Dato for udgivelse
12 Jun 2013 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Apr 2013 16:46
SKM-nummer
SKM2013.397.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-1758-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Helårsbolig, rådighed
Resumé

Byretten fastslog, at en hovedaktionær skal beskattes af værdien af en helårsbolig, som hans selskab har stillet til rådighed for ekskonen. Retten bemærkede, at det fremgår af ikrafttrædelsesbestemmelsen til ændringsloven, at den nye bestemmelse har virkning for udlodninger, der foretages i indkomståret 2001 eller senere. Når en bolig er stillet til rådighed i en årrække, anses udlodning som sket i hvert af de indkomstår, hvor boligen har været til rådighed, og ikke kun i det år, hvor aftalen om at stille boligen til rådighed blev indgået. Selskabet har således stillet boligen til rådighed for sagsøgerens ekskone også i indkomstårene 2005 og 2006.

Da selskabet ikke har haft selvstændig interesse i at stille boligen til rådighed for sagsøgers ekskone, må boligen anses at "have passeret" sagsøgerens økonomi. Under hensyn hertil ansås boligen for at være stillet til rådighed for sagsøgerens ekskone i indkomstårene 2005 og 2006, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse med bemærkning om, at den omstændighed, at selskabet ved indgåelsen af lejekontrakten i 1990 blev bundet af aftalen i hele den 20-årige lejeperiode, ændrer ikke på, at aftalen blev indgået i A´s og ikke selskabets interesse.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.B.3.5.3.2

Parter

A
(Advokat Jakob Krogsøe)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat H. C. Vinten)

Afsagt landsdommerne

Mogens Kroman, Bo Østergaard og Jess Thiersen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrets dom af 11. maj 2012 (BS 150-1858/2010) er anket af A med påstand som for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at appellantens indkomst for indkomstårene 2005 og 2006 nedsættes med henholdsvis 97.601 kr. og 144.345 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den omstændighed, at selskabet ved indgåelsen af lejekontrakten i 1990 blev bundet af aftalen i hele den 20-årige lejeperiode, ændrer ikke på, at aftalen blev indgået i A´s og ikke selskabets interesse. Med denne bemærkning og i øvrigt af de af byretten anførte grunde stadfæster landsretten dommen.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministedet med i alt 25.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms.

T h i  k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten A betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.