Dato for udgivelse
08 Mar 2013 09:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Dec 2012 14:28
SKM-nummer
SKM2013.173.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 3-1693/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Våbenbog, bogføring, plov
Resumé
Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren i sin virksomhed, H1 v/A, i 2006 havde dokumenteret, at han havde afholdt fradragsberettigede driftsudgifter til erhvervelse af en sneplov, eller om de afholdte udgifter rettelig var medgået til sagsøgerens betaling af et jagtgevær til brug i privat øjemed og derfor ikke var fradragsberettigede.

I forbindelse med at SKAT foretog kontrol hos selskabet G1 A/S, blev det konstateret, at der i 2005 og 2006 i flere tilfælde ikke var overensstemmelse mellem fakturateksten på de fakturaer, som G1 A/S havde udstedt til sagsøgerens virksomhed og oplysningerne i G1 A/S´ interne varekartotek. En af disse fakturaer vedrørte sagsøgerens påståede køb af en sneplov den 7. februar 2006 for i alt kr. 18.130,52, som var genstand for tvisten i denne sag.

G1 A/S havde ikke registreret et salg af en sneplov til sagsøgeren. Derimod fremgik det af G1 A/S´ interne bogføring, at der var registreret et salg af et Beretta Gold-gevær med tilbehør den 7. februar 2006 for samlet kr. 18.130,52. Beløbet var i den interne bogføring udlignet ved en såkaldt "nul-faktura". Tilsvarende fremgik det af G1 A/S´ våbenbog, at der den 7. februar 2006 var solgt et Beretta Gold-gevær til sagsøgeren.

Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde dokumenteret, at han den 7. februar 2006 havde købt en sneplov inkl. montage for 18.130,52 kr. hos G1 A/S. Retten lagde til grund, at der ikke hos G1 A/S var registeret et salg af en sådan sneplov, men at der derimod af G1 A/S´ interne bogføring fremgik, at der den 7. februar 2006 var solgt et Beretta Gold-våben samt andre jagtartikler for 18.130,52 kr. Retten lagde desuden til grund, at der var modregnet kr. 18.130,52, og at det af G1 A/S´ våbenbog fremgik, at en Beretta den 7. februar 2006 var solgt til sagsøgeren. Retten fandt derfor, at det måtte antages, at den af G1 A/S den 9. februar 2006 til sagsøgeren udstedte faktura, som ifølge ordlyden vedrørte et køb af en sneplov, i lighed med andre fakturaer udstedt af G1 A/S til sagsøgeren, og som i G1 A/S´ interne bogføring er behandlet på samme måde, ikke var reel.

Retten fandt således ikke, at der var grundlag for, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 skulle nedsættes med kr. 18.130,52, og at hans momstilsvar vedrørende 2006 skulle nedsættes med kr. 4.532,63. Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.2.1.3

Parter

A
(Advokat Tobias Stenkær Albrectsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokatfundmægtig Anne Larsson)

Afsagt af byretsdommer

Ib Jensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 nedsættes med kr. 18.130,52, og at sagsøgers momstilsvar nedsættes med kr. 4.532,63 vedrørende 2006.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i påstandsdokumentet anført følgende til støtte for sin påstand:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende:

Det fremgår af Statsskattelovens § 6, at der er fradrag for udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.

Det er et ubestridt faktum, at såfremt HWH ploven er erhvervet af Sagsøger, har Sagsøger tillige fradragsret herfor, idet der er tale om et erhvervsmæssigt aktiv, der indgår i driften af sagsøgers virksomhed.

Sagens omdrejningspunkt er således alene, hvorvidt SKAT har bevist, at der reelt set er foretaget omfakturering - med andre ord, om der er købt et Beretta haglgevær som gjort gældende af SKAT, eller en HWH sneplov, som gjort gældende af sagsøger.

Sagen vedrører således helt grundlæggende alene en bevismæssig problematik, og i den forbindelse er de relevante momenter, at

-

Sneploven er omfattet af købekontrakten for H1, da virksomheden blev solgt, hvilket dokumenterer, at Klager har været i besiddelse af den sneplov, som anført i fakturaen fra G1 A/S

 

-

Den købte sneplov indgår som et helt naturligt driftsmiddel i Sagsøgers virksomhed

 

-

Den købte sneplov har været anvendt i virksomheden i forbindelse med snerydning hos G2 i ...

