Dato for udgivelse
22 Apr 2013 08:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Mar 2013 08:35
SKM-nummer
SKM2013.232.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0233674
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, afgiftspligtig person, konsortium, fradragsret, udstykning, momspligtig udlejning
Resumé

Spørgerne har aftalt at danne et konsortium med henblik på opførelse af et innovationscenter, der skal tjene som hjemsted for spørgerne samt anvendes til momsregistreret udlejning.

Skatterådet bekræfter, at der ved indgåelsen eller opfyldelsen af konsortieaftalen ikke anses for at være opstået en afgiftspligtig person i relation til moms.

Skatterådet bekræfter, at de enkelte spørgere har fradragsret for købsmomsen på de enkelte spørgeres forholdsmæssige omkostninger afholdt til de bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser (arkitekt- og ingeniørrådgivning samt øvrig teknisk rådgivning), der er forbundet med opførelsen af innovationscenteret.

Skatterådet bekræfter, at udstykningen i ejerlejligheder ikke udgør en moms pligtig transaktion.

Skatterådet bekræfter, at spørgerne har fradragsret for købsmomsen på de af ejerforeningen til den enkelte spørger fakturerede omkostninger i form af leveringer af løbende drift af fællesarealet og vedligeholdelse af ejendommen.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3,
Momsloven § 4 samt
Momsloven § 37, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.3.1.2.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.11.1.2.3

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at der ved indgåelsen eller opfyldelsen af konsortieaftalen ikke anses for at være opstået en afgiftspligtig person i relation til moms?
  2. Kan det bekræftes, at de enkelte spørgere har fradragsret for købsmomsen på de enkelte spørgeres forholdsmæssige omkostninger afholdt til de bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser (arkitekt- og ingeniørrådgivning samt øvrig teknisk rådgivning), der er forbundet med opførelsen af innovationscenteret?
  3. Kan det bekræftes, at udstykningen i ejerlejligheder ikke udgør en moms pligtig transaktion?
  4. Kan det bekræftes, at spørgerne har fradragsret for købsmomsen på de af ejerforeningen til den enkelte spørger fakturerede omkostninger i form af leveringer af løbende drift af fællesarealet og vedligeholdelse af ejendommen?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
  4. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerne, der alle er registreret for og alle driver momspligtig virksomhed, har indgået en konsortieaftale vedrørende opførelse af Innovationscenter. Aftalen er fremsendt som bilag til anmodningen om bindende svar.

Konsortieaftalen er indgået med det formål at samarbejde om opførelsen af et innovationscenter i X Kommune, hvor ejerskabet til innovationscenteret er opdelt imellem spørgerne som beskrevet i konsortieaftalen punkt 1.4. Det følger af pkt. 1.4, at ejerskabet til Innovationscentret skal være opdelt mellem konsortiedeltagerne således, at deres ejerandele, jf. pkt. 3.1. og pkt. 4.4, stedse skal svare til deres respektive investeringer i Innovationscentret.

Det fremgår af pkt. 3.1., at parterne er enige om, at konsortiedeltagerne ejer Innovationscentret således, at A ejer 31 %, B ejer 37 %, og C ejer 32 %, medmindre optionen i pkt. 4 udnyttes, idet det forudsatte ejerforhold i givet fald fremgår af pkt. 4.4.

Det følger af pkt. 4.4, at hvis D optages som konsortiedeltager, forudsætter konsortiedeltagerne, at A skal eje 31 %, B skal eje 37 %, C skal eje 18 %, og D skal eje 14 % af det samlede Innovationscenter.

Innovationscenteret er tænkt dels at skulle være hjemsted for de enkelte spørgere, dels at skulle anvendes til udlejning for så vidt angår Cs andel af bygningen, idet C har ladet sig frivilligt momsregistrere for udlejning af fast ejendom, jf. momsloven § 51.

Spørgerne udbyder bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser til brug for opførelsen som beskrevet i konsortieaftalen punkt 2. Spørgerne indgår efter udbudsrunden kontrakt med de vindende tilbudsgivere, idet hver spørger hæfter pro rata for opfyldelsen af konsortiets kontrakter, svarende til den pågældende spørgers andel af byggeriet, jf. konsortieaftalen, punkt 2.6.

