Dato for udgivelse
23 Jul 2004 11:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. november 2003
SKM-nummer
SKM2004.317.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-0655-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, pizzasag, frifindelse
Resumé

T, der drev en pizzabar, var ved byretten dømt i en sag, hvor T var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289 med skattesvig af særlig grov karakter, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven. T havde påstået frifindelse og anklagemyndigheden nedlagde i brev af 26. september 2003 påstand om frifindelse. Det hed i skrivelsen af 26. september 2003 fra Statsadvokaten i Aalborg bl a.: ”Jeg kan om sagen oplyse, at T ved dom afsagt af retten i Holstebro den 28. oktober 2002 blev idømt 9 måneders fængsel og en tillægsbøde på 1.100.000 kr. Baggrunden for sagen var, at T for indkomstårene 1996 og 1997 havde fremsendt årsregnskaber til ….. Kommunes skatteadministration, hvoraf fremgik, at han havde haft en omsætning på 1.042.791 kr. og i 1997 en omsætning på 1.238.749 kr. Det regnskab, som lå til grund for omsætningsberegningen var efter skattemyndighedernes - og senere Landsskatterettens - vurdering så mangelfuldt, at det kunne tilsidesættes. T´s indkomst blev på baggrund af et kvalificeret skøn af Landsskatteretten herefter fastsat til henholdsvis 1.641.004 kr. og 1.786.798 kr. for de to indkomstår. Skattemyndighedernes skøn var baseret på de indkøb – herunder indkøb af kød og mel – som T havde foretaget i virksomheden. T havde lukket sin forretning før skattemyndighederne indledte sagen, og det var derfor ikke muligt at foretage kontrolvejninger, lageroptællinger m.v.  I byretten bestred T flere væsentlige forudsætninger i beregningerne, bl. a. mængden af mel i hver pizza. Byretten fandt, at T ikke havde sandsynliggjort, at de af skattevæsenet foretagne beregninger, der var stadfæstet af Landsretten, var urigtige, og lagde derfor Landsskatterettens afgørelse om forhøjelse af omsætningen til grund. Da der i sagen ikke blev foretaget en efterforskning, som kunne støtte det grundlag, som skattemyndighederne lavede sit kvalificerede skøn ud fra, og da T efter min vurdering har sået et rimeligt tvivl om i hvert væsentlige dele af beregningsgrundlaget, har jeg efter en samlet vurdering besluttet at nedlægge påstand om frifindelse.”

Efter det anførte i brevet af 26. september 2003 fra Statsadvokaten i Aalborg frifandt landsretten T.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. skattekontroloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1. litra a
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 7. november 2003, 7. afdeling, S-0655-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Bjarne Vium).

Afsagt af landsdommerne

Lars E. Andersen, Dorte Jensen og Dot Buchtrup (kst.) med domsmænd

-----------

Holstebro byrets dom af 28. oktober 2002, SS 261/2002

I denne sag, der er behandlet under, medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 2. maj 2002. til straf for overtrædelse af

1.

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter

ved med forsæt til skatteunddragelse til ... kommune for indkomstårene 1996 og 1997 at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 1.321.262 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 709.087 kr. i skat, idet tiltalte som indehaver af grillbaren A.A. udeholdt indtægter på 773.213 kr. i 1996 og 548.048 kr. i 1997,

2.

arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk 1, litra a,

ved med forsæt til at unddrage arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1996 og 1997 som indehaver af grillbaren A.A. til ... kommune at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet tiltalte som anført i forhold 1 undlod at oplyse om indtægter på i alt 1.321.262 kr., hvorved han unddrog 97.969 kr. i arbejdsmarkedsbidrag,

