Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for bogføring og regnskab for afgift af mineralolieprodukter, kul, elektricitet, gas og kuldioxid. 

Afsnittet indeholder:

  • Regnskab for energiafgift af mineralolieprodukter mv.
  • Regnskab for afgift af stenkul, brunkul og koks mv.
  • Regnskab for afgift af elektricitet
  • Regnskab for afgift efter naturgas og bygas
  • Regnskab for kuldioxidafgift af visse energiprodukter.

Regnskab for energiafgift af mineralolieprodukter mv.

Registrerede virksomheder efter mineralolieafgiftsloven skal føre regnskab. Se

Afsnit E.A.4.1.6 - afsnittet om Regnskab.

Opbevaring

Virksomheder mv. skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer fakturakopier og opgørelser, i 5 år efter regnskabsårets udløb. Se MINAL § 14, stk. 8.

Regnskab for afgift af stenkul, brunkul og koks mv.

En virksomhed, der er registreret efter kulafgiftsloven, skal føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug i virksomheden af afgiftspligtige varer.

Hvis der mellem registrerede virksomheder overføres varer, hvoraf der ikke er betalt afgift (uberigtigede varer), skal der udstedes en faktura med oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, udleveringsstedet, varemodtagerens navn, leveringsstedet samt art og mængde af de afgiftspligtige varer.

Ved udlevering af afgiftspligtige varer fra registrerede virksomheder skal fakturaen tillige indeholde oplysning om afgiftens størrelse.

Virksomheder, som er registreret efter KULAL § 2, stk. 2, 2. pkt., og andre virksomheder, som leverer varme, må ikke påføre fakturaen oplysning om afgift efter KULAL § 1, stk. 2, nr. 3, for så vidt at afgiften ikke kan indregnes i priser for indenlandsk varmelevering efter lov om varmeforsyning.

Hvis en virksomhed, der ikke er registreret efter kulafgiftsloven, udleverer varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, skal leverandøren efter anmodning udstede en faktura med de samme oplysninger, som er nævnt ovenfor, hvis modtageren af varerne er en virksomhed, der er registreret efter momsloven.

Se afsnit E.A.4.2.6 og KULAL § 11, stk. 1-3.

Opbevaring

Kopi af fakturaer, der udstedes efter KULAL § 11, stk. 2 eller 3, skal opbevares i 5 år. Se KULAL § 11, stk. 2, sidste punktum.

I øvrigt gælder bogføringslovens regler for opbevaring af bogførings- og regnskabsmateriale for regnskab for afgift af stenkul, brunkul og koks mv., herunder at regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Se bogføringslovens § 10, stk. 1, 1. pkt.

Regnskab for afgift af elektricitet

Netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, der er omfattet af ELAL § 3, stk. 1, nr. 1, skal måle forbruget af elektricitet hos de forbrugere, der er tilsluttet virksomhedens net, samt eget forbrug af elektricitet.

Virksomheden skal føre et regnskab over det nævnte forbrug samt over mængden af elektricitet, der leveres og distribueres for andre registrerede virksomheder, som kan danne grundlag for opgørelsen af de afgiftspligtige elmængder, det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen af afgiftsbetalingen.

Afgiftspligtige virksomheder, der omfattet af ELAL § 3, stk. 1, nr. 2, skal måle og føre regnskab over fremstillingen, afsætningen og eget forbrug af elektricitet, der kan danne grundlag for opgørelsen af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen af afgiftsbetalingen.

Se afsnit E.A.4.3.7 og ELAL § 7, stk. 1-2.

Opbevaring

De afgiftspligtige virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år efter regnskabsårets udløb. Se ELAL § 7, stk. 3.

Regnskab for afgift af naturgas og bygas

En virksomhed, der er registreret efter gasafgiftsloven, skal føre regnskab over tilgang, afsætning og forbrug i virksomheden af afgiftspligtig gas, der kan danne grundlag for opgørelsen af det i hver afgiftsperiode opkrævede afgiftsbeløb og for kontrollen af afgiftsbetalingen.

Hvis en registreret virksomhed udleverer afgiftspligtig gas, skal der udstedes en faktura med oplysning om udstedelsesdato, leverandørens navn, varemodtagerens navn, leveringsstedet, art og mængde af den afgiftspligtige gas samt afgiftens størrelse. 

Hvis en virksomhed, der ikke er registreret efter gasafgiftsloven, udleverer afgiftspligtig gas, skal leverandøren efter anmodning udstede en faktura med de samme oplysninger, som er nævnt ovenfor, hvis modtageren af den afgiftspligtige gas er en virksomhed, der er registreret efter momsloven.

Se afsnit E.A.4.4.8 og GASAL § 14, stk. 1-2

Opbevaring

Registrerede virksomheder skal opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer og fakturakopier, i 5 år efter regnskabsårets udløb. Se GASAL § 14, stk. 3.

Regnskab for kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Virksomheder, der er registreret efter COLAL § 3, skal føre regnskab over varer efter

Virksomheder, som leverer varer, der er iblandet biobrændstoffer til at blive anvendt som motorbrændstof, skal på fakturaen angive mængden af biobrændstoffer. KULAL § 11, stk. 2, 3. pkt., gælder ved fakturering af afgift efter COLAL § 2, stk. 1, nr. 15.

Se afsnit E.A.4.5.7 og COLAL § 12, stk. 1, nr. 1-4, og stk. 2.

Opbevaring

Virksomheder, der får bundfradrag efter COLAL § 9 c, skal opbevare dokumentation for basisårene, der ligger til grund for bundfradraget, så længe bundfradraget benyttes.

Virksomheder, der er registreret efter kuldioxidafgiftsloven, skal i øvrigt oppevarer bogførings- og regnskabsmateriale, der ligger til grund for afgift af kuldioxid, herunder fakturaer og fakturakopier, i 5 år efter regnskabsårets udløb. Se henvisningerne i COLAL § 12, stk. 1, nr. 1-4, til MINAL § 14, KULAL § 11, ELAL § 7 og GASAL § 14.