Dato for udgivelse
17 Jun 2013 10:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Apr 2013 16:27
SKM-nummer
SKM2013.412.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, B-1836-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat + Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Hjemmebiograf, havetraktor, løvsuger, fradrag, privat anvendelse
Resumé

Selskabet drev virksomhed med rengøring hos erhvervskunder, herunder hjemmeplejen samt til privatkunder. Selskabet havde indkøbt et lyd- og videoanlæg (hjemmebiograf), en havetraktor, en løvsuger og en bil. SKAT nægtede selskabet moms og skattemæssige fradrag for de pågældende genstande.

Selskabet gjorde gældende, at lyd- og videoanlægget, havetraktoren, løvsugeren og bilen alene var blevet anvendt til selskabets virksomhed.

Østre Landsret stadfæstede Byrettens dom af 18. maj 2012. Østre Landsret fandt, at bilen var blevet benyttet til kørsel mellem selskabets kontoradresse og en anden kontoradresse, som overvejende have tjent som privatbolig. Østre Landsret fandt det samtidigt ikke for dokumenteret, at bilen udelukkende havde været anvendt erhvervsmæssigt i selskabets virksomhed. I forhold til havetraktoren og løvsugeren lagde landsretten vægt på, at genstandene begge befandt sig på den overvejende private adresse. I forhold til lyd- og videoanlægget lagde Østre Landsret afgørende vægt på, at selskabet ikke havde løftet bevisbyrden for den erhvervsmæssige anvendelse. Endvidere fandt Østre Landsret, at lydvideoanlægget, som også indeholdte en hjemmebiograf, ikke var en naturlig del af selskabets virksomhed.

Østre Landsret fandt herefter, at betingelserne for moms- og skattemæssige fradrag ikke var opfyldt.

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1
Momsloven § 41,stk. 1
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.11.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.11.6.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.C.2.2.1.3

Parter

H1 ApS
(Advokat Jørgen Bent Thusholdt)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Kaspar Linkis, Mikael Sjöberg og Jacob Waage (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrets dom af 18. maj 2012 (BS 2-202/2011) er anket af H1 ApS med følgende påstande:

Påstande

Appellanten påstår indstævnte dømt til at anerkende, at appellanten for skatteåret 2007 tillægges et momsfradrag for køb af 1 stk. Bose Room Mate RC 18 S med 2.949 kr.

- og tillægges et momsfradrag for købet af Husqvarna Raider 11 og Toro løvsuger med 5.886,75 kr.

- og tillægges momsfradrag vedrørende købet af bilen Kyron 2,0 XDI. reg. nr. ... med 47.475 kr.

- og at moms efter angivelsen for 2007 skal fastsættes til 15.000 kr. samt

Appellanten påstår indstævnte dømt til at anerkende, at appellanten for skatteåret 2007 tillægges et fradrag for køb af et stk. Bose Room Mate RC 18 S og Life Style 18 III med 11.796 kr.

- og tillægges fradrag ved afskrivning på driftsmiddelkontoen med 157.957,40 kr.

- og at appellantens skattepligtige indkomst for året 2007 ændres fra 1.039.834 kr. til 1.029.834,50 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A og forklaring af revisor NP.

A har supplerende forklaret blandt andet, at virksomheden blev drevet fra ...1, indtil den flyttede til ...3 i 2010. På ...1 var der privatbolig for ham og familien, kontor og opbevaring af diverse rengøringsartikler. ...1 er et parcelhus, men da det var for småt, lejede man en pavillon til materialer. På grund af klager nedlagde man pavillonen og flyttede en del af virksomheden til ...2 - en lejlighed beliggende ovenpå en butik. Virksomheden blev drevet fra ...1 i hele 2007. Han har selv boet på ...1 med familien. I oktober 2007 købte han en ejendom på ...7. På grund af samlivsophævelse flyttede konen dertil alene, medens han blev boende på ...1. I midten af 2008 flyttede han sammen med familien på ...7. Formelt flyttede han først bopælsadresse i 2009. Han overtog selskabet i 2006 fra svigerfaderen. Han havde drevet det sammen med svigerfaderen fra 2000. Han lejede ejendommen på ...1 af svigerfaderen i 2002. Han havde ejet ejendommen før, men solgte den til svigerfaderen, der lejede til ham og konen. Han har ikke sagt til SKAT, at han boede på ...6. Der har han aldrig boet. SKATs oplysninger om bilen er forkerte, fordi den adresse, der henvises til, rettelig er ...1, som han købte af svigerfaderen den 1. juli 2007. Året efter købte han og konen ejendommen på ...7 i lige sameje.

Under kontrolbesøget i oktober 2008 taltes der ikke om Boseanlægget. Det stod fremme på ...2. Senere blev det pakket ned. Hans navn står på fakturaen, fordi forretningen kender ham. Det har aldrig været brugt privat.

