Indhold

Dette afsnit handler nærmere om de centrale benyttelseskoder.

Afsnittet indeholder:

 • 01 Beboelse
 • 03 Forretning
 • 04 Fabrik og lager
 • 05 Landbrug, ubebygget
 • 08 Sommerhus
 • 10 Statsejendom
 • 12 Andre bebyggede kommunale ejendomme
 • 17 Ubebygget landbrugslod-, mv.
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

01 Beboelse

Benyttelseskoden for 01 beboelse ledsages af en angivelse af hvor mange lejligheder told- og skatteforvaltningen anser ejendommen for at indeholde.

Det antal lejligheder vil som udgangspunkt svare til det antal som Bygnings- og Boligregistret (BBR) definerer. Der kan dog være tilfælde hvor told- og skatteforvaltningen foretager vurderingsskønnet med udgangspunkt i et andet antal lejligheder.

En ejendom skal vurderes med alle de lejligheder, som den anses for at indeholde. Også selvom alle ikke udnyttes optimalt på vurderingstidspunktet.

Hvis fx en ejer af et dobbelthus selv benytter hele ejendommen, så skal antallet af lejligheder ikke reduceres til én, da ejeren på et hvilket som helst tidspunkt kan vælge at udleje den ene lejlighed.

Her er eksempler på ejendomme med enkelte lokaler med erhvervsmæssig benyttelse hvor ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke ændres:

 • Villa, hvor enkelte lokaler benyttes til læge- eller dyrlægekonsultation, ejendomsmæglervirksomhed, mindre pensionater og lignende.
 • Udlejningsejendomme, hvor udlejningen til andet end beboelse spiller en underordnet rolle.
 • Ejendomme med karakter af landbrug eller gartneri, når de ikke anses for omfattet af VUL § 33, stk. 1, dvs. når de efter bygningskarakter og driftsform har beboelse som hovedsagelig anvendelse. Der skal ikke foretages stuehusfordeling og grundværdi skal ansættes efter VUL § 16. Se også benyttelseskode 05 om landbrug.

Listen er ikke udtømmende

03 Forretning

Betegnelsen forretning omfatter først om fremmest:

 • Butikker og kontorer af forskellig art
 • Hoteller
 • Restaurationer
 • Biografer
 • Større pensionater
 • Bank- og sparekasselokaler
 • Håndværksvirksomheder og værksteder der ikke har karakter af fabriksvirksomheder, se også kode 04
 • Læge- eller tandlægekonsultation
 • Klinikker af forskellig art
 • Frisørsaloner og lignende
 • Autoservicestationer.

Listen er ikke udtømmende.

Se SKM2010.672.VLR som handler om benyttelsen "forretning".

04 Fabrik og lager

Afgrænsningen mellem håndværksvirksomheder, som kodes med 02 (beboelse og forretning) eller 03 (ren forretning), og på den anden side virksomheder, der må betegnes som fabrikker og kodes med 04, kan være vanskelig.

Vejledende er ejendommens karakter og størrelse, og om den ligger i et forretningskvarter eller et industrikvarter.

I hovedstaden og nogle provinsbyer findes en del ejendomme med lejligheder og/eller butikker til gaden og fabrikslokaler og/eller større værksteder på bagarealet. Hvis hovedparten af sådanne ejendommes samlede markedsværdi (medregnet værdien af lokaler, som ejeren selv benytter) kommer fra bolig- og/eller butikslokalerne, kodes de med 02 eller 03. I modsat fald kodes de med 04.

05 Landbrug, bebygget

Følgende kodes ikke som landbrug, bebygget:

 • Ejendomme, hvor den landbrugsmæssige benyttelse er helt underordnet set i forhold til benyttelse til beboelse. De kodes derfor 01.
 • Selvstændige landbrugsejendomme, som efter landbrugslovens § 9 er tilladt oprettet uden bygninger, kodes med 17, se også under kode 17.