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til momsunddragelse for perioden den 1. januar 1996 til 31. december 1997 som indehaver af A.A., at have afgivet urigtige momsangivelser til ToldSkat, idet tiltalte som anført i forhold 1 undlod at oplyse om en omsætning på 1.321.262 kr., hvorved statskassen blev unddraget 330.315 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en endelig tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2 på 1.100.000 kr.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har ikke bestridt skatteberegningen, men har blandt andet gjort gældende,

at

der i beregningen er fastsat et for lavt melforbrug pr. pizza,

at

der skal tagen hensyn til yderligere svind i form af ydelse af rabatter eller varer, der er foræret væk, og

at

kødforbrug for 1996 ikke er beregnet ud fra et kvalificeret skøn.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaring af V.1, skatterevisor V.2, ..., kommune, skattekonsulent V.3, V.4, V.5 og fuldmægtig V.6, ToldSkat, til retsbogen.

Det fremgår af sagen, at ... kommune har tilsidesat tiltaltes regnskabsmateriale for 1996 og 1997 med bruttoavancer for virksomheden på henholdsvis 35,3 % og 42,2 % og forhøjet hans omsætning og beregnet udeholdt omsætning med 773.213 kr. i 1996, og 548.048 kr. i 1997 med bruttoavancer for virksomheden på henholdsvis 62,9 % og 59,9 % .

Det hedder i Landsskatterettens kendelse af 15. januar 2001:

...

"...

De stedlige skattemyndigheder har ikke anset, at der foretages effektive kasseafstemninger i virksomheden. Regnskabsgrundlaget anses derfor for tilsidesætteligt. Det anses derfor berettiget at ansætte indkomsterne skønsmæssigt. Myndighederne har herefter med baggrund i virksomhedens varekøb foretaget en omsætningsberegning. Der anses tillige at være en begrundet formodning for, at der er købt oksefars, som ikke indgår i regnskabsmaterialet for indkomståret 1996 og de første 2,5 måneder af 1997. Der er herefter for indkomståret 1996 beregnet et melforbrug til 13.833 pizzaer, medens der kun er købt kød til 7.450 pizzaer. Differencen på. 6.383 beregnede pizzaer mener myndighederne må være indkøbt kød, som ikke er registreret. Indkomsten for indkomståret 1996 er herefter forhøjet med yderligere 175.000 kr."

...

Landsskatteretten skal udtale

Skønsmæssige ansættelser som udgangspunkt skal være underbygget af privatforbrugsberegninger eller andre konkrete opgørelser, og retten kan, da myndighedernes opgørelser bygger på konkrete opgørelser, tiltræde, at myndighederne har udøvet et skøn over virksomhedsindkomsten.

Da retten ikke i rådgiverens generelle synspunkter har fundet grundlag for at tilsidesættende udøvede skøn, stadfæstes de påklagede ansættelser.

Herefter bestemmes

1996

 

Personlig indkomst

 

Forhøjelse af omsætningen, 598.213 kr.

Stadfæstes.

 

Yderligere skønsmæssig forhøjelse af omsætningen, 175.000 kr.

Stadfæstes.

 

1997

 

Personlig indkomst

 

Forhøjelse af omsætningen, 548.049 kr.

Stadfæstes.

..."

Retten udtaler

Retten finder efter bevisførelsen, herunder den forklaring, der er afgivet af skatterevisor V.2, at skattevæsenets opgørelse af udeholdt omsætning generelt er foretaget således, at beregningsusikkerhed og skøn herunder efter det foreliggende vedrørende kødforbrug for 1996 er regnet tiltalte til gode, og at der er heri er taget hensyn til de forhold, der er forklaret af tiltalte og vidnerne V.4 og V.5 om rabatter og varer, der er foræret væk.

2 dommere finder derfor, at tiltalte ikke har sandsynliggjort, at de af skattevæsenet foretagne beregninger, der er stadfæstet af Landsskatteretten, er urigtige. Disse dommere lægger derfor landsskatterettens afgørelse om forhøjelse af tiltaltes omsætning i 1996 og 1997 til grund.

