Dato for udgivelse
18 Jun 2013 10:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Apr 2013 10:55
SKM-nummer
SKM2013.418.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Lyngby, BS 157-106/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Udland, filial, skønsmæssig, ansættelse, lån, familie, venner, England, teknologi
Resumé

Sagen vedrører, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af sagsøgerens personlige indkomst for indkomståret 2001. Sagsøgeren var ansat som direktør og bestyrelsesformand i selskab G1.1 filial. Ifølge aftalegrundlaget mellem selskab G1.1 filial og sagsøgeren var sagsøgeren ikke berettiget til løn i de første to år af ansættelsesforholdet, herunder indkomståret 2001. Det fremgik af selskab G1.1 filial´s regnskabsmateriale, at der var posteret lønudbetalinger i 2001 med angivelse af sagsøgerens navn og udbetalingerne var modposteret på en mellemregningskonto med selskab G1.2 A/S, som sagsøgeren var bestyrelsesmand for.

Selskab G1.1 filial´s tidligere regnskabsdirektør havde tidligere forklaret til politiet, at der var tale om lønudbetalinger. Regnskabsdirektøren kunne ikke afgive vidneforklaring under sagen, da denne var afgået ved døden.

Sagsøgeren havde alene selvangivet en lønindkomst for indkomståret 2001 på kr. 30.000. Sagsøgeren forklarede under sagen, at sagsøgeren levede af lån fra familie og venner samt en mindre opsparing, men dette var ikke bestyrket af objektive kendsgerninger.

Under de foreliggende omstændigheder fandt retten, at sagsøgeren må føre bevis for, at det bogførte beløb ikke er udtryk for, at vederlaget er optjent. Retten fandt konkret, at sagsøgeren ikke havde løftet denne bevisbyrde og fandt derfor, at skattemyndighederne havde været berettiget til at forhøje den skattepligtige indkomst for 2001.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.3.1.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.A.3.1.1.2

Parter

A
(advokat Kirsten Bordinggaard)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Jonas Svensson)

Afsagt af byretsdommer

Camilla Ljørring

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører, hvorvidt sagsøgers indkomstopgørelse for 2001 skal forhøjes som påstået af SKAT.

Sagsøgerens påstand er, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at sagsøgers personlige indkomst for indkomståret 2011 [2001.red.SKAT] ikke skal forhøjes med kr. 1.335.900,00, jf. bilag 1.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landsskatteretten har ved kendelse af 16. oktober 2009 truffet følgende afgørelse:

"...

Sagens oplysninger

Klageren er uddannet civilingeniør og har i indkomståret 2001 været direktør og bestyrelsesformand i telekommunikationsselskabet G1.1 filial, der er registeret som en filial af det engelske selskab G1.1 (UK) Ltd., samt selskabet i G1.2 A/S, der er en del af den engelske virksomhed G1 Holding (UK) Ltd., der også ejer G1.1 (UK) Ltd. Ejerforholdene til de engelske selskaber er uoplyste. G1.2 A/S er stiftet i 1993 af klagerens daværende samlever BA, og aktiviteten består i udvikling og salg af software.

Indtil den 28. december 2000 har klageren været tilmeldt adressen ...1, hvor han atter er tilmeldt pr. 20. november 2001. Ejendommen er ejet af selskabet G1.2 A/S.

I skrivelse af 22. januar 2002 fra Politimesteren, hvoraf bl.a. fremgår, at kriminalpolitiet på baggrund af en anmeldelse har foretaget undersøgelser af forskellige kriminelle forhold i forbindelse med virksomheden G1.1 filial, er det oplyst, at efterforskningen af sagen har vist, at klageren i hele perioden har haft sin daglige gang i virksomheden. Han blev desuden den 28. april 2001 gift med BA, der siden 1997 været tilmeldt adressen, ...1. Kriminalpolitiet har i skrivelsen vurderet, at det ud fra det foreliggende ser det ud som om, at klageren hele tiden har bevaret sit tilknytningsforhold til Danmark.

Videre fremgår det af skrivelsen, at klageren har ledet G1.1 filial, der har været i drift i de første 10 måneder af 2001, og gennemsnitligt har beskæftiget ca. 30 personer. Virksomheden, der den 8. januar 2002 blev taget under konkursbehandling af skifteretten, har beskæftiget sig med udvikling af en såkaldt ..., der skulle give brugere mulighed for bl.a. at kunne tale via Internettet.