Spørgerne bemyndiger E til at fungere som koordinator for konsortiet og befuldmægtiget i forhold til fremtidige aftaleparter i forbindelse med detailprojekteringen og opførelsen af Innovationscentret. Es kompetence i den henseende fremgår af konsortieaftalen, punkt 5.

Betalinger til spørgernes aftaleparter forestås af E fra projektkontoen. Det forudsættes, at spørgernes aftaleparter fakturerer E under anførsel af dennes CVR nr., hvorefter E fakturerer spørgerne forholdsmæssigt ved angivelse af den respektive spørgers CVR. nr., jf. konsortieaftalen, punkt 5.9.

Spørgerne er enige om, at de ejer innovationscenteret således som beskrevet i konsortieaftalen, punkt 3.1, og det er spørgernes hensigt at udstykke innovationscenteret i ejerlejligheder, så snart forholdene tillader det, jf. konsortieaftalen, punkt 3.2.

Ved opdelingen i ejerlejligheder påtænker spørgerne at konvertere den enkelte spørgers ideelle andel af innovationscentret til en ejerlejlighed af tilsvarende forholdsmæssige størrelse som den pågældende Spørgers forholdsmæssige ideelle andel af innovationscenteret, jf. konsortieaftalen, punkt 3.3 med tilhørende oversigt over den forudsatte fordeling. Hver spørger får således konverteret sin ideelle andel til en særskilt andel (ejerlejlighed), der udstykkes i en ejerlejlighed, hvori indgår den spørger tilhørende forholdsmæssige ideelle andel af innovationscenterets fællesareal.

Spørgerne er enige om at stifte en ejerforening efter, at udmatrikulering i ejerlejligheder har fundet sted, idet alle spørgerne skal have pligtmæssigt medlemskab af ejerforeningen. Ejerforeningen skal levere ydelser til spørger i form af drift af fællesarealet og vedligeholdelsen af selve ejendommen i sin helhed, jf. konsortieaftalen, punkt 3.3. Vedtægterne til ejerforeningen er bilagt anmodningen om bindende svar.

Ejerforeningen momsregistreres for ovennævnte leverancer dvs., at der vil blive beregnet moms af den enkelte ejerlejlighedsejers bidrag til ejerforeningens aktiviteter.

I forbindelse med høringssvaret er det oplyst, at optionen i pkt. 4 er blevet udnyttet således at der nu er 4 deltagere. For at sikre, at alle parter får en ejerandel svarende til indskuddet, vil ejerandelene blive fordelt således, at A,B og D ejer fællesarealet, mens C alene ejer sin ejerlejlighed, men ikke nogen del af fællesarealet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det bemærkes, at "slutresultatet" for spørgerne er upåvirket af svarene på de enkelte spørgsmål. Den enkelte ejer af en ejerlejlighed vil således have adgang til fradrag for et momsbeløb og hermed en potentiel momsreguleringsforpligtelse, der størrelsesmæssigt er identisk uanset svaret på spørgsmålene og hermed uanset om fradraget er baseret på fakturaer fra eksterne entreprenører m.fl. eller på fakturaer fra koordinatoren for konsortiet. Der er således ikke nogen direkte provenumæssig konsekvens af svarene på spørgsmålene.

Som det også vil fremgå af den nærmere beskrivelse, anser spørgerne konsortieaftalen som værende udtryk for en praktisk foranstaltning i byggefasen, frem for som en aftale om at drive (momspligtig) erhvervsvirksomhed med salg af fast ejendom til spørgerne.

Det er i relation til spørgsmål 1 spørgernes opfattelse, at der med konsortieaftalen ikke er stiftet en afgiftspligtig person, idet konsortieaftalen ikke hviler på et særskilt hæftelsesgrundlag.

Konsortieaftalen er udtryk for en praktisk foranstaltning i byggefasen, og den har derfor karakter af udelukkende at være en overordnet rammeaftale. Konsekvensen er derfor, at den enkelte spørger i samarbejdsforholdet hæfter med sin ejerandel og kun med sin ejerandel. Der er således ikke tale om solidarisk hæftelse, hvilket må anses for påkrævet, hvis der skal anses for stiftet en afgiftspligtig person i momsmæssig henseende.

