Dato for udgivelse
08 Jan 2013 09:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2012 14:21
SKM-nummer
SKM2013.10.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0199651
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligt
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger er fritaget for skattepligt til Danmark i overensstemmelse med principperne i kildeskattelovens § 3, stk. 3.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger er begrænset skattepligtig til Danmark for så vidt angår formueindtægter, jf. kildeskattelovens § 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger er fritaget for at betale skat til Danmark af alle udenlandske formueindtægter.

Hjemmel

Kildeskatteloven §1,
Kildeskatteloven § 2 og
Kildeskatteloven § 3

Reference(r)

Kildeskatteloven §1,
Kildeskatteloven § 2 og
Kildeskatteloven § 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.7.2.

Spørgsmål:

1. Er spørger fritaget for skattepligt til Danmark i overensstemmelse med principperne i kildeskattelovens § 3, stk. 3? 

2. Er spørger begrænset skattepligtig til Danmark for så vidt angår formueindtægter, jf. kildeskattelovens § 2? 

3. Medfører det forhold, at spørger alene er begrænset skattepligtig til Danmark, at han er fritaget for at betale skat til Danmark af alle udenlandske formueindtægter?

Svar:

  1. Nej
  2. Nej
  3. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Rådgiver har oplyst følgende:

Spørger er svensk statsborger, ugift og har ingen børn. Hans søster og mor er bosiddende i Sverige.

Hans far har i en længere årrække været bosat i Frankrig, men er netop afgået ved døden i september 2011, hvorefter spørger har arvet ham.

Spørger arver en andel på 1/6 af sin fars bolig i Frankrig.

Indtil september 2011 havde spørger arbejde i Sverige, hvor han stadig har en bolig på adressen....

Han ejer ikke lejligheden, men har en boligret til den.

I Sverige har han endvidere bankkonti, værdipapirdepoter og forsikringsordninger, herunder livforsikringer og en kapitalpension.

Han bor nu til leje på adressen ...., København.

Han har siden sin ankomst til Danmark fra oktober 2011 haft fast ansættelse i Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Han er stadig ansat af den svenske stat, men har orlov herfra så længe ansættelsen i Nordisk Ministerråds sekretariat varer.

Repræsentanten har oplyst, at spørger er en del af den faste stab, selv om hans ansættelse er tidsbegrænset senest til og med 30. september 2016. Det fremgår også af fremsendt ansættelseskontrakt, pkt.I.6, at Arbejdstageren betaler ikke skat af løn eller anden godtgørelse efter denne kontrakt for sit arbejde ved sekretariatet. Af punkt III.1. fremgår, at spørgeren er underlagt Retsstillingsaftale. Af Retsstillingsaftalens Artikel 7 fremgår, at Der kan ikke kreves skatt av løn og anden godtgjøring som sekretariaterne utbetaler til personale som er ansatt i normerte stillinger.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er omfattet af Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.F.7.2.7 samt Bekendtgørelse og aftale af 13. maj 1987 med Finland, Island, Norge og Sverige om den retlige stilling for Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds Præsidiesekretariat samt tillægsprotokol af 13. maj 1987.

Spørgsmål 1 skal besvares med "Ja". Dette følger af reglerne for udlændinges ansættelse i Nordisk Ministerråds Sekretariat.

Skattefriheden omfatter alt vedrørende ansættelsesforhold i Nordisk Ministerråd herunder løn, ejendomsværdiskat, skat af fri bolig, skat af fri bil, fritagelse for betaling af registreringsafgift og moms ved køb af bil i Danmark.

Spørgsmål 2 skal også besvares med "Ja", med henvisning til principperne i kildeskattelovens § 3, stk. 3.

Spørgsmål 3 skal også besvares med "Ja". Dette følger umiddelbart af kildeskattelovens § 2, idet den begrænsede skattepligt alene omfatter indtægter, herunder formueindtægter som er relateret direkte til Danmark. Dette medfører, at spørger er fritaget for at betale skat af renteindtægter, afkast og kursgevinster for bankindestående og værdipapirdepoter i udlandet, pensionsordninger i udlandet, ejendomsværdiskat af fast ejendom i Frankrig og ejendomsværdiskat af fast ejendom i Sverige. 

