Skemaet viser benyttelseskoderne med kort beskrivelse

Kode for benyttelse

Ejendom

Beskrivelse af ejendommen

00

Ejendomme der er undtaget fra vurdering

Alle ejendomme som er undtaget efter VUL § 7

01

Beboelse

Alle ejendomme som benyttes til bolig.

Beboelsesejendomme der også rummer enkelte lokaler med erhvervsmæssig benyttelse er også omfattet hvis ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres.

Flexboliger hører også under 01.

Dette gælder hvis det erhvervsmæssige formål udgør mindre end 25 % af ejendommens værdi. Se afsnit H.A.6.3.3 om 01 beboelse.

02

Beboelse og forretning

Ejendomme der både rummer boliglokaler og lokaler som benyttes forretningsmæssigt. For disse ejendomme gælder at den forretningsmæssige benyttelse udgør mindst 25 % af ejendommens værdi.

Om begrebet forretning, se kode 03 Forretning.

03

Forretning

Ejendomme, der kun indeholder forretningslokaler.

Koden anvendes også selvom ejendommen indeholder en bolig for en portner, vicevært, varmemester eller lignende, så længe denne benyttelse udgør mindre end 25 % af ejendommens værdi. Se afsnit H.A.6.3.3, 03 Forretning.

04

Fabrik og lager

Fabrikker er ikke kun egentlige industrivirksomheder men også større værksteder, som ikke naturligt betragtes som håndværksvirksomheder.

Under lager medregnes kun selvstændige lageranlæg. Lagerlokaler i forbindelse med forretning kodes derimod med 03.

Her omfattes også gas-, el-, vand- og varmeværker som ejes af private eller koncessionerede selskaber og drives med salg for øje til en større kreds af forbrugere. Se afsnit H.A.6.3.3, 04 Fabrik og lager.

05

Landbrug, bebygget

Landbrugsmæssigt benyttede, bebyggede ejendomme, som har et areal på mindst 5,5 ha. Det afgørende er ejendommens benyttelse og ikke hvor ejeren har sit hovederhverv eller om ejendommen er noteret som landbrug på matriklen. Se afsnit H.A.6.3.3, 05 Landbrug, bebygget.

06

Særskilt vurderet skov og plantage

Kun særskilt vurderede skove og plantager samt de tjenesteboliger som hører til.

Omfatter ejendommen både skov og landbrug kodes den som 05 med mindre landbruget er af uvæsentligt omfang.

07

Frugtplantage, gartneri og planteskole

Kun de tilfælde hvor frugtavls-, gartneri- eller planteskolevirksomheden er hovederhvervet på ejendommen.

Drives virksomheden som bierhverv på en landbrugsejendom kodes den som landbrug 05

08

Sommerhus

Alle ejendomme som efter deres karakter kun er beregnet til sommerbeboelse.

Mindre træhuse kodes som sommerhuse selvom de benyttes til helårsbeboelse.

Sommerhusets beliggenhed i eller uden for sommerhusområde kan være vejledende for om ejendommen betragtes som beboelse eller sommerhus. Se afsnit H.A.6.3.3, 08 Sommerhus.

09

Ubebygget areal

Alle ubebyggede arealer med undtagelse af ubebyggede landbrugslodder mv. (kode 17)

Der tages ikke hensyn til ejerforhold, arealstørrelse, beliggenhed eller grundværdistørrelse.

Er der havehuse, skure, bevoksning m.m. på arealet, så betragtes det som ubebygget så længe skure, bevoksning m.m. ikke udgør mere end 10 % af grundværdien.

Er der en bebyggelse på arealet, som er vurderet som hus på fremmed grund, kodes grunden med kode 49

10

Statsejendom

Statens institutionsejendomme, som fx. skoler og andre undervisningsinstitutioner, hospitaler, museer, sociale institutioner, kaserner og administrationsbygninger. Se afsnit H.A.6.3.3, 10 Statsejendom.

11

Kommunal beboelses- og forretningsejendom

Omfatter de ejendomme som ville være kodet 01-03, hvis de var ejet af private

12

Andre bebyggede kommunale ejendomme

Ejendomme som er led i kommunal erhvervsvirksomhed, som fx kommunale gas-, el-, vand- og varmeværker og ejendomme der indgår i kommunale trafikanlæg.

