Dato for udgivelse
26 Feb 2013 08:57
Til
Selskaber
Sagsnummer
13-0066298
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nyhedsbrevet handler om selvangivelsen for selskaber 2012.


Indhold

 1. Selskabsselvangivelsen og TastSelv Erhverv
 2. Ændringer til selvangivelsen 2012
 3. Selskaber skal indberette ejeroplysninger for ejere af 5 % og derover
 4. Hvordan beregnes skattetillæg?
 5. Betaling af selskabsskat. Her kan selskabet finde betalingsoplysninger om restskat.
 6. Skattekreditordningen; Nyhed for indkomståret 2012
 7. Selskabers udbytteangivelser og betaling af udbytteskat
 8. Selvangivelsen for 2013 udsendes ikke på papir til selskaberne.
  Indberet selvangivelsen for 2013 via TastSelv Erhverv eller hent blanketten på SKAT.DK.

1 - Selskabsskabsselvangivelsen for 2012.
TastSelv Erhverv og ændringer af selvangivelsesblanketten

TastSelv Erhverv

SKAT anbefaler de selskaber, der endnu ikke gør det at indberette selvangivelsen via TastSelv Erhverv på SKAT.dk.

På TastSelv Erhverv får selskabet en elektronisk kvittering, når selvangivelsen er indberettet rettidigt. Indberetning efter selvangivelsesfristen kan ikke lade sig gøre.

 • Log på TastSelv Erhverv med NemId, medarbejder signatur eller TastSelv-kode.
 • Vælg Selvangivelsen for selskaber, fonde m.fl.

Hvis linket til indberetning af selvangivelsen ikke er synligt i menuen i TastSelv Erhverv, kan det være fordi, at denne indberetningsmulighed ikke er tilmeldt af selskabet.

I tilmelder indberetning af selskabsselvangivelsen ved at vælge

 • Administration
 • vælg Tilmeldings­oplys­ninger
 • vælg Indberetning af selskabsselvangivelsen.

Blanketter og vejledninger

Selskabet og revisor har på Log-ind siden til TastSelv Erhverv, adgang til blanketter og vejledninger vedrørende selskabsselvangivelsen. F.eks. vedrørende regnskabsomlægninger og ændring af sambeskatning samt vejledning til felterne på selvangivelsen og generel vejledning til selskabsselvangivelsen.

Hvis selskabet ud over indberetning af selvangivelsen, har brug for at sende blanketter til selvangivelsen, sendes blanketterne via TastSelv Erhverv:

 • Vælg Kommunikation med SKAT
 • Vedhæft de dokumenter, der skal indsendes.

For eksempel skal administrationsselskabet altid vedhæfte/indsende en opgørelse af sambeskatnings­indkomsten.

Tilmeld selskabet til Kommunikation med SKAT

Er linket til Kommunikation med SKAT ikke synligt i venstremenuen i TastSelv Erhverv, kan det skyldes, at denne mulighed ikke er tilmeldt af selskabet. I tilmelder Kommunikation med SKAT, i menuen  

 • Vælg Administration
 • Vælg Tilmeldingsoplysninger
 • Vælg Kommunikation med SKAT.

2 - Ændringer til Selskabsselvangivelsen 2012

Felt 096, Udbytte med 16,5 % udbytteskat
er uaktuelt for indkomståret 2012 og er derfor fjernet.

Felterne 059, 067 og 068:Oplysninger vedrørende kontrollerede transaktioner
er flyttet fra selvangivelsens side 1 til selvangivelsens side 2.

Felterne 111 til 128
Felterne vedrører oplysninger fra årsrapporten, omsætning m.v.
Felterne skal udfyldes, hvis felt 100 er angivet med nej.
Felterne er flyttet fra side 2 til side 3.

Felterne 195, 196 og 197
Felterne vedrører rentefradragsbeskæring (se selskabsskattelovens § 11 B og 11 C). Felterne er nye.

Felt 195
Feltet er obligatorisk og skal udfyldes. Hvis selskabets nettofinansieringsudgifter er mindre end 21.300.000 kr. sker der ingen fradragsbeskæring, selskabet skal afkrydse i "Nej".
Selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal opgøre koncernens fradragsbeskæring samlet.

Felt 196
Feltet skal kun udfyldes, hvis felt 195 er udfyldt med "Ja".
Beløbet noteres uden fortegn.
Selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal opgøre koncernens nettofinansieringsudgifter samlet.

Felt 197
Feltet skal kun udfyldes, hvis felt 195 er udfyldt med "Ja".
Beløbet noteres uden fortegn.
Selskaber, der indgår i en sambeskatning, skal opgøre koncernens skattemæssige værdi af aktiverne samlet. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres ved indkomstårets udløb.

