKM2006.782.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Datterselskabets indkomstår er 1. oktober - 30. september. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1.oktober 2004 til 30. september 2005.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Begge selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for det første indkomstår, som begynder efter 15. december 2004, dvs. for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. januar 2006 til 30. september 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, og der skal ikke laves en særskilt indkomstopgørelse.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Eksempel 5 - se SKM2007.4.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er 1. maj - 30. april. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. maj 2005 til 30. april 2006.
 • Datterselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Begge selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for det første indkomstår, som begynder efter 15. december 2004, dvs. for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. maj 2005 til 31. december 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forlænges.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, og der skal ikke laves en særskilt indkomstopgørelse.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Ad B. Administrationsselskabets indkomstår er begyndt før datterselskabets indkomstår

Et administrationsselskab kan etablere koncernforbindelse med et datterselskab, som ikke har begyndt administrationsselskabets indkomstår. Datterselskabets indkomstår anses derfor for at være udløbet på tidspunktet, hvor koncernforbindelsen etableres.

Se SEL § 10, stk. 5, 3. pkt.

Reglen beskriver, hvordan omlægningen skal ske, hvis et datterselskab omlægger sit indkomstår til at følge administrationsselskabets indkomstår.

Skatterådet har i to afgørelser besluttet, hvornår reglen skal anvendes, når det er administrationsselskabets indkomstår, der ønskes omlagt:

Eksempel 6 - se SKM2007.134.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er 1. maj - 30. april. Indkomståret 2007 omfatter perioden 1. maj 2006 til 30. april 2007.
 • Datterselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Koncernforbindelsen etableres den 27. juni 2006, dvs. i forskellige indkomstår.

Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. maj 2006 til 31. december 2007 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2007 forlænges.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 27. juni 2006 til 31. december 2007.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 forkortes, og indkomståret 2007 forlænges.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Eksempel 7 - se SKM2006.777.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er 1. juli - 30. juni. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
 • Datterselskabernes indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Alle tre selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for det første indkomstår, som begynder efter 15. december 2004, dvs. for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabernes indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. juli 2005 til 31. december 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forlænges.
 • Datterselskabernes sambeskatningsperiode med administrationsselskabet omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Datterselskabernes indkomstår 2006 er uændret.
 • Datterselskaberne skal også sambeskattes - uden administrationsselskabet - for indkomståret 2005, som uændret omfatter 1. januar 2005 til 31. december 2005.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Hvis reglen i SEL § 10, stk. 5, 3. pkt. var anvendt, betød det, at datterselskabet skulle forkorte sit indkomstår 2005 til at afslutte den 30. juni 2005. Skatterådet anvender ikke reglen, fordi sambeskatningen ikke indtræder i forbindelse med, at koncernforbindelsen etableres. Sambeskatning indtræder i forbindelse med indtræden i de nye sambeskatningsregler. Omlægningen svarer til de situationer, hvor datterselskabet har begyndt et indkomstår, som administrationsselskabet ikke har begyndt.

Ad C. Datterselskabets indkomstår er begyndt før administrationsselskabets indkomstår

Et administrationsselskab kan etablere koncernforbindelse med et datterselskab, hvor datterselskabets indkomstår er begyndt før administrationsselskabets indkomstår. Denne situation er ikke direkte reguleret i SEL § 10, stk. 5.

Hvis datterselskabet omlægger sit indkomstår, er situationen beskrevet i eksempel 2 i bemærkningerne til lov nr. 426 af 6. juni 2005 (L121, 2004/05).

Skatterådet har i tre afgørelser besluttet, hvornår reglen skal anvendes, når det er administrationsselskabets indkomstår, der ønskes omlagt:

Eksempel 8 - se SKM2006.774.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Datterselskabets indkomstår er 1. maj - 30. april. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. maj 2005 til 30. april 2006.
 • Koncernforbindelsen etableres den 31.august 2005, dvs. i forskellige indkomstår.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Begge selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for det første indkomstår, som begynder efter 15. december 2004, dvs. for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. januar 2006 til 30. april 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 31. august 2005 til 30. april 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret, men der skal laves en særskilt indkomstopgørelse for perioden 1. maj 2005 til 30. august 2005.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Eksempel 9 - se SKM2006.775.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Datterselskabets indkomstår er 1. juli - 30. juni. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Begge selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for det første indkomstår, som begynder efter 15. december 2004, dvs. for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Eksempel 10 - se SKM2006.780.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Administrationsselskabet blev stiftet den 21. juni 2005 efter virksomhedsomdannelsesloven med virkning fra 1. januar 2005.
 • Datterselskabernes indkomstår er 1. juli - 30. juni. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Alle tre selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for det første indkomstår, som begynder efter 15. december 2004, dvs. for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabernes indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. januar 2006 til 30. juni 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes.
 • Datterselskabernes sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. juli 2005 til 30. juni 2006.
 • Datterselskabernes indkomstår 2006 er uændret.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Ad D. Et nystiftet selskab etablerer koncernforbindelse med et andet selskab i sit første indkomstår, og dette indkomstår er ikke begyndt af det andet selskab

Et nystiftet selskab kan etablere koncernforbindelse med et andet selskab i sit første indkomstår, hvor dette indkomstår ikke er begyndt af det andet selskab.