Derudover fremgår det af skrivelsen fra politiet, at i forbindelse med afhøringer i sagen er det fra en ledende økonomimedarbejder i G1.1 filial oplyst, at klageren i indkomståret 2001 har hævet ca. 2.000.000 i løn. Der er i henhold til oplysninger fra samme aldrig blevet indeholdt A-skat i klagerens lønudbetalinger.

Politiet har foretaget ransagning af klagens bopæl og har her beslaglagt en del regnskabsmateriale. Det fremgår af det beslaglagte regnskabsmateriale, at der på konto (gager) er posteret følgende vedrørende lønudbetaling til klageren, idet det bemærkes, at klagerens kaldenavn er A:

31.05.2001: A, 6 mdr. 1.335.900

30.06.2001: A juni 222.650 kr.

Klageren har indsendt et posteringsbilag til skattemyndighederne, hvoraf det fremgår, at modposteringerne på konto 4011 er konto 9940, der er en mellemregningskonto med G1.2 A/S. Af årsregnskabet for G1.2 A/S fremgår en mellemregningskonto med selskabsdeltagere, hvor G1.2 A/S pr. 31. december 2001 har haft en gæld på 7.239.212 kr.

Af en momsafgørelse fra 2003 vedrørende G1.2 A/S vedrørende momstilsvaret for afgiftsperioden 2001 fremgår derudover bl.a., at der var sket sammenblanding af bogføringen for G1.2 A/S og G1.1 filial, at hovedproduktet var ..., at den danske filial G1.1 stoppede aktiviteten i 2001, og blev taget under konkursbehandling den 8. januar 2002, at G1.2 A/S har anmeldt et krav i G1.1 filial´s konkursbo på 20.691.992 kr. vedrørende udlæg for varer, tjenesteydelser og løn, at G1.2 A/S´ væsentligste omsætning i 2001 på 6.252.484 kr. hidrørte fra faktureringer til G1.1 (UK) Ltd.

Der er ikke indgivet selvangivelse for indkomståret 2001, og klagerens indkomst er oprindeligt ansat ved taksation. Klageren har til skattemyndighederne oplyst, at han ikke havde lønindtægter for indkomståret 2001, og at han udelukkende levede for lånte midler.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har forhøjet klagerens indkomst med 1.335.900 kr. vedrørende løn fra G1.1 filial som begrænset skattepligtig indkomst i henhold til kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. SKATs afgørelse om fuld skattepligt for klageren for indkomståret 2001 i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er anset for ugyldig, idet afgørelsen ikke er begrundet, ligesom klageren ikke er blevet hørt.

Til støtte for forhøjelsen af klagerens indkomst med løn fra G1.1 filial er det anført, at det ved politiets undersøgelse blev konstateret, at der var bogført lønudbetalinger til klageren, at der er et betydeligt mellemregningsforhold mellem de engelske selskaber og det danske selskab, at man forgæves har anmodet klageren om at indsende oplysninger om mellemregningsforholdet mv., der kan underbygge, at klageren ikke har modtaget den bogførte løn fra G1.1 filial via det danske selskab, og at der derfor på det foreliggende grundlag ikke kan ses bort fra, at klageren har modtaget det bogførte lønbeløb fra G1.1 filial.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af statsskattelovens § 4 fremgår, at som skattepligtig indkomst betragtes den skattepligtiges samlede årsindkomst.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om klagerens aktiviteter i de omhandlede selskaber, de fremkomne oplysninger om postering af løn til klageren i regnskabet for G1.1 filial, at der ikke foreligger dokumentation for de lånte midler, der skulle være medgået til klagerens privatforbrug, samt at der ikke på begæring er indsendt oplysninger om bl.a. mellemregningsforholdet mellem G1.1 filial og G1.2 A/S, må klageren anses for at have modtaget det anførte beløb på 1.335.900 kr. som vederlag for sit arbejde som direktør og bestyrelsesformand i G1.1 filial.

Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Af aktionæroverenskomst for G1.1 (UK) Ltd. fremgår blandt andet:

"...

4.1.4 Mr A shall be appointed Chairman and Chief Executive Officer of the Company and shall subject to the terms of this Agreement and the Memorandum and Articles of Association of the Company, manage the day-to-day business and affairs of the Company. No remuneration shall be executed for 24 months.

..."

Ved brev af 30. januar 2001 fra F1-Bank til G1.1 (UK) Ltd. angående "proposed offer of shares in G1.1 (UK) Ltd. to raise £ 6 million" anføres:

"...

