Dette afsnit handler om tilbagebetaling af udbytteskat.

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Personer

  • Selskaber, fonde m.fl.

  • Ikke skattepligtig i Danmark

  • Ikke hævet udbytteskat

  • Særligt om forældelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Personer

Hvis den skattepligtige er omfattet af KSL § 1, stk. 1, bliver udbytteskatten udbetalt som overskydende skat efter reglerne i KSL § 62 C, hvis der ikke kan modregnes i slutskatten, og hvis udbytteskatten ikke er endelig efter PSL § 8 a. Se KSL § 67, stk. 5.

Er udbyttemodtageren ikke omfattet af KSL § 1, stk. 1, udbetales beløbet kun kontant, hvis det udgør 25 kr. eller derover. Se KSL § 67, stk. 5.

Selskaber, fonde m.fl.

Skatteministeren kan fastsætte regler for tilbagesøgning og udbetaling af det indeholdte beløb for skattepligtige efter SEL § 1 eller FBL, som er fritaget for indeholdelse af udbytteskat efter KSL § 65, stk. 3. Se KSL § 67, stk. 6.

Reglerne findes i KSLbek, kap. 9.

Der udbetales ikke godtgørelse eller renter ved udbetalingen. Se KSL § 67, stk. 6.

Ikke hævet udbytte

Det forhold, at udbyttet ikke hæves, giver ikke selskabet ret til tilbagebetaling af udbytteskatten og giver ikke aktionæren eller andelshaveren ret til at få udbytteskatten udbetalt i videre omfang end fastsat i KSL § 67. Se KSL § 66, stk. 3.

Se også SKM2010.92.LSR, hvor generalforsamlingen i et selskab vedtog udlodning af udbytte. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at lade udbytteudlodningen bortfalde. Det blev anset som aktionærernes tilskud til selskabet, og den allerede betalte udbytteskat kunne derfor ikke kræves tilbagebetalt.

Ikke skattepligtig i Danmark

Den, som har erhvervet udbytte, hvori der er indeholdt udbytteskat kan få udbetalt et beløb svarende til udbytteskatten, hvis vedkommende ikke er skattepligtig i Danmark. Se KSL § 67, stk. 3. Det kræver, at man søger om det. Se KSL § 67, stk. 3.

Omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomst m.m.

Hvis man er skattepligtig efter KSL § 2 eller SEL § 2 og har modtaget udbytte kan man få tilbagebetalt det beløb, som den indeholdte udbytteskat overstiger den endelige skat efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller direktiv 2011/96/EU om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater. Se KSL § 69 b, stk. 1.

SKAT skal udbetale beløbet inden 6 måneder fra SKAT har modtaget anmodningen om tilbagebetaling. Hvis SKAT ikke tilbagebetaler beløbet inden udbetalingsfristen, skal beløbet forrentes med en rente svarende til renten efter OPKL § 7, stk. 2, med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned. Se KSL § 69 b, stk. 1. Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, er omtalt i afsnit A.B.4.6.2.

SKAT kan afbryde udbetalingsfristen, hvis SKAT på grund af udbyttemodtagerens forhold ikke foretage kontrol af, om betingelserne for tilbagebetaling af den indeholdte udbytteskat er opfyldt. Se KSL § 69 b, stk. 2.

Særligt om forældelse

SKAT udsendte den 13. juni 2016 et styresignal om ændring af praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Forældelsesfristen for sådanne krav er fremadrettet 3 år. Se SKM2016.263.SKAT.

Det indebærer, at krav på refusion af indeholdt udbytteskat anses for forældet efter 5 år, hvis anmodningen om refusion er modtaget hos SKAT senest 3 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet. Er anmodningen modtaget hos SKAT senere end 3 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, anses kravet på refusion af indeholdt udbytteskat for forældet efter 3 år.

Udbyttemodtagere, som endnu ikke har anmodet om refusion af indeholdt udbytteskat, og hvis krav er ældre end 3 år, har dermed 3 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet til at gøre kravet gældende over for SKAT.

Krav på refusion af indeholdt udbytteskat forældes således:

  • efter 5 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos SKAT inden offentliggørelsen af styresignalet,
  • efter 5 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos SKAT i perioden fra offentliggørelsen af styresignalet og senest 3 måneder efter offentliggørelsen, og
  • efter 3 år, hvis anmodningen om refusion af kravet er modtaget hos SKAT senere end 3 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet.

Praksisændringen fører ikke til, at forældelsesfristen forlænges ud over de 5 år, der fulgte af hidtidig praksis. Praksisændringen berører ikke en anden forældelsesfrist følger af en dobbeltbeskatningsoverenskomst

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2010.92.LSR

Selskabets generalforsamling vedtog udlodning af udbytte med det forbehold, at udbyttet ikke skulle udbetales før bestyrelsen anså det for økonomisk forsvarligt. Uanset forbeholdet blev det anset for ordinært udbytte, og der skulle derfor ske indeholdelse af udbytteskat ved vedtagelsen. Udbyttet var vedtaget og aktionærerne havde krav herpå. Udlodningens bortfald blev anset som aktionærernes tilskud til selskabet. Udbytteskatten skulle ikke tilbagebetales.

 

Styresignaler

SKM2016.263.SKAT

Styresignal om at SKAT ændrer praksis vedrørende forældelse af krav på refusion af indeholdt udbytteskat. Forældelsesfristen for sådanne krav er fremadrettet 3 år