 

-

Sagsøger anvendte gennem sin virksomhed sneploven til bl.a. at rydde sne hos G2. Til dokumentation herfor og at ploven således reelt har været en del af Klagers virksomhed vedlægges som sagens bilag 12, mailkorrespondance mellem JN og ML fra G2. Som det fremgår heraf bekræfter ML, at Klager lånte svejseværk i forbindelse med reparation af snebladet/sneskovlen. Købsaftalen mellem Klager og NJ, sagens bilag 1, var tillige betinget af G2s accept. ML vil blive indkaldt til at afgive forklaring herom.

 

-

Sagsøger har ikke gennem sin virksomhed erhvervet andre sneplove, hvormed det er helt indiskutabelt, at den i fakturaen anførte plov er indgået i Sagsøgers virksomhed i 2006. Såfremt Sagsøger før indkomståret 2006 havde erhvervet en tilsvarende plov, vil Sagsøger naturligvis efter SL § 6 have fratrukket omkostningerne i forbindelse med erhvervelsen. Sagsøger har ikke tidligere indkomstår fratrukket omkostninger i forbindelse med erhvervelse af en plov.

 
 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at SKAT i forbindelse med nærværende skattesag har gennemgået alt materialet (ned til mindste detalje) i tilknytning til Sagsøgers daværende virksomhed. SKAT har ikke i den forbindelse fundet noget dokument/faktura der beviser, at Sagsøger havde erhvervet en plov.

 
 

Dette beviser med al ønskelighed, at der udelukkende er indgået en plov i Sagsøgers daværende virksomhed - nemlig bilag 133. Dette henset til, da der ikke foreligger nogen faktura på køb af et sneblad, men genstanden er desuagtet overdraget i forbindelse med virksomhedens salg.

 

-

Der er ikke begrundet formodning for køb af våben, hvilket tillige fremgår af udskriften fra Sagsøgers våbenbog. Beretta 682 fremgår ikke af Sagsøgers våbenbog og har aldrig været registreret, hvilket endvidere dokumenterer, at Sagsøger reelt købte en sneplov og ikke en Beretta 682.

 

-

G1 A/S har løbende rykket for betaling af faktura ... udstedt 7. februar 2006 indtil den bliver betalt i april 2006, hvilket alt andet lige underbygger, at fakturaen er reel, navnlig idet den såkaldte 0 faktura først er udstedt i juli 2006, længe efter at faktura ... var udstedt, varen leveret og betalt. Hvad baggrunden herefter er for, at G1 flere måneder efterfølgende udsteder en kontantsalgs 0 faktura er ikke et forhold, der vedrører sagsøger.

Det kan dermed konkluderes, at bilag 133 ikke er en omfakturering, men et reelt køb af sneplov, hvorfor Sagsøger har fradrag herfor på kr. 18.130, idet sneploven er at anse som en driftsudgift for Sagsøgers virksomhed, der er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.

Dette navnlig, da sneploven er videresolgt i forbindelse med virksomhedshandlen, og idet det pågældende våben aldrig har været registreret i Sagsøgers våbenbog.

Endelig er det værd at holde sig for øje, at SKATs påstand er af særdeles alvorlig karakter under hensyntagen til de aktiver der er tale om, sammenholdt med Sagsøgers tidligere beskæftigelse, som ansat ved politiet, hvorfor der under alle omstændigheder gælder en væsentlig skærpet bevisbyrde for SKAT, såfremt der skal gives medhold i, at der er sket omfakturering vedrørende våben.

Det er et ubestrideligt faktum, at Sagsøger har modtaget en faktura fra G1 A/S, der ikke vedrører salg af våben m.v. Det er således ikke gjort gældende, at den faktura Sagsøger er i besiddelse af ikke stammer fra G1 A/S.

Sagen opstår således alene fordi, det kan konstateres, at der i G1 A/S bogholderi og i G1 A/S våbenbog er sket en tilbageførelse af salget.

Det våben, der gøres gældende fra Sagsøgtes side, at Sagsøger skulle have erhvervet, kan derimod ikke fremfindes i Sagsøgers våbenbog, ligesom det på ingen som helst vis er konstateret, at Sagsøger skulle have været i besiddelse af noget våben.

Det er beklageligvis korrekt, som anført af Sagsøgte, at det tidligere anførte overfor Landsskatteretten ikke er fremført med den ønskværdige klarhed.

Dette kan henføres til terminologiske forhold for så vidt angår den korrekte betegnelse, samt at der er tale om en sag, der ligger en meget lang årrække tilbage i tiden, og at betegnelserne i overdragelsesdokumenterne ikke har været tilstrækkeligt klare.

Det faktuelle, som nu ligger belyst gennem de fremlagte fakturaer, viser derimod, at der har været indkøbt en Egholm 2100 redskabsbærer, der med kost blev anvendt til snerydning i det omfang dette var muligt, jf. det medfølgende salt og grusspreder samt kost.