Whereas directors appointed by you, the Chairman of the Board, are privy to ample compensation according the budget set forth in the minutes of December 29th 2000 it has been agreed between the shareholders and yourself, that Chairman A acting in the capacities of Chairman and representing the majority shareholders alike shall not for the first two years of operation receive or be entitled to remuneration or compensation for services rendered other than reimbursement for current expenses paid. Your counter signature will confirm this as well as the engagement.

..."

Endvidere fremgår det af Private Placing 1998067:

"...

A entered into a service contract with the Company on 1st of December 2000. The contract is terminable by the company on 2 years notice. A is after 2 (two) years employment entitled to an annual salary of DKK 2,681,800 and an additional 10% pension contribution.

...

No remuneration or salary shall be paid to A for the first two years after the initial employment date December 1st 2000.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han har udviklet en patenteret ny teknologi, som var banebrydende på udviklingstidspunktet. Han fik kontakt til nogle amerikanske investorer, som ønskede at deltage i videreudvikling og markedsføring af konceptet. G1 Holding (UK) Ltd. var en fondsagtig virksomhed, der var oprettet af investorerne, der bestod af reelt ca. 40 forskellige investorer samlet i 7 investeringsbanker. Sagsøger havde intet med G1 Holding (UK) Ltd. at gøre. Aftalen var, at sagsøger skulle have 52 % af aktiekapitalen i G1 Holding (UK) Ltd. og investorerne 48 %. Dette idet sagsøger stillede sine patenter og den teknologi, der forud for stiftelsen var udviklet i G1.2 A/S, til rådighed. Sagsøger og de øvrige aktionærer blev enige om at stifte G1.1 (UK) Ltd. Ejer var G1 Holding (UK) Ltd. Man stiftede en filial i Danmark, idet det danske telemarked var gennemsigtigt, og risikoen var mindre i et så lille marked. Danmark skulle være testområde for teknologien. Sagsøger var filialbestyrer i G1.1 filial. Han boede på det tidspunkt i England. Han var i filialen i Danmark hver onsdag sammen med en investorrepræsentant LR, der kom fra F1-Bank. F1-Bank var en professionel investeringsbank. Banken indvilligede i at hjælpe med at rejse i alt 12 mio. pund, jf. bilag 8 og 9. Hele fundraisingen foregik i november 2000, men pengene kom først i februar 2001. Reelt blev der udbetalt 3 mio. pund af den forventede investering på 13 mio. pund. G1.1 (UK) Ltd. fik oprettet konti i F2-Bank. Sagsøgers løn var relevant i forhold til F1-Bank, idet det demonstrerede sagsøgers tro på teknologien, idet han tog den chance ikke at få løn i 2 år. Sagsøger levede af sin personlige formue i perioden. Det var penge, han havde tjent tidligere, blandt andet ved G1.2 A/S.

UA blev ansat som finansdirektør i G1.1 filialen i Danmark. Der var ingen ansatte i moderselskabet, G1.1 (UK) Ltd. UA oplyste, at han havde deponeret sin bestalling, men sagsøger fandt først senere ud af, at UA var blevet frataget bestallingen. UA skulle forestå bogføringen og fik en bogføringsassistent ved navn NS. Indtil juni 2001 var det næsten umuligt at få nogen tal ud af UA, hvorfor sagsøger indkaldte en uafhængig revision, men det kom der ikke noget ud af. Det var først, da UA var fratrådt, at sagsøger personligt gennemgik regnskaberne.

Sagsøger har ikke fået beløbene på 1.335.900 kr. og 226.650 kr., som fremgår af posteringerne hhv. den 31. maj og den 30. juni 2001, udbetalt. Administrerende direktør SN og teknisk direktør NV fik ikke ud betalt løn, men fakturerede deres løn til selskabet og overførte beløbet til deres oversøiske konti. Under sagsøgers gennemgang af regnskaberne, fandt han nogle posteringer, som undrede ham. UA havde adgang til både G1.2 A/S´ og G1.1 filial´s konti. Sagsøger opdagede, at der var nogle beløb, der var blevet søgt skjult. UA hævede penge til sig selv og andre. Sagsøger meldte dette til Politiet, der godt kunne se, at der manglede 6 mio. kr., men konkluderede, at underslæbet formentlig ikke var begået i kriminelt øjemed. UA købte ting i G1.2 A/S´ navn og bogførte dem derefter i G1.1 filial og fik moms tilbage. Der var foregået nogle uregelmæssigheder, som UA forsøgte at skjule. Dette er efter sagsøgers opfattelse formentlig UA´s motivation for posteringerne den 31. maj og 30. juni 2001.