Det er i relation til spørgsmål 2 spørgers opfattelse, at den enkelte spørger har adgang til fuldt momsfradrag for byggeomkostningerne, jf. momsloven § 37, da ejendommen fuldt ud skal anvendes til spørgernes momspligtige formål. Spørgerne kan derfor hver især fradrage de omkostninger, som faktureres til den enkelte spørgers CVR nummer. Den fakturerede omkostning svarer til den andel, som den enkelte spørger hæfter for efter konsortieaftalen.

Det er i relation til spørgsmål 3 spørgers opfattelse, at udstykningen af ejerandele til ejerlejligheder ikke udgør en momspligtig transaktion, idet der ved udstykningen hverken foreligger levering mod vederlag, jf. momsloven § 4, eller afsætning i momsmæssig forstand, jf. momsloven § 1.

Der er således blot tale om, at den enkelte spørger får tinglyste rettigheder over den del af bygningen, som spørger har opført i samarbejdet mellem spørgerne. Spørgerne får dermed kun de ejerlejligheder, som svarer til ejerandelene og de udgifter, som spørgerne har afholdt, herunder svarer til spørgers hæftelse. Rent momsmæssigt sker der således ikke en ny levering mod vederlag. Udstykningen sker først, når ejerlejlighederne er bygget, da det først på tidspunktet for opførelsen er muligt at foretage endelig opdeling og tinglysning af arealerne.

Det er i relation til spørgsmål 4 spørgers opfattelse, at spørger har fradragsret, jf. momslovens § 37 for ejerforeningens momspligtige ydelse, idet omkostningerne hertil indgår som en generalomkostning i spørgernes momspligtige virksomheder.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ved indgåelsen eller opfyldelsen af konsortieaftalen ikke anses for at være opstået en afgiftspligtig person i relation til moms.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1:

Ved "afgiftspligtig person" forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved "økonomisk virksomhed" forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Praksis

SKM2009.782.SR
Skatterådet bekræfter, at samarbejdet mellem to arbejdsløshedskasser om drift og udvikling af IT ikke er en selvstændig afgiftspligtig person. Samarbejdet kan ikke siges at have en så fast struktur og selvstændighed, at det udøver økonomisk virksomhed i en form, der bringer det ind under momslovens anvendelsesområde.  Der lægges vægt på, at A-kasserne deltager på lige fod i samarbejdet, at der ikke ydes samarbejdet noget vederlag for de arbejdsopgaver, der udføres, at den enkelte A-kasse alene afholder omkostninger, der relaterer sig til deres egen IT-anvendelse samt at samarbejdet ikke selvstændigt kan disponere eller indgå i forpligtelser overfor 3.mand og ikke kan eje aktiver.

SKM2007.899.LSR
Et administrationsfællesskab vedrørende drift af fælles lokaler og kantine m.v. baseret på en samarbejdsaftale mellem nogle interesseorganisationer ansås for at drive økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Landsskatteretten fandt, at Administrationsfællesskabet havde en så fast struktur af selvstændighed, at det havde leveret ydelser til de deltagende organisationer. Der blev henset til at administrationsfællesskabet havde modtaget omkostningsdækning for de omhandlede ydelser, og at administrationsfællesskabet havde foretaget levering af ydelserne mod vederlag, jf. momslovens § 4.

Den juridiske vejledning D.A.3

Begrundelse

Ved vurderingen af hvorvidt, der er tale om en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1, tages der udgangspunkt i Momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, der definerer "afgiftspligtig person" som "enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed".

Spørgerne er alle hver for sig afgiftspligtige personer. Konsortieaftalen vedrører et samarbejde om opførelsen af en bygning, der skal tjene som hjemsted for spørgernes virksomheder.

Konsortiets samarbejde om opførelsen af bygningen vedrører imidlertid ikke konsortiets levering af momspligtige varer eller ydelser, jf. momsloven § 4, stk. 1. Dermed udøver konsortiet som sådant ikke økonomisk virksomhed, og der er således ikke ved konsortieaftalen opstået en afgiftspligtig person i relation til moms.