Denne blev byttet for en Ferraritraktor, der blev leveret uden plov 23/24. Da denne traktor blev totalskadet blev der indkøbt en ny traktor - tilsvarende uden plov, der efterfølgende blev erhvervet, jf. sagens bilag 2.

De øvrige indkøbte driftsmidler i den periode, hvor sagsøger har drevet sin virksomhed viser, jf. de nu fremfundne og fremlagte bilag, at der ikke i øvrigt er indkøbt nogen plov.

Den eneste plov der således har været erhvervet - og Sagsøger har kunnet overdrage er den plov der er indkøbt hos G1 A/S, jf. sagens bilag 2.

..."

Sagsøgte har i påstandsdokumentet anført følgende til støtte for sin påstand:

"...

I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er driftsudgifter, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, fradragsberettigede.

Momspligtige virksomheder kan ligeledes ved opgørelse af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage afgiften for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Sagsøgeren har i 2006 i sin virksomhed som fradragsberettiget driftsudgift bogført en udgift på kr. 18.130,52 ekskl. moms. Nærværende sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udgiften er medgået til erhvervelsen af en HWH sneplov. Det påhviler sagsøgeren at dokumentere dette, jf. SKM2004.162.HR og SKM2007.445.HR og SKM2008.106.HR.

Efter de i sagen foreliggende oplysninger kan den af G1 A/S udstedte faktura nr. ... af 9. februar 2006 (bilag 2), ikke anses for at dokumentere, at udgiften er medgået til sagsøgerens erhvervelse af en HWH sneplov. Fakturaen må derimod anses for at udgøre en omfakturering af sagsøgerens erhvervelse af et Beretta Gold-gevær med tilbehør.

Sælgeren, G1 A/S, har ikke registreret et salg af en HWH sneplov. Derimod fremgår det af faktura nr. ... (bilag 5), at G1 A/S i sin interne bogføring har registreret et salg af et Beretta Gold-gevær med tilbehør den 7. februar 2006 for samlet kr. 18.130,52. Beløbet er i den interne bogføring udlignet ved, at der modregnes med det omfakturerede beløb angivet med varenummer "MONTAGE". Denne angivelse stemmer overens med varenummerangivelsen på faktura nr. ... (bilag 2). Tilsvarende er der overensstemmelse mellem de to fakturaer i relation til angivelse af salgsdatoen den 7. februar 2006.

Det fremgår endvidere af registreringsdataene for bogføringen af faktura nr. ..., jf. bilag J, jf. bilag 2 hos G1 A/S, at den omhandlede udgiftspost også er bogført på våbenkontoen, uanset at der - ifølge sagsøgeren - skulle være tale om erhvervelse af en sneplov. Hertil kommer, at der i registreringerne hos G1 A/S under "varenavn iflg. faktura" er anført "HWH PLOV-150CM", mens der ikke er anført noget "Varenavn iflg. varekartotek". Det fremgår ikke af varekartoteksoplysningerne hos G1 A/ S, at der skulle være sket salg af en sneplov til sagsøgeren. Sælger er ved bogføringen af fakturaen tillige angivet som "MN", og fakturadatoen er angivet som "02/09/2006". På denne baggrund er det sagsøgtes vurdering, at der er sket en omfakturering af sagsøgerens erhvervelse af Beretta Gold-gevær med tilbehør.

Dette understøttes desuden af dateringsforholdene i bogføringen. I relation til dateringsforholdene lægger sagsøgeren til grund, at "kontantsalgs-nulfaktura" nr. ... (bilag 5), er bogført hos G1 A/S den 2. juli 2006. Dette er ikke korrekt. Dateringsangivelsen skal læses som den 7. februar 2006.

Tilsvarende skal dateringen i bogføringen hos G1 A/S vedrørende faktura nr. ... (bilag 2), læses som den 9. februar 2006.

Der er således overensstemmelse mellem dateringen af den udstedte faktura og dateringen i bogføringen hos G1 A/S. Tilsvarende må det fremhæves, at den omtvistede udgift på kr. 18.130,52 vedrørende "HWH PLOV-150CM MONTAGE" i henhold til faktura nr. ..., jf. bilag 2, er angivet med dateringen "07/02". Denne datering stemmer således overens med dateringen af bogføringen af faktura nr. ... (bilag 5) hos G1 A/S vedrørende salget af Beretta Gold-geværet.

