Dato for udgivelse
31 May 2013 08:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Nov 2012 08:04
SKM-nummer
SKM2013.368.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, S-1352-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, uddragelse, skat, salg, skrot, nægtelse, registrering, afregningsbilag, fradrag, køb, dissens, fængsel, tillægsbøde
Resumé

T drev fra 2005 til 2007 virksomhed med køb og salg af skrot. Han var ikke momsregistreret idet SKAT ikke ville lade ham momsregistrere. Der var ikke påført moms på virksomhedens afregningsbilag. T oplyste, at han selv førte regnskab "så nogenlunde", han har dog ikke kunnet fremvise bilag, idet disse udgiftsbilag er blevet væk i forbindelse med en flytning.

Endvidere drev T fra 2007 virksomhed i et selskab, ejet af hans ægtefælle. I dette selskab manglede der indtægtsførelse af 14 afregningsbilag.

SKAT havde givet T et skønsmæssigt fradrag på 25 %.

Byretten fandt ikke, at anklagemyndigheden med den til domfældelse fornødne sikkerhed, havde bevist, at T havde forsæt til unddragelse med hensyn til selskabets manglende indtægtsførelse af de 14 afregningsbilag.

Byretten fandt, at T's fradrag for udgifter skulle fastsættes til 50 %, hvorefter T blev frifundet for 2 forhold, idet der herefter ikke var sket unddragelse.

2 dommere i byretten fandt T skyldig i skatte- og momssvig og fastsatte straffen til fængsel i 9 måneder og en tillægsbøde på 1.300.000 kr.

Landsretten fandt det uden betydning for T's afgiftspligt, at hans købere som følge af manglende udstedelse af bilag med moms ikke havde kunnet afløfte deres købsmoms. T har derfor ikke ved sin manglende registrering, jf. momslovens § 47, kunnet undgå tillige at gøre sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Landsretten stadfæstede derfor dommen.

Reference(r)

Straffeloven § 289
momsloven § 81
Skattekontrolloven § 13
Skattekontrolloven § 16
Arbejdsmarkedsbidragsloven § 18 (dagældende)

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 20. november 2012, 9. afdeling, nr. S-1352-12

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Søren Dueholm)

Afsagt af landsdommerne

Lars Christensen, Fabrin og Heidi Lambert (kst.) med domsmænd

.........................................

Byrettens dom af 31. maj 2012, nr. 16-3484/2011

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 3. november 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1,

ved i 2006 med forsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af meddelelse om ansættelse af indkomst for indkomståret 2005 at underrette skattemyndigheden om, at hans indkomst var angivet for lavt med 885.432 kr., hvorved han unddrog det offentlige skat med 462.073 kr.

2.

skattekontrollovens § 13,

ved for indkomståret 2006 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 375.014 kr., hvorved han unddrog det offentlige skat med 197.499 kr.

3.

arbejdsmarkedsbidragslovens § 18 stk. 2, jf. stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2008, nu skattekontrollovens § 13,

ved for indkomståret 2006 med forsæt til skatteunddragelse at have selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med kr. 375.014 kr., hvorved han unddrog det offentlige arbejdsmarkedsbidrag med 30.001 kr.

4.

straffelovens § 289, jf. momslovens § 81 stk. 3, jf. stk. 1 nr. 2, jf. § 47 stk. 1 1. pkt. og stk. 5,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift i perioden fra den 3. januar 2005 til den 11. marts 2007, at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde virksomheden til registrering ved de statslige told- og skattemyndigheder, hvorved han unddrog det offentlige 1.169.017 kr. i moms.

5a.

tyveri efter straffelovens § 276,

ved på et tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2006 til den 19. februar 2009 fra oplagsplads til firmaet G1 at have stjålet en ladcontainer til en værdi af ca. 5.000 kr.

subsidiært

5b.

hæleri efter straffelovens § 290, stk. 1,

ved på et tidspunkt i perioden fra den 1. januar 2006 til den 19. februar 2009 på et ukendt sted at have modtaget og senest den 19. februar 2009 på ...1 at have besiddet en stjålen ladcontainer til en værdi af 5.000 kr., selvom han vidste eller bestemt måtte formode, at containeren hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse.

