Dato for udgivelse
12 Feb 2013 10:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Jun 2012 10:13
SKM-nummer
SKM2013.118.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-527-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, told, valuta, udført, skiltning
Resumé

T havde i forbindelse med udrejse fra det danske toldområde undladt at angive overfor SKAT, at han medtog 25.750 £.

T forklarede at pengene var til bilkøb i England. Han vidste godt, at han skulle give besked om pengene, og han regnede med, at det kunne ske til sikkerhedsfolkene, som var den første offentlige instans, han kom til. Han vidste ikke, hvor i lufthavnen SKAT havde kontor.

Byretten fastsatte bøden til 41.000 kr., jf. toldlovens § 79, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forholdet fandtes som minimum at kunne betegnes som groft uagtsomt.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

Reference(r)

Toldloven § 79, nr. 3
Toldloven § 23, stk. 4
Straffeloven § 82, stk. 4

Henvisning

-

Østre Landsrets dom af 27. juni 2012, 9. afdeling nr. S-527-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Klaus Jensen, besk.)

Afsagt af landsretsdommerne

Karen-Anke Tørring, Frosell og Eigil Strand (kst.)

...........................

Byrettens dom af 16. januar 2012, SS 1-11494/2011

Anklageskrift er modtaget den 23. maj 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

toldlovens § 79, stk. 1, jf. § 23, stk. 4,

ved den 6. juni 2008 i forbindelse med udrejse via Københavns Lufthavn, Kastrup, at have medtaget 25.750 engelske pund, hvilket oversteg værdien af 10.000 euro, uden at have angivet pengene over for told- og skatteforvaltningen.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært strafbortfald. Tiltalte har gjort gældende at der alene foreligger simpel uagtsomhed, og der kan derfor ikke straffes efter toldlovens § 79, stk. 1, der kræver forsæt eller grov uagtsomhed. Tiltalte var i undskyldelig uvidenhed om reglerne. Tiltalte har endvidere gjort gældende, at sagen har været langvarig ca. 3 1/2 år, og at dette skal have indflydelse på straffastsættelsen jf. straffelovens § 82, stk. 4. Bøden bør derfor bortfalde eller nedsættes.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har til retsbogen afgivet følgende forklaring:

"...

Tiltalte forklarede, at det er korrekt, at han havde medtaget 25.750 engelske pund. Han havde dem i lommen, og da han kom frem til security, sagde han uopfordret til securitymanden, at han ikke ønskede at lægge dem frem på båndet, da der var tale om mange penge. Tiltalte var ikke klar over, at man skulle deklarere over for toldvæsnet og var af den overbevisning, at det var tilstrækkeligt, at man meldte det til securityfolkene. Han viste endvidere vekselsedlerne fra banken. Manden fra security tilkaldte toldvæsnet, og han fik her at vide, at han skulle have deklareret pengene hos dem. Han fik endvidere at vide, at toldkontoret lå i ankomsthallen. Han har flere gange handlet biler i udlandet, og beløbet her var også med henblik på, at han skulle købe en bil i England. Han har ikke set skilte i lufthavnen, hvor det fremgår, at man ikke må tage mere end 10.000 euro med sig. Han har efterfølgende deklareret penge til toldvæsnet i lufthavnen. Sidste gang fik han en seddel med, hvor han blev spurgt om, hvordan han fandt frem til kontoret. Han har her oplyst, at han havde en sag kørende, som var 3 år gammel...

..."

Oplysningerne i sagen

Der er dokumenteret skrivelse af 8. november 2009 hvoraf blandt andet fremgår at tiltalte ville blev sigtet.

Personlige oplysninger

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at tiltalte ikke tidligere er straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ved tiltaltes forklaring og de øvrige foreliggende oplysninger finder retten det bevist, at tiltalte har fortaget de handlinger, der er beskrevet i anklageskriftet. Retten finder at forholdet som minimum kan betegnes som groft uagtsomt. Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Efter de foreliggende oplysninger har sagen afventet prøvesager om bødens størrelse.