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger er fritaget for skattepligt til Danmark i overensstemmelse med principperne i kildeskattelovens § 3, stk. 3.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 3.      Undtaget fra skattepligten er:

Stk. 3. Fremmede staters herværende konsulære repræsentanter, repræsentationernes personale, disse persongruppers familiemedlemmer samt repræsentationernes tjenestepersonale beskattes i overensstemmelse med reglerne i Wienerkonventionen om konsulære forbindelser, jf. lov nr. 67 af 8. marts 1972 om konsulære forbindelser.

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.7.2.1 Ansatte i internationale organisationer

"Ansatte i den faste stab

En international organisation eller institution kan opnå særlige rettigheder og immuniteter ved mellemfolkelig overenskomst. Se Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer.

En sådan overenskomst kan bl.a. have betydning for beskatningen af de ansatte i den faste stab og eventuelt andre personer, der optræder på de pågældende organisationers vegne.

En mellemfolkelig overenskomst kan medføre skattefrihed af den løn, der bliver udbetalt af organisationen til den faste stab af ansatte embedsmænd i organisationen.

Skattefriheden for organisationens embedsmænd bliver givet som fuld exemption (objektiv skattefrihed) eller som almindelig exemption - gammel eller ny metode - dvs. med progression.

Ansatte, der ikke tilhører den faste stab

Hvis andre personer end den faste stab skal være omfattet af skattefrihed, skal det klart fremgå af den overenskomst, der vedrører den pågældende organisation.

Mange organisationer ansætter specialister til særlige projekter. De personer har ofte titler som "Field Officer", "Expert on Mission"eller "Technical adviser".

Disse specialister er sjældent en del af den faste stab af ansatte embedsmænd ved den pågældende organisation.

Det fremgår ofte af kontrakterne, at de pågældende personer ikke har de samme rettigheder og immuniteter, herunder skattefrihed, som den faste stab af ansatte embedsmænd.

Personer, der ikke er en del af den faste stab af ansatte embedsmænd, kan kun blive skattefritaget efter ansøgning og under forudsætning af, at der fra den organisation, hvor personen er ansat, foreligger en erklæring om, at organisationen anser personen for ansat som embedsmand (official eller staff member). Erklæringen skal også indeholde navnet og artikelnummeret på den konvention, der giver ret til skattefrihed.

Ansøgningen om skattefritagelse skal sendes til SKAT sammen med erklæringen fra den organisation, hvor personen er ansat.

Bemærk

En person, der ikke er ansat som en del af organisationens faste stab eller ikke via en erklæring fra organisationen anses for at være ansat som embedsmand, er ikke berettiget til skattefrihed.

Ejendomsværdiskat

Ansatte ved internationale organisationer er ikke fritaget for at betale ejendomsværdiskat af fast ejendom.

Det er fordi, de ansatte ved internationale organisationer ikke er omfattet af reglerne i kildeskattelovens § 3 om personer, der er undtaget for skattepligt.

Dermed er de ansatte ikke omfattet af fritagelsen fra at betale ejendomsværdiskat af fast ejendom efter EVSL § 2. Se SKM2003.135.TSS.

Det samme gælder for de øverste administrative ledere og deres stedfortrædere ansat i internationale organisationer, som Danmark har indgået værtsaftaler med.

De pågældende er omfattet af Wienerkonventionen som følge af Kgl. Anordning nr. 18 af 18. januar 1951, men ikke af kildeskatteloven § 3, stk. 2 om fremmede staters herværende diplomatiske repræsentanter.

Dermed er de heller ikke omfattet af EVSL § 2. Se SKM 2003.135.TSS.

Arbejdsmarkedsbidrag

Ansatte ved internationale organisationer er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag, hvis Danmark har indgået en værtsaftale om skattefrihed. Se SKM2004.479.TSS."

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.7.2.7, Nordisk Ministerråds sekretariater:

"Ved aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Nordisk Ministerråds sekretariat må aftalelandene ikke kræve skat af løn og anden godtgørelse, som sekretariaterne udbetaler til deres fastansatte personale. Det gælder også for opkrævninger med samme virkning som direkte skatter.