Der er ved dette svar ikke taget stilling til stiftelsen af en ejerforening eller fælles kantinedrift.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at de enkelte spørgere har fradragsret for købsmomsen på de enkelte spørgeres forholdsmæssige omkostninger afholdt til de bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser (arkitekt- og ingeniørrådgivning samt øvrig teknisk rådgivning), der er forbundet med opførelsen af innovationscenteret.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 37, stk. 1

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Praksis

 EU-domstolens dom i sag C-25/03 HE

Sagen omhandlede momsfradrag for udgifter til opførelsen af en ejendom, som var afholdt af et sameje mellem ægtefæller. Den ene ægtefælle, som ejede en fjerdedel af ejendommen, skulle anvende et arbejdsværelse i bygningen i sin momspligtige virksomhed.

EU-domstolen udtalte, at ægtefællerne måtte anses for at være modtagere af byggeydelserne, da samejet ikke havde selvstændig retsevne og ikke havde udøvet økonomisk virksomhed i 6. direktivs forstand.

Når to ægtefæller i sameje erhverver et investeringsgode, som den ene ægtefælle skal anvende en del af i sin virksomhed, har denne ægtefælle fradrag for købsmomsen på den del af godet, som skal anvendes i virksomheden. Beløbet kan dog ikke overstige grænserne for den afgiftspligtige persons andel i samejet af godet.

Den juridiske vejledning D.A.11

Begrundelse

Spørgerne er afgiftspligtige personer, jf. momsloven § 3, stk. 1. Virksomhederne er registreret efter henholdsvis momsloven § 47 og § 51.

Den bygning, som er genstand for konsortieaftalen, skal tjene som hjemsted for spørgerne, og skal dermed anvendes i spørgernes afgiftspligtige virksomheder.

Bygningen vil efter det oplyste alene rumme virksomhedernes lokaler.

På baggrund af det oplyste er det SKATs opfattelse, at spørgerne har ret til fradrag for moms efter de almindelige bestemmelser herom på omkostninger afholdt til bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser (arkitekt- og ingeniørrådgivning samt øvrig teknisk rådgivning), der er forbundet med opførelsen af bygningen.

Der er således efter SKATs opfattelse den nødvendige direkte og umiddelbare tilknytning mellem indkøb m.v. af varer og ydelser og spørgers momspligtige leverancer.

Da konsortiet ikke i sig selv udgør en afgiftspligtig person, vil omkostningerne kunne fordeles på spørgerne i forhold til deres ejerandel.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "ja".      

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at udstykningen i ejerlejligheder ikke udgør en momspligtig transaktion.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4, stk. 1

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Praksis

Den juridiske vejledning D.A.4

Begrundelse

SKAT er enig i spørgers opfattelse af, at udstykning ikke er en levering, jf. momsloven § 4, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "ja".      

Spørgsmål 4

Det ønskes bekræftet, at spørgerne har fradragsret for købsmomsen på de af ejerforeningen til den enkelte spørger fakturerede omkostninger i form af leveringer af løbende drift af fællesarealet og vedligeholdelse af ejendommen.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 37, stk. 1

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Praksis

 EU-domstolens dom i sag C-25/03 HE

Den juridiske vejledning D.A.11

Begrundelse

Det er oplyst, at ejerforeningen momsregistreres for sine leverancer dvs., at der vil blive beregnet moms af den enkelte ejerlejlighedsejers bidrag til ejerforeningens aktiviteter.

Spørgerne er registreret som momspligtige efter henholdsvis momsloven § 47 og § 51.

Udgifterne til ejerforeningen vedrører en bygning, som alene rummer lokaler, der tjener som hjemsted for spørgernes virksomhed.

På baggrund af det oplyste er det SKATs opfattelse, at spørgerne har ret til fradrag for moms efter de almindelige bestemmelser herom på omkostninger til ejerforeningens vedligeholdelse m.v. af bygningen.

Der er således efter SKATs opfattelse den nødvendige direkte og umiddelbare tilknytning mellem omkostningerne og spørgers momspligtige leverancer.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 bevares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.