Dato for udgivelse
15 Jan 2013 14:17
SKM-nummer
SKM2013.46.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0190013
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
skattetillæg, selvangivelse, postbog, frist, rettidigt
Resumé

Skattetillæg pålagt som følge af for sen indgivelse af selvangivelse. Der forelå ikke særlige omstændigheder, der kunne begrunde hel eller delvis fritagelse.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 1, stk. 1
Skattekontrollovens § 4, stk. 2
Skattekontrollovens § 5, stk. 1

Henvisning

-

Klagen vedrører skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Selskabet skulle indlevere selvangivelsen for indkomståret 2010 senest den 30. juni 2011. Selskabet havde indkomståret som regnskabsår.

Da selvangivelsen ikke var modtaget rettidigt, udsendte SKAT den 14. december 2011 et rykkerbrev.

Selvangivelsen blev modtaget af SKAT den 19. december 2011. Selskabets revisor oplyste samtidig med indsendelsen af selvangivelsen, at selvangivelsen ifølge revisorens postbog var afsendt til SKAT den 6. juni 2011 efter afholdelse af generalforsamling den 3. juni 2011. Revisor anmodede samtidig om fritagelse for betaling af skattetillæg.

Kopi af postbogen er fremlagt.

SKAT meddelte ved brev af 17. januar 2012 selskabet, at der skulle betales et skattetillæg, idet selvangivelsen var indsendt for sent.

På årsopgørelsen, der var udskrevet den 26. januar 2012, blev selskabet pålagt et skattetillæg på 5.000 kr. efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

SKATs afgørelse

Selskabets anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg er ikke imødekommet.

Fritagelse for betaling af skattetillæg kan kun ske på grund af særlige omstændigheder. Særlige omstændigheder kan bl.a. være, at selskabet ikke selv var skyld i, at oplysningerne ikke kunne skaffes. Der er henvist til skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Det er ikke godtgjort, at selvangivelsen er indsendt rettidigt. Der er henvist til SKM2006.221.LSR.

Selskabets påstand og argumenter

Der er fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af skattetillæg imødekommes.

Det er dokumenteret, at regnskabet er sendt rettidigt. Klagerens revisor har ved fremlæggelse af sin postbog dokumenteret, at regnskabet er sendt umiddelbart efter, at det er underskrevet.

Selskabet har i hele dets historie altid indleveret rettidigt og korrekt regnskab, hvorfor det er overraskende, at SKAT har afvist revisorens dokumentation for rettidig afsendelse.

Da der blev rettet henvendelse til SKAT ved den første opkrævning af skattetillæg, oplyste SKAT, at der var problemer med intern post på grund af flytning af skattecentre (særligt for virksomheder i Y1). Der er tale om en fejl, der er begået af SKAT internt. Det er ikke selskabets ansvar, at regnskabet er lang tid om at komme fra én afdeling til en anden.

Det er påfaldende, at en række revisorer i selskabets netværk deler opfattelsen af, at det er ualmindeligt mange, der er opkrævet skattetillæg med samme begrundelse. Det virker mest af alt som en skjult ekstra skat til dansk erhvervsliv.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge skattekontrollovens § 1, stk. 1 og § 4, stk. 2 er det selskabets ansvar at selvangivelsen indsendes rettidigt.

Selskabets selvangivelse skulle have været indsendt den 30. juni 2011, men SKAT har først modtaget selvangivelsen den 19. december 2011, hvorfor selskabet er pålagt et skattetillæg efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Det påhviler selskabet at godtgøre, at selvangivelsen er afsendt, således at den ved normal postgang ville være nået rettidigt frem til SKAT. Der henvises til SKM2006.221.LSR, hvoraf det fremgår, at det påhviler selskabet eller selskabets repræsentant at godtgøre, at selvangivelsen er indsendt rettidigt.

Sådan dokumentation kan f.eks. bestå i kvittering fra postvæsenet for modtagelse af brevet til forsendelse.

Revisionsfirmaets postbog udgør efter Landsskatterettens opfattelse ikke tilstrækkelig dokumentation for, at selskabets selvangivelse rent faktisk er sendt til skattemyndigheden.

Selvangivelsen kan derfor først anses for modtaget hos SKAT den 19. december 2011 og blev således indsendt for sent i forhold til fristen i skattekontrollovens § 4, stk. 2.

Det er derfor med rette, at der er pålagt selskabet et skattetillæg på 5.000 kr. efter skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste punktum, kan der efter ansøgning ske hel eller delvis fritagelse for betaling af skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være, at der forud for selvangivelsesfristens udløb indtræffer begivenheder, som den skattepligtige ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og som hindrer rettidig indsendelse af selvangivelse.

Der er ikke oplyst særlige omstændigheder, der kan begrunde hel eller delvis fritagelse for skattetillægget efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste pkt.

At selskabet tidligere har indleveret selvangivelse rettidigt kan ikke føre til en anden afgørelse.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.