Dato for udgivelse
18 Feb 2013 10:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Jan 2013 09:43
SKM-nummer
SKM2013.129.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-083652
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Licensaftaler, knowhow, interesseforbundne parter, udlodning, apportindskud, armslængdeværdi, anskaffelsessummer, straksfradrag
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at M Holding A/S opnår en skattemæssig anskaffelsessum for to hovedlicensaftaler og knowhow ved udlodning in natura fra D1 A/S (transaktion 1) svarende til armslængdeværdien heraf, og at A Holding A/S kan foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum heraf.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at de nystiftede datterselskaber D2 A/S og D3 A/S ved indskud af underlicensaftaler og knowhow fra M Holding (transaktion 2) opnår en skattemæssig anskaffelsessum herfor svarende til armslængdeværdien, som datterselskaberne kan foretage straksfradrag for.

Skatterådet bekræfter endelig, at datterselskabet D1 A/S ved  indskud af en underlicensaftale fra M Holding A/S (transaktion 2) opnår en skattemæssig anskaffelsessum svarende til armlængdeværdien heraf, som der tilsvarende kan foretages straksfradrag for.

Hjemmel

Ligningsloven § 2, stk. 1
Statsskatteloven § 4
Afskrivningsloven § 40, stk. 1, 2 og 6
Afskrivningsloven § 41, stk. 1
Selskabsskatteloven § 8B
Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2

Reference(r)

Ligningsloven § 2, stk. 1
Statsskatteloven § 4
Afskrivningsloven § 40, stk. 1, 2 og 6
Afskrivningsloven § 41, stk. 1
Selskabsskatteloven § 8B
Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.C.2.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.11

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.2.1.3

Spørgsmål:

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at M Holding A/S opnår en skattemæssig anskaffelsessum for de to hovedlicensaftaler og knowhow'en ved Transaktion 1 svarende til armslængdeværdien heraf?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at M Holding A/S kan foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af de to hovedlicensaftaler og knowhow'en, som modtages ved Transaktion 1?
 3. Kan Skatterådet bekræfte, at datterselskaberne opnår en skattemæssig anskaffelsessum for den modtagne underlicens og knowhow ved Transaktion 2 svarende til armslængdeværdien heraf?
 4. Kan Skatterådet bekræfte, at datterselskaberne kan foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af den underliggende licens og knowhow, som modtages ved Transaktion 2?

Svar:

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

D1 A/S blev stiftet i 2001 af A ApS. Formålet med D1 A/S er at erhverve og udvikle pharmaceutiske licenser og kommercialisere disse.

D1 A/S blev stiftet på baggrund af et apportindskud af en eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri licensrettighed fra A ApS til de medicinske præparater x og y til brug for anvendelse inden for områderne a og b, jf. licensaftale af  (dato) 2001.

A ApS blev vederlagt i aktier ved apportindskuddet, hvorved det oprindeligt ejede 100 % af D1 A/S.

Opfinderne af x og y er en gruppe på (antal) udenlandske forskere. x og y er patenterede i Udlandet. Patentrettighederne (x og y) blev overdraget fra det udenlandske selskab B til A ApS den (dato) 2001. Efterfølgende er patenter ansøgt i A ApS's navn. D1 A/S har ifølge licensaftalen overtaget en forpligtelse til at betale en patentafgift på (x) % af omsætning relateret til x og y til B, der repræsenterer opfinderne.

Efterfølgende har D1 A/S indgået en yderligere licensaftale med A ApS vedrørende det medicinske præparat z, der er et såkaldt carrier præparat, jf. licensaftale af den (dato) 2006. Rettighederne blev overdraget til A ApS i 2005. z er også patenteret i udlandet. D1 A/S skal ifølge licensaftalen på forskellig vis betale A ApS for licensrettigheden.

D1 A/S's forskning foretages på kontraktbasis af uafhængige personer i Danmark og udlandet, som honoreres af D1 A/S. Selskabet har således ikke egne forskere ansat. D1 A/S har på baggrund af den forskning, der er udført af tredjemand, opbygget immaterielle aktiver i form af knowhow, hvortil selskabet har ejendomsretten.