Foreholdt, at det fremgår af Landsskatterettens kendelse, at sagsøger har oplyst, at han levede for lånte midler, forklarede sagsøger, at han havde nogle midler til rådighed. Han havde lidt penge selv. Resten lånte han privat ud fra en forventning om senere indtjening.

Den 24. august 2001, hvor posteringerne blev foretaget - var UA ikke længere i selskabet. Det fremgår af bogføringssystemet, at posteringerne blev foretaget at NK - der var ansat som honorarlønnet med henblik på oprydning i bogføringen - og ikke af UA. Det er derfor underligt, at UA kan huske posteringerne, som det fremgår af afhøringsrapporterne fra politiet. Posteringen den 28. september 2001 på 1.558.550 kr. er foretaget af NK. Det var en af direktørerne i selskabet, og ikke sagsøger, der hyrede NK. Der er anvendt cirkulær bogføring. Deraf kommer de lidt underlige bilagsnumre.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har i påstandsdokument af 26. september 2011 gjort gældende,

at   

det påhviler sagsøgte at føre bevis for, at sagsøger som hævdet har optjent retten til det omtvistede honorar,

  

at

det påhviler sagsøgte at føre bevis for, at sagsøger som hævdet har modtaget kr. 1.335.900 som vederlag for sit arbejde som direktør og

  

at

sagsøgte ikke har løftet bevisbyrden herfor,

  

at

sagsøgte alene baserer sin afgørelse om skattepligt på et fejlagtigt bogføringsbilag fra G1.1 filial, som ikke på nogen måde underbygges af andet materiale eller oplysninger i sagen,

  

at

sagsøger i henhold til aktionæroverenskomsten, bilag 8, og aftale med investeringskonsulentfirma, bilag 9, har indgået aftale om ikke at blive honoreret i en periode for 24 måneder omfattende indkomståret 2001,

  

at

det således ikke er dokumenteret, at den skete bogføring må være udtryk for en fejl, som at denne fejl ikke kan belaste sagsøger,

  

at

de bogførte beløb ikke er udbetalt til sagsøger,

  

at

Told og Skat i forbindelse med konkurssagens behandling har foretaget dybtgående undersøgelser, uden at finde grundlag for tilbagebetalingskrav,

  

at

bilag 8 og 9 medfører, at sagsøger reelt ikke har erhvervet en indkomst, da bogføringen og omstændighederne ikke kan danne grundlag for en objektiv omsætningsværdi og derfor falder udenfor indkomstbegrebet, jf. Statsskattelovens § 4.

Sagsøgte har i påstandsdokument af 27. september 2011 til støtte for frifindelsespåstanden overordnet gjort gældende, at sagsøgeren for indkomståret 2001 er skattepligtig af kr. 1.335.900 erhvervet som vederlag for arbejde udført for G1.1 filial, jf. statsskattelovens § 4.

Skatteministeriets frifindelsespåstand er baseret på, at det fremgår af G1.1 filial´s bogføring, at der ved postering af 31. maj 2001 skete bogføring af et vederlag på kr. 1.335.900 med teksten "A 6 mdr." og ved postering af 30. juni 2001 skete bogføring af et vederlag på kr. 222.650 med teksten "A juni" på konto 4011 gager, jf. bilag 3, s. 3. Det bemærkes, at sagsøgerens kaldenavn er A, jf. bilag H-J.

Det omtalte vederlag fremgår tillige af mellemregningskontoen mellem G1.1 filial og G1.2 A/S, jf. bilag 5.

Det bemærkes, at sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 blev forhøjet med kr. 222.650, som er den del af posteringen på kr. 1.335.900, som må antages at vedrøre december 2000.

Sagsøgeren havde nære relationer til både G1.1 filial og G1.2 A/S, og som følge af hans ledelsesposter, var han ansvarlig for regnskab og bogføring i begge selskaber. Det gøres på denne baggrund gældende, at det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at G1.1 filial´s bogføring af vederlag til ham, ikke skulle være udtryk for, at han har optjent vederlaget, jf. SKM2002.487.HR.