Under hensyn hertil finder retten, at der ikke er grundlag for, at bøden skal bortfalde eller nedsættes jf. straffelovens § 82, stk. 4. Endvidere finder retten, at sagsbehandlingstiden heller ikke strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Straffen fastsættere til en bøde på 41.000 kr. jf. toldlovens § 79, stk. 1, nr. 3, jf. § 23, stk. 4. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Thi kendes for ret

Tiltalte T straffes med en bøde på 41.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 2.500 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Klaus Jensen.

................................

Østre Landsrets dom af 27. juni 2012, 9. afdeling nr. S-527-12

Byrettens dom af 16. januar 2012 (SS 1-11494/2011) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte, der har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere for landsretten afgivet vidneforklaring af V.1, V.2 og V.3.

Tiltalte har supplerende forklaret blandt andet, at han først talte med en dame, der bad ham om at lægge tingene op på båndet. Han lagde tingene op, og fortalte om de penge, han havde i lommen, og som han nødig ville lægge op på båndet. Han var ikke gået igennem detektorkarmen, men sagde, at han ikke ville lægge pengene op på båndet. Der kom en mand til, som spurgte, hvad der skete. Han vidste godt, at han skulle give besked om pengene, og han regnede med, at det kunne ske til sikkerhedsfolkene, som var den første offentlige instans, han kom til. De kunne have henvist ham til en anden myndighed. Han viste de to sin vekselseddel. Han var klar over, at pengene skulle anmeldes, det var derfor, at han straks fortalte om pengene. Han kan ikke huske, om han så skiltning vedrørende anmeldelse af penge. Han vidste ikke, hvor i lufthavnen SKAT havde kontor. Han har været folkepensionist i tre år og bor sammen med en sin søn på 13 år. Han handler stadig lidt med biler. Formue har han intet af.

V.1 har forklaret blandt andet, at hun arbejder som konsulent med toldstraffesager i SKAT. På et tidspunkt i november 2007 blev der sat plakater op flere steder i lufthavnen vedrørende anmeldelse af pengebeløb til SKAT. Plakaten har siden været den samme. Plakaterne kan have hængt lidt forskellige steder siden, men dog i de samme områder i lufthavnen.

Vidnet V.2 har forklaret blandt andet, at hun ikke husker episoden, som denne sag vedrører. Det er sandsynligt, at hun var på arbejde den pågældende dag. Hun kan ikke mindes, at hun nogensinde er blevet kontaktet med henblik på angivelse af udførsel af valuta. Hun har arbejdet meget sammen med V.3. Hvis V.3 har stået med håndsøgeren, har hun sandsynligvis stået som den første medarbejder, de rejsende mødte ved båndet. Hun kan godt føle uden på lommerne udefra og derefter gøre rejsende opmærksom på, at de skal tømmes helt.

Vidnet V.3 har forklaret blandt andet, at han har underskrevet rapporten til tjenestebrug af 6. juni 2008. Han kan godt huske den episode, der gav anledning til rapporten. Han har haft den pågældende med i rummet, hvor der visiteres.  I den periode arbejdede han meget sammen med V.2. Hvis han har været håndsøger, har hun sandsynligvis været førstemand. Som håndsøger vil han have stået lige efter, at de rejsende er gået igennem detektorkarmen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten må det af de grunde, der er anført af byretten, lægges til grund, at tiltalte har handlet som beskrevet i tiltalen.

Efter bevisførelsen findes det endvidere ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltaltes undladelse kan tilregnes ham som i det mindste groft uagtsom.

Bøden, der i medfør af toldlovens § 79, stk. 1, er fastsat i overensstemmelse med retspraksis vedrørende overtrædelse af toldlovens § 23, nr. 4, og findes passende bestemt. Landsretten tiltræder, hvad byretten har anført om sagsbehandlingstidens betydning for bødens fastsættelse.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Thi kendes for ret

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog at statskassen endeligt betaler 3.000 kr. af salæret til den beskikkede forsvarer.