Indhold

Dette afsnit handler om pligt - eller fritagelse for pligt - til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold mv. efter SKL afsnit II og kapitel 1 (§§ 1-7) i BEK nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven (indberetningsbekendtgørelsen)

Afsnittet indeholder:

 • Indberetningspligt
 • Fritagelse for indberetningspligt. 

Indberetningspligt

Pligt til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold mv.

Der er pligt til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold mv. efter følgende bestemmelser i skattekontrolloven:

 • SKL § 7: A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst samt godtgørelser efter LL § 31, stk. 3, nr. 3 og 4
 • SKL § 7 A: B-indkomster, personalegoder, gaver, godtgørelser, vederlag for immaterielle rettigheder, tilskud, erstatninger mv.
 • SKL § 7 B: Legater mv.
 • SKL § 7 C: Fri bil, helårsbolig, sommerhus eller lystbåd for medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform.
 • SKL § 7 D: Tilbagebetalinger af kontanthjælp og introduktionsydelse mv.
 • SKL § 7 F: Opkrævning af underholdsbidrag på vegne af den bidragspligtige. 
 • SKL § 7 G: Udlodning af dividende fra konkursboer.
 • SKL § 7 H: Udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2.
 • SKL § 7 J: Ansættelsesperiode, produktionsenhed og løntimer ved ansættelsesforhold.  
 • SKL § 7 K: Gaver til kulturinstitutioner.
 • SKL § 7 L: Pantebreve mv., der ikke er i depot, og underholds- og børnebidrag.
 • SKL § 8 A: Modtagne bidrag til fleksydelse efter lov om fleksydelse.
 • SKL § 8 B: Privattegnede pensionsordninger hos forsikringsselskaber.  
 • SKL § 8 E: Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.
 • SKL § 8 F: Privattegnede pensionsordninger hos pengeinstitutter.
 • SKL § 8 G: Klientkontomidler.
 • SKL § 8 J: Specifikation af de oplysninger, der skal indberettes efter SKL § 8 H
 • SKL § 8 H: Modtagelse af indskud mod forrentning.
 • SKL § 8 O: Kvartårlig tilskrivning af renter efter SKL §§ 8 P og 8 Q.
 • SKL § 8 P: Ydelse eller formidling af lån mod forrentning.
 • SKL § 8 Q: Pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning.
 • SKL § 8 R: Specifikation af de oplysninger, der skal indberettes efter SKL §§ 8 P og 8 Q.
 • SKL § 8 S: Anpartsvirksomhed med fælles regnskab efter LL § 29.
 • SKL § 8 T: Faglige kontingenter.
 • SKL § 8 U: Bidrag til arbejdsløshedsforsikring.
 • SKL § 8 V: Arbejderboliger på landet, statshusmandsbrug og jordrente. 
 • SKL § 8 X: Afkast af valuta-udlændinges opsparing i Danmark af hensyn til EU's rentebeskatningsdirektiv.
 • SKL § 8 Æ: Gaver og løbende ydelser, der modtages af almenvelgørende foreninger, stiftelser, institutioner mv.
 • SKL § 8 Ø: Udgifter til vedligeholdelse af fredede bygninger.
 • SKL § 8 Å indført ved lov nr. 1634 af 26. december 2013: Finansielle konti af hensyn til FACTA-aftalen mellem Danmark og USA.
 • SKL § 9 B: Udbytte af aktier mv. 
 • SKL § 10: Beholdning af aktier mv. i depot samt erhvervelse og afståelse af aktier mv.
 • SKL § 10 A: Renter og udbytte samt kursværdi af værdipapirer i investeringsselskaber og investeringsforeninger.
 • SKL § 10 B: Investeringsselskabers erhvervelse og afståelse af værdipapirer og hævninger i kontoførende investeringsforeninger
 • SKL § 10 E: Deltagerandele af værdipapirfondens aktiver og afkast heraf.
 • SKL § 11 G: Indtægter fra udlejning af fritidsbolig via udlejningsbureau.

Indberetningspligtige er således navnlig arbejdsgivere, finansielle institutioner mv., der skal indberette om deres kunders finansielle formue, herunder pensionsordninger, og afkastet heraf, foreninger mv., der modtager gaver, og offentlige myndigheder, der udbetaler overførselsindkomster eller tilskud.

Bemærk

Den subjektive pligt til digitalt at indberette oplysninger om A-indkomst, B-indkomst, legater mv., personalegoder, tilbagebetaling af kontanthjælp og introduktionsydelse samt ansættelsesforhold efter SKL §§ 7-7 D og § 7 J til indkomstregisteret (eIndkomst) er yderligere præciseret i LBK nr. 49, af 12. januar 2015 om et indkomstregister (IKR) § 2, med henvisning til § 3, stk. 1, nr. 1-11. Se afsnit A.B.1.2.1.3 om eIndkomst som modtager af indberetninger.