D1 A/S har endnu ikke kommercialiseret nogen del af dets forskning. Selskabet har derfor ingen kundekreds.

De for Transaktion 1 og Transaktion 2 relevante immaterielle aktiver består derfor udelukkende af

i)  patentrettigheder, som ejes af A ApS og hvortil D1 ApS i dag har licensrettigheder og
ii) knowhow, som ejes af D1 A/S.

Der er løbende sket kontante kapitalforhøjelser i D1 A/S fra eksterne investorer, således at A ApS' ejerandel i dag udgør 54,31 %.

Samtlige aktionærer i D1 A/S gennemførte den (dato) 2008 en skattefri aktieombytning, hvor 100 % af aktiekapitalen i D1 A/S  blev ombyttet til aktier i et nystiftet holdingselskab " M Holding A/S " der herved kom til at besidde 100 % af aktiekapitalen i D1 A/S.

Den nuværende ejerstruktur er skitseret i figuren.

(udeladt)

A ApS, M Holding A/S og D1 A/S indgår i en sambeskatning med C Holding ApS, der er administrationsselskab. Sambeskatningen omfatter også andre selskaber ejet af C Holding ApS og A ApS.

Transaktionerne

Formålet med aktieombytningen i 2008 var at skabe grundlag for en senere udskillelse af licensrettighederne i individuelle datterselskaber ejet af M Holding A/S. Den kommercielle fordel herved vil være, at der skabes forskellige markedsføringsplatforme og mulighed for at afskærme risikoen fra de enkelte udviklingsprojekter fra hinanden. En opdeling af licensrettighederne vil endvidere give mulighed for, at der kan ske et salg til tredjemand og/eller en optagelse af en investor inden for et delområde af de nuværende licensrettigheder. Der er dog ikke aktuelle planer om en afhændelse af nogle af datterselskaberne til tredjemand.

På nuværende tidspunkt er det hensigten at etablere yderligere to datterselskaber til M Holding A/S. Licensrettigheder og knowhow vil blive opdelt mellem de tre datterselskaber som følger:

 • D1 A/S skal have en licens til præparatet x inden for behandling af mennesker.
 • D2 A/S skal have en licens til præparatet x til veterinære formål.
 • D3 A/S skal have en licens til præparatet y

Da udstedelsen af de enkelte licenser sker ved udstedelse af underlicenser fra hovedlicensaftalerne, indebærer en hensigtsmæssig licensstruktur i koncernen, at de to hovedlicensaftaler først overdrages fra D1 A/S til M Holding A/S, og at M Holding A/s herefter gennem underlicenser kan udstede licenser til de enkelte datterselskaber inden for de relevante områder.

Dette giver samtidig mulighed for at frasælge et datterselskab og alene overføre den pågældende underlicens til køber, hvilket ikke vil være muligt, såfremt hovedlicenserne opretholdes i D1 A/S.

Den ønskede licensstruktur vil være skitseret i figuren:

(udeladt)

Etableringen af strukturen ønskes gennemført som følger:

 • Transaktion 1:
  Udlodning in natura af de 2 hovedlicensaftaler og den knowhow, som ejes af D1 A/S, fra D1 A/S til M Holding A/S. Dog vil den knowhow, som D1 A/S efterfølgende selv skal udnytte, ikke blive udloddet til M Holding A/S.
 • Transaktion 2:
  Apportindskud af underlicenser og den ved udlodning tidligere modtagne knowhow fra M Holding A/S i de tre datterselskaber mod vederlæggelse i nyudstedte aktier i datterselskaberne. For så vidt angår de to nye datterselskaber vil apportindskuddene ske i forbindelse med disse selskabers stiftelse, hvor M Holding A/S bliver 100 % ejer. For så vidt angår D1 A/S vil apportindskuddet ske til overkurs.

Vilkårene for underlicenserne vil indebære, at datterselskaberne overtager betalingsforpligtelserne ifølge hovedlicensaftalen fra 2001 over for B.

Forskningen forventes for en overskuelig fremtid at have den nuværende struktur.

