Dato for udgivelse
29 Apr 2013 14:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2013 09:27
SKM-nummer
SKM2013.251.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0086621
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skat, udland, arbejdsudleje, ikke integreret
Resumé

Skatterådet bekræfter, at entreprisekontrakten indgået mellem A A/S (spørger) og B GmbH (underleverandøren) om opførelse og montering af spørgers nye forlystelse indebærer, at der ikke er tale om skattemæssigt arbejdsudleje. Henset til, at spørgers kerneydelser ikke består i at opføre og montere forlystelser, er arbejdskraften leveret af underleverandøren i forbindelse med opførelse og montering af den omhandlede forlystelse ikke en integreret del af spørgers virksomhed. Endvidere anser Skatterådet underleverandørens ydelser for ikke at udgøre et naturligt led i driften af spørgers forlystelsesvirksomhed.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7/12 2010 (kildeskatteloven)

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1

Spørgsmål                                                                                                                                                        

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at entreprisekontrakten indgået mellem A A/S og B GmbH om opførelse og montering af A A/S' nye forlystelse indebærer, at der ikke er tale om skattemæssigt arbejdsudleje?

Svar

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver forlystelsesvirksomhed.

Spørger har investeret i en ny forlystelse. Der er indgået aftale om køb af forlystelsen med et udenlandsk selskab (sælger). Sælger leverer ikke arbejdskraft til opførsel og montering af forlystelsen. Spørger har derfor indgået en aftale med et andet udenlandsk selskab (underleverandør) om opførsel og montering af forlystelsen under supervision fra sælger.

Det fremgår af aftalen med sælger, at opførsel og montering af forlystelsen skal udliciteres til en underleverandør, som har kvalificeret arbejdskraft og specialværktøj til at foretage opgaven samt, at underleverandøren har det fulde ansvar og risiko for opførelsen og monteringen.

Underleverandøren er specialiseret i opførsel og montering af forlystelser.

Opførslen og monteringen af forlystelsen er udliciteret til underleverandør, som leverer arbejdskraft, kran, 2 containere med specialværktøj samt truck til transport af delene på pladsen.

Der er aftalt et fast vederlag EUR X for opførsel og montering af forlystelsen.

Spørger skal levere ekstra arbejdskraft, hvis underleverandør har behov for ekstra mandskab under opførslen og monteringen. Denne ekstra arbejdskraft vil i forbindelse med opførsel og montering udføre arbejde under instruktion af sælger.

Opførsel og montering af forlystelsen forventes at vare ca. X arbejdsdage.

Der er tale om en disposition som er påbegyndt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores opfattelse, at aftalen om opførsel og montering af forlystelsen er en entreprisekontrakt, hvorfor spørger kan afregne vederlaget for det udførte arbejde uden indeholdelse af dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Spørgers kerneydelse er at drive en forlystelsesvirksomhed.

Spørger har ikke kompetencer i virksomheden til opførsel og montering af forlystelser, der købes til virksomheden, hvorfor sådanne ydelser udliciteres fra gang til gang til virksomheder med den kvalificerede arbejdskraft, som det er tilfældet med underleverandøren.

Det er ikke et naturligt led i spørgers drift at varetage opførsel og montering af forlystelser som den omhandlede. Dette kræver specialuddannede arbejdskraft, som har erfaring med sådan monteringsarbejde, og disse kompetencer besidder medarbejdere ansat hos spørger ikke.

Det er således vores opfattelse, at de udenlandske medarbejdere, som udfører arbejdet i henhold til aftalen mellem spørger og underleverandøren ikke bliver omfattet af bestemmelserne i kildeskattelovens § 2 stk. 1 nr. 3., idet de ikke er stillet til rådighed for at udføre arbejde for spørger, og arbejdet de udfører ikke er en integreret del af spørgers virksomhed / aktivitet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Spørger ønsker bekræftet, at entreprisekontrakten indgået mellem spørger og underleverandøren om opførelse og montering af spørgers nye forlystelse indebærer, at der ikke er tale som skattemæssig arbejdsudleje.

Lovgrundlag

Kildeskatteloven (lbkg. nr. 1403 af 7/12 2010) § 2, stk. 1, nr. 1, nr. 3 og stk. 9, nr. 2

Bestemmelserne har denne ordlyd (uddrag):

"§ 2. Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, og dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de pågældende personer eller dødsboer:

1)Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet.[...]

3) Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i."

Stk. 9. En indkomst omfattes ikke af stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 10-29, når den udbetales af: [...]

2) En fysisk eller juridisk person, der ikke har hjemting her i landet, medmindre indkomsten optjenes af en person, der opholder sig her i landet i en eller flere perioder, der tilsammen overstiger 183 dage inden for en 12-måneders-periode. Hvis den, for hvis regning udbetalingen foretages ikke har hjemting her i landet, men udbetalingen foretages af en fysisk eller juridisk person, som er skattepligtig efter stk. 1, nr. 4, eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, omfattes indkomsten dog af stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 10-29."

Lovforarbejder

Lov nr. 921 af 18/9 2012 (L195 2012/2013) § 2, nr. 1

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3 fik sin nuværende ordlyd ved denne ændringslov. Bestemmelsen har virkning for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra og med 20. september 2012. Af lovforslagets bemærkninger fremgår bl.a. følgende:

"[...] 2.4. Beskatning ved arbejdsudleje [...]

