åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.B.4.6 Forsinket eller manglende angivelse eller indberetning af skatter og afgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenser, hvis skatter og afgifter ikke angives eller indberettes inden for de fastsatte frister.

Afsnittet indeholder:

 • Foreløbig fastsættelse af tilsvar af skatter og afgifter
 • Typer af skatter og afgifter, hvoraf tilsvar kan foreløbigt fastsættes pga. forsinket angivelse mv.
 • Samspil mellem foreløbig fastsættelse og betaling via én skattekonto
 • Pålæg af renter og gebyrer
 • Fritagelse for gebyrer og renter mv.
 • Registrering i Det Centrale Fordringsregister
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Foreløbig fastsættelse af tilsvar af skatter og afgifter

Hvis en virksomhed, der er registreret for skatter og afgifter, ikke angiver eller indberetter skatter og afgifter inden for de fastsatte frister, har SKAT adgang til at foretage en foreløbig fastsættelse (FF'er) af virksomhedens tilsvar af skatter og afgifter.

Det foreløbigt fastsatte tilsvar af skatter og afgifter skal betales senest 14 dage efter påkrav.

Der skal yderligere betales et tillæg på 800 kr. for hver FF'er, som en virksomhed modtager. Hvis både A-skat og AM-bidrag foreløbigt fastsættes for en afregningsperiode, skal der dog kun betales ét tillæg på 800 kr. pr. afregningsperiode. 

Se OPKL § 4, stk. 1-2.

Typer af skatter og afgifter, hvoraf tilsvar kan foreløbigt fastsattes pga. forsinket angivelse mv.:

 • A-indkomst og A-skat
 • Arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og AM-bidrag
 • Udbytte af aktier
 • Moms
 • Lønsumsafgift
 • Punktafgifter.     

Bemærk

Bemærk

SKATs adgang til foreløbig fastsættelse af tilsvar af udbytteskat, hvis udbytte ikke indberettes til SKAT inden for de fastsatte frister, er indført ved ændring af OPKL § 2, stk. 1, og § 4, stk. 1, ved lov nr. 1354 af 21. december 2012.

SKAT har efter OPKL § 4, stk. 1-2, adgang til foreløbig fastsættelse af tilsvar af:

 • Afgifter af spil.
  • Opkrævningsloven gælder for virksomheder, der er registreret eller registreringspligtig for afgifter af spil. Se SPILAL § 19 i sammenhæng med OPKL § 1, stk. 1.

SKAT administrerer på vegne af miljømyndighederne opkrævning af gebyr af dæk efter BEK nr. 148 af 16. februar 2008 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk. Se afsnit E.A.7.6. I bekendtgørelsens § 13, stk. 1-2, er der regler, der er parallele til OPKL § 5, stk. 1-2, og som indebærer, at

 • hvis en virksomhed har afgivet urigtige angivelser, således at virksomheden har betalt for lidt i gebyr, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav, og
 • hvis størrelsen af det gebyrbeløb, der påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber mv., kan SKAT foretage skønsmæssig ansættelse af det skyldige gebyr.

I BEK nr. 148 af 16. februar 2008 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk er der hverken en regel, der svarer til OPKL § 4, eller en henvisning til, at OPKL § 4 finder tilsvarende anvendelse på bekendtgørelsens område.

Retningslinjer  

Når SKAT foretager en foreløbig fastsættelse af tilsvar af skatter og afgifter efter OPKL § 4, stk. 1-2, og herunder pålægger tillæg af 800 kr. samt erindringsgebyrer og renter efter OPKL §§ 6-7, eller afkræver en virksomhed skyldigt gebyr af dæk efter § 13, stk. 1, i BEK nr. 148 af 16. februar 2008 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk, træffer SKAT i hvert tilfælde en endelig afgørelse med krav til begrundelse og klagevejledning efter FVL §§ 22-26. Se afsnit A.A.7.4.5 og A.A.7.4.9.

I disse tilfælde er der dog ikke krav om udarbejdelse af sagsfremstilling mv., fordi afgørelsen er omfattet af SFL § 19, stk. 5, nr. 3, i sammenhæng med BEK nr. 1200 af 14. december 2011 § 1, nr. 100. Se afsnit A.A.7.4.6.