Rådgiveren har i tilknytning hertil oplyst:

"Som aftalt har vi undersøgt, hvordan koncernen efter den planlagte omstrukturering vil arrangere sig med de eksterne personer, som udfører forskningen, jf. vores anmodning om bindende svar af 22. marts 2012.

Efter omstruktureringen vil hvert af de tre datterselskaber være indehaver af den relevante underlicens og knowhow inden for deres respektive områder. De enkelte datterselskaber vil som alt overvejende hovedregel særskilt kontrahere med tredjemand om at få udført præcist den forskning mv., som er nødvendig for at kommercialisere det enkelte selskabs produkt. Ejendomsretten til resultatet af forskningen vil tilkomme det enkelte datterselskab som opdragsgiver. Der vil blive foretaget en særskilt honorering af forskerne fra de enkelte datterselskaber.

M Holding A/S forventes kun i et meget begrænset omfang at engagere personer til at udføre yderligere forskning vedrørende grundsubstansen inden for de afgrænsede områder, hvor selskabet har licensrettighederne (a og b). I det omfang en sådan yderligere grundforskning forventes at medføre en økonomisk eller kommerciel nytteværdi for eet eller flere datterselskaber, vil de relevante selskaber i hvert enkelt tilfælde indgå en aftale om fordeling af omkostninger i forhold til den forventede nytteværdi. Sådanne aftaler vil betyde, at de enkelte datterselskaber vil få en eksklusiv ret til kommercielt at udnytte resultaterne af forskningen inden for deres respektive områder, mens moderselskabet vil have ret til at udnytte resultaterne inden for andre områder.

Alle aftaler mellem selskaber og mellem selskaberne og forskerne vil være på armslængdevilkår. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der kan være eksterne investorer i et eller flere af datterselskaberne."

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at de skattemæssige konsekvenser af Transaktion 1, vil være følgende:

 • At D1 A/S skal indkomstbeskattes af armslængdeværdien af de to hovedlicensaftaler, jf. statsskattelovens § 4, og den udloddede knowhow, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6. Armslængdeværdien opgøres efter ligningslovens § 2, stk. 1.
 • At M Holding A/S er indkomstskattefri af armslængdeværdien af de to hovedlicensaftaler og den modtagne knowhow, da udlodningen vil kvalificere som datterselskabsudbytte, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2 shm. Aktieavancebeskatningslovens § 4A.
 • At M Holding A/S opnår en skattemæssig anskaffelsessum for de to hovedlicensaftaler og den modtagne knowhow svarende til armslængdeværdien heraf, jf. ligningslovens § 2, stk. 6. Se hertil Skatteministeriets bemærkninger til spørgsmål 2 i SKM2011.443.SR og bemærkningerne til ændringsforslag nr. 22 i betænkning afgivet den 21. marts 2007 til L 110 af 13. december 2006.
 • At M Holding A/S kan foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum for de to hovedlicensaftaler, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 2. pkt. og den modtagne knowhow, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 1. pkt.

Transaktion 1 vil således ikke udløse beskatning på koncernplan, da de to selskaber er sambeskattede, hvorved beskatningen i D1 A/S vil modsvares af et tilsvarende fradrag i M Holding A/S.

Det er endvidere spørgers opfattelse, at de skattemæssige konsekvenser af Transaktion 2 vil være følgende:

 • At M Holding A/S skal indkomstbeskattes af armlængdeværdien af de udstedte underlicenser, jf. statsskattelovens § 4, og den videreoverdragne knowhow, jf. afskrivningslovens § 40, stk. 6. Armlængdeværdien opgøres efter ligningslovens § 2, stk. 1.
 • At de to nye datterselskaber er indkomstskattefri af armslængdeværdien af den modtagne underlicens og knowhow. Der vil således ske fuld vederlæggelse i form af nyudstedte aktier, idet apportindskuddene sker i forbindelse med selskabernes stiftelse, hvorved værdien af apportindskuddet vil modsvare værdien af de udstedte aktier, jf. ligningslovens § 2, stk. 1. Disse datterselskaber vil således ikke modtage en vederlagsfri formuefordel.
 • At D1 A/S er indkomstskattefri af armslængdeværdien af den modtagne underlicens, idet forskellen mellem armslængdeværdien af apportindskuddet og armslængdeværdien af de nyudstedte aktier vil kvalificere som en skattefri overkurs, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1.
 • At datterselskaberne opnår en skattemæssig anskaffelsessum for den modtagne underlicens og knowhow svarende til armslængdeværdien heraf, jf. ligningslovens § 2, stk. 6. Se hertil Skatteministeriets bemærkninger til spørgsmål 2 i SKM2011.443.SR.
 • At datterselskaberne kan foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af den modtagne underlicens, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 2. pkt., og knowhow, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 1. pkt.

Transaktion 2 vil således ikke udløse beskatning, da de fire selskaber vil være sambeskattede, hvorved beskatningen i M Holding A/S vil modsvares af tilsvarende fradrag i datterselskaberne.

Samlet set vil der således på koncernplan ikke blive udløst indkomstbeskatning som følge af den planlagte gennemførelse af Transaktion 1 og Transaktion 2.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at M Holding A/S opnår en skattemæssig anskaffelsessum for de to hovedlicensaftaler og knowhow'en ved Transaktion 1 (udlodning in natura fra D1 A/S til M Holding A/S) svarende til armlængdeværdien heraf.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 2, stk. 1:

Skattepligtige,

1)   hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2)   der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,

3)   der er koncernforbundet med en juridisk person,

...,

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. ...

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.

Afskrivningslovens § 40, stk. 1, 2 og 6

Ved erhvervelse af goodwill kan erhververen fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om overdragelsen, afskrive anskaffelsessummen i sin skattepligtige indkomst med indtil 1/7 årligt.

        Stk. 2.    Ved erhvervelse af andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmetode eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster eller varemærke eller ved erhvervelse af retten ifølge en udbytte-, forpagtnings- eller lejekontrakt kan erhververen fra og med det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om overdragelsen, afskrive anskaffelsessummen i sin skattepligtige indkomst med indtil 1/7 årligt...       

        Stk. 6.    Ved salg eller opgivelse af aktiver omfattet af stk. 1 og 2 medregnes fortjeneste eller tab ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst...

Selskabsskattelovens § 8B

Erhverves afskrivningsberettigede aktiver fra et koncernforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, uden at overdragelsen har medført dansk eller udenlandsk beskatning af eventuelle genvundne afskrivninger, gevinster eller tab, eller den udenlandske beskatning ved overdragelsen er blevet udskudt, indtræder det erhvervende selskab i det overdragende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter. De afskrivningsberettigede aktiver anses for afskrevet maksimalt efter danske regler indtil erhvervelsestidspunktet. § 4 A, stk. 2, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

        Stk. 2.      Erhverves goodwill eller andre immaterielle aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 40 fra et koncernforbundet selskab, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og er de oparbejdet af det overdragende selskab eller andre koncernforbundne selskaber, anses aktiverne under de i stk. 1 nævnte betingelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for oparbejdet af det erhvervende selskab.

        Stk. 3.      § 4 A, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på aktiver omfattet af stk. 1 og 2.

        Stk. 4.      Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på aktiver, som et selskab eller en forening m.v. har erhvervet, før det bliver skattepligtigt efter §§ 1 eller 2.

        Stk. 5.      Stk. 1-4 finder dog anvendelse, selv om der er sket dansk beskatning, hvis der ikke er sket fuld dansk beskatning, som følge af at fortjenesten højst kan medregnes med et beløb svarende til forskellen mellem salgssummen og handelsværdien på tidspunktet for inddragelse under dansk beskatning. I det omfang der er sket beskatning, forhøjes anskaffelsessummen med den fortjeneste, som overdrageren har medregnet i den skattepligtige indkomst.

Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2

Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke:

1)   Overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin aktiekapital.

2)   Udbytte, som de i § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b, nævnte selskaber og foreninger m.v. modtager af aktier eller andele i selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 i, 3 a-5 b, eller selskaber hjemmehørende i udlandet. Dette gælder dog kun udbytter af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 4 A og 4 B...