6a.

tyveri efter straffelovens § 276,

ved på et tidspunkt i perioden fra ca. den 6. januar til den 6. april 2009 fra adressen, ...2 at have stjålet en ladcontainer til en værdi af ca. 20.000 kr.

subsidiært,

6b.

hæleri efter straffelovens § 290, stk. 1,

ved i perioden fra ca. den 6. januar til den 6. april 2009 på et ukendt sted at have modtaget og senest den 6. april 2009 ved G2 at have besiddet en stjålen ladcontainer til en værdi af ca. 20.000 kr., selvom han vidste eller bestemt måtte formode, at containeren hidrørte fra en strafbar lovovertrædelse.

7.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1,

ved som daglig leder af selskabet H1 Handel ApS, cvr.nr. ..., i perioden fra den 14. april til den 17. august 2007 med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at oplyse, at de selvangivne ansættelser af afgiftstilsvar var for lave, idet 14 afregningsbilag ikke var bogført i virksomhedens regnskab, hvorved han unddrog det offentlige 78.042 kr. i moms.

8.

mineralolieafgiftslovens § 25, stk. 1, nr. 2, jf. § 1, stk. 7,

ved som daglig leder af virksomheden H1 Handel ApS, cvr.nr. ..., i perioden 12. februar 2007 til 16. november 2007 uden fornøden tilladelse at have anvendt afgiftspligtige varer mod deres afgiftsberigtigede formål, idet han anvendte fyringsolie til motorbrændstof til henholdsvis truck, gravmaskine samt lastbiler, hvorved han unddrog det offentlige 14.390 kr. i afgift.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frifindelse i forhold 8 og i øvrigt domfældelse efter anklageskriftet, dog således at der i forhold 6a og 6b alene påstås domfældelse for hæleri.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Forhold 1:

SKAT har i ansvarsvurderingen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradraget 50 % af omsætningen til varekøb og den opkrævede moms.

Forhold 4:

SKAT har i ansvarsvurderingen opgjort momstilsvaret i 2005, 2006 og 2007 af tiltaltes virksomhed til i alt 1.169.017 kr.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han i 2005 til 2007 drev en skrothandel med køb og salg af skrot. Han drev virksomheden fra sin bopæl. Han var ikke momsregistreret, idet SKAT ikke ville registrere en virksomhed til ham.

Han vidste godt, at han skulle være momsregistreret for at drive virksomhed.

Han har tidligere været registreret med virksomhed. Han havde således en skrotvirksomhed i 2001, sådan som det fremgår af sagens bilag 16 B, og han har også drevet en skrotvirksomhed fra 1984 til 1997. Han kendte således godt reglerne, men han var utilfreds med, at SKAT ikke ville registrere hans virksomhed. Det er korrekt, at han den 4. juni 1998 blev dømt ved Byretten blandt andet for overtrædelse af skattelovgivningen, og det er også korrekt, at Vestre Landsret afsagde dom i sagen den 5. november 1998.

I 2005 til 2007 førte han regnskab så nogenlunde. Det stod han selv for.

Han havde en lastbil, men kan ikke huske, om det var hans egen eller en lejet bil. Den kostede brændstof og 7-800 kr. i leje om dagen. Han har ikke kunnet forevise noget regnskab over sine udgifter. Hans udgiftsbilag er blevet væk i forbindelse med en flytning. Han havde udgifter til vedligeholdelse af bilen. Han havde ingen ansatte i virksomheden. Han har annonceret i aviser med køb og salg af skrot. Han annoncerede også i Radio ..... Det er hans vurdering, at han havde et overskud på 35-40 % ved sin virksomhed.

Han udstedte selv fakturaerne til G3 og G4. Det var kontant afregning. Han fortsatte i 2007 driften af sin skrotvirksomhed i et anpartsselskab.

Foreholdt afhøringsrapport af 3. august 2011, bilag 1-2 B, side 4, sidste afsnit, forklarede han, at han efter afhøringen afleverede noget regnskab til advokat Dueholm.