En lovændring vil samtidig betyde nye anvisninger for sondringen mellem arbejdsudleje og entreprise til erstatning for de anvisninger, der fulgte med forarbejderne til kildeskattelovens oprindelige regler om beskatning ved arbejdsudleje fra 1982. [...].

3.4.2. Lovforslaget [...]

Forslaget går ud på at sikre beskatning i de situationer, hvor udenlandsk arbejdskraft modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det kan være arbejde, som udgør virksomhedens kerneydelser, eller arbejde, som udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, f.eks. bogholderi, rengøring eller kantinedrift. [...]

Til § 2 [...]Forslaget går ud på at sikre beskatning i de situationer, hvor personer, der er bosiddende i udlandet, modtager vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, når arbejdet udføres som en integreret del af en dansk virksomheds forretningsområde. [...]. Forslaget har betydning for den skatteretlige sondring mellem arbejdsudleje og entreprise. Den skatteretlige afgørelse er ikke bundet af, hvad parterne gennem aftaler formelt og kontraktligt forpligter sig til. Den udenlandske virksomhed kan f.eks. ikke med skattemæssig virkning aftale sig til, at det arbejde, der udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde, og som udføres i selve virksomheden, skattemæssigt skal anses som entreprise. Selv om en dansk virksomhed formelt indgår en entreprisekontrakt med en udenlandsk arbejdsgiver, omfattes vederlaget til den udenlandske arbejdskraft i disse tilfælde af dansk beskatning. [...]. Der foreligger imidlertid ikke arbejdsudleje, i det omfang den danske virksomhed på mere permanent basis har outsourcet en arbejdsopgave til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke længere er en integreret del af den danske virksomhed. [...]. Den skatteretlige betydning af, at der er tale om en integreret del af virksomhedens forretningsområde, kan illustreres med følgende eksempler: [...]. 4. Hvis et dansk hotel indgår en aftale med et udenlandsk byggefirma om at få ombygget hotellets køkken, vil aftalen ikke anses som arbejdsudleje, fordi det danske hotel ikke som forretningsområde beskæftiger sig med at ombygge køkkener. [...]"

Praksis

SKM2013.32.SR

I dette bindende svar bekræftede Skatterådet, at reparationsarbejde på en pram udført af en polsk virksomhed i Danmark for et dansk rederi ikke var omfattet af de nye arbejdsudlejeregler. Den danske virksomhed drev alene rederivirksomhed. Skatterådet lagde til grund, at aftalen indgås mellem det danske rederi og den polske virksomhed, og at der ikke er involveret et dansk værft i arbejdet.

Det er derfor Skatterådets opfattelse, at der i den situation ikke var tale om arbejdsudleje, men entreprise, idet det arbejde den polske virksomhed skulle udføre, ikke udgjorde en integreret del af de aktiviteter, som det danske rederi udøvede.

Begrundelse

Arbejdsudlejereglerne er ved § 2, nr. 1 i lov nr. 921, 2012 blevet ændret. Arbejdsudleje er defineret i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3. Heraf fremgår, at der foreligger begrænset skattepligt for personer, der erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden (arbejdsudleje).

Det fremgår bl.a. af lovforarbejderne, at der ved vurderingen af, om der foreligger arbejdsudleje, skal fokuseres på virksomhedens kerneydelser, eller om arbejdet udøves som et naturligt led i virksomhedens drift. Der foreligger ikke arbejdsudleje, hvis en eller flere arbejdsopgaver, er outsourcet på mere permanent basis.

I denne sag består spørgers virksomhed i at drive en forlystelsesvirksomhed. Til brug for opførelse og montering af en ny forlystelse har spørger indgået aftale med underleverandøren. Underleverandøren er specialiseret i opførelse og montering af forlystelser. Ud fra oplysningerne i sagen lægger SKAT til grund, at levering af arbejdskraft til montering og opførelse af den omhandlede forlystelse beror på en bindende aftale mellem spørger og underleverandøren.

Henset til aktiviteterne i spørgers virksomhed er det SKATs opfattelse, at underleverandøren ved at levere arbejdskraften til opførelse og montering af den omhandlede forlystelse udfører arbejde, der ikke udgør en integreret del af spørgers virksomhed. Dette begrundes med, at spørger ikke har udbudt eller solgt ydelser, der vedrører opførelse og montering af forlystelser. Spørgers kerneydelser består således ikke i at opføre og montere forlystelser. Derudover anser SKAT i øvrigt ikke opførelse og montering af forlystelser for at udgøre et naturligt led i driften af spørgers forlystelsesvirksomhed.

Der er således ikke tale om skattemæssig arbejdsudleje som omfattet af kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3. Der skal derfor ikke indeholdes arbejdsudlejeskat jf. kildeskattelovens § 48B.

Det skal bemærkes, at der ved SKATs indstilling ikke er taget stilling til, hvorvidt underleverandøren ved sine øvrige aktiviteter kan få fast driftssted i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, eller kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4. Disse forhold beror på konkrete vurderinger af underleverandørens aktiviteter i Danmark. Endelig er der ikke taget stilling til, om de ansatte hos underleverandøren kan være begrænset skattepligtige af lønindkomst, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med kildeskattelovens § 2, stk. 9, nr. 2.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.