Dato for udgivelse
06 Mar 2013 09:00
Til
Virksomheder registreret for punktafgift af mineralolieprodukter, spiritus, tobak samt øl og vin.
Sagsnummer
12-0265880
Resumé

Folketinget har med lov nr. 1354 af 21. december 2012 vedtaget ændringer af visse love for punktafgifter, og dette er fulgt op med nye bekendtgørelser for punktafgift af mineralolieprodukter, spiritus, tobaksvarer samt øl og vin, der er trådt i kraft den 1. marts 2013.


Indledning

Folketinget har med lov nr. 1354 af 21. december 2012 vedtaget ændringer af visse love for punktafgifter, og dette er fulgt op med nye bekendtgørelser for punktafgift af mineralolieprodukter, spiritus, tobaksvarer samt øl og vin, der er trådt i kraft den 1. marts 2013.

Bekendtgørelserne er følgende:

Adgang til godtgørelse af afgift af spiritus, tobak, øl og vin ved eksport er med lov nr. 1354 af 21. december 2012 trådt i kraft den 1. januar 2013, mens krav til ansøgning om godtgørelse er fastsat i bekendtgørelserne. Se tidligere nyhedsbrev af 20. december 2012 om punktafgifter [link til skat.dk]. 

Midlertidigt registreret varemodtager

Momsregistrering

Virksomheder, institutioner og personer har ens adgang til at blive registreret som midlertidigt registreret varemodtager efter punktafgiftslovene for mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl og vin, chokolade- og sukkervarer, emballage og mineralvand.

Harmoniserede afgifter

En virksomhed eller institution, der anmelder sig til registrering som midlertidigt registreret varemodtager for punktafgift af mineralolieprodukter, spiritus, tobak, øl eller vin, skal sørge for at være registreret for moms for at erhverve punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande.

Nationale afgifter

En virksomhed eller institution, der anmelder sig til registrering som midlertidigt registreret varemodtager for punktafgift af chokolade- og sukkervarer, emballage eller mineralvand, skal sørge for at være registreret for moms for at erhverve punktafgiftspligtige varer fra andre EU-lande, hvis den samlede værdi af de erhvervede varer både i det løbende og i det foregående kalenderår overstiger 80.000 kr. Se momslovens § 50 .

Administrative vilkår for midlertidigt registreret varemodtager

En midlertidigt registreret varemodtager skal forud for en transport af varer fra et andet EU-land eller fra et land eller område uden for EU anmelde varetransporten til SKAT og betale den danske punktafgift af varerne til SKAT.

Uanset om der er tale om harmoniserede eller nationale punktafgifter af varer, eller om varerne fra et andet EU-land eller fra et land eller område uden for EU, er det nødvendigt på forhånd at kende den afgiftspligtige mængde af varer for at opgøre den danske punktafgift, der forud for varetransporten skal betales af varerne.

Derfor kan en midlertidigt registreret varemodtager kun få transporteret varer

 • af én nærmere bestemt mængde,
 • fra én enkelt leverandør og
 • for én nærmere bestemt periode.

SKAT fastsætter omfanget af den nærmere bestemte mængde varer og længden af den nærmere bestemte periode. SKAT kan yderligere fastsætte, at en midlertidigt registreret varemodtager kun kan modtage én enkelt varetransport fra et andet EU-land eller fra et land eller område uden for EU.

Se bekendtgørelserne og Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit A.B.4.4.2

Se også følgende emnetekster på skat.dk/Virksomhed/Punktafgifter:

Sikkerhedsstillelse for betaling af skatter og afgifter

Ens mindstebeløb for sikkerhedsstillelse uanset type virksomhed eller vareleverance

Virksomheder, der autoriseres som oplagshaver eller registreres som vareafsender for en harmoniseret afgift, skal stille sikkerhed på mindst 10.000 kr. som sikkerhed for betaling af dansk punktafgift af varer. Dog er 200.000 kr. mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse for spiritus. For afgift af øl og vin, tobaksvarer og spiritus forbliver disse mindstebeløb uændrede.

Mineralolie

Fra den 1. januar 2014 forhøjes mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse for mineralolieprodukter til 50.000 kr. Virksomheder, der er autoriseret som oplagshaver eller registreret som vareafsender, og som har stillet minimumssikkerheden på 10.000 kr., vil i løbet af 2013 modtage et brev med pålæg om forhøjelse af sikkerhedsstillelsen.

Hvis en virksomhed alene er autoriseret som oplagshaver for afgift af smøreolieprodukter, afgift af karburatorvæske eller for EU-handel med visse mineralolieprodukter udgør mindstebeløbet for sikkerhedsstillelse dog fortsat 10.000 kr. Hvis en autorisation for EU-handel med visse mineralolieprodukter er givet i sammenhæng med en registrering som varemodtager for smøreolieprodukter, skal der ikke stilles sikkerhed. Se mineralolieafgiftsbekendtgørelsens § 15 .

Sikkerhedsstillelse kan fastsættes til et højere beløb ved risiko for afgiftstab

SKAT kan fastsætte, at sikkerhed for betaling af dansk punktafgift af varer skal stilles med et større beløb end mindstebeløbet.

SKAT kan fastsætte dette efter en vurdering af risiko for afgiftstab under hensyn til den mængde eller den art af varer, som kan håndteres og transporteres

 • i kraft af virksomhedens autorisation som oplagshaver eller registrering som vareafsender, eller
 • i kraft af en anmeldelse af en transport til erhvervsmæssig oplægning eller fjernsalg af varer i Danmark. 

