Rettigheder og byrder, der knytter sig til en fast ejendom, kan have stor indflydelse på ejendommens værdi.

Dette gælder både, hvis der er tale om rettigheder og forpligtelser, der er stiftet ved offentlig regulering eller ved en privat aftale.

Ordet "byrde" bruges i vurderings sammenhæng ofte om en forpligtelse, der er tinglyst på en ejendom.

Regel

Ved ansættelsen af ejendomsværdi og grundværdi skal Vurderingsmyndigheden tage hensyn til rettigheder og byrder af offentligretlig karakter. Se VUL § 10, stk. 1 og 2 og VUL § 13, stk. 2 og 3.

Hjemfaldspligt

Ved lov nr. 1887 af 29. december 2015 er der i lov om vurdering af landets faste ejendomme (VUL), foretaget ændringer vedrørende tinglyste hjemfaldsdeklarationer.

Hvis ejeren over for SKAT godtgør, at der på ejendommen senest den 31. december 2015 er tinglyst en hjemfaldspligt, hvor der er 10 år eller mindre til tilbagekøbstidspunktet, dvs. hvor kommunen tidligst kan udnytte hjemfaldspligten og tilbagekøbe grunden til en nærmere angivet pris lavere end markedsprisen, skal der ved ansættelsen ikke tages hensyn til ændrede planforhold. Se VUL § 12 A og VUL § 13 A.

Ændringen omfatter såvel ejendomsvurderinger, der gennemføres som en del af de almindelige vurderinger, som omvurderinger, hvor ejendomsværdien eller grundværdien må antages at være steget som følge af ændrede planforhold, jf. VUL § 3, stk. 1, nr. 6.