Dato for udgivelse
06 May 2013 13:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2013 09:24
SKM-nummer
SKM2013.271.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0250847
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, fast ejendom, social forsorg, plejehjem, børnehave, momsfritaget ydelse
Resumé

Skatterådet oplyser, at der ikke skal tillægges moms ved en kommunes salg af fast ejendom, der har været anvendt til børneinstitution og plejehjem.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1 og 2,
Momsloven § 4 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., samt stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.22

Spørgsmål

  1. Skal der tillægges moms på salg af bygning, der sælges med vilkår om nedrivning ca. 2 år efter overtagelsesdagen?
  2. Hvis ja, kan man så vente med at afregne moms indtil bygningen nedrives og det nye byggeri går i gang?

Svar

  1. Nej
  2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det er besluttet, at ejendommen ( ), som i dag fungerer som kommunalt plejehjem, skal moderniseres.

Moderniseringen sker ved, at ejendommen sælges til en almen boligorganisation, der nedriver de eksisterende bygninger og opfører et nyt plejecenter som almene ældreboliger efter almenboligloven.

Ejendommen består i dag af ca. ( ) m2 grundareal med ( ) sammenhængende boligblokke og en børneinstitution. To bygninger nedrives efter planen umiddelbart efter overtagelsen. Driften af de øvrige bygninger på ejendommen fortsættes imidlertid ca. 2 år frem.

Vilkårene for salget skal nu nærmere fastsættes i en salgsaftale mellem X Kommune og boligorganisationen. Salgsprisen er i udgangspunktet fastsat efter en vurdering af byggeretsprisen på det pågældende marked ekskl. moms, men der er nu på begæring af køber opstået spørgsmål om, hvorvidt man kan differentiere momspålæggelsen ved salget, alternativt vente med at opkræve momsen indtil bygningerne nedrives.

Ejendommen er ikke i dag momsregistreret.

Ejendommen har siden opførelsen fungeret som kommunalt plejehjem og som børneinstitution. Der har ikke været andre anvendelser af ejendommen. Ingen dele af ejendommen har været ubenyttet.

Et kort med markering af den eksisterende opdeling af ejendommen er fremsendt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1  

Det fremgår af momsvejledningen, at hvis der er tale om salg af bygninger, hvor det enten er aftalt eller fremgår af købsaftalen, at bygningen skal nedrives af sælger, så er der tale om en byggegrund.

Spørgsmål 2

Argumentet her må være, at der reelt ikke er leveret en byggegrund, før de eksisterende bygninger er nedrevet.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, om der tillægges moms på salg af bygning, der sælges med vilkår om nedrivning ca. 2 år efter overtagelsesdagen.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1 og 2

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:

1) Enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. § 11, stk. 4.

2) Offentlige forsyningsvirksomheder.

3) Andre statslige, amtskommunale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.  (---)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.,

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:  (---)

2) Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil.

Momsloven § 13, stk. 2

Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift.

Praksis

Den juridiske vejledning D.A.5.22

Begrundelse

En kommune, som udøver økonomisk virksomhed, anses som udgangspunkt for at være en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1 sammenholdt med momssystemdirektivet artikel 9, stk. 1.

Kommunen har erhvervet og anvendt ejendommen udelukkende med henblik på drift af et plejehjem og en børnehave. Drift af et plejehjem og en børnehave er momsfritaget, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 2, og salget er dermed momsfritaget, jf. momsloven § 13, stk. 2. 

Der er ikke taget stilling til, om ejendommen i momsretlig henseende skal anses for "gammel bygning" eller byggegrund.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "nej".

Spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 besvares med "ja", ønskes det oplyst, om man kan vente med at afregne moms indtil bygningen nedrives og det nye byggeri går i gang.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bortfalder

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.