3 - Selskaber skal indberette ejeroplysninger for ejere af 5 % og derover

Nye regler om indberetning af ejere betyder, at selskabet skal oplyse om selskabets ejere, der i løbet af indkomståret har ejet 5 % af kapitalen eller rådet over mindst 5 %. Oplysning om ejere kan med fordel indberettes digitalt af selskabet eller revisor via TastSelv Erhverv, samme sted som selvangivelsen.

Reglerne er trådt i kraft i foråret 2012 og står i skattekontrollovens § 3A.

4 - Sådan beregnes skattetillæg

Hvis selskabet ikke selvangiver til tiden, skal der betales et skattetillæg. Skattetillægget beregnes som 200 kr. for hver dag selvangivelsesfristen overskrides. Skattetillægget kan dog maksimalt udgøre 5.000 kr. pr. selskab.

Der bliver beregnet skattetillæg for hvert af de selskaber i en sambeskattet enhed, der ikke har selvangivet til tiden. Det maksimale skattetillæg på 5.000 kr. opgøres derfor pr. selskab.

Det samlede skattetillæg bliver opkrævet på administrationsselskabets årsopgørelse.

5 - Betaling af selskabsskat

Hvis betalingsoplysninger er bortkommet kan selskabet danne en betalingslinje til netbank (OCR-linje).

 • Gå ind på skat.dk/tastselverhverv
 • Vælg Hent betalingslinje (OCR-linje) under Betalingslinje til netbank.
 • Vælg Selskabs/Fonds - restskat ved at klikke på pilen ud for Vælg betalingssystem.
 • Tast selskabets cvr-nummer
 • Tast indkomstår, f.eks. 2012.
 • Klik på beregn
 • OCR-linjen bliver vist nederst på billedet.

6 - Skattekreditordningen

Skattekreditordningen betyder, at underskudsgivende selskaber og personligt drevne virksomheder, der anvender virksomhedsordningen, har mulighed for at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsomkostninger.

Der kan højst udbetales 1,25 mio. kr. for hvert indkomstår, svarende til 25 % af 5 mio. kr. Grænsen gælder samlet for sambeskattede selskaber og evt. andre selskaber og virksomheder ejet af samme personlige ejer.

Underskud anvendt til skattekreditordningen kan ikke fremføres til nedsættelse af den skattepligtige indkomst. Det udbetalte beløb under ordningen skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Anmodningen skal indgives samtidig med selvangivelsen, mens udbetalingen sker på samme tidspunkt, som udsendelse af årsopgørelsen for selskaber. Det vil for indkomståret 2012 sige i november 2013.

Ansøgningen sker fra marts 2013 via en webformular på siden Selvangivelsen for selskaber, fonde m.fl. på skat.dk. Formularen ligger klar fra marts 2013.

Skattekreditordningen blev introduceret Ved Lov nr. 1379 af 28/12/2011 Lov om ændring af ligningsloven. Loven har virkning fra og med indkomstår 2012. Se reglerne i Ligningslovens § 8 X.

7 - Selskabers udbytteangivelser og betaling af udbytteskat

Selskaber der udlodder udbytte skal indberette en udbytteangivelse, med oplysning om udloddet udbytte via TastSelv Erhverv. Selskabet skal samtidig indberette, hvem der har modtaget udbyttet. Betalingsoplysninger fremgår af kvitteringen i TastSelv Erhverv eller kan ses på blanket 06.016.

Udbetaler selskabet udbyttet via den danske værdipapircentral får SKAT automatisk oplysninger om modtagerne. Selskabet skal derfor kun indberette udbytteangivelsen.

8 - Selskabsselvangivelsen for 2013 bliver ikke udsendt på papir

Fra og med 2013 bliver selskabsselvangivelsen ikke længere udsendt på papir. Selskaberne opfordres til at selvangive via TastSelv Erhverv på skat.dk. I kan foretage jeres indberetninger i TastSelv Erhverv i starten af august.  

Herudover vil SKAT i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, give selskaberne mulighed for at selvangive via en ny digital løsning. SKAT vil orientere om denne indberetningskanal på skat.dk når løsningen er klar.

Hvis selskabet har brug for en selvangivelse i papirform kan den hentes på 05 Skat; selvangivelsesforløb - selskaber på skat.dk. Selvangivelsen for 2013 er klar på skat.dk senest 1. juli.

En blank selvangivelse for 2013 kan rekvireres hos et skattecenter eller på SKATs hovednummer 72 22 18 18. Der må påregnes sagsbehandlingstid i forbindelse med anmodning om en blank selvangivelse for 2013.