Dato for udgivelse
25 Feb 2013 11:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Sep 2012 11:09
SKM-nummer
SKM2013.149.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-3114-12
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Lønindeholdelse
Emneord
Transbenecif, studerende, parkeringsafgift, skole
Resumé

Restanceinddrivelsesmyndigheden havde iværksat særskilt lønindeholdelse med 3 % i skyldners kontanthjælp til dækning af ca. 30 ubetalte parkeringsafgifter.

Skyldner protesterede og gjorde gældende, at han havde et rådighedsbeløb, som klart lå under trangsbeneficiet.

Fogedretten lagde til grund, at skyldner havde en nettoindtægt på ca. 10.000 kr. pr. måned og udgifter på ca. 7.000 kr., herunder 200 kr. til drift af bil.

Herefter fandt Fogedretten, at der var levnet skyldner tilstrækkeligt til at opretholde en beskeden levefod efter retsplejelovens § 509, stk. 1, da skyldner havde et rådighedsbeløb på ca. 3.000 kr. om måneden og 3.200 kr. uden drift af bilen.

Østre Landsret var enig i byrettens resultat og begrundelse.

Reference(r)

Retsplejeloven § 509

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 G.A.3.1.2.10

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 G.A.3.2.2.1.3.2.3

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2012; B-3114-12

Parter

A
(selv)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Norman E. Cleaver og Søren Stig Andersen (kst.)

.......................

Fogedretten den 11. juli 2012, FS 11-4753/2012

Fogeden bemærkede, at skyldner dels har klaget over to parkeringsafgifter pålagt den 7. og 8. september 2011 og dels har klaget over SKATs beslutning af 9. november 2011 om lønindeholdelse for 30 ubetalte parkeringsafgifter, heriblandt de to ovennævnte.

Fogedretten behandlede først skyldners klage over parkeringsafgifterne.

Påstande

Rekvirenten nedlagde påstand om stadfæstelse af de to parkeringsafgifter pålagt den 7. og den 8. september 2011.

Skyldner påstod de to parkeringsafgifter ophævet.

Sagen dokumenteredes og drøftedes.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Efter skyldners forklaring lægger fogedretten til grund, at bilen blev parkeret på fortovet, da den var gået i stykker og ikke kunne køre. Det skete den 7. september 2011. Bilen blev derfor skubbet ind på fortovet,

og der blev tilkaldt vognmand som skulle komme og hente bilen, men vognmanden kom først den 8. september 2011.

Det følger af Bekendtgørelse om standsning og parkering i København af 27. maj 2005 § 1, stk. 3 og § 5, stk. 3, at havarerede eller ubrugbare køretøjer anses for parkerede, når de har været henstillet i mere end 12 timer, og at havarerede og ubrugbare køretøjer ikke må parkeres i mere end 6 timer.

Da rekvirenten pålagde parkeringsafgift den 7. september 2011, kl. 14:07 var bilen derfor ikke ulovligt parkeret efter bekendtgørelsen, da den var ubrugbar og ikke havde henstået på stedet i mere end 12 timer.

Da rekvirenten pålagde parkeringsafgift den 8. september 2011, kl. 15:50 var bilen ulovligt parkeret, da den havde henstået på stedet i mere end 12 timer og de 6 timer den lovligt kunne være parkeret.

Derfor

B e s t e m m e s

Fogedretten ophæver parkeringsafgiften pålagt den 7. september 2011 og stadfæster parkeringsafgiften pålagt den 8. september 2011.

Derefter behandledes skyldners klage over lønindeholdelsen foretaget af rekvirenten den 9. november 2011 med 400 kr. om måneden for en gæld på 1.770,00 kr.

................................

Fogedrettens kendelse af 20. august 2012, FS 11-4753/2012         

Ingen indkaldt eller mødt.

Påstande

Rekvirenten, SKAT, har nedlagt påstand om stadfæstelse af lønindeholdelse besluttet af rekvirenten den 9. november 2011 med 3 % svarende til ca. 400 kr. om måneden for en gæld på 1.770,00 kr.

Skyldner, A, har påstået lønindeholdelsen ophævet.

Sagens oplysninger

Denne kendelse vedrører lønindeholdelse med 400 kr. om måneden hos skyldner, som er på kontanthjælp, og spørgsmålet om indeholdelsen er i strid med reglerne om trangsbeneficiet.

Sagsfremstilling

Rekvirenten skrev den 9. november 2011 til skyldner, at der vil blive foretaget lønindeholdelse hos skyldner for en gæld på 1.770 kr. med 3 % eller ca. 400 kr. om måneden. Det fremgår af brevet, at rekvirenten har vurderet, at skyldner kan opretholde en beskeden levefod, og at skyldner ikke er kommet med oplysninger, der sandsynliggør, at han vil blive velfærdstruet ved lønindeholdelsen.