Private virksomheders mv. indberetningspligt under hensyn til hjemsted eller fast driftssted i Danmark

For private virksomheder og organisationer mv. påhviler indberetningspligten nærmere

 • fysiske eller juridiske personer,
 • der er hjemmehørende i Danmark, eller
 • som driver virksomhed fra et fast driftssted i Danmark, og
 • når indberetningen angår indkomster, fradrag og formueaktiver mv. efter SKL §§ 7, 7 A, 7 C, 7 E, 7 H, 7 J, 8 B, 8 E, 8 F, 8 H, 8 P, 8 Q, 8 P, 8 T, 8 U, 8 X, 8 Æ, 9 B, 10, 10 A, 10 B, 10 E og 11 G.     

Se BEK nr. 890 af 10. juli 2015 om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven (indberetningsbekendtgørelsen) § 1, stk. 1, 1. pkt.

Dette indebærer, at hvis en lønmodtager udstationeres til en dansk arbejdsgivers faste driftssted eller kontor i udlandet, har arbejdsgiveren uændret pligt til at indberette løn mv., der udbetales til lønmodtageren, fordi det faste driftssted må antages at være en integreret del af den danske virksomhed.

Ved en lønmodtagers udstationering til et dansk selskabs udenlandske datterselskab er det afgørende for indberetningspligten, om datterselskabet er skattepligtigt til Danmark:

 • Hvis det er tilfældet, anses datterselskabet for hjemmehørende i Danmark og er dermed omfattet af reglerne om indberetningspligt.
 • Hvis det ikke er tilfældet, afgøres indberetningspligten ud fra en vurdering af, hvem der er den reelle arbejdsgiver. 

Fritagelse for indberetningspligt

Kongehuset og Det Diplomatiske Korps 

Personer og institutioner mv., hvorom der ikke skal foretages indberetning på grundlag af indberetningsbekendtgørelsens § 5, er selv fritaget for at foretage indberetning. Det drejer sig om:

 • Medlemmer af Kongehuset samt dødsboer efter disse.
 • Diplomater samt andre tjenestegørende ansatte ved fremmede staters repræsentationer i Danmark, og når de ansatte ikke har dansk indfødsret.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2. pkt., med henvisning til bekendtgørelsens § 5.

Endvidere er det særskilt fastsat, at konti i pengeinstitutter mv., der tilhører personer, som nævnt i KSL § 3, stk. 1, er undtaget fra indberetningspligterne efter SKL §§ 8 H-8 K og §§ 8 P-8 R.

Personkredsen efter KSL § 3, stk. 1, er stort set samme personkreds, som er nævnt i indberetningsbekendtgørelsens § 5.

Se SKL § 8 N.

Hvis kun pligt til at indberette beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager 

Hvis en fysisk person alene ville have pligt til efter SKL § 7 H at indberette beløb til dækning af en persons udgifter til sagkyndig bistand mv. i skattesager efter LL § 7 Q, stk. 1, nr. 2,

 • er denne fysiske person kun indberetningspligtig,
 • hvis personen i øvrigt er omfattet af en eller flere af de andre pligter til at indberette om indkomster, fradrag og formue,
 • der er nævnt i indberetningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, 1. pkt. 

Se indberetningsbekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Visse aktiver og afkast i pensionsordninger

En række pensionsopsparingsordninger efter pensionsbeskatningsloven er undtaget fra indberetningspligt efter SKL §§ 8 H, 8 Q, 9 B, 10, 10 A, 10 B eller 10 E. Det drejer sig om: 

 1. Rateopsparing i pensionsøjemed efter PBL § 11 A.
 2. Opsparing i pensionsøjemed efter PBL PBL §§ 12- 14 A.
 3. Indeksordning efter PBL § 15.
 4. Selvpensioneringskonti efter PBL § 51, hvis kontoen er oprettet før den 2. juni 1998.
 5. Opsparings- og forsikringsordninger, der udelukkende har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti) efter PBL § 51.

Fritagelserne efter nr. 1-4, gælder også ved danske bankers mv. indberetning efter SKL § 8 X om indkomst til gode for begrænset skattepligtige personer.

Fritagelserne skal ses i sammenhæng med, at der er skat efter pensionsafkastbeskatningsloven og derfor ikke behov for indberetning af hensyn til  beskatning af renter og aktieudbytte mv. som kapitalindkomst og aktieindkomst hos de individuelle skattepligtige i egenskab af pensionsopsparere.

Som undtagelser til disse fritagelser er der pligt til at indberette

 • efter SKL §§ 9 B eller 10 A om udbytte af investeringsbeviser og aktier mv. i danske selskaber mv., der indgår i ovennævnte pensionsordninger, og
 • efter SKL § 8 H og indberetningsbekendtgørelsens § 34 om renteindtægter, der indgår på børneopsparings- og selvpensioneringskonti.

Se indberetningsbekendtgørelsens § 7.