Han købte skrot op kontant og som regel uden kvittering hos landmænd, og han videresolgte så dette skrot. Han købte for små beløb ad gangen hos landmændene. Hvis han solgte 1 kg skrot for 1,50 kr., havde han givet 1 kr. pr. kg for det.

Tiltalte har ad forhold 5a og 5b forklaret, at han fik den pågældende container i 2004-2005 af V.4, der dengang var fabrikschef på G5 på havnen. Han har nok givet et beløb til kaffekassen for containeren, måske 2.000 kr. Containeren stod hos G5, der lagde skrot i den, og han tømte den så en gang i kvartalet. Den 19. februar 2009 tømte firmaet G1 containeren og sagde, at det var deres.

Han har brugt containeren rundt på ...3 Havn. Containeren, der var gul, var mærket med hans navn. Firmaet G1s container er blå.

Tiltalte har ad forhold 6a og 6b forklaret, at han i 2007/2008 købte en brugt container for 9.000 kr. af V.5. Han havde siden da haft den stående hjemme og senere ved tørrestationen i ...4. Han havde skrot i den. V.5 blev sur på ham og ville have sin container igen. Han tror, at anmeldelsen har noget at gøre med, at V.5 blev sur på ham. Han har fjernet ID-nummeret fra containeren - det gør man altid. Han nåede ikke at svejse sit eget ID-nummer i containeren.

NK er daglig leder hos G6. V.5 stoppede ved G6, vistnok i 2010. Han har ikke stjålet den pågældende container.

Tiltalte har ad forhold 7 forklaret, at han drev virksomhed i det i anklageskriftet nævnte anpartsselskab med handel med skrot. BA er hans ægtefælle. Han var selv daglig leder. Det var BA, der bogførte. Det er korrekt, at de 14 bilag ikke blev bogført. Det var en forglemmelse - det var ikke for at snyde nogen. BA prøvede at hjælpe ham med bogføringen, og det gav lidt rod. Han fik en skideballe af sin revisor.

V.1 har som vidne forklaret, at hun er ansat ved SKAT og har været sagsbehandler på sagens forhold 1-4. Man indhentede bilag fra køberne. Tiltalte har ikke indsendt regnskab eller anden dokumentation ad forhold 1-4. SKAT gav tiltalte fradrag for momsen som anført i ansvarsvurderingen. SKAT anerkendte et fradrag på 25 % til varekøb m.v. Tiltalte har på nogle bilag betalt FT for afhentning af skrot. Det blev skønnet, at 25 % var dækkende for tiltaltes udgifter.

Tiltalte havde i 2006 selvangivet et overskud på 800.000 kr. Dette sammenholdt med udgifterne til FT, som kunne ses på afregningsbilagene sammenholdt med, at der var samme salg i begge år, gjorde, at SKAT "landede" på 25 %. SKAT har vurderet denne sag konkret og har taget udgangspunkt i de faktiske tal og har vurderet, at der måtte være et større fradrag end udgifterne hos TF. SKAT har ikke lavet en decideret beregning af udgifterne, da man ikke havde materialet fra tiltalte. Hun kan ikke svare på, hvorfor der i den tidligere sag fra 1998 blev givet fradrag med en anden procentsats end 25.

Vidnet forklarede ad forhold 4, at køberen af skrottet ikke har betalt moms af købet. Køberen har herefter ikke haft nogen moms at trække fra. Man skal ud fra lovteksten være registreret, når man driver momspligtig virksomhed. Der er som sådan ikke lidt et tab. Fradraget på 25 % vedrørende momsen er anført i ligningsvejledningen.

V.2 en har som vidne ad forhold 7 forklaret, at hun har været sagsbehandler på dette forhold. De 14 bilag var ikke bogført. Regnskabet var mangelfuldt, og der var mange løse bilag. Der var fratrukket nogle udgifter vedrørende vedligeholdelse af en ejendom, og disse udgifter blev ikke godkendt.

De 14 bilag vedrørte en omsætning på 78.000 kr., som man burde have styr på. Bilagene var ikke at finde i regnskabet, men ud fra kontrolbilag fandt man frem til de 14 bilag.

V.3 har som vidne ad forhold 5 forklaret, at han er regionschef hos G1 A/S, der beskæftiger sig med containerkørsel og indsamling af affald.

Vidnet bekræftede, at han har anmeldt tyveriet i sagens forhold 5. G1 havde pr. 1. januar 2006 overtaget G7 og har i den forbindelse overtaget en række containere af ældre dato. G1 har en flåde på ca. 1000 containere. Den pågældende container tilhører G1. G1 sælger ikke containere til nogen, men skærer dem op. En af G1s chauffører kunne kende den, og hentede derfor containeren den 19. februar 2009. Vidnet bekendt har containeren ikke tilhørt G5. Vidnet kan ikke huske, hvor den pågældende container stod henne, da man overtog den fra G7.

Foreholdt tiltaltes forklaring om, at han overtog containeren fra G5, vil vidnet ikke afvise, at der er tale om en tidligere G5-container.

V.4 har som vidne ad forhold 5 forklaret, at han kender tiltalte. Vidnet var indtil 2001 ansat ved G5. Tiltalte købte skrot hos G5. Vidnet har ikke givet tiltalte lov til at tage en container.

Forevist foto af containeren, bilag 5-1, forklarede vidnet, at han ikke kender til denne container. Tiltalte har købt nogle containere, men det var nogle andre containere. Vidnet kan ikke helt afvise, at han kan have givet tiltalte den pågældende container.

Foreholdt politirapport af 23. marts 2009, sagens bilag 5-7, de 3 sidste linjer, at han formentlig har forklaret til politiet som anført i rapporten. Han blev afhørt på politigården. Efter G5 branden i 1998 var det temmelig kaotisk på virksomheden.

V.5 har som vidne ad forhold 6 forklaret, at han var direktør for G6 og anmeldte tyveriet 6. april 2009. Containeren blev fundet ved ...4, og G6 hentede den der. Tiltalte havde lejet containere hos G6. Der var i den pågældende container et containernummer, der var skåret ud. Nummeret havde siddet under logoet på fotoet. Den pågældende container havde været lejet ud til tiltalte. Lejeforholdet var ophørt, idet tiltalte ikke havde betalt lejen.

Lejeforholdet blev mundtligt opsagt et par måneder før.

De fik de udlejede containere hjem, men der manglede en, og de fik over en periode på et par måneder forskellige forklaringer fra tiltalte.

Foreholdt politirapport af 26. august 2009, bilag 6-2, side 1 nederst, har han forklaret, at det ikke er korrekt, hvad der står i rapporten, Vidnet blev gal over, at containernummeret var skåret ud af containeren. Containeren blev ikke stjålet fra det anmeldte gerningssted.

Personlige forhold

Tiltalte er straffet, senest ved

-

Byrettens dom af 17. januar 2006 med fængsel i 40 dage, der blev gjort betinget, for overtrædelse af straffelovens § 171,

  

-

Byrettens dom af 16. juni 2006 med fængsel i 40 dage for overtrædelse af straffelovens § 276,

  

-

Byrettens dom af 24. juni 2008 for overtrædelse af færdselsloven.

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har drevet skrotvirksomhed i cirka 30 år. Han driver i dag virksomhed i H1 Handel ApS. Virksomheden kører fint i dag, og der er styr på regnskabet. BA er direktør, og han forestår den daglige drift. Virksomheden havde i 2011 et overskud på 700.000 kr. og der er 10 ansatte. Han har i dag et fint forhold til SKAT.

Rettens begrundelse og afgørelse

Retten har den 2. februar 2012 afsagt skyldkendelse, der er sålydende:

Forhold 8:

Efter anklagemyndighedens påstand frifindes tiltalte for dette forhold.

Forhold 5a og 5b:

Anklagemyndigheden findes ikke ved V.3s og V.4s forklaringer sammenholdt med anmeldelsesrapporten med den til domfældelse fornødne sikkerhed at have ført bevis for, at tiltalte har stjålet eller begået hæleri med hensyn til den i forholdet nævnte container.

Tiltalte frifindes derfor i dette forhold.

Forhold 6a og 6b:

Anklagemyndigheden har ikke ved vidneafhøringen fra V.5 sammenholdt med anmeldelsesrapporten ført det til domfældelse fornødne bevist for, at tiltalte har begået hæleri med hensyn til den pågældende container.

Tiltalte frifindes derfor i dette forhold.

Forhold 7:

Mod tiltaltes forklaring om, at det var en forglemmelse, at de 14 bilag ikke var blevet bogført, findes anklagemyndigheden ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed at have bevist, at tiltalte havde forsæt til at unddrage statskassen afgift.

Derfor frifindes tiltalte i dette forhold.

Forhold 4:

Alle voterende udtaler:

Tiltalte har erkendt at have drevet virksomhed uden at være momsregistreret.

2 voterende udtaler herefter:

Tiltalte vidste herefter, at han var forpligtet til ved salg af skrot at opkræve 25 % salgsmoms hos køberen og afregne momsen til statskassen efter de derom gældende regler.

Tiltalte har ved at undlade dette forsætligt unddraget statskassen afgift med 1.169.017 kr.

Henset til det unddragne beløbs størrelse har tiltalte herefter overtrådt straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5.

1 voterende udtaler:

Den salgsmoms, som tiltalte var forpligtet til at opkræve hos køberen, modsvares af et tilsvarende købsmomsbeløb hos køberen.

Statskassen har derfor ikke lidt noget tab, og tiltalte har ikke haft nogen vinding.

Det er herefter ikke bevist, at tiltalte forsætligt har unddraget statskassen et beløb på 1.169.017 kr. i afgift.

Som følge heraf stemmer jeg for at frifinde tiltalte i dette forhold.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen er tiltalte skyldig i forhold 4.

Forhold 1-3:

Tiltalte har ikke udarbejdet regnskab for 2005 og 2006. Der er herefter grundlag for en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige indkomst.

SKAT har ved opgørelsen af overskuddet givet et skønsmæssigt fradrag på 25 % til dækning af eventuelle udgifter til varekøb, kørsel m.v.

Tiltalte har gjort gældende, at der skal gives et større fradrag, i hvert fald ikke mindre end 40 %.

Henset til V.1s forklaring, sammenholdt med, at der i dommen fra 1998 var enighed om, at fortjenesten skulle anses som 40 % af omsætningen, og sammenholdt med forholdet mellem omsætningen og vareforbrug og andre eksterne omkostninger i 2007-regnskabet for H1 Handel ApS, finder retten, at det af skattemyndighederne skønnede fradrag på 25 % ikke kan lægges til grund for sagen.

Efter de foreliggende oplysninger fastsætter retten skønsmæssigt fradraget til 50 %.

Overskuddet af virksomhed for 2005 kan herefter opgøres således:

Omsætning

2.170.863,00 kr.

- Fradrag for varekøb m.v., 50 %

1.085.431,00 kr.

- Fradrag, moms

        542.716,00 kr.

542.715,00 kr.

  

 

Tiltalte var oprindelig takseret til

200.000,00 kr.

342.715,00 kr.

Tiltalte har herefter undladt at underrette skattemyndighederne om, at hans overskud af virksomhed var angivet for lavt med 342.715 kr.

Med henvisning til beløbets størrelse og til, at tiltalte tidligere er dømt for overtrædelse af skattelovgivningen, tilregnes forhold 1 tiltalte som forsætligt.

Forhold 2 og 3:

Overskuddet af virksomhed for 2006 kan med henvisning til det ovenfor anførte opgøres således:

Omsætning

2.350.029,00 kr.

- Fradrag for varekøb m.v., 50 %

1.175.014,00 kr.

- Fradrag, moms

587.507,00 kr.

  

 

587.507,00 kr.

Tiltalte har selvangivet et overskud på 800.000 kr.

Tiltalte frifindes herefter for overtrædelse af forhold 2 og 3.

Strafudmåling:

SKAT har efter retsmødet den 2. februar 2012 ad forhold 1 beregnet skatten af 342.715 kr. til 162.939 kr.