Institutionsejendomme er også omfattet. Fx skoler, hospitaler, alderdomshjem, børnehaver, sportsanlæg, biblioteker, museer, rådhuse og andre administrationsbygninger. Se afsnit H.A.6.3.3, 12 Andre bebyggede kommunale ejendomme.

13

Anden vurdering

Opsamlingsbestemmelse. Alle ejendomme som ikke kan placeres under en anden kode.

Fx stiftelser, selvstændigt vurderede hovedbygninger, søarealer, sommerlejre og campingpladser

14

Ejendom vurderet til 0

Ejendomme som ikke er undtaget fra vurdering, men som er vurderet til 0 kr.

Fx private fællesveje og arealer, som er udlagt til fælles benyttelse for en række bestemte ejendomme.

16

Udgået ejendom eller nummer

Ejendomme som udgår som selvstændige ejendomme. Det gælder også for ubrugte ejendomsnumre

17

Ubebygget landbrugslod mv.

Omfatter arealer over 2.000 m2, hvis de udgør et landbrugsmæssigt eller lignende erhvervsmæssigt formål.

Fx ager, eng, og græsningsjord, natur- og jagtarealer, planteskolearealer, arealer med forekomster af grus, ler og kridt mv.

Hede-, klit-, mose- og strandarealer omfattes også selvom der egentlig finder erhvervsmæssig anvendelse sted.Se afsnit H.A.6.3.3, 17 Ubebygget landbrugslod mv.

20

Moderejendom for ejerlejligheder

Dette gælder selvom moderejendommen ligger på fremmed grund

21

Etageejerlejlighed med 1 lejlighed

Bygningen skal have karakter af etageejendom og ejerlejligheden må kun indeholde én beboelseslejlighed

22

Beboelses- og forretningsejerlejlighed

Erhvervsejerlejligheder. Se også koderne 02-04

23

Forretningsejerlejlighed

Erhvervsejerlejligheder. Se også koderne 02-04

24

Fabriks- og lagerlejlighed

Erhvervsejerlejligheder. Se også koderne 02-04

25

Øvrige ejerlejligheder

Opsamlingsbestemmelse. Bruges når ejerlejligheden ikke hører under en anden benyttelseskode

26

Ejerlejlighed i lav bebyggelse

Ejerlejligheder i enfamiliehuse, dobbelthuse samt to- og trefamiliehuse. Bygningen, som ejerlejligheden ligger i, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse

27

Ejerlejlighed i rækkehus

Ejerlejligheder i rækkehusbebyggelse. Bygningen, som ejerlejligheden ligger i, skal have karakter af tæt-lavbebyggelse

28

Ejerlejlighed til sommerbeboelse på fremmed grund

29

Anden ejerlejlighed på fremmed grund

33

Private institutions- og serviceejendomme

Omfatter også private ejendomme som kan opnå mulighed for fritagelse for kommunal grundskyld efter KESL § 8, stk. 1. Fx private skoler, museer, biblioteker, forsamlingshuse, sportsanlæg og private plejehjem.

34

Visse erhvervsejendomme

Ejendomme af speciel karakter. Fx fjernvarmeværk, (se også kode 04), dampbrug, pelsdyrfarme, hønserier, garageanlæg, andelsfrysebokse, grusgrave med bygninger, transformeranlæg og vurderingspligtige havneejendomme.

41

Beboelse på fremmed grund

Beboelse vurderes som kode 01

42

Beboelse og forretning på fremmed grund

Beboelse og forretning vurderes som kode 02

43

Ren forretning på fremmed grund

Ren forretning vurderes som kode 03

44

Fabrik og lager på fremmed grund

Fabrik og lager vurderes som kode 04

45

Andre bygninger på fremmed grund

Opsamlingsbestemmelse. Bruges når andre bygninger ikke kan henføres til koderne 41-44 og 48

48

Sommerhus (kolonihavehus) på fremmed grund

Sommerhus vurderes som i kode 08

49

Arealer med bygninger på fremmed grund

Samtlige arealer hvor der er bygning på

78

Sommerhus på fremmed grund, forbigået ved vurderingen

Sommerhuse eller kolonihavehuse

79

Anden bygning på fremmed grund, forbigået ved vurderingen

Alle øvrige bygninger på fremmed grund