Der skal kun stilles sikkerhed for afgift af specialdenatureret ethanol ved handel med udlandet

En virksomhed eller forskningsinstitution, der i Danmark opbevarer eller handler med specialdenatureret ethanol, skal kun stille sikkerhed for betaling af afgift, hvis virksomheden eller institutionen afsender eller modtager varen til eller fra et andet EU-land eller et land eller område uden for EU.

To eller flere virksomheder kan benytte fælles lokaler til at opbevare spiritus, øl eller vin

Vilkår om regnskabsmæssig adskillelse af virksomhedernes varer

To eller flere virksomheder, der hver for sig er autoriseret som oplagshaver for punktafgift af spiritus, øl, vin eller frugtvin, kan benytte fælles lokaler til at opbevare afgiftspligtige færdigvarer.

Virksomhederne skal ikke på forhånd ansøge SKAT om tilladelse til at benytte fælles lokaler, men virksomhederne skal sørge for at holde deres varer regnskabsmæssigt adskilt fra hinanden.

Det betyder, at den enkelte virksomhed til enhver tid skal kunne dokumentere sit forholdsmæssige ejerskab til varerne i kraft af virksomhedens system for lagerstyring. Uanset om virksomheden fører lagerregnskabet elektronisk eller på papir.

Vilkår om fysisk adskillelse af virksomhedernes varer eller påbud om egne lokaler

Hvis SKAT ved kontrol af regnskaber og/eller lokale må konstatere, at der er en manko ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde af varer hos en, flere eller alle virksomheder, der benytter fælles lokaler, kan SKAT fastsætte, at virksomhederne skal holde deres varer fysisk adskilt fra hinanden.

Det betyder, at virksomhederne skal sørge for, at det er umiddelbart synligt, hvordan virksomhederne har opdelt lokalet mellem sig, og den enkelte virksomheds varer skal stå samlet og klart afgrænset fra den anden eller flere andre virksomheders varer.

Hvis virksomhederne ikke overholder vilkårene om regnskabsmæssig adskillelse eller evt. yderligere vilkår om fysisk adskillelse, kan SKAT pålægge virksomhederne, at de skal benytte egne særskilte lokaler.

Solidarisk hæftelse for afgift af varer, der har været opbevaret i et fælles lokale

Hvis to eller flere virksomheder benytter fælles lokaler til at opbevare varer, hæfter virksomhederne for afgift af varerne i forhold til deres ejerskab til varerne.

Virksomhederne hæfter solidarisk for betalingen af afgift af varer, der opbevares eller har været opbevaret i de fælles benyttede lokaler, hvis virksomhedernes forholdsmæssige afgiftstilsvar ikke kan opgøres korrekt som følge af mangelfuld dokumentation for virksomhedernes forholdsmæssige ejerskab til varerne eller ved overtrædelse af andre vilkår for at benytte de fælles lokaler.

SKAT kan i særligt begrundede tilfælde fritage for hæftelsen, hvis fx

 • alle andre virksomheder end én, der benytter fælles lokaler, kan dokumentere deres forholdsmæssige ejerskab til varer i de fælles lokaler,
 • fejl og mangler eller overtrædelse af vilkår klart kan identificeres til at skyldes en eller flere nærmere bestemte virksomheder, der benytter fælles lokaler, eller
 • et krav om solidarisk hæftelse vil være uforholdsmæssigt økonomisk byrdefuldt for en eller flere virksomheder.

Se spiritusafgiftslovens § 33, stk. 12, og øl- og vinafgiftslovens § 27, stk. 12, indført ved lov nr. 1354 af 21. december 2012.

Banderoler for spiritus

Gebyrerne for banderoler for spiritus forhøjes med virkning fra den 1. marts 2013 til:

 • Oblatbanderoler: 70 kr. pr. 1.000 stk. banderoler.
 • Aflange banderoler: 100 kr. pr. 1.000 stk. banderoler.
 • Aflange, blanke banderoler: 10 kr. pr. 100 stk. banderoler.

Auktionssalg af tobaksvarer

Auktionsholder skal indestå for,

 • at salget af varer ved auktion afvikles efter tobaksafgiftslovens regler, og at afgiften af varerne, der sælges ved auktion, bliver korrekt angivet og betalt til SKAT,
 • at varer, hvoraf der er betalt afgift, ikke sælges på auktionen til en højere pris end den, som er påtrykt stempelmærket eller fremgår af prislisten for den pågældende vare, og at
 • varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, kun udleveres uden afgift til autoriserede oplagshavere, idet der i andre tilfælde skal betales afgift af varerne inden udlevering.

Afgift af varer, der købes på auktion for at blive videresolgt, skal beregnes på grundlag af de detailpriser, som varerne skal sælges til.

Punktafgift af varer, der købes til at blive forbrugt privat, skal beregnes på grundlag af budsummen inkl. salær og moms af selve salæret. Bemærk her, at momsreglerne betyder, at grundlaget for beregning af moms af varer, der købes til privatforbrug, er inkl. den beregnede punktafgift af varerne.

Råtobak må kun udleveres til en virksomhed, der er autoriseret til fremstilling af afgiftspligtige varer.

Auktionsholderen skal umiddelbart efter auktionen indsende en opgørelse til SKAT over

 • de katalognumre, der er solgt til autoriserede oplagshavere, og
 • de katalognumre, hvoraf der er betalt afgift, eller hvoraf der som følge af udleveringen skal betales afgift.