1 dommer finder dog, at den omstændighed, at der ikke er foretaget kontrolvejning af dejklumper i virksomheden, bør medføre, at der ved beregningen af melforbrug bør lægges et melforbrug på 180 gr. pr. pizza til grund i stedet for 150 gr. pr. pizza, som det fremgår af skattevæsenets omsætningsberegninger for indkomstårene 1996 og 1997.

Denne dommer finder derfor, at den unddragne skat i forhold 1 skal nedsættes til 641.289 kr, at det unddragne arbejdsmarkedsbidrag i forhold 2 skal nedsættes til 85.946 kr. og at den undddragne moms i forhold 3 skal nedsættes til 296.916 kr.

Samtlige dommere finder det efter bevisførelsen, herunder den forklaring, der er afgivet af skatterevisor V.2, bevist, at tiltalte har haft det fornødne forsæt til overtrædelse af de i anklageskriftet nævnte bestemmelser.

Der gives dom efter stemmeflertallet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra a, og momslovens § 81, stk., 3, jf. stk. 1, nr. 1, til fængsel i 9 måneder.

Kriminalforsorgen har udarbejdet en § 808 undersøgelse.

Retten finder under hensyn til sagens karakter ikke, at der er grundlag for at gøre straffen hel eller delvis betinget herunder med vilkår om samfundstjeneste .

2 dommere finder, at tiltalte skal betale en tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2 på 1.100.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

1 dommer finder, at tiltalte skal betale en tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2 på 975.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

Der gives dom efterstemmeflertallet

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.100.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 7. november 2003, 7. afdeling, S-0655-03

Retten i Holstebro har den 28. oktober 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 261/2002).

Tiltalte T har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har i brev af 26. september 2003 nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag.

Det hedder i skrivelsen af 26. september 2003 fra Statsadvokaten i Aalborg bl.a.:

"...

Jeg kan om sagen oplyse, at T ved dom afsagt af retten i Holstebro den 28. oktober 2002 blev idømt 9 måneders fængsel og en tillægsbøde på 1.100,000,00 kr. Baggrunden for sagen var, at T for indkomstårene 1996 og 1997 havde fremsendt årsregnskaber til ... Kommunes skatteadministration, hvoraf fremgik, at han i 1996 havde haft en omsætning på 1.042.791,00 kr. og i 1997 en omsætning på 1.238.749,00 kr. Det regnskab, som lå til grund for omsætningsberegningen var efter skattemyndighedernes - og senere Landsskatterettens - vurdering så mangelfuldt, at det kunne tilsidesættes. Ts indkomst blev på baggrund af et kvalificeret skøn af Landsskatteretten herefter fastsat til henholdvis 1.641.004,00 kr. og 1.786.798,00 kr. for de to indkomstår. Skattemyndighedernes skøn var baseret på de indkøb - herunder indkøb af kød og mel - som T havde foretaget i virksomheden. T havde lukket sin forretning før skattemyndighederne indledte sagen, og det var derfor ikke muligt at foretage kontrolvejninger, lageroptællinger m.v. I byretten bestred T flere væsentlige forudsætninger i beregningerne, bl.a. mængden af mel i hver pizza. Byretten fandt, at T ikke havde sandsynliggjort, at de af skattevæsenet foretagne beregninger, der var stadfæstet af Landsskatteretten, var urigtige, og lagde derfor Landsskatterettens afgørelse om forhøjelse af omsætningen til grund.

Da der i sagen ikke blev foretaget en efterforskning, som kunne støtte det grundlag, som skattemyndighederne lavede sit kvalificerede skøn ud fra, og da T efter min vurdering har sået en rimelig tvivl om i hvert fald væsentlige dele af beregningsgrundlaget, har jeg efter en samlet vurdering besluttet at nedlægge påstand om frifindelse.

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter det, der er anført i brevet af 26. september 2003 fra Statsadvokaten i Aalborg, frifinder landsretten tiltalte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter.