Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om, hvordan afgiften beregnes, herunder hvornår et givent bidrag eller en tilkendt arbejdsulykkeserstatning skal medregnes til afgiftsgrundlaget.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftsgrundlag
  • Bidrag indbetalt efter sidste rettidige betalingsdag for 4. kvartal
  • Reguleringer af arbejdsulykkeserstatninger m.v. tilkendt i et tidligere år 

Afgiftssatser

Afgiftssatsernex i 2021x er henholdsvis:

  • 17 % af de indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og
  • 12 % af de erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som følge af en arbejdsulykke.  

Se ABSAL § 3, stk. 1.

Afgiftsgrundlag 

Grundlaget for beregning af arbejdsskadeafgiften er:

  • de bidrag, som de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt sikrede har indbetalt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i medfør af arbejdsskadesikringsloven vedrørende det foregående kalenderår.
  • de erstatninger og godtgørelser m.v., som følge af en arbejdsulykke, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i det foregående kalenderår.

Se ABSAL § 3, stk. 1. Reglen skal ses i sammenhæng med ABSAL § 2, hvoraf det fremgår, at afgiftsperioden er kalenderåret.

Eksempelvis vil arbejdsskadeafgiften for 2020 skulle beregnes dels på grundlag af summen af faktiske indbetalte bidrag vedrørende 2019, dels på grundlag af summen af arbejdsulykkeserstatninger m.v. tilkendt i 2019. 

For så vidt angår bidraget er det de faktisk indbetalte bidrag vedrørende et givent år. De bidrag, som de frivilligt sikrede eksempelvis har betalt i december 2019, men som vedrører 2020 skal derfor indgå i afgiftsgrundlaget for 2020.

Bidrag vedrørende et givent kalenderår, som er faktureret, men ikke betalt, indgår derimod ikke i afgiftsgrundlaget.

Bidrag indbetalt efter sidste rettidige indbetalingsdag for 4. kvartal

Bidrag, som vedrører et givent kalenderår, men først betales efter udløbet af sidste rettidige indbetalingsdag for 4. kvartal, indgår i afgiftsgrundlaget i det følgende kalenderår, jf. ABSAL § 3, stk. 2.

Reguleringer af arbejdsulykkeserstatninger m.v. tilkendt i et tidligere år

Til brug for angivelse og indbetaling af afgiften opgør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring hvert år senest den 20. april summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger mv., som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har tilkendt i det foregående kalenderår. Denne opgørelse er endelig.

Ændringer som følge af Ankestyrelsens afgørelse indgår ikke i afgiftsgrundlaget i de tilfælde, hvor Ankestyrelsens afgørelse først træffes, efter at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har opgjort summen af tilkendte arbejdsulykkeserstatninger m.v. Det samme gælder domstolsafgørelser. Se ABSAL § 3, stk. 6.

Regulering af en tidligere tilkendt arbejdsulykkeserstatning m.v., som følge af Ankestyrelsens afgørelse eller en domstolsafgørelse påvirker dermed ikke afgiftsgrundlaget i de tilfælde, hvor afgørelsen træffes efter dette tidspunkt.