Skattemyndighederne i aftalelandene har ret til at tage det fastansatte personales løn og anden godtgørelse i betragtning ved skatteberegningen.

Skattelempelsen af lønnen fra Nordisk Ministerråds sekretariat sker med exemption - ny metode. Se Skd. 27.15.

PSL § 13, stk. 5 om at se bort fra udenlandsk indkomst ved beregningen af underskud, der kan overføres til en ægtefælle, må ikke bruges vedrørende personer, der er ansat ved ministerrådets sekretariat."

Begrundelse

Spørger er ansat ved Nordisk Ministerråds sekretariat og er dermed ansat ved en international organisation.

Det er oplyst, at spørger er en del af den faste stab. Dette lægges derfor til grund for besvarelsen.

Ansatte ved internationale organisationer, herunder ansatte ved Nordisk Ministerråds sekretariat, er ikke er omfattet af reglerne i KSL § 3 om personer, der er undtaget fra skattepligt. Det følger af Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.7.2.1 (citeret ovenfor under Praksis).

Af Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.F.7.2.7, Nordisk Ministerråds sekretariater (citeret ovenfor under Praksis) følger, at aftalelandene ikke må kræve skat af løn og anden godtgørelse, som sekretariaterne udbetaler til deres fastansatte personale. Det gælder også for opkrævninger med samme virkning som direkte skatter. Skattemyndighederne i aftalelandene har ret til at tage det fastansatte personales løn og anden godtgørelse i betragtning ved skatteberegningen. Skattelempelsen af lønnen fra Nordisk Ministerråds sekretariat sker med exemption - ny metode.

Spørger er således ikke omfattet en generel fritagelse for skattepligt, som hvis han var omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 3. Det er udelukkende hans løn fra Nordisk Ministerråds sekretariat, der er fritaget for skat.

Skatteministeriet kan således ikke bekræfte, at spørger er fritaget for skattepligt til Danmark i overensstemmelse med principperne i kildeskattelovens § 3, stk. 3.

 Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger er begrænset skattepligtig til Danmark for så vidt angår formueindtægter, jf. kildeskattelovens § 2.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1(uddrag):

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler:

  1.  personer, der har bopæl her i landet 

Praksis

Begrundelse

Som anført under spørgsmål 1 er spørger er ikke omfattet en generel fritagelse for skattepligt, som hvis han var omfattet af kildeskattelovens § 3, stk. 3. Det er udelukkende hans løn fra Nordisk Ministerråds sekretariat, der er fritaget for skat.

Begrænset skattepligt betyder en pligt til at svare indkomstskat til staten af de i kildeskattelovens § 2 nævnte indtægter, som påhviler personer, der ikke er omfattet af § 1, det vil sige personer, der ikke er fuldt skattepligtige.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.  Det er oplyst, at spørger bor til leje på adressen ..., København. Spørger har således bopæl i Danmark. Dermed er han fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Da han er fuldt skattepligtig, er han ikke omfattet af reglerne om begrænset skattepligt til Danmark. Han skal beskattes af sine formueindtægter i samme omfang som andre fuldt skattepligtige.

Skatteministeriet kan derfor ikke bekræfte, at spørger er begrænset skattepligtig til Danmark for så vidt angår formueindtægter, jf. kildeskattelovens § 2.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at det forhold, at spørger alene er begrænset skattepligtig til Danmark, medfører, at han er fritaget for at betale skat til Danmark af alle udenlandske formueindtægter.

Lovgrundlag

Se under spm. 2

Praksis

Begrundelse

Som anført under besvarelsen af spørgsmål 2 er spørger ikke begrænset skattepligtig til Danmark. Han er fuldt skattepligtig til Danmark, det er udelukkende hans løn fra Nordisk Ministerråds sekretariat, der er fritaget for skat.

Skatteministeriet kan derfor ikke bekræfte, hverken at spørger alene er begrænset skattepligtig til Danmark eller at han er fritaget for at betale skat til Danmark af alle udenlandske formueindtægter. Han skal beskattes af sine formueindtægter i samme omfang som andre fuldt skattepligtige.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.