Bemærkninger til ændringsforslag nr. 22 i betænkning afgivet den 21. marts 2007 til LF 110 af 13. december 2006:

"Det foreslås, at det ikke er muligt at opnå en forhøjelse af anskaffelsessummer ved en transfer pricing-korrektion, medmindre der sker en korresponderende ansættelse af den anden part. Hvis den anden part er et udenlandsk selskab eller en udenlandsk person, er det en forudsætning, at den korresponderende indkomst medregnes ved indkomstopgørelsen i det pågældende andet land.

Eksempel: Et moderselskab overdrager hele aktiekapitalen i et datterselskab til sit danske datterselskab for 100.000 kr., men værdien er 10 mio. kr. Overdragelsen skal efter ligningslovens § 2 ske til armslængdepriser. Det danske datterselskab vil skulle anses for at have anskaffet aktierne for 10 mio. kr. Købesummen består af dels den betalte sum på 100.000 kr. og dels et skattefrit tilskud på 9,9 mio. kr. Forslaget medfører, at anskaffelsessummen kun forhøjes, hvis moderselskabet ved den udenlandske indkomstopgørelse vil skulle anses for at have afstået aktierne for 10 mio. kr.

Forslaget er en udvidelse af den allerede foreslåede bestemmelse, hvorefter der ikke kan foretages en transfer pricing-nedsættelse af indkomsten, medmindre der foretages en korresponderende forhøjelse af den anden part.

Det bemærkes, at hvis der erhverves afskrivningsberettigede aktiver eller oparbejdede immaterielle aktiver, vil det erhvervende selskab indtræde i det overdragende selskabs anskaffelsessummer og -tidspunkter, når overdragelsen ikke har medført dansk eller udenlandsk beskatning eller den udenlandske beskatning er udskudt, jf. selskabsskattelovens § 8 B."

Praksis

SKM2011.443.SR

Skatterådet kunne bl.a. bekræfte, at A Fondens påtænkte apportindskud - af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke udløser beskatning i fonden, da apportindskuddet skal anses for en afståelse af koncernselskabsaktier (spørgsmål 1). Endvidere kunne Skatterådet bekræfte, at forskelsværdien mellem markedsværdien af den apportindskudte aktiepost og værdien af de nyudstedte aktier - i forbindelse med A Fondens påtænkte apportindskud af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke vil udløse beskatning i C A/S, da forskelsværdien skal anses som skattefri overkurs for C A/S, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1 (spørgsmål 2).

Skatteministeriet bemærkede i sin indstilling vedrørende spørgsmål 2:

"Det bemærkes, at der her er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter, og at ligningslovens § 2 således finder anvendelse. Den apportindskudte aktiepost i B A/S ind i C A/S skal således ansættes til handelsværdi efter de herom gældende regler, og opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at værdien af en majoritets-aktiepost kan afvige fra den værdi, som et selskabs aktier i øvrigt kan være noteret til. Denne værdiansættelse afspejles ligeledes i anskaffelsessummen for vederlagsaktierne, som fonden modtager for apportindskuddet, idet aktiernes værdi således skal ansættes til handelsværdien i forbindelse med aktievederlæggelsen."

Begrundelse

Det er oplyst, at D1 A/S in natura udlodder de to hovedlicensaftaler fra henholdsvis 2001 (x og y) og 2006 (z) samt knowhow, bortset fra knowhow som D1 A/S efterfølgende selv skal udnytte,  til M Holding A/S.

D1 A/S er 100 pct. ejet af M Holding A/S.

D1 A/S erhvervede licensaftalen fra 2001 som apportindskud ved selskabets stiftelse. Hovedlicensaftalen fra 2006 blev erhvervet fra det daværende moderselskab A ApS.

Udlodningen af de to hovedlicensaftaler og knowhow sker fra datterselskabet D1 A/S til moderselskabet M Holding A/S og således mellem interesseforbundne parter.

Ved fastsættelsen af prisen af aktiverne skal denne derfor fastsættes efter ligningslovens § 2 i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter. De udloddede aktiver skal derfor fastsættes til markedsværdien (armslængdeværdien).

