Dato for udgivelse
13 Mar 2013 10:05
SKM-nummer
SKM2013.192.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-0192224
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
registreringsafgift, leasingkøretøj
Resumé

Anmodning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift blev ikke imødekommet.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 3 b, stk. 1, 1.-3. pkt.

Henvisning

-

Klagen vedrører afslag på anmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Landsskatterettens afgørelse

Registreringsafgift

SKAT har ikke imødekommet anmodningen om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

En personbil af mærket Porsche Cayenne Turbo S, der blev indregistreret 1. gang den 21. september 2005, har været anvendt som leasingbil og været ejet af G1 A/S. Den omhandlede bil var afmeldt i Centralregisteret for Motorkøretøjer i perioden fra den 6. januar 2012 til den 30. april 2012.

Den 6. januar 2012 erhvervede G2 ApS den omhandlede bil fra G1 A/S for 100.000 kr. ekskl. moms og uden registreringsafgift. Selskabet har oplyst, at G2 ApS er en del af samme koncern som G3 A/S.

Den 30. april 2012 erhvervede selskabet den pågældende bil for 100.000 kr. ekskl. moms og uden registreringsafgift fra G3 A/S.

Den 1. maj 2012 anmeldte selskabet afgiftsberigtigelse af bilen. Selskabet har den 1. maj 2012 beregnet registreringsafgift med en handelspris på 661.483 kr., heraf registreringsafgift på 417.933 kr., ud fra et gennemsnit af to priser for en tilsvarende bil med korrektion for alder og kilometer hos to bilforhandlere. Dette giver en afgiftspligtig værdi på 243.550 kr.

Selskabet (leasinggiver) og G3 A/S (leasingtager) indgik en udateret leasingaftale vedrørende den omhandlede bil med en løbetid på 12 måneder med begyndelsesdato fra indregistreringsdatoen. Det fremgår af leasingaftalen, hvem der er

leasingtager, men det fremgår ikke, hvem der er brugere. Det fremgår af aftalen, at leasingtager skal stille sikkerhed på 30.000 kr. ekskl. moms, betale opstartsomkostninger på 10.000 kr. ekskl. moms samt betale 4.800 kr. i månedlig leasingydelse ekskl. moms. Den omhandlede bils værdi blev i henhold til leasingaftalen fastsat til 91.000 kr. efter leasingperiodens udløb.

Det fremgår af pkt. 7 i vilkårene til leasingaftalen bl.a., at leasingtager skal bære det fulde ansvar for driften og vedligeholdelsen af køretøjet, og at leasingtager er forpligtet til at betale ejerafgift for det leasede køretøj, og det fremgår af pkt. 9, at leasingaftalen kan opsiges med 1 måneds varsel med en minimumsperiode på 6 måneder. Af vilkårene til leasingaftalen fremgår af pkt. 10.2, at leasingtager senest på tidspunktet for ophør af leasingaftalen er forpligtet til at anvise en tredjemand som køber af det leasede køretøj til mindst den i leasingaftalen fastsatte restværdi ekskl. moms. Af pkt. 10.3 i vilkårene til leasingaftalen fremgår, at i det omfang leasingtager ikke er i stand til at anvise en tredjemand som køber af det leasede køretøj til den i leasingaftalen fastsatte restværdi ekskl. moms, er leasinggiver berettiget til at afhænde det leasede køretøj til den bedst opnåelige pris, herunder med ret til at lade afhændelsen ske via en bilauktion.

Den 1. maj 2012 sendte selskabet den omhandlede udaterede leasingkontrakt mellem selskabet og G3 A/S til SKAT med udfyldte skemaer, herunder ansøgning af 1. maj 2012 om afgiftsberigtigelse af køretøj. Selskabet vedlagde underskrevet og udfyldt anmeldelsesblanket, underskrevet leasingaftale inkl. vilkår/betingelser, registreringsattest, dokumentation for beregning af den omhandlede bils værdi, dokumentation for køb af den omhandlede bil samt kalkulation af leasingydelsen.

SKAT har i forbindelse med klagesagsbehandlingen ved Landsskatteretten fået foretaget en vejledende vurdering af den omhandlede bil af SKAT Motorcenter. Vurderingen er, at bilen har en afgiftspligtig værdi på mellem 225.000 kr. og 250.000 kr.

SKAT Motorcenters afgørelse

Efter en samlet vurdering er det indsendte kontraktgrundlag ikke anset for indgået på markedsmæssige vilkår, og betingelserne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift er derfor ikke opfyldt, idet der derfor ikke er tale om en leasingvirksomhed omfattet af registreringsafgiftslovens § 3 b.

For registreringspligtige leasingkøretøjer, der er registreret med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, kan SKAT give tilladelse til, at der alene betales den del af registreringsafgiften, der er proportional med leasingperiodens længde (forholdsmæssig betaling).

Det er en betingelse for anvendelse af denne regel, at motorkøretøjet skal tilhøre en virksomhed eller et fast driftssted, og at køretøjet ved en skriftlig aftale skal leases til en herboende fysisk eller juridisk person i en tidsbegrænset periode. Det er derudover bl.a. en betingelse, at kontrakten indeholder en klar identifikation af køretøjet (beskaffenhed og udstyr), leasingvirksomheden og leasingtager.

Leasingaftalen skal indeholde oplysning om, hvorvidt der er aftalt en køberet og købepligt samt betingelserne herfor. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden og af de ydelser, der skal betales.

Leasinggiverens beregning af den forholdsmæssige registreringsafgift tog udgangspunkt i en handelspris på 661.483 kr., heraf en registreringsafgift på 417.933 kr., hvilket giver en afgiftspligtig værdi på 243.550 kr. Denne værdi skal sammenholdes med købsprisen på 125.000 kr. inkl. moms, som er den værdi, der skal sammenlignes med den afgiftspligtige værdi.

