Dato for udgivelse
15 Jan 2013 14:20
SKM-nummer
SKM2013.47.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0191643
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
skattetillæg, selvangivelse, fristoverskridelse, følgebrev, aktindsigt
Resumé

Det var ikke med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at selvangivelse var indsendt rettidigt, og anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg kunne derfor ikke imødekommes.

Reference(r)

Skattekontrollovens § 4, stk. 2
Skattekontrollovens § 5, stk. 1

Henvisning

-

Klagen vedrører fritagelse for betaling af skattetillæg.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke imødekommet selskabets anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

H1 ApS (herefter benævnt selskabet) har regnskabsår fra den 1. juli til den 30. juni.

Ved brev af 24. maj 2012 til SKAT anførte selskabets revisor følgende:

"Vedrørende H1 ApS

Vedlagt fremsendes selvangivelse for indkomståret 2011 på ny for ovennævnte selskab, idet vi henviser til den i kopi medsendte fremsendelsesskrivelse ved vor fremsendelse den 16. november 2011.

Vi skal venligt anmode om at der ikke pålignes noget skattetillæg, da selvangivelsen har været indsendt i rette tid den 16/11 2011."

Af det vedlagte brev af 16. november 2011 fremgik følgende:

"Vedrørende H1 ApS

Vedlagt fremsendes selvangivelse for indkomståret 2011 for ovennævnte selskab."

Ved brev af 25. maj 2012 til selskabet meddelte SKAT, at selskabet med årsopgørelsen for indkomståret 2011 ville blive opkrævet et skattetillæg på 5.000 kr., da selskabet havde indgivet selvangivelsen for indkomståret 2011 mere end 25 dage for sent. Selvangivelsen skulle således have været indgivet den 31. december 2011, men SKAT modtog først selskabets selvangivelse den 24. maj 2012. Det fremgik endvidere af brevet, at selskabet kunne fremsende en e-mail eller et brev med begrundelse til SKAT, såfremt selskabet var af den opfattelse, at skattetillægget var forkert, eller hvis selskabet ville ansøge om at blive fritaget for at betale skattetillægget på grund af særlige omstændigheder.

Selskabet anmodede ved brev af 1. juni 2012 SKAT om fritagelse for betaling af skattetillægget. Selskabet anførte, at selskabets revisor havde indsendt selskabets selvangivelse til SKAT rettidigt, og at den af SKAT omtalte selvangivelse af 24. maj 2012 var en kopi af fremsendt selvangivelse dateret den 13. november 2011. Selskabet anførte endvidere, at det forhold, at der var gået 5 måneder, førend SKAT rykkede for selskabets selvangivelse, tydede på en langsommelig arbejdsgang for en meget simpel procedure, såfremt indgående post blev registreret uden ophold.

Endvidere anmodede selskabet om aktindsigt i postregistreringen fra den 14. november 2011 og 8 dage frem for det skattecenter, som selvangivelsen var sendt til, såfremt SKAT ikke imødekom selskabet anmodning om fritagelse for betaling af skattetillægget.

Ved afgørelse af 11. juni 2012 afslog SKAT selskabets anmodning om fritagelse for betaling af skattetillægget. SKAT anførte, at selskabets begrundelse ikke var tilstrækkeligt til, at selskabet kunne blive fritaget for at betale skattetillægget, da det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne anses for godtgjort, at selvangivelsen var indsendt rettidigt. SKAT henviste til en kendelse fra Landsskatteretten, offentliggjort som SKM2006.221.LSR.

SKAT imødekom ved brev af 13. juni 2012 selskabets anmodning om aktindsigt. SKAT anførte blandt andet følgende i brevet:

"Postregistreringen foregår den dag posten modtages enten i postkassen eller via receptionen. Al indkommet post bliver datostemplet samme dag, og viderebragt eller sendt til den afdeling, der skal behandle de indsendte dokumenter.

Al post indkommet på adressen hos Skattecenter Y1 bliver behandlet på Skattecenter Y1's adresse.

Proceduren foregår som ovennævnt, uden at der er noget på skrift om det."

Ved brev af 14. juni 2012 anmodede selskabet SKAT om at færdigbehandle sagen, da SKAT som begrundelse for afslaget på selskabets anmodning om fritagelse for betaling af skattetillægget havde anført, at selskabets anmodning ikke var tilstrækkelig.

Selskabet anførte ved brev af 18. juni 2012 til SKAT, at aktindsigten sandsynliggjorde, at det ikke var umuligt, at fremsendt materiale kunne bortkomme hos SKAT, lige såvel som posten kunne bortkomme hos Post Danmark, eller posten ikke blev afsendt fra selskabets revisor. Selskabet var uforstående overfor, at SKAT ikke havde behandlet den kopi af følgebrevet til selvangivelsen af 16. november 2011, som selskabets revisor havde indsendt til SKAT den 24. maj 2012.

På selskabets årsopgørelse for indkomståret 2011, der blev udskrevet den 27. september 2012, blev selskabet pålagt et skattetillæg på 5.000 kr. som følge af, at SKAT havde modtaget selskabets selvangivelse mere end 25 dage for sent.

SKATs afgørelse

Selskabets anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg er ikke imødekommet.