Ved SKATs afgørelse om skønsmæssig ansættelse af gebyr af dæk efter § 13, stk. 2, i BEK nr. 148 af 16. februar 2008, skal SKAT derimod udarbejde forslag til afgørelse med sagsfremstilling, som skal i høring hos den gebyrpligtige, før SKAT kan træffe den endelige afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL § 19, stk. 1

Hvis en virksomhed ikke er enig i SKATs afgørelse om foreløbige fastsættelse af tilsvar af skatter og afgifter, herunder 800 kr.-tillæg, gebyrer og renter, eller i SKATs afgørelse om skønsmæssig ansættelse af gebyr af dæk, kan virksomheden klage til Landsskatteretten efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Se afsnit A.A.10.1.

Samspil mellem foreløbig fastsættelse og betaling via én skattekonto

Reglerne for betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto ifølge lov nr. 513 af 7. juni 2006 træder i kraft den 1. august 2013 ved BEK nr. 577 af 30. maj 2013 og BEK nr. 727 af 21. juni 2013.

Foreløbig fastsættelse af tilsvar af skatter og afgifter efter OPKL § 4, stk. 1-2, skal herefter ses i nær sammenhæng med betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto.

Én skattekonto indebærer bl.a., at hvor en forsinkelse med fristen for betaling af skatter og afgifter efter de hidtidigt gældende regler udløser renter for én til to måneder, vil der med én skattekonto kun skulle betales renter for det antal dage, som betalingsfristen faktisk overskrides med.

Endvidere er det hensigten, at der i ramme af én skattekonto skal ske, hvad der betegnes som "fuld tilbagerulning" af foreløbige fastsættelser. Dette indebærer, at hvis en virksomhed tilskyndet af en foreløbig fastsættelse af tilsvar af skatter og afgifter får indberettet eller angivet samt betalt det korrekte beløb for skatter og afgifter, vil den hidtidige foreløbige fastsættelse og de hertil knyttede renter blive slettet. Det korrekte beløb indsættes på virksomhedens skattekonto med tilbagevirkende kraft, og der beregnes renter af dette beløb.

Se afsnit A.B.4.5 Betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter via én skattekonto.

Pålæg af renter og gebyrer

Renter af krav på betaling af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto

Grundlaget for forrentning

 • Hvis en virksomhed ikke indberetter eller angiver og dernæst betaler skatter og afgifter inden for de fastsatte frister, 
 • de pågældende skatter og afgifter opkræves via én skattekonto efter OPKL kap. 5 (§§ 16-16 d), 
 • saldoen derved udviser en debetsaldo i SKATs favør,
 • skal saldoen efter OPKL § 16 c, stk. 1, forrentes med renten, der fastsættes efter OPKL § 7, stk. 1 og 2.

Se

Fastsættelsen af rentesatsen

Den faste del af renten er fastsat til 0,7 pct. pr. påbegyndt måned efter OPKL § 7, stk. 1.

(Der skal ses bort fra ordet "påbegyndt". Se styresignal SKM2013.656.SKAT.) 

Den variable del af renten, der fastsættes ultimo hvert år efter OPKL § 7, stk. 2, og gælder for det følgende kalenderår, er med virkning fra 1. januar 2013 fastsat til 0,0 pct.

Renten af en skattekonto i debet er herefter i alt 0,7 pct., der beregnes dagligt (dag-til-dag-rente) og tilskrives månedligt.

Se

Renter af krav på betaling af skatter og afgifter, der ikke opkræves via én skattekonto 

Renter beregnes fra forfaldsdagen for den pågældende type af skatter eller afgifter 

Forsinket angivelse eller indberetning af skatter og afgifter har også som konsekvens, at der skal betales en månedlig rente for hver påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdagen for den pågældende type af skatter eller afgifter, der skulle være betalt.

For moms er forfaldsdagen den 1. i måneden, hvor der er frist for at betale moms. Se OPKL § 2, stk. 4, i sammenhæng med ML kap. 15 (§§ 57-65).

For lønsumsafgift er forfaldsdagen den 1. i måneden, hvor der er frist for at betale lønsumsafgift. Se OPKL § 2, stk. 2 og 4, i sammenhæng med LAL kap. III (§§ 6-12).

For punktafgifter er forfaldsdagen den 1. i måneden, hvor der er frist for at betale den pågældende punktafgift. Se OPKL § 2, stk. 2 og 4, med henvisning til OPKL bilag 1, og i sammenhæng med de enkelte punktafgiftslove.

For A-skat og AM-bidragsbidrag er forfaldsdagen den 1. i den første måned efter udløbet af afregningsperioden. Dog er forfaldsdagen for A-skat og AM-bidrag den sidste hverdag (bankdag) i den måned, som indkomsten vedrører, for indeholdelsespligtigtige, der er registreret som "stor virksomhed". Se OPKL § 2, stk. 5 og 6.