Straffen fastsættes til fængsel i 9 måneder og en tillægsbede på 1.300.000 kr., jf. straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, jf. straffelovens § 89, samt skattekontrolloven § 16, stk. 3, jf. stk. 1, jf. straffelovens § 89.

Forvandlingsstraffen for bøden fastsættes som nedenfor bestemt.

Retten har lagt vægt på forholdenes karakter og det unddragne beløbs størrelse. Efter forholdenes karakter er der ikke forløbet uforholdsmæssig lang tid med behandlingen af sagen, og der er heller ikke i øvrigt grundlag for at gøre straffen betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 9 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.300.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Dog betaler statskassen 1.500 kr. med tillæg af moms af forsvarerens salær.

.............................................................

Vestre Landsrets dom af 20. november 2012, 9. afdeling, nr. S-1352-12

Byretten har den 31. maj 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 16-3484/2011).

Påstande

Tiltalte har påstået delvis frifindelse i forhold 4 og i øvrigt formildelse. Tiltaltes forsvarer har herunder præciseret. at tiltalte i forhold 4 kan erkende overtrædelse af momslovens § 47 ved uden anmeldelse at have drevet registreringspligtig virksomhed, men har bestridt, at han har unddraget det offentlige moms, hvorfor han ikke er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af fængselsstraffen.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at der i forhold 4 før "ved med forsæt..." indføjes "momsunddragelse af særlig grov karakter",

Supplerende oplysninger

Det er oplyst, at tiltalte ikke bestrider opgørelsen af beløbet i forhold 4.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke havde andre indtægtsmuligheder end at handle med skrot. Han var nok godt klar over, at han skulle være registreret, men SKAT ville ikke registrere ham, og så havde han ikke et momsnummer at skrive på. Han betalte ikke moms for det skrot, han købte. Noget af skrottet modtog han gratis hos landmænd. Han er helt sikker på, at han har afleveret noget regnskab via sin advokat til politiet, men han er ikke helt sikker på, at det er det materiale, som anklagemyndigheden gør gældende ikke at have modtaget. Når han solgte skrot til FT, var det FT, der skrev fakturaerne. FT ville ikke skrive moms på, når tiltalte ikke var momsregistreret, og det var tiltalte helt enig med ham i. Han vidste jo, at det ville være strafbart, hvis han opkrævede moms uden at være momsregistreret.

Om sine personlige forhold har tiltalte supplerende forklaret, at han fortsat har styr på det bogføringsmæssige ved hjælp af et revisionsfirma.

V.1 har supplerende forklaret om forhold 4, at hvis der ikke forelå bilag om tiltaltes køb, ville tiltalte ikke kunne fradrage købsmoms. Hvis man ikke er registreret, men alligevel opkræver salgsmoms, ved hun ikke, hvad sælgeren i praksis skal gøre med den opkrævede moms. Tast-selv-systemet er ikke indrettet på, at en ikke-registreret opkræver moms.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byrettens flertal, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 4 som sket. Det kan ikke føre til noget andet resultat, at tiltalte har begrundet sin manglende opkrævning af salgsmoms med, at han - trods sin ubestridte pligt hertil - ikke var momsregistreret, heller ikke selv om den manglende registrering skyldtes, at SKAT ikke ville lade ham registrere. Det har heller ikke betydning for tiltaltes afgiftspligt, at hans købere som følge af manglende udstedelse af bilag med moms ikke har kunnet afløfte deres købsmoms. Tiltalte har derfor ikke i kraft af sin manglende registrering, jf. herved momslovens § 47, kunnet undgå tillige at gøre sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2.

Tiltalte har herefter i forhold 1 og 4 forsætligt unddraget skat og moms med henholdsvis 162.939 kr. og 1.169.017 kr.

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at fængselsstraffen og bødestraffen er fastsat som sket. Det tiltrædes herunder, at der ikke har foreligget en så lang sagsbehandlingstid, at der er grundlag for at nedsætte hverken fængselsstraffen eller bødestraffen eller for at gøre fængselsstraffen betinget.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.