Endvidere fremgår det af kopien af våbenbogen for G1 A/S, ...1 afdeling, jf. bilag K, at der i januar 2006 blev indført det omhandlede Beretta Gold-gevær, der blev overført fra G1 A/S, ...2 afdeling, hvor bogholderiet ligger. Som det fremgår af kopien af våbenbogen for ...2 afdelingen, jf. bilag L, er Beretta Gold-geværet efterfølgende den 7. februar 2006 indført heri og samme dag solgt til sagsøgeren.

Der er således overensstemmelse mellem dateringen i våbenbogen for G1 A/S, ...2 afdeling, dateringen i den interne bogføring af faktura nr. ... (bilag 5) og datering i den til sagsøgeren udstedte faktura nr. ... (bilag 2).

Det er desuden uden relevans for spørgsmålet om, hvorvidt faktura nr. ... (bilag 2) vedrører sagsøgerens erhvervelse af en HWH plov eller omfakturering af sagsøgerens erhvervelse af et Beretta Gold-gevær, at G1 A/S har rykket for manglende betaling heraf.

Bogføringsoplysningerne stemmer overens med oplysningerne i våbenbogen hos G1 A/S, ...2 afdeling (bilag L), hvoraf det fremgår, at Beretta Gold-geværet er overdraget til sagsøgeren den 7. februar 2006. Det kan i denne sammenhæng ikke tillægges betydning, at geværet ikke har været registreret i politiets våbenregister (bilag 9) som tilhørende sagsøgeren. Det er køberen af våbnet, der skal oplyse politiet herom, og det må i denne forbindelse desuden fremhæves, at ovennævnte Baikalgevær heller ikke var registreret i politiets register, uanset at sagsøgeren ubestridt var i besiddelse af dette gevær, jf. bilag E. Også i relation til dette gevær var der sket en omfakturering, jf. bilag G.

Det forhold, at der er sket omfattende omfaktureringer i forbindelse med sagsøgeren samhandel med G1 A/S, viser, at sagsøgeren har ladet sine private anskaffelser af navnlig jagtartikler, herunder skydevåben, fremtræde som driftsmæssige anskaffelser, hvorved han uberettiget har opnået fradrag.

Omfaktureringen vedrørende Beretta Gold-geværet adskiller sig ikke fra de øvrigt foretagne omfaktureringer, jf. bilag G, H og 0, og bogføringen hos G1 A/S må derfor også i relation til dette indkøb anses for at være udtryk for den reelle genstand for sagsøgerens indkøb i henhold til faktura nr. ... (bilag 2).

Sagsøgeren har heller ikke dokumenteret, at den af G1 A/S udstedte faktura nr. ... (bilag 2) af 9. februar 2006 vedrører sagsøgerens erhvervelse af en HWH-sneplov.

Det skal i denne forbindelse fremhæves, at det bl.a. af købsfakturaerne i bilag 24 og 25 netop fremgår, at der i forbindelse med de øvrige køb af materiel i sagsøgerens virksomhed, er sket angivelse af model-, vare- og/ eller serienummer. Dette er derimod ikke tilfældet for fakturaen fra G1 A/S (bilag 2).

Det bemærkes endelig, at den eventuelle tilstedeværelse af en sneplov af mærket HWH i sagsøgerens virksomhed samt den eventuelle overdragelse heraf til NJ under alle omstændigheder ikke dokumenterer, at sagsøgeren den 7. februar 2006 erhvervede denne sneplov hos G1 A/S for kr. 18.130,52 ekskl. moms.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten kan tiltræde, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at han den 7. februar 2006 hos G1 A/S har købt en HWH plov inkl. montage for 18.130,52 kr.

Det lægges til grund, at der ikke hos G1 A/S er registeret et salg af en sådan plov, men at der derimod af G1 A/S interne bogføring fremgår, at der den 7. februar 2006 er solgt et Beretta Gold våben samt andre jagtartikler for 18.130,52 kr., og at der er modregnet 18.130,52 kr. vedrørende montage, og at det af G1 A/S´s våbenbog fremgår, at en Beretta den 7. februar 2006 er solgt til sagsøgeren.

Det må således antages, at den af G1 A/S den 9. februar 2006 til sagsøgeren udstedte faktura - sagens bilag 2 - i lighed med andre fakturaer udstedt af G1 A/S til sagsøgeren, og som i G1 A/S interne bogføring er behandlet på samme måde, ikke er reel.

Der er således intet grundlag for, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 skal nedsættes med 18.130, 52 kr., og at hans momstilsvar vedrørende 2006 skal nedsættes med 4.532,63 kr.

Sagsøgtes frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Sagsomkostningerne vedrører advokat omkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte Skatteministeriet frifindes for det af sagsøgeren A under denne sag rejste krav.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren inden 14 dage til sagsøgte betale 15.000 kr.