Denne situation er beskrevet i SEL § 10, stk. 5, 4. pkt.

Reglen gælder både for nystiftede administrationsselskaber og nystiftede datterselskaber.

Eksempel 11 - se SKM2006.776.SR:

 • Administrationsselskabets indkomstår er kalenderåret. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006.
 • Datterselskabet er stiftet den 1. oktober 2005, og dets indkomstår er 1. oktober - 30. september. Indkomståret 2006 omfatter perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006.

Koncernforbindelsen eksisterer allerede på tidspunktet, hvor de nye sambeskatningsregler vedtages. Begge selskaber skal derfor indgå i en sambeskatning for det første indkomstår, som begynder efter 15. december 2004, dvs. for indkomståret 2006. Administrationsselskabet ønsker at omlægge sit indkomstår, så det følger datterselskabets indkomstår. Dette medfører:

 • Administrationsselskabets sambeskatningsperiode omfatter til perioden 1. januar 2006 til 30. september 2006 (omlægningsåret).
 • Administrationsselskabets indkomstår 2006 forkortes.
 • Datterselskabets sambeskatningsperiode omfatter perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006.
 • Datterselskabets indkomstår 2006 er uændret.

Det prikkede område viser den samlede sambeskatningsperiode:

Frist for ansøgning om omlægning af indkomstår

Hovedreglen er, at både meddelelse om ændring af indkomstår og ansøgning om ændring af indkomstår skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, som ønskes omlagt. Der er ikke mulighed for dispensation for denne frist. Se SEL § 10, stk. 2.

Der er ingen fristregler i SEL § 31 B, stk. 1, 3. pkt. i forbindelse med ansøgning om omlægning af indkomstår.

Skatterådet har ud fra en samlet konkret vurdering i en afgørelse imødekommet en anmodning om omlægning af administrationsselskabets indkomst. Ansøgningen var modtaget 3 ½ måned efter udløbet af det indkomstår, som ønskedes omlagt. SKAT havde indstillet, at ansøgningen ikke skulle imødekommes. Se SKM2007.4.SR.

Reglen i SEL § 31 B, stk. 1, 3. pkt. kan derfor efter en samlet konkret vurdering give mulighed for at imødekomme ansøgninger om omlægning af indkomstår, selv om ansøgningen er sendt efter udløbet af det pågældende indkomstår.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2007.134.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begynder før datterselskabets indkomstår, imødekommet. Hensyn til holdingselskab, økonomi og administration,

SKM2007.4.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begge selskaber befinder sig i, imødekommet. Hensyn til forberedelse af generationsskifte. Ansøgningen var modtaget 3 ½ måned efter udløbet af det indkomstår, som ønskedes omlagt. SKAT havde indstillet, at ansøgningen ikke skulle imødekommes.

SKM2006.782.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begge selskaber befinder sig i, imødekommet. Hensyn til holdingselskab, ressourcekrævende at lave et revideret perioderegnskab og at tilpasse IT-systemer, samt sæsonbetonet aktivitet.

SKM2006.781.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begge selskaber befinder sig i, imødekommet. Hensyn til holdingselskab med begrænset bilagsmængde.

SKM2006.780.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begynder efter datterselskabernes indkomstår, imødekommet. Hensyn til bekostelig og tidskrævende affære at omlægge de to driftsselskabers indkomstår.

SKM2006.779.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begge selskaber befinder sig i, imødekommet. Hensyn til forretningsmæssige årsager.

SKM2006.778.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begge selskaber befinder sig i, imødekommet. Hensyn til holdingselskab og forretningsmæssige årsager.

SKM2006.777.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begynder før datterselskabernes indkomstår, imødekommet. Hensyn til mindretalsaktionær, balancesammensætning og regnskabsafslutning.

SKM2006.776.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begynder efter et nystiftet datterselskabs indkomstår, imødekommet. Hensyn til sæsontravlhed

SKM2006.775.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begynder efter datterselskabets indkomstår, imødekommet. Hensyn til holdingselskab, lageroptælling og opgørelse af igangværende arbejder.

SKM2006.774.SR

Omlægning af administrationsselskabets indkomstår, som begynder efter datterselskabets indkomstår, imødekommet. Hensyn til holdingselskab med en ejendom, som udlejes fuldt ud til datterselskabet, administration og økonomi.