D1 A/S anses ved udlodningen for at have afstået de to hovedlicensaftaler og den pågældende knowhow og skal således indkomstbeskattes i forhold til armlængdeværdien.

For D1 A/S vil armslængdeværdien af de udloddede aktiver, jf. ligningslovens § 2 samt statsskattelovens § 4 danne grundlag for en afståelsesbeskatning efter afskrivningslovens § 40, stk. 6 eller § 41, stk. 2 afhængig af hvorledes selskabet har afskrevet de tidligere erhvervede hovedlicensaftaler. M Holding A/S opnår ved modtagelse af de udloddede aktiver en økonomisk fordel svarende til armslængdeværdien af de pågældende aktiver. Da der er tale om en udlodning fra et dansk datterselskab til et dansk moderselskab, er udlodningen (den økonomiske fordel) imidlertid skattefri for M Holding A/S efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Som det fremgår af bemærkningerne til ændringsforslag nr. 22 i betænkning afgivet den 21. marts 2007 til L110 af 13. december 2006, vil der ved erhvervelse af afskrivningsberettigede aktiver eller oparbejdede immaterielle aktiver, dog alene ske en indtræden i det koncernforbundne overdragende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter, hvis overdragelsen ikke har medført en dansk eller udenlandsk beskatning, jf. selskabsskattelovens § 8B.

Da overdrageren (D1 A/S) beskattes finder selskabsskattelovens § 8B ikke anvendelse.

SKAT skal bemærke, at der ikke er fremlagt aftalegrundlag for de påtænkte transaktioner. Idet det til grund for svaret forudsættes, at de overdragne aktiver, licensaftalerne og den overdragne knowhow, også reelt udgør henholdsvis licensaftaler og knowhow, anses disse for omfattet af begrebet "andre immaterielle aktiver" i afskrivningslovens § 40, stk. 2 og dermed afskrivningsberettigede.

Da selskabsskattelovens § 8B ikke finder anvendelse ved transaktionen mellem D1 A/S og M Holding A/S kan erhververen M Holding A/S således tillægges en anskaffelsessum for aktiverne svarende til armslængdeværdien på udlodningstidspunktet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at M Holding A/S kan foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af de to hovedlicensaftaler og knowhow'en, som modtages ved transaktion 1 (udlodning in natura fra D1 A/S til M Holding A/S).

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 41, stk. 1:

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter til erhvervelse af knowhow eller patentrettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv i stedet for at afskrives efter § 40, stk. 2, fradrages fuldt ud i det indkomstår, hvori udgifterne er afholdt. Det samme gælder for udgifter til erhvervelse af licens- eller brugsrettigheder til knowhow eller patentrettigheder.

Begrundelse

Udgifter til erhvervelse af knowhow og patentrettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv kan straksafskrives i anskaffelsesåret, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 1. pkt.

M Holding A/S kan således foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af de to hovedlicensaftaler og knowhow'en, som modtages ved Transaktion 1.

SKAT skal bemærke, at da der er tale om straksafskrivning af udgifter til anskaffelse af immaterielle aktiver efter afskrivningslovens § 41, kan ligningslovens § 8X om udbetaling af negativ skat ikke finde anvendelse.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at datterselskaberne opnår en skattemæssig anskaffelsessum for den modtagne underlicens og knowhow ved Transaktion 2 (indskud af immaterielle aktiver fra M Holding A/S til datterselskaberne) svarende til armslængdeværdien heraf.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 2, stk. 1

Selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1

Statsskattelovens § 4

Afskrivningslovens § 40

Begrundelse

M Holding A/S stifter to 100 pct. ejet datterselskaber - D2 A/S og D3 A/S.

Som apportindskud indskyder M Holding A/S i de tre datterselskaber " D1 A/S, D2 A/S og D3 A/S " underlicenser i forhold til hovedlicensaftalen fra 2001 og - i de to datterselskaber D2 A/S og D3 A/S - knowhow. x opdeles i to - en veterinær del og en human del - som indskydes i henholdsvis D1 A/S og D2 A/S. y indskydes i D3 A/S.

