Dato for udgivelse
24 May 2013 14:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 May 2013 13:18
SKM-nummer
SKM2013.342.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0008235
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Indregistrering og vægtafgift
Emneord
papegøjeplader, passagerer, bagsæde, afgiftsmæssig identitet
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en bil på papegøjeplader vil få ændret sin afgiftsmæssige status, hvis der under kørsel i udlandet monteres bagsæder og medtages passagerer. Skatterådet fandt, at bilen i så fald ville miste sin afgiftsmæssige identitet, således at den skal afgiftsberigtiges påny og udstyres med almindelige hvide nummerplader. Skatterådet fandt ikke, at det gjorde nogen forskel, at den påtænkte indretning og anvendelse af bilen i strid med registreringsafgiftslovens § 5 ville finde sted i udlandet.

Reference(r)

Registreringslovens § 7,
Registreringsbekendtgørelsen § 84 og
Registreringsafgiftsloven § 4, stk. 1 og
Registreringsafgiftsloven § 5, stk. 1-3, og 12.

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.8.1.

Spørgsmål:

Vil det påvirke den afgiftsmæssige status af en bil på papegøjeplader, hvis bilen under kørsel i udlandet får monteret bagsæder og kører med passagerer?

Svar:

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har en medarbejder, der er beskattet af en bil på papegøjeplader. 

Medarbejderen ønsker at køre til Tyskland og Italien på ferie. I den forbindelse påtænker medarbejderen at montere sæder og seler i bilen i Tyskland for derefter at køre med børn på bagsædet. 

Medarbejderen vil således ikke køre med personer på bagsædet i bilen i Danmark.

Spørger ønsker i den forbindelse besvaret, hvorvidt det påtænkte vil påvirke bilens afgiftsmæssige status. 

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Spørger har ikke i anmodningen udtrykt nogen opfattelse af, hvordan spørgsmålet ønskes besvaret.   

SKATs indstilling og begrundelse 

Spørgsmål 1
Det ønskes besvaret, hvorvidt en bil på papegøjeplader vil få ændret sin afgiftsmæssige status, såfremt der under kørsel i udlandet monteres bagsæder og medtages passagerer. 

Lovgrundlag

Registreringslovens § 7:
Et køretøj, der registreres i Køretøjsregistret, tildeles nummerplader, der udlånes af staten, jf. dog stk. 5, om brug af prøvemærker.
Stk. 2. Skatteministeren fastsætter regler om brug, udformning og placering af nummerplader.
(...) 

Registreringsbekendtgørelsens § 84:
Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, jf. § 2a i vægtafgiftsloven, skal forsynes med et mærke bag på bilen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke vare- og lastbiler, der er registreret første gang før den 3. juni 1998, eller efter den 31. december 2008. Bestemmelsen i stk. 1, gælder heller ikke for vare- eller lastbiler, der er registreret første gang i perioden fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med nummerpladen for vare- og lastbiler, der er anmeldt til privat eller erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplader).

Registreringsafgiftslovens § 4:
Afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 7, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser:
1) Motorcykler: 105 pct. af 8.900-24.900 kr. (2010-niveau) og 180 pct. af resten.
2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5-6 a: 105 pct. af 79.000 kr. (2010-niveau) og 180 pct. af resten.
(...) 

Registreringsafgiftslovens § 5:
For nye biler og for genopbyggede biler, der skal afgiftsberigtiges efter § 7, udgør afgiften 0 kr. af de første 16.900 kr. (2010 niveau) af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis
1) bilen har en tilladt totalvægt på ikke over 4 t og
2) bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport.
Stk. 2. For nye biler som nævnt i stk. 1 med tilladt totalvægt over 2,5 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første 34.100 kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For biler som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt over 3 t kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.
Stk. 3. Biler som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse.
(...)
Stk. 12. En bil, som er afgiftsberigtiget efter stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter § 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. (...) 

Begrundelse 

Det fremgår af registreringslovens § 7, at køretøjer skal være forsynet med nummerplader, og at Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om udformning og placering af disse. 

Af registreringsbekendtgørelsens § 84 fremgår det videre, at vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, der er registreret efter den 31. december 2008, registreres med en såkaldt papegøjenummerplade. Papegøjepladerne har betydning i relation til den løbende vægtafgiftsbetaling - betaling af tillægsafgift for privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. 

Registreringsafgiften for vare- eller lastbiler på ikke over 4 tons, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport beregnes efter reglen i registreringsafgiftslovens § 5. Herefter udgør afgiften som udgangspunkt 0 kr. af de første 16.900 kr. (2010-niveau) og 50 procent af resten. 

Der stilles, jf. registreringsafgiftslovens § 5, stk. 3, krav om, at bilen ikke må benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. 

Spørger har oplyst, at hans medarbejder kører i en bil med papegøjeplader - dvs. en vare- eller lastbil, der er indrettet med henblik på godstransport og er registreret og afgiftsberigtiget i overensstemmelse hermed, og hvor der løbende betales tillægsafgift således, at medarbejderen kan anvende bilen privat. 

Medarbejderen ønsker i forbindelse med en ferie, at køre bilen til Tyskland, hvor han vil montere bagsæder i bilen og køre på ferie med sine børn på bagsædet. Inden han kører ind i Danmark igen vil han på ny afmontere bagsæderne. 

Det er SKATs opfattelse, at hvis der monteres bagsæder i bilen og transporteres børn i bilen på bagsædet, så opfylder bilen ikke længere betingelserne for at blive afgiftsberigtiget efter bestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 5. Bilen vil i det tilfælde ikke længere være utvivlsomt konstrueret og indrettet med henblik på godstransport, jf. § 5, stk. 1, ligesom bilen vil blive benyttet til transport af personer uden for førerrummet i strid med bestemmelsen i § 5, stk. 3. 

Efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 12, skal en bil, der er afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter § 4, hvis betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. 

Efter registreringsafgiftslovens § 4 beregnes registreringsafgiften af biler som udgangspunkt med 105 procent af 79.000 (2010-niveau) og 180 procent af resten. 

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at bilen, hvis den påtænkte disposition gennemføres, mister sin afgiftsmæssige identitet efter § 5, stk. 1, og skal afgiftsberigtiges på ny efter § 4, og udstyres med almindelige hvide nummerplader. 

SKAT finder i den forbindelse ikke, at det gør nogen forskel, at indretning og anvendelse af bilen i strid med registreringsafgiftslovens § 5 finder sted udenfor Danmark. Når bilen er indregistreret i Danmark og kører med danske nummerplader, skal den til stadighed opfylde betingelserne for registreringen, herunder også ved kørsel uden for landets grænser. 

Indstilling 

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja" - idet bilen vil få ændret sin afgiftsmæssige status, såfremt den påtænkte disposition gennemføres. 

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.