Hvis der foruden landbrug drives anden virksomhed af væsentlig betydning på ejendommen, afgøres det ved et skøn over om ejendommen, om den skal

 • kodes som landbrug eller
 • kodes for den pågældende virksomhed.

Se SKM2012.359.HR, hvor en ejendom delvist blev drevet som minkfarm og delvist var bortforpagtet. Her blev der lagt vægt på omfanget af virksomheden med minkavl sammenholdt med benyttelsen af ejendommen i øvrigt.

08 Sommerhus

"Bondehuse" der helt eller overvejende benyttes som sommerhuse, skal kodes med 01 eller 08. Der tages hensyn til beliggenheden ved afgørelsen af, hvilken kode der skal benyttes.

Ligger "bondehuset" i et sommerhusområde kodes det med 08 med mindre særlige forhold taler for at anvende kode 01. Hvis huset altovervejende benyttes til helårsbeboelse, er det et eksempel på et særligt forhold.

Er der knyttet en dispensation til helårsbenyttelse af ejendommen kodes den

 • 01, når dispensationen er ikke-personlig
 • 08, når dispensationen er betinget af ejerens personlige forhold, som fx alder.

Sommerhus på lejet grund hører under kode 48.

10 Statsejendom

På arealer, hvor der er bygning på fremmed grund (fx umatrikulerede banearealer, hvor der ligger en fremmed bygning) og bygninger på fremmed grund bruges koderne 49 og 41-45, uanset om de ejes af private, staten eller en kommune.

Statsejede bygninger kodes også som bygninger på fremmed grund, når grunden tilhører en anden statsinstitution eller en kommune.

Statens øvrige ejendomme kodes som tilsvarende privatejede ejendomme, hvis de benyttes til:

 • Beboelse (01)
 • Beboelse og forretning (02)
 • Ren forretning (03)
 • Fabrik og lager (04)
 • Landbrug (05 og 17)
 • Skovbrug (06)
 • Gartneri, frugtplantage eller planteskole (07)
 • Ubebygget areal (09)
 • Andre bebyggede kommunale ejendomme (12)

Kommunale folkepensionistboliger kodes også med 12, hvis de har karakter af plejehjem, stiftelser eller lignende. Tjener de som normale boligejendomme for folkepensionister kodes de med 11.

Kommunale land-, skov- og havebrugsejendomme og ubebyggede arealer samt kommunale beboelses- og forretningsejendomme kodes efter deres benyttelse.

Frijord, som almindeligvis er arealer i landzone uden landbrugspligt, hører også under denne kode.

Selvstændige landbrugsejendomme, som efter landbrugslovens § 10 er tilladt oprettet uden bygninger, hører også med her. Da der netop er tale om selvstændige landbrugsejendomme, skal disse ikke vurderes sammen med andre landbrugsejendomme, selvom de udgør en driftsenhed med dem.

17 Ubebygget landbrugslod mv.

Frijord, som almindeligvis er arealer i landzone uden landbrugspligt, hører også under denne kode.

Selvstændige landbrugsejendomme, som efter landbrugslovens § 10 er tilladt oprettet uden bygninger, hører også med her. Da der netop er tale om selvstændige landbrugsejendomme, skal disse ikke vurderes sammen med andre landbrugsejendomme, selvom de udgør en driftsenhed med dem.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2012.359.HR

Ejendom, der delvist blev drevet som minkfarm og delvist var bortforpagtet. Her var minkfarmen den væsentlige benyttelse og dermed var driften ikke at betragte som landbrug. Ikke landbrug

Landsretsdomme

SKM2010.672.VLR

Ejendom på ca. 33 ha (herregårdshotel), hvorfra der drives hotel og restaurationsvirksomhed, betegnes som forretning. Forretning

Landskatteretskendelser

SKM2016.518.LSR Genoptagelse af ejendomsvurderingen blev afslået, idet henførelsen af ejendommen til en forkert benyttelseskode ikke blev anset for en fejlagtig registrering omfatter af SFL § 33, stk. 1 og 3.