M Holding A/S vederlægges med nyudstedte aktier i de to nye datterselskaber. I forhold til D1 A/S sker apportindskuddet til overkurs.

Efter ligningslovens § 2, stk. 1 skal transaktioner mellem interesseforbundne parter ske til armslængdeværdier.

D2 A/S og D3 A/S

For M Holding A/S vil armslængdeværdien af de indskudte  immaterielle aktiver danne grundlag for en afståelsesbeskatning efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, eller § 41, stk. 2.

Da D2 A/S og D3 A/S forudsætningsvist ikke indeholder andet end de overdragne immaterielle aktiver, svarer handelsværdien af de modtagne aktier til værdien af de overdragne immaterielle aktiver.

Betalingen for apportindskuddene i de nystiftede selskaber D2 A/S og D3 A/S med nyudstedte aktier, må således anses for at opfylde kravet i ligningslovens § 2, stk. 1.

For D2 A/S og D3 A/S vil anskaffelsessummen for de modtagne immaterielle aktiver være et beløb svarende til armslængdeværdien af de immaterielle aktiver. Selskabsskattelovens § 8B finder ikke anvendelse, da overdrageren beskattes, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.

Jf. SKATs bemærkninger under besvarelsen af spørgsmål 1 forudsættes aktiverne i form af underlicenser og knowhow i den konkrete sag for omfattet af "andre immaterielle aktiver" i afskrivningslovens § 40, stk. 2, hvorfor anskaffelsessummen er afskrivningsberettiget. Datterselskaberne kan således foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af den modtagne underlicens, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 2. pkt., og knowhow, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 1. pkt.

D1 A/S

Betalingen for apportindskuddet (underlicensaftale) i D1 A/S med de nyudstedte aktier sker efter det oplyste til overkurs.

M Holding A/S indskyder således mere end værdien af de udstedte aktier. Da det forudsættes, at den indskudte underlicensaftale indskydes til markedsværdien må kravet i ligningslovens § 2, stk. 1 anses for opfyldt.

M Holding A/S skal indkomstbeskattes af armslængdeværdien af de indskudte immaterielle aktiver.

D1 A/S er skattefri af forskelsværdien mellem markedsværdien af apportindskuddet og værdien af de nyudstedte aktier, da denne må anses for en skattefri overkurs for D1 A/S.

D1 A/S har en udgift (anskaffelsessum) for den indskudte underlicensaftale svarende til armslængdeværdien af aftalen. Selskabsskattelovens § 8B finder ikke anvendelse, da overdrageren beskattes, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.

Jf. SKATs bemærkninger under besvarelsen af spørgsmål 1 forudsættes aktiverne i form af underlicenser i den konkrete sag for omfattet af "andre immaterielle aktiver" i afskrivningslovens § 40, stk. 2, hvorfor anskaffelsessummen er afskrivningsberettiget. D1 A/S kan således foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af den modtagne underlicens, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 2. pkt.

For M Holding A/S vil armslængdeværdien af det indskudte immaterielle aktiv (underlicensaftalen) danne grundlag for en afståelsesbeskatning efter afskrivningslovens § 40, stk. 6, eller § 41, stk. 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "Ja".

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at datterselskaberne kan foretage straksfradrag for den skattemæssige anskaffelsessum af den underlicens og knowhow, som modtages ved Transaktion 2.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 41, stk. 1

Begrundelse

Udgifter til erhvervelse af knowhow og patentrettigheder i tilknytning til den skattepligtiges erhverv kan straksafskrives i anskaffelsesåret, jf. afskrivningslovens § 41, stk. 1, 1. pkt.

Datterselskaberne kan således foretage straksfradrag for de skattemæssige anskaffelsessummer af henholdsvis underlicens og knowhow, som modtages ved Transaktion 2.

SKAT skal, jf. besvarelsen til spørgsmål 2, bemærke, at ligningslovens § 8X om udbetaling af negativ skat ikke kan finde anvendelse, da der er tale om straksafskrivning af udgifter ved anskaffelse af immaterielle aktiver.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 bevares med "Ja"

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstillinger og begrundelser.