ML § 37, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6."

Momssystemdirektivets artikel 168 har - i den danske sprogversion - følgende ordlyd:

"I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a)......."

Momssystemdirektivets artikel 168 har - i den engelske sprogversion - følgende ordlyd:

"In so far as the goods and services are used for the purposes of the taxed transactions of a taxable person, the taxable person shall be entitled, in the Member State in which he carries out these transactions, to deduct the following from the VAT which he is liable to pay:

(a)...". (Skattestyrelsens kursivering).

Bemærk

Bemærk, at det alene er en betingelse for fradragret, at den udgående transaktion er momspligtig (uden at være momsfritaget). Som det fremgår af den engelske sprogversion, er det ikke en betingelse, at der allerede er betalt moms af den udgående transaktion. Der er med andre ord en fejl i den danske sprogversion.