Selskabets begrundelse er ikke tilstrækkelig til, at selskabet kan blive fritaget for at betale skattetillægget. Det skyldes, at den fremsendte kopi af brevet af 16. november 2011 ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at rettidig indsendelse er sket. Selskabet har således ikke på nogen måde godtgjort, at selskabets selvangivelse er indsendt rettidig.

Landsskatteretten har truffet afgørelse i en tilsvarende sag, der er offentliggjort som SKM2006.221.LSR. I sagen afslog Landsskatteretten en anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg. Landsskatteretten begrundede sin afgørelse med, at det ikke var godtgjort, at selvangivelsen var fremkommet rettidigt. Landsskatteretten anførte, at det påhvilede klageren eller dennes revisor at godtgøre, at selvangivelsen var sendt rettidigt, og at dokumentation f.eks. kunne bestå i en afleveringskvittering fra postvæsenet. Det af klageren fremlagte materiale i form af revisionsfirmaets postbog og følgebrev samt oplysning om, at selvangivelsen var udskrevet fra edb-systemet før den påståede indsendelse, var således ikke tilstrækkelig dokumentation for, at selvangivelsen rent faktisk var sendt.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabet har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af skattetillægget imødekommes.

SKAT er ikke ufejlbarlig. Dette kan dokumenteres ved, at selskabet i juni måned 2012 har modtaget to opkrævninger af vægtafgift for den samme bil og for samme periode.

Selskabet overdrog ansvaret for, at selskabets selvangivelse blev indsendt rettidig til SKAT til selskabets revisor, og selskabets revisor har godtgjort, at selvangivelsen er indsendt rettidig ved kopi af følgebrevet til selvangivelsen.

Selskabet har handlet ordentligt og redeligt og kan med de to opkrævninger af vægtafgift dokumentere, at SKAT laver fejl.

Selskabet har anmodet SKAT om aktindsigt i registreret post for at se, om den indsendte selvangivelse var gået fejl hos SKAT efter modtagelsen. SKAT har ikke noget på skrift i postmodtagelsen, men SKAT sorterer post og lader den gå til behandling. Selvangivelsen kan derfor ligge mellem behandlet post hos SKAT.

Det fremgår ikke af den offentliggjorte afgørelse fra Landsskatteretten, om SKATs behandling af post er ordentlig og redelig. De to opkrævninger af vægtafgift viser, at SKAT ikke har kontroller, som forebygger fejl. Det fremgår endvidere ikke af den offentliggjorte afgørelse, om SKAT har omlagt sine postgange i perioden fra tidspunktet for afgørelsen til selskabets selvangivelse blev indsendt.

Selskabets selvangivelse er gået tabt hos SKAT. SKAT har ikke på nogen måde afvist, at selvangivelsen er bortkommet i SKATs varetægt, eller om selvangivelsen ikke er behandlet endnu.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skattekontrollovens § 4, stk. 2, 1. punktum (lovbekendtgørelse nr. 819 af 27. juni 2011 med senere ændringer), at juridiske personer skal selvangive senest 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Selskabet skulle derfor selvangive for indkomståret 2011 senest den 30. december 2011, jf. skattekontrollovens § 4, stk. 2.

En behørigt adresseret og frankeret selvangivelse, der er sendt med almindelig post så tidligt, at selvangivelsen ved normal postgang ville være nået frem til SKAT inden selvangivelsesfristens udløb, må anses for rettidigt indgivet.

Det påhviler den selvangivelsespligtige at godtgøre, at den selvangivelsespligtige eller dennes repræsentant har sendt selvangivelsen rettidigt. Sådan dokumentation kan f.eks. bestå i kvittering fra postvæsenet for modtagelse af brevet til forsendelse.

Det af selskabets revisor fremlagte brev af 16. november 2011 udgør efter Landsskatterettens opfattelse ikke tilstrækkelig dokumentation for, at selskabets selvangivelse rent faktisk er sendt.

Det er derfor ikke godtgjort, at selvangivelsen forelå rettidigt i forhold til fristen i skattekontrollovens § 4, stk. 2.

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, 1. punktum, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst 5.000 kr.

SKAT modtog selskabets selvangivelse den 24. maj 2012, og selvangivelsesfristen var dermed overskredet med mere end 25 dage.

Det er derfor med rette, at selskabet er pålagt et skattetillæg på 5.000 kr., jf. skattekontrollovens § 5, stk. 1.

Efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, sidste punktum, kan der efter ansøgning ske hel eller delvis fritagelse for betaling af skattetillæg, hvis særlige omstændigheder taler derfor.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være, at der forud for selvangivelsesfristens udløb indtræffer begivenheder, som den skattepligtige ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og som hindrer rettidig indgivelse af selvangivelse.

Det kan ikke anses som en særlig omstændighed, at selskabet og selskabets revisor har antaget, at selvangivelsen er indsendt rettidigt.

Da der efter det foreliggende heller ikke er andre forhold, der kan betragtes som en sådan særlig omstændighed, som kan begrunde fritagelse for betaling af skattetillægget efter skattekontrollovens § 5, stk. 1, er det med rette, at selskabets anmodning om fritagelse for betaling af skattetillæg ikke er imødekommet.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.