Indhold

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lignende for virksomhedens personale.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der er ikke fradragsret for momsen i forbindelse med anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse og lignende til virksomhedens personale. Se ML § 42, stk. 1, nr. 4.

Hvis en virksomhed udlejer ferieboliger til personalet, sådan at der skal betales moms af denne udlejning, har virksomheden dog fradragsret for momsen vedrørende drift mv. af ferieboligerne. Dette skyldes at udlejningen anses for en selvstændig erhvervsmæssig aktivitet. Se MNA1979, 592 og TfS1986, 386MNA. Se afsnit D.A.5.8.4.1.2 om udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

TfS1986, 386MNA

Sagen handlede om erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder og sommerhuse til ansatte, der ofte skete uden avance.

Momsnævnet traf på denne baggrund afgørelse om, at erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder, eventuelt i form af timeshares, til personalet almindeligvis ikke kunne anses som erhvervsmæssig virksomhed i henhold til momsloven. Det var dog en betingelse, at der ikke samtidig fra virksomheden skete udlejning af andre faciliteter, fx cafeteriadrift, eller den fremstod som hoteldrift.

Momsnævnet anførte videre, at spørgsmålet om, hvorvidt en sådan udlejning/udlån uden avance var af erhvervsmæssig karakter, så virksomheden omfattes af momspligten, herefter måtte bero på en konkret vurdering.

Momsnævnet præciserer den tidligere afgørelse MNA1979, 592.

MNA1979, 592

Erhvervsvirksomheder og faglige organisationer, som (korttids)udlejede eller udlånte ferieboliger til medarbejdere eller medlemmer blev omfattet af momspligten mens udlejning (udlån) af sommerhuse var momsfritaget.

MNA 1979, 592, er præciseret i TfS1986, 386MNA.