Han havde planer om at etablere haveservice for samme kundegruppe, som han gjorde rent for. Det var med det formål, han købte maskinerne. Det blev ikke til noget. I stedet har han etableret virksomhed med udbringning af købmandsvarer sideløbende med rengøringen. Ejendommen på ...1 blev benyttet som forretningsadresse, hvilket han mener at kunne dokumentere blandt andet med en række fakturaer for levering af varer på adressen, brevveksling med kommunen og momsadresse. Agterskrivelsen blev også sendt til ...1. Ejendommen blev benyttet både som firma- og privatadresse. Han kørte selv i varebilen. Der var kun en gulpladebil. Han har aldrig drøftet med SKAT, hvem der kørte bilen. De havde en større privatbil til konens rådighed.

Kontrolbesøget fandt sted den 8. oktober 2008. Han har ikke mellem dette besøg og rapporten af 30. juni 2009 haft drøftelser om indkomståret 2007 med SKAT. Han har ikke forud for afsendelsen set revisors brev.

Selskabet blev først tilmeldt adressen ...1 i maj 2007, mens alle papirer blev sendt til svigerfaderens privatadresse på ...11. Bilen blev ligeledes solgt til ...11. Han blev lønnet af svigerfaderen i 2007. Han tjente vel 25-27.000 kr. om måneden. Svigerfaderen var efter revisors råd direktør. På ...1 havde han et rum til virksomheden. Der var trang plads, og soveværelset fungerede også som kontor. Derfor blev der i 2006 opsat en pavillon i haven. ...2 var en almindelig lejlighed ovenpå en butik. Der var 3-4 faste medarbejdere. Hans ansatte mødte ind på ...1 om morgenen. Han købte ejendommen på ...7 sammen med konen. De ejer den i lige sameje. Boseanlægget virkede godt nok, men bare ikke efter hensigten. Det stod på ...2 frem til det blev pakket ned i sommeren 2009. Nu står det på adressen ...8.

NP har forklaret blandt andet, at han i mange år har arbejdet hos revisor R1. Han har været revisor for appellanten fra 2002. Han sendte brevet af 9. december 2008 til SKAT, efter han var blevet kontaktet af en skattemedarbejder, TM, der efterlyste nogle bilag, vidnet havde liggende. Hun stillede endvidere en række spørgsmål. Hun orienterede om kontrolbesøget og bilerne, som ifølge SKAT begge holdt på privatadressen og følgelig skulle beskattes. Han skrev derfor til SKAT og redegjorde for forholdene. ...1 var forretningsadressen. Varebilen holdt imidlertid ifølge oplysninger fra SKAT også på adressen ...7, som var en privatadresse, og det var et problem, blandt andet fordi der ikke forelå kørebog. Han drøftede ikke sagen med A. I en periode havde selskabet flere adresser. Han har ikke udleveret bilag om musikanlæg, havetraktor og løvsuger og husker heller ikke at have forholdt sig til disse objekter. Han sendte alene bilag for 2008. Bilagene for 2007 befandt sig i selskabet. Havetraktoren befandt sig på ...1, som samtidig var privatbolig. Den blev købt med henblik på erhverv, men ideen blev imidlertid droppet. Under et møde med SKAT redegjorde han for, at adressen ...1 i hele perioden også havde fungeret som forretningsadresse.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at bilen er benyttet til kørsel mellem ...2 og ...1, som overvejende har tjent som privatbolig, og senere i 2008 til kørsel til og fra ejendommen på ...7, som udelukkende har tjent som privatbolig for A. A´s forklaring om, at han ikke har boet på ...7 i 2007 på grund af samlivsophævelse, er ny for landsretten og ikke yderligere underbygget, ligesom der ikke er fremlagt kørebog eller anden dokumentation for, at bilen udelukkende er anvendt til erhvervsmæssig kørsel. Da A endvidere ikke har sandsynliggjort, at han har anvendt bilen som led i en vagtordning, lægges det til grund, at han, der er eneanpartshaver og direktør i selskabet, har benyttet bilen til privatkørsel.

Efter bevisførelsen for landsretten har appellanten ikke løftet bevisbyrden for, at musikanlægget udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt. Anlægget, der også indeholder en hjemmebiograf, er ikke en naturlig del af virksomheden.

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten har appellanten løftet bevisbyrden for, at havetraktoren og løvsugeren, der begge befandt sig på adressen ...1, som overvejende har tjent som privatbolig, er anskaffet med erhverv for øje. Der er ikke grundlag for at antage, at redskaberne har været anvendt erhvervsmæssigt.

Landsretten er således enig i byrettens resultat. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Appellanten skal betale sagsomkostninger for landsretten til indstævnte med i alt 25.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand herunder udgifter til materialesamling. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal H1 ApS betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.