Dato for udgivelse
08 Jan 2013 13:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2012 10:35
SKM-nummer
SKM2013.15.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0170812
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Byggegrund, Moms
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan sælge et stykke landbrugsjord momsfrit, idet jorden har været bortforpagtet og udelukkende anvendt i momsfritaget udlejningsvirksomhed.  Skatterådet bekræfter, at dette også gælder selv om jordstykket udmatrikuleres inden salget.

I det konkrete tilfælde vurderes det, at spørger ikke aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder.

Hjemmel

Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 og
Momsloven § 13, stk. 2

Reference(r)

Momsloven § 4,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9 og
Momsloven § 13, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.22.2

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at spørger kan sælge jordparcellen momsfrit ved et samlet salg?
  2. Kan det bekræftes, at spørger momsfrit kan sælge de enkelte grunde, som udstykkes af jordparcellen?

Svar

Ad 1.   Ja
Ad. 2.  Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede i ÅRSTAL landbrugsejendommen beliggende X-vej, Y-by. Ejendommen består foruden stuehus og andre bygninger af ANTAL jordparceller, i alt AREAL.

Jorden har været bortforpagtet siden købet i ÅRSTAL. Spørger er ikke frivillig momsregistreret for udlejningen.

Spørger har anmodet om igangsættelse af lokalplan for området inden for rammeområde NUMMER (STEDNAVN) med henblik på, at der kan etableres et åbent-lavt boligområde. Rammeområdet giver mulighed for etablering af bolig og erhverv. STEDNAVN er omfattet af eksisterende lokalplan NUMMER af DATO. Lokalplanen omfatter dog ikke matrikel NUMMER.

Jordparcellen, som spørgsmålene omhandler, er netop matrikel NUMMER. Den udgør AREAL og forventes opdelt i ANTAL parceller til bebyggelse med bolig og erhverv på baggrund af spørgers anmodning om ændret lokalplan.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er i tvivl om, hvorvidt der er momspligt efter ny praksis, når spørger ikke p.t. har foretaget økonomiske udlæg, men har anmodet om lokalplan.

Og der er tvivl om, hvorvidt en opdeling af jordparcellen i særskilte matrikelnumre til hver grund med deraf følgende udgift til landmåler, vil medføre momspligt.

Det er spørgers egen opfattelse, at jordparcellen i begge tilfælde kan sælges momsfrit. Spørger er ikke beskæftiget med udvikling af fast ejendom og den omhandlede ejendom er den første ejendom, som spørger har købt.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge jordparcellen matrikel NUMMER momsfrit ved et samlet salg.

Lovgrundlag

Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 4, stk. 1:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Momslovens § 13, stk. 1, fik pr. 1. januar 2011 følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt

levering af en bebygget grund."

Momslovens § 13, stk. 2:

"Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift."

Praksis

SKM2012.315.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørgernes salg af landbrugsjord, som har været udlejet uden moms, er en momsfritaget levering, idet landbrugsjorden udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

SKM2012.608.SR

Skatterådet bekræfter, at spørgeren kan sælge en ejendom momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2, idet spørgerens anskaffelse og anvendelse af ejendommen har været undtaget fra retten til fradrag.

Begrundelse

Spørger har oplyst, at landbrugsjorden er- og har været bortforpagtet siden ejendommen blev erhvervet i ÅRSTAL.

Ved bortforpagtning af landbrugsjord er spørger som udgangspunkt en afgiftspligtig person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3. Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er dog momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Spørger er ikke frivillig momsregistreret for udlejningen.

Ifølge momslovens § 13, stk. 2, skal der ikke betales moms ved levering af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter lovens kapitel 9. Da spørgers anskaffelse og anvendelse af jordparcellen har været undtaget fra retten til fradrag, kan spørger sælge jordparcellen momsfrit ved et samlet salg.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger momsfrit kan sælge de enkelte grunde, som kan udstykkes af matrikel NUMMER.

Lovgrundlag

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Bekendtgørelsen til momsloven (BEK nr. 663 af 16. juni 2006 med senere ændringer) § 39 a, stk. 1:

"Ved begrebet bygning i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning."

Bekendtgørelsens § 39 c, stk. 1:

"Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39 a, stk. 1."

Praksis

SKM2010.842.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørger ved salg af udlejede sommerhusgrunde, ikke er momspligtig af disse salg. Uanset at spørger kan betegnes som en afgiftspligtig person i henhold til momsloven, skal salg af grundene ikke pålægges moms, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

SKM2012.402.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at der ikke skal betales moms af salg af byggegrunde(påtænkt salg af ca. 100 byggegrunde), som spørger byggemodner inden salget.

Skatterådet konstaterer, at uanset at spørger har udlejet byggegrundene momsfrit, som landbrugsjord, efter udstykningen, kan sælger ikke påberåbe sig at sælge byggegrundene momsfrit. Dette skyldes, at spørger med henblik på gennemførelse af salget aktivt, påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af byggegrundene gennem "mobilisering af midler", som normalt anvendes af en professionel.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger påbegynder en ny økonomisk udnyttelse af grundene, når spørger byggemodner byggegrundene.

Skatteministeriet mener derfor, at spørgers sag er forskellig fra Skatterådets tidligere afgørelse, som er offentliggjort ved SKM2010.842.SR, idet spørger påbegynder en ny økonomisk virksomhed, med byggemodning, inden byggegrundene sælges.

Skatteministeriet begrunder sin indstilling med, at spørger anses for at agere som en afgiftspligtig person i og med at spørger mobiliserer midler, i lighed med, hvad der fremgår af EU-domstolens afgørelse i de forenende sager C-180/10 og C-181/10, Slaby og Kuc, i præmis 39, hvoraf det fremgår, at man anses som en afgiftspligtig person:

"såfremt den berørte aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet afsnit". Ligeledes fremgår det af præmis 40, at:

"Sådanne aktive skridt kan bl.a. bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde på disse arealer og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler."

Begrundelse

Som nævnt ovenfor under spørgsmål 1 er spørger som udgangspunkt en afgiftspligtig person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed ved bortforpagtning af landbrugsjord.

Det er skatteministeriets opfattelse, at spørgers salg af grundene ikke skal pålægges moms, da arealet udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

I den konkrete sag er det spørger, som tager initiativet til ændring af lokalplanen. Men hvorvidt lokalplanen faktisk ændres, afgøres ikke af spørger, men af kommunen. Spørger afholder foruden udgifter til ejendomsmægler også udgifter til landmåler. Men spørger foretager ikke en egentlig byggemodning af grundene.

Det er samlet set skatteministeriets vurdering, at spørger ikke i det konkrete tilfælde aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet afsnit.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.