I forhold til den af leasingiveren ansatte værdi må købsprisen på 125.000 kr. forekomme bemærkelsesværdig lav.

Det er oplyst, at leasingtageren skal garantere for restværdien.

Det er derfor ikke sandsynliggjort, at leasingaftalen er indgået i forbindelse med en sædvanlig og kommerciel forsvarlig erhvervsmæssig leasingvirksomhed, og at aftalen er indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår.

SKATs udtalelse

Afgørelsen er indstillet fastholdt.

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, efter at afslag på anmodning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift blev givet, ud over at SKAT har fået foretaget en vejledende vurdering af det omhandlede køretøjs afgiftspligtige værdi, hvilken værdi er på mellem 225.000 kr. og 250.000 kr. Den afgiftspligtige værdi er sædvanligvis på samme niveau, således at den vil være overensstemmende med markedsprisen. Den af selskabet beregnede afgiftspligtige værdi på 243.500 kr. er inden for SKATs vurdering.

Når der skal afskrives med udgangspunkt i den anførte købspris på 125.000 kr., så er der ikke plads til en større afskrivning eller værditab. Når afskrivningen og/eller værditabet bliver usædvanligt lavt, vil det influere på leasingydelsen, som ikke bliver beregnet på sædvanlige markedsmæssige vilkår.

Leasingaftalen er bl.a. derfor ikke i overensstemmelse med pkt. 3.3 i SKM2011.27.SKAT.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at selskabets ansøgning om tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift skal imødekommes.

Til støtte for påstanden er gjort gældende, at der ikke er faste retningslinjer for niveauet på afskrivninger i SKATs styresignal af 13. januar 2011, offentliggjort i

SKM2011.27.SKAT, om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer.

Det er bl.a. følgende forhold, som har betydning for, at markedsprisen på den omhandlede bil reelt er fastsat til 100.000 kr. ekskl. moms. For det første er det en særdeles vanskelig model at sælge; for det andet er bilen en stor firehjulstrækker med et meget højt benzinforbrug, som er meget upopulær for tiden, og der bliver kun solgt mindre biler med et lavt benzinforbrug for tiden; for det tredje er det en meget dyr bil fra ny, hvilket må øge garantiforpligtelsen betragteligt for ejeren; for det fjerde kan helt tilsvarende modeller blive købt i eksempelvis Tyskland, Østrig og Italien for ca. 13.000 - 14.000 Euro med tillæg af dansk moms. Et udtræk på www.mobile.de viser ca. 40 stk. af tilsvarende biler og modeller fra 2005 til mellem 100.000 kr. og 134.000 kr. inkl. dansk moms.

Den omhandlede leasingaftale har derfor opfyldt reglerne for forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, som er præciseret i SKATs styresignal af 13. januar 2011, offentliggjort i SKM2011.27.SKAT, pkt. 3.3.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, 1. pkt., (lovbekendtgørelse nr. 836 af 1. juli 2011) at SKAT efter ansøgning kan meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode, og ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet, jf. registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, 2. og 3. pkt.

Det er efter bestemmelsens ordlyd en forudsætning for, at der kan meddeles tilladelse til betaling af registreringsafgift, at der er tale om en aftale om leasing. En aftale om leasing skal være indgået på sædvanlige vilkår, jf. også SKATs styresignal om forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer, offentliggjort i SKM2011.27.SKAT. Hertil kræves blandt andet, at aftalen er dateret.

Det fremgår desuden af forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, jf. de specielle bemærkninger til lovforslag nr. 97 af 27. november 2002, at det er en betingelse for afgiftsberigtigelse af et motorkøretøj efter denne regel, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem den udenlandske virksomhed eller driftssted og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet. I kontrakten skal datoen for leasingperiodens indgåelse og ophør tydeligt angives. Endvidere skal kontrakten indeholde præcise oplysninger vedrørende køretøjets stand og skikkelse, navn og adresse på den udenlandske leasingvirksomhed og lease samt lejebeløbet. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten, ligesom kontrakten skal være bilagt specificerede oplysninger om bilens beskaffenhed og udstyr. Det skal sikre fuld viden om den udenlandske leasingvirksomhed, leasé og brugere, og at der er tilstrækkeligt grundlag til brug for afgiftsberegningen. Kravet om ansøgning skyldes, at der skal forlægge en dokumentation i form af en kontrakt for, at der rent faktisk er indgået en leasingaftale, og dokumentation for leasingperiodens varighed der danner grundlag for afgiftsberegningen.

Af forarbejderne til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 1, jf. de specielle bemærkninger til lovforslag nr. 64 af 13. november 2008 fremgår, at bestemmelsen udvides til også at omfatte danske leasingselskaber. Derudover er der ingen ændringer i forhold til den gældende bestemmelse. Det er således stadig et krav, at selskabet skal ansøge om at få en konkret bil afgiftsberigtiget efter bestemmelsen.

Efter den fremlagte faktura af 6. januar 2012, hvorefter G2 ApS har købt bilen af G1 A/S for 100.000 kr. ekskl. moms, lægges det til grund, at denne pris udgør markedsprisen.

Da selskabet desuden ved aftalen opnår en rimelig forrentning af den investerede kapital, er der ikke grundlag for at anse leasingkontrakten for indgået på ikke-markedsmæssige vilkår.

Da aftalen imidlertid ikke er dateret, og da det ikke fremgår af leasingaftalen, hvilke brugere der er af den omhandlede bil, anses betingelserne for tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift ikke for opfyldt.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.