Skyldner klagede den 28. oktober 2011 over afgørelsen og skrev i sin klage blandt andet, at han har en husleje på 5.209,00 kr. plus el med 735 kr. i kvartalet, og at han også betaler børnepenge til et barn og har andre udgifter, hvorfor han klart må være under trangsbeneficiet.

Rekvirenten har i fogedretsmødet oplyst, at skyldner har ca. 30 ubetalte parkeringsafgifter til inddrivelse hos rekvirenten med en samlet gæld på 18.802,00 kr. pr. 29. maj 2012.

Der er indtil nu lønindeholdt således:

Januar 2012

323 kr.

Februar 2012

283 kr.

Marts 2012

378 kr.

April 2012

334 kr.

Maj 2012

304 kr.

Forklaringer

Skyldner har forklaret blandt andet, at han er under efteruddannelse og går på skole i ...1. Han lever af kontanthjælp/uddannelseshjælp. Han har netto ca. 10.000 kr. om måneden. Han modtager ikke boligsikring. Han bor alene og betaler børnepenge til et barn med 1.100 kr. om måneden. Barnet bor i øvrigt meget hos ham, da moren er syg. Han har udgifter til medicin med ca. 75 kr. om måneden og hans telefon koster ca. 200 kr. om måneden. Bilen bruger han særligt til at køre til ...1. Bilen koster ca. 200 kr. om måneden i forsikring og vægtafgift. Han kører dog også nogen gange med toget til ...1. Han køber ti-turs-kort for 149 kr. med wildcard.

Anbringender

Rekvirenten har til støtte for sin påstand gjort gældende, at skyldner har et rådighedsbeløb efter lønindeholdelsen, så han kan opretholde en beskeden husførelse og levefod. Endvidere er lønindeholdelsen ikke velfærdstruende for skyldner, når han kan betale drift af en bil. Rekvirenten har endvidere henvist til bekendtgørelse nr. 922 af 24. august 2011 om inddrivelse af gæld til det offentlige § 9, hvoraf blandt andet følger, at der ved afgørelse om lønindeholdelse skal levnes skyldner tilstrækkeligt til at opretholde en beskeden levefod, hvilket normalt vil være tilfældet, når lønindeholdelsesprocenten fører til indeholdelse af et beløb på 400 kr. om måneden. Rekvirenten har endvidere henvist til U 2012.1081H.

Skyldner har et rådighedsbeløb på over 3.000,00 kr. om måneden og kan derfor opretholde en beskeden levefod, også selv om der foretages lønindeholdelse med 400 kr. om måneden.

Skyldner har til støtte for sin påstand gjort gældende, at han har et rådighedsbeløb som klart ligger under trangsbeneficiet, som ifølge rekvirentens egne oplysninger i 2011 var 5.000 kr. om måneden. Omkostningerne til bilen er små i forhold til hvad det koster, hvis han skulle med offentlig transport. Han har kun råd til at have bilen, fordi han selv kan reparere den, når den går i stykker.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Fogedretten lægger til grund, at skyldner har en månedlig nettoindtægt på ca. 10.000 kr. og efter sine egne oplysninger har udgifter på i alt ca. 7.000 kr., herunder 200 kr. til drift af bil. Skyldner har således et rådighedsbeløb på ca. 3.000 kr. om måneden og 3.200 kr. uden drift af bilen. Gælden vedrører i alt ca. 30 parkeringsafgifter og udgør ca. 18.802 kr.

Efter den retspraksis der findes på området, særligt U2012.1081H, samt bekendtgørelsens § 9, stk. 2, hvorefter skyldner normalt vil blive efterladt en beskeden levefod ved indeholdelse af maksimalt 400 kr. om måneden, finder fogedretten, at skyldner uanset lønindeholdelsen med ca. 400 kr. om måneden er levnet tilstrækkeligt til at opretholde en beskeden levefod, jf. også retsplejelovens § 509. stk. 1. På denne baggrund stadfæster fogedretten lønindeholdelsen.

Derfor

B e s t e m m e s

Den af SKAT den 9. november 2011 trufne afgørelse om lønindeholdelse hos skyldner stadfæstes.

Sagen sluttet.

........................

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2012; B-3114-12

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 30. august 2012, hvorved A har kæret fogedrettens kendelse af 20. august 2012 (FS 11-4753/2012), hvorved den af SKAT den 9. november 2011 trufne afgørelse om lønindeholdelse blev stadfæstet, fogedrettens fremsendelsesbrev af 10. september og udskrift af fogedbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Indkærede har ikke udtalt sig vedrørende kæren.

Sagens oplysninger

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter votering afsagdes sålydende kendelse.

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor.

Landsretten stadfæster derfor byrettens afgørelse.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Kæremålsomkostningerne ophæves.