For udbytteskat er forfaldsdagen, så snart generalforsamlingen for det relevante selskab har vedtaget eller besluttet udbetaling eller godskrivning af udbytte. Se KSL § 66, stk. 1, 2. pkt. 

Rentesatsen for perioden 1. januar - 31. juli 2013

Den faste del af renten er fastsat til 0,8 pct. pr. påbegyndt måned efter OPKL § 7, stk. 1.  

Den variable del af renten, der fastsættes ultimo hvert år efter OPKL § 7, stk. 2, og gælder for det følgende kalenderår, er med virkning fra 1. januar 2013 fastsat til 0,0 pct.

Renten er herefter i alt 0,8 pct. pr. påbegyndt måned.

Se OPKL § 7 og SKAT-meddelelse SKM2012.737.SKAT om rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 2, for 2013.

(Der skal ikke skelnes mellem renter for 1. januar - 31. juli 2013 og renter for 1. august 2013 - 31. december 2013. Der er én sats for hele kalenderåret. Se styresignal SKM2013.656.SKAT.)

Rentesatsen for perioden 1. august - 31. december 2013

Den faste del af renten er fastsat til 0,7 pct. pr. påbegyndt måned efter OPKL § 7, stk. 1.  

Den variable del af renten, der fastsættes ultimo hvert år efter OPKL § 7, stk. 2, og gælder for det følgende kalenderår, er med virkning fra 1. januar 2013 fastsat til 0,0 pct.

Renten er herefter i alt 0,7 pct., der beregnes dagligt (dag-til-dag-rente) og tilskrives månedligt.

Se

Erindringsgebyr 

Virksomheden skal desuden betale et gebyr på 65 kr. for hver gang, at SKAT må gøre virksomheden opmærksom på, at skatter og afgifter ikke er angivet eller indberettet inden for de fastsatte frister. Se OPKL § 6.

Fritagelse for gebyrer og renter mv.

SKAT har adgang til at fritage for betaling af tillægget på 800 kr., erindringsgebyrer og renter, der er pålagt ved foreløbige fastsættelser af tilsvar af skatter og afgifter samt fra og med den 1. august 2013 også renter af én skattekonto i debet eller kredit efter OPKL § 16 c, stk. 1 og 2. 

Se OPKL § 8, ændret ved lov nr. 513 af 7. juni 2006, og BEK nr. 731 af 21. juni 2013 om opkrævning af skatter og afgifter mv. § 4.

Praksis for fritagelse for renter ved forsinket angivelse mv. må dog anses for restriktiv. Se SKM2013.472.LSRSKM2012.478.LSR, SKM2012.268.LSR og SKM2010.628.LSR.

Registrering i Det Centrale Fordringsregister

Restancer, herunder skyldige skatter og afgifter mv., der skal betales til SKAT, registreres i Det Centrale Fordringsregister. De registrerede fordringer har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger bliver slettet i registret, når fordringerne er indfriet. Oplysningerne i registret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder fx kommuner og politiet m.fl.

Se også

Se også

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2013.472.LSR

Et selskab blev fik ikke fritaget for betaling af renter af for sent betalt afgift af ledningsført vand. Selskabet havde betalt afgiften mellem ca. 5 måneder og over et år for sent for 4. kvartal 2009 samt 1., 2. og 3. kvartal 2010. Dermed er der ikke tale om en overskridelse af betalingsfristen på få dage.

SKM2012.478.LSR

Et selskab ansøgte SKAT om at blive fritaget for betaling af renter af for sent betalt afgift for ledningsført vand, idet ansøgningen var begrundet med medarbejderes sygdom og ferie. Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at SKAT ikke havde imødekommet ansøgningen.

SKM2012.268.LSR

Et selskab, der var omregistreret fra lille til stor virksomhed efter OPKL § 2, stk. 6, og som havde betalt A-skat og AM-bidrag til SKAT for sent, kunne ikke fritages for betaling af renter efter OPKL § 8.

SKM2010.628.LSR

 

Et selskab blev ikke fritaget for betaling af renter pga. for sent indberettet og betalt A-skat og AM-bidrag. Det var ikke en pludselig opstået hændelse, som selskabet ikke havde indflydelse på og ikke kunne forudse, at normale betalingsfrister gradvist blev indfaset efter forlængede frister i 1. halvår 2009. Der var heller ikke tale om førstegangstilfælde eller undskyldelige forhold, der kunne begrunde fritagelse.