Dato for udgivelse
23 Jan 2013 14:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jan 2013 09:55
SKM-nummer
SKM2013.67.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0168232
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Almennyttig, forening, filantropisk, sygdomsbekæmpelse, momsfritaget, kongres
Resumé

Skatterådet bekræfter, at de tilmeldingsgebyrer, som spørger - der arrangerer en kongres på vegne af en europæisk almennyttig forening - opkræver i den almennyttige forenings navn, er fritaget for moms, under forudsætning af, at indtægterne fra tilmeldingsgebyrene udelukkende anvendes til formål, der er i overensstemmelse med den almennyttige forenings formålsbeskrivelse.

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, 17, og 21.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning, 2012-2, afsnit D.A.5.21.3

Spørgsmål: 

Kan det bekræftes, at deltagergebyrer, der opkræves ved deltagelse i en almennyttig forenings årlige kongres, er fritaget for moms. 

Svar:

Ja 

Beskrivelse af de faktiske forhold 

Spørger er et førende internationalt administrationsselskab, der er etableret og momsregistreret i Schweiz, som tilbyder omfattende serviceydelser i forbindelse med møder, arrangementer, konferencer og Association Management. 

Spørger er blevet ansat som professionel kongresarrangør af en europæisk almennyttig nonprofitorganisation til at organisere dennes årlige kongres, der dette år finder sted i Danmark. 

Spørger er momsregistreret i Danmark. 

Det fremgår af foreningens vedtægter, at der er tale om en uafhængig europæisk organisation, med det formål at styrke blandt andet forskninge og behandling inden for en nærmere defineret sygdom. 

Der er i vedtægterne opstillet en række mål for foreningens arbejde: 

 • At støtte og fremme basal og klinisk forskning indenfor sygdommen
 • At repræsentere sygdommen fællesskabet
 • At være aktivt involveret i at koordinere initiativer inden for forskning både i Europa og på verdensplan
 • At organisere årlige kongresser indenfor behandling og forskning
 • At anspore unge forskere indenfor sygdomsområdet 

Det fremgår endvidere af vedtægterne, at foreningens aktiver i tilfælde af foreningen opløsning, fortsat skal anvende i overensstemmelse med foreningens formål. Hvis dette ikke er muligt, skal eventuelle tilbageværende aktiver overføres til en anden skattefritaget velgørende organisation, med formål der svarer til de formål, der er oplistet i vedtægterne - eller ligger så tæt herpå som muligt. 

Foreningen har anmodet om bistand fra spørger til at stå for arrangementet af den årlige kongres. 

Arrangementet er en årlig international kongres dedikeret til grundforskning og klinisk forskning i sygdommen. Arrangementet vil bestå af foredrag og workshops. 

Det detaljerede program for arrangementet er ikke tilgængeligt endnu. Dog kan de dækkede emner for eksempel være: 

 • Sygdomsmodificerende behandling - aktuelle og nye behandlinger (...)
 • Fra drømme til virkelighed - antigenspecifik og stamcelleterapi (...)
 • Problemer i kliniske studier: Studiets udformning og tolkning af resultater,
 • Nye teknologier (...)

Kongressen i Danmark vil hovedsageligt være af uddannelsesmæssig karakter. Deltagerne vil være forskere, læger og repræsentanter for hospitaler og institutter. 

Den årlige konference vil udstede fakturaer til deltagerne for registreringsafgifter (deltagergebyrer) (dvs. fakturaer vil blive udstedt på foreningens brevpapir), som en administrativ aftale, betaling vil ske til en bankkonto forvaltet af spørger. 

De øvrige tjenester, der kan blive leveret som en del af kongressen, herunder sponsorater, satellitsessioner, udstillinger mv., vil blive leveret afregnet af spørger i deres eget navn. Spørger vil således fakturere kunderne i eget navn (dvs. fakturaer vil blive udstedt på spørgers brevpapir) for levering af disse tjenesteydelser, og de vil bruge deres nuværende danske momsregistreringsnummer til at opkræve dansk moms, hvis dette er nødvendigt. 

Spørger ønsker at modtage en bekræftelse på, om de deltagergebyrer, der vil blive opkrævet af spørger i foreningens navn og på dennes vegne, vil være fritaget for moms på grund af kongressens karakter. 

