Dato for udgivelse
17 May 2013 11:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2013 08:51
SKM-nummer
SKM2013.294.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 155/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgiverens særlige pligter + Virksomheder + Når man vil klage
Emneord
Nulstilling, afvisning, betalingsstandsning, udbytte, realitet, proces, identifikation
Resumé

Dommen vedrører, om SKAT kunne foretage nulstilling af indeholdt, men ikke afregnet udbytteskat til den ægtefælle, der ejede selskabet - manden. Dommen vedrørte endvidere, om der kunne foretages nulstilling af den indeholdte, men ikke afregnede A-skat af løn til hustruen, der var ansat i selskabet.

Landsskatteretten havde fundet, at retspraksis vedrørende nulstilling af A-skat, jf. UfR 1981.473 H, i anledning af indeholdt, men ikke betalt A-skat over for personer med væsentlig økonomisk interesse i selskabet, ikke fandt anvendelse fsva. indeholdt, men ikke afregnet udbytteskat (SKM2009.575.LSR). Skatteministeriet indbragte denne kendelse for domstolene, og sagen blev på ministeriets anmodning henvist til landsretten som principiel.

Højesteret fastslog, at de hensyn, der begrunder nulstillingspraksis for A-skatter, jf. UfR 1981.473 H, gør sig tilsvarende gældende for udbytteskat.

Bevismæssigt lagde Højesteret til grund, at manden på udbyttetidspunkterne vidste eller burde vide, at selskabet ikke ville kunne opfylde forpligtelsen til at betale indeholdt udbytteskat, og der heller ikke var udsigt til, at selskabet senere ville kunne dække forpligtelsen.

Højesteret fandt endvidere, at der kunne foretages nulstilling over for hustruen fsva. hendes indeholdte, men ikke betalte A-skatter. På baggrund af det oplyste om ægtefællernes forhold fandt Højesteret, at mandens viden på tidspunktet for lønudbetalingen måtte føre til, at SKAT med rette havde bortset fra den indeholdte men ikke betalte A-skatter.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 60

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 G.A.3.3.8

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.10.3.4

Parter

A og B
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Jytte Scharling, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben og Kurt Rasmussen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 4. afdeling den 8. april 2011.

Sagens baggrund og parternes påstande

Appellanten A har påstået frifindelse, dog anerkender han, at hans aktieindkomst fra H1 ApS for indkomståret 2004 forhøjes med 45.714 kr. og for indkomståret 2005 forhøjes med 30.000 kr., og at han for indkomståret 2005 skal betale 8.400 kr. med procesrente.

Appellanten B har gentaget sin påstand om, at der ikke skal ske nulstilling af indeholdt, men ikke indbetalt A-skat og AM-bidrag i hendes indkomst fra H1 ApS for indkomstårene 2003 og 2004.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse og gentaget sin subsidiære påstand.

A har for Højesteret frafaldet sin påstand om afvisning og sit anbringende om berettiget forventning.

Supplerende sagsfremstilling

Skønsmand, statsautoriseret ejendomsmægler & valuar NJ, har den 16. marts 2012 besvaret nogle spørgsmål om værdien af ejendommen ...3. Ved fri handel i april 2004 er handelsværdien skønnet til 1,6 mio. kr., og ved et salg på tvangsauktion i april 2004 er værdien skønnet til 1,39 mio. kr., hvilket svarer til budsummen på tvangsauktionen i november 2004.

Der er fremlagt årsregnskab for 2002/03 for H3 ejendomme ApS. I årsregnskabet er ledelsens regnskabspåtegning underskrevet af B som direktion, og det fremgår af regnskabet bl.a. at ejendommene ...2 og ...1 var afhændet ved regnskabsårets udløb den 30. september 2003.

Retsgrundlaget

Af kildeskatteloven, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, fremgår bl.a.:

"...

Afsnit V

Opkrævning af indkomstskat m.v.

...

§ 46. I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter § 43, stk. 2, litra h, påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten.

...

§ 60. I den slutskat, der for et år udskrives for den skattepligtige, med tillæg af eventuel overført restskat m.v. efter § 61, stk. 3, og efter fradrag af eventuelt overført beløb efter § 62 C, stk. 2, 2. pkt., modregnes nedennævnte beløb vedrørende samme år:

a) Foreløbige skattebeløb, som er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, der skal medregnes ved den skattepligtiges ansættelse til slutskat.

...

d) De i § 67, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb.

...

Afsnit VI

Om indeholdelse i aktieudbytte m.m.

§ 65. I forbindelse med enhver vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbytte af aktier eller andele i selskaber eller foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, 2, 2 e, 2 h og 4, skal vedkommende selskab eller forening m.v. indeholde 28 pct, af det samlede udbytte, medmindre andet er fastsat medfør af stk. 4 eller følger af stk. 5-8.

...

§ 67. Har nogen, der er skattepligtig efter § 1, erhvervet udbytte, hvori der efter § 65 er indeholdt udbytteskat, modregnes udbytteskatten i slutskatten, jf. § 60, stk. 1, litra d. Er den indeholdte udbytteskat endelig betaling af skatten, jf. personskattelovens § 8 a, stk. 1, indgår beløbet ikke i slutskatten, og der foretages ikke modregning efter 1. pkt.

...

Afsnit VII

Hæftelses- og inddrivelsesbestemmelser

§ 68. Er der ikke sket indeholdelse af A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag i A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst som erhvervet af en her til landet skattepligtig person, eller er indeholdelse sket med for lavt beløb, skal erhververen straks indbetale det manglende beløb til det offentlige.

..."

Højesterets begrundelse og resultat

Højesteret finder, at de hensyn, der begrunder den praksis om nulstilling af indeholdt A-skat, der blev etableret ved Højesterets dom af 26, maj 1981 (UfR 1981.473), gør sig tilsvarende gældende for udbytteskat.

Af de grunde, der er anført af landsretten, og da det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat, har skattemyndighederne med rette set bort fra posteringen i selskabets regnskab af indeholdt udbytteskat af det udloddede udbytte til A. Han kan derfor ikke modregne den indeholdte udbytteskat i slutskatten og kan herefter ikke anses frigjort for skattetilsvaret efter reglerne i kildeskattelovens § 60, stk. 1.

På baggrund af det oplyste om ægtefællernes forhold tiltræder Højesteret, at A´s viden på tidspunktet for lønudbetalingen til B må føre til, at skattemyndighederne med rette har set bort fra de foretagne posteringer i selskabets regnskaber af indeholdt, men ikke afregnet A-skat og AM-bidrag. B er som lønmodtager herefter ikke frigjort for skattetilsvaret efter reglerne i kildeskattelovens § 60, stk. 1.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 25.000 kr. og B 20.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdorns afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8 a.