Dato for udgivelse
20 Dec 2012 12:45
Til
Arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende
Sagsnummer
12-0261159
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 17. december 2012 vedtaget L 68 om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2013.


Folketinget har den 17. december 2012 vedtaget lovforslag L 68 om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2013.

Afgiftspligt og registrering

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring er den eneste afgiftspligtige efter loven og har pligt til at være registreret herfor hos SKAT.

Opgørelse af afgiften

Afgiften består af to dele:

  • En afgift på 17 pct. af det bidrag, som alle sikringspligtige arbejdsgivere og frivilligt sikrede betaler til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.
  • En afgift på 13 pct. af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Afgiften opgøres på grundlag af summen af faktisk indbetalte bidrag i det foregående kalenderår og summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. i det foregående kalenderår. Det følger af lovens overgangsbestemmelser, at der for opgørelsen af afgiften for 2013 gælder særlige regler.

Frist for angivelse og betaling

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring skal senest den 15. september i afgiftsåret angive og indbetale afgiften til SKAT.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan søge dækning for afgiften

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdom kan søge dækning for afgiften ved at forhøje bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Ved forhøjelsen af bidraget skal Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring fastsætte forhøjelsen af bidraget ud fra den sikringspligtiges eller frivilligt sikredes branchetilhørsforhold, antallet af fuldtidsansatte og i forhold til de faktiske arbejdsskadeudgifter, der kan henføres til den brancheundergruppe, som den pågældende er indplaceret i. For sikringspligtige og frivilligt sikrede indplaceret i brancheundergruppen "Uoplyst" beregnes forhøjelsen af bidraget dog med udgangspunkt i et gennemsnit af grundlaget pr. ansat i de øvrige brancheundergrupper.  

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring kan søge dækning for de faktiske administrationsomkostninger

Til dækning af administrationsudgifterne som følge af loven kan Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring forhøje bidraget til erhvervssygdomssikringen med de faktiske administrationsudgifter. Beløbet pr. fuldtidsansat må dog ikke overstige et grundbeløb på 4 kr.