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Artikel 133 i det primære EU-momsdirektiv fastsætter, at medlemsstaterne, for så vidt angår andre organer end offentligretlige i hvert enkelt tilfælde kan gøre meddelelse af enhver af de i litra b), g), h), i), l), m) og n) i artikel 132(1), fastsatte fritagelser betinget af, at en eller flere af følgende forudsætninger er opfyldt: 

 1. De pågældende organer må ikke have til formål systematisk at søge vinding, hvorfor et eventuelt overskud aldrig må uddeles, men skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne
 2. Disse organer skal i hovedsagen forvaltes og administreres vederlagsfrit af personer, der ikke selv eller gennem formidlere direkte eller indirekte er interesseret i driftsresultaterne
 3. Disse organers priser skal være godkendt af det offentlige, eller må ikke overskride sådanne godkendte priser, eller - for så vidt angår transaktioner, der ikke kæver godkendelse af priserne - være lavere end de priser, der for tilsvarende transaktioner forlanges af handelsforetagender, som skal svare merværdiafgift
 4. Fritagelserne må ikke kunne fremkalde alvorlig konkurrencefordrejning til skade for de handelsforetagender, som skal svare merværdiafgift. 

Spørger har gennemgået de ovennævnte bestemmelser i detaljer, og mener, at nonprofitorganisationen, i forhold til det konkrete arrangement, opfylder betingelserne som følger: 

 1. Den organisation, i hvis navn de registreringsgebyrer vil blive faktureret, er oprettet som et almennyttigt foretagende. Arrangementet om sygdommen er en perifer begivenhed, hvis hovedformål er af uddannelsesmæssig karakter og den er tilsigtet til sine deltagere som en del af deres fortsatte faglige uddannelse. Dens indtægter geninvesteres i organisationens fremtidige aktiviteter og distribueres ikke
 2. Kongressen afholdes af en nonprofitorganisation, og de personer, der administrerer organisationen ikke har nogen direkte eller indirekte økonomisk interesse i den
 3. De gebyrer, der opkræves i forbindelse med den årlige kongres, der afholdes i Danmark, er afsat til at dække udgifterne
 4. På grund af arrangementets særlige karakter, vil nonprofitorganisationen ikke blive anset for at være i konkurrence med tilsvarende kommercielle organisationer. Konferencens karakter er begrænset til fagfolk inden for konferencens felt. 

Det er på den baggrund spørgers opfattelse, at spørgsmålet kan besvares med "ja".   

SKATs indstilling og begrundelse 

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at de deltagergebyrer, der opkræves i forbindelse med deltagelse i foreningens årlige konference, kan blive fritaget for dansk moms. 

Lovgrundlag
Momslovens § 13, stk. 1:
Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:
(...)
4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.
(...)
17) Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til told- og skatteforvaltningen. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål.(...)
(...)
21) Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af told- og skatteforvaltningen kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen. 

Momslovens § 21:
Leveringsstedet for adgang til arrangementer indenfor kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning o. lign. herunder messer og udstillinger, og ydelser i tilknytning hertil, der leveres til en afgiftspligtig person, er her i landet, når disse arrangementer rent faktisk finder sted her i landet.
Stk. 2. Leveringsstedet for ydelser i forbindelse med aktiviteter indenfor kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning o. lign, herunder messer og udstillinger, samt leveringer af ydelser som arrangør af sådanne aktiviteter, der leveres til en ikke-afgiftspligtig person, er her i landet, når disse aktiviteter rent faktisk udøves her. 

Praksis 

I SKM2009.211.SR, svarede Skatterådet  "ja" til, at en forenings salg af varer og ydelser var omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 22 (nu nr. 21). Da foreningens aktiviteter efter sit vedtægtsbestemte formål er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 5 om amatøridrætsarbejde, og da overskuddet fra de omhandlede aktiviteter (koncerter, messer, julearrangementer og lignende) skal bruges til disse velgørende sports- og idrætsaktiviteter, kan foreningen bruge bestemmelsen om momsfritagelse af salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, når de øvrige betingelser er opfyldte. 

I SKM2010.158.SR afholdt en forening med det formål at fremme forskning, uddannelse og behandling af en nærmere bestemt sygdom en international kongres i Danmark, med henblik på udveksling af det seneste indenfor forskning mv. i sygdommen. Skatterådet fandt i den forbindelse, at foreningens levering af arbejdskraft til kongressen var omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk.1, nr. 22 (nu nr. 21). 

Begrundelse 

Det fremgår af momslovens § 21, at leveringsstedet for adgang til arrangementer indenfor blandt andet videnskab og undervisning er her i landet, når arrangementet rent faktisk afholdes her i landet. 

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, at varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, er fritagne for moms, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. 

Bestemmelsen har hjemmel i momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra o. 

Det fremgår af Den Juridiske Vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.21, at de foreninger og organisationer m.fl., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger m.fl., som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter. 

Afgrænsningen af de formål, der efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, er de samme formål, som er begunstiget efter "arrangementsreglen" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 17, om momsfritagelse for velgørende arrangementer. 

Af afsnit D.A.5.17.2, fremgår det, at velgørende eller på anden måde almennyttige formål fx kan være sygdomsbekæmpelse. 

Det fremgår af den Juridiske Vejledning 2012-2, afsnit D.A.5.21, at der er fire betingelser, som alle skal være opfyldte, for at salget af varer og ydelser kan fritages for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 21: 

 1. Salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6
 2. Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter
 3. Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål
 4. Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning. 

Ad 1: Salget skal ske i forbindelse med aktiviteter, som er momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 1-6 

Efter bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, er foreningers levering af ydelse til deres medlemmer mod et kontingent momsfritaget, når følgende betingelser er opfyldt: 

 • leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
 • foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål
 • foreningen ikke arbejder med gevinst for øje
 • leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)
 • afgiftsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning 

De formål, som foreningen mv. efter bestemmelsen skal have for at blive momsfritaget, er formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder. 

Det fremgår af de faktiske omstændigheder, at den forening på hvis vegne spørger arrangerer kongressen er en uafhængig europæisk nonprofitorganisation, hvis hovedformål er at fremme og styrke forskningen og forbedre de kliniske resultater blandt klinikere og forskere i forhold til en nærmere defineret sygdom. 

SKAT finder på den baggrund, at foreningen er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet foreningens formål må anses for at være af filantropisk karakter. 

Ad. 2: Salget skal ske i forbindelse med foreningens velgørende mv. aktiviteter 

De aktiviteter, der er omfattet af momsfritagelsen, er aktiviteter, der ligger indenfor foreningens formål. Det kan være aktiviteter, der fremgår af formålet eller er i tilknytning til formålet, eller andre aktiviteter, der typisk udnyttes i forbindelse med velgørende eller almennyttigt arbejde. 

Det fremgår af de faktiske omstændigheder, at foreningens formål er at fremme og styrke forskningen og forbedre de kliniske resultater blandt klinikere og forskere i forhold til den nærmere definerede sygdom. 

Den aktivitet, der ønskes omfattet af momsfritagelsen, er en årlig international kongres dedikeret til grundforskning og klinisk forskning indenfor sygdommen. Arrangementet vil bestå af foredrag og workshops. 

SKAT finder på den baggrund, at aktiviteten ligger indenfor foreningens formål. 

Ad. 3: Overskuddet skal udelukkende bruges til foreningens velgørende mv. formål. 

Det er en betingelse, at overskuddet fra aktiviteten bruges fuldt ud til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål. 

Det fremgår af de faktiske oplysninger, at der vil blive udstedt fakturaer på deltagergebyret på foreningens brevpapir, om end betalingen vil indgå på en konto, der af praktiske årsager administreres af spørger. 

Deltagergebyret er fastsat således, at de alene dækker omkostningerne ved afholdelsen af arrangementet. Der er således ikke noget overskud, for så vidt angår det deltagergebyr, der opkræves på vegne af foreningen, og som ønskes omfattet af momsfritagelsen. 

Ad. 4: Fritagelsen må ikke kunne skabe konkurrencefordrejning. 

Kongressen er målrettet fagfolk med interesse indenfor forskning og behandling af sygdommen. Der findes ikke tilsvarende konkurrerende momspligtige organisationer eller arrangementer. 

SKAT finder derfor ikke, at momsfritagelsen af kongressen vil medføre konkurrenceforvridning. 

På baggrund af ovenstående er det SKATs opfattelse, at foreningens kongres i København kan omfattes af momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 21, og at der derfor ikke skal afregnes moms af det gebyr, deltagerne skal betale for adgangen til arrangementets foredrag og workshops. 

SKAT finder i den forbindelse ikke, at det ændrer herpå, at det er spørger, der på vegne af kongressen og i foreningens navn opkræver gebyret og administrerer den konto gebyret indbetales på. 

Det er dog en forudsætning, at spørger/foreningen kan dokumentere, at overskuddet udelukkende er anvendt til foreningens formål - herunder til dækning af omkostninger i forbindelse med afholdelse af kongressen. 

Indtægter fra deltagerbetalingen til kongressen må således - for at opretholde momsfritagelsen - under ingen omstændigheder anvendes til andet end de formål, der er oplistet i foreningens vedtægter. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.