For så vidt angår sagsøgerens indflydelse på G1.1 (UK) Ltd. henvises til afhøringsrapport af 22. januar 2003 (bilag M) vedrørende daværende Managing Director i G1.1 (UK) Ltd. SN. Opmærksomheden henledes særligt på s. 7, hvoraf fremgår, at SN oplyser, at selskabets revisor måtte vide, om der var blevet udbetalt løn til sagsøgeren. Der henvises i øvrigt til en (tilsyneladende efterdateret) ansættelseskontrakt for sagsøgeren. Det bemærkes desuden, at det fremgår af afhøringsrapporten, at der skete en betydelig sammenblanding af G1.1 (UK) Ltd. og sagsøgerens eget selskab G1.1 filial.

Sagsøgeren har udført arbejde for både G1.1 filial og G1.2 A/S, og der gælder derfor en formodning for, at han er vederlagt for dette, hvilket bestyrker, at G1.1 filial´s bogføring af vederlag også er udtryk for, at sagsøgeren har optjent vederlaget, jf. f.eks. UfR 1998.898 H.

Der henvises i den forbindelse til afhøringsrapport af 21. januar 2002 (bilag K), hvor selskabets revisor i perioden frem til juli 2001 blandt andet forklarede om udbetalingen af løn til sagsøgeren, jf. bilag K, s. 3. Desuden henvises til afhøringsrapport af samme person af 5. februar 2003 (bilag L), hvor det forklares, at sagsøgeren havde fået udbetalt for meget fra G1.1 filial, hvorfor selskabets revisor havde oprettet posteringen på 1.335.900 kr. for at undgå beskyldninger om ulovligt aktionærlån. Selskabets revisor var således af den opfattelse, at sagsøgeren havde fået udbetalt løn, som svarer præcis til det beløb, sagsøgeren efter de fremlagte bilag 8 og 14 havde krav på efter to år som direktør i selskabet.

Det er uden betydning for sagsøgerens skattepligt, om dette vederlag har passeret gennem selskabet G1.2 A/S, som det kunne tyde på i henhold til bilag 5. Det bemærkes i øvrigt, at det heller ikke kan anses for dokumenteret, at der ikke er sket en eller flere overførsler fra G1.1 (UK) Ltd. til sagsøgeren, selvom disse ikke umiddelbart kan findes på en specifik bankkonto tilhørende G1.1 (UK) Ltd., jf. bilag 2, s. 5. Det skal i øvrigt fremhæves, at sagsøgeren er skattepligtig af vederlaget, uanset om det måtte være udbetalt til ham, jf. den dagældende kildeskattebekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1154 af 14. december 2000) § 22, stk. 1, 2. pkt.

Sagsøgeren har endvidere ikke været i stand til at fremlægge direktørkontrakten mellem sagsøgeren og G1.2 A/S eller en posteringsoversigt over mellemregningskontoen for G1.2 A/S med G1.1 (UK) Ltd. trods opfordret hertil, jf. retsplejelovens 344, stk. 2. Bevismanglen må under disse omstændigheder komme sagsøgeren til skade, da det som anført ovenfor i lyset af en bogført lønpostering samt det forhold, at sagsøgeren i 2001 ubestridt var ansat som direktør for G1.1 (UK) Ltd., må være op til sagsøgeren at dokumentere, at sagsøgeren reelt ikke har haft krav på og modtaget et vederlag.

Endeligt skal det fremhæves, at sagsøgerens selvangivne indkomst for indkomståret 2001 var så beskeden, at han må have haft en yderligere indkomst til at dække sine leveomkostninger. Det er udokumenteret, at sagsøgeren har optaget lån til at dække sit privatforbrug i 2001, og sagsøgeren kan kun løfte bevisbyrden herfor ved at fremlægge objektive kendsgerninger, der viser den påståede lånoptagelse, jf. f.eks. SKM2009.37.HR og SKM2008.611.HR. På det foreliggende grundlag må det således lægges til grund, at sagsøgeren i indkomståret 2001 har haft en skattepligtig indkomst, som ikke er selvangivet. Det bemærkes i den forbindelse, at skattemyndighederne den 15. marts 2004 foreslog, at hans personlige indkomst i indkomståret 2001 blev forhøjet med vederlaget fra G1.1 filial, jf. bilag G. Der var således allerede på dette tidspunkt anledning for sagsøgeren til at sikre dokumentation for finansieringen af sit privatforbrug.

Den omstændighed, at straffesagen mod sagsøgeren blev opgivet, jf. bilag 7, er uden betydning for den civilretlige vurdering af sagsøgerens forhold, jf. eksempelvis SKM2011.209.HR og SKM2002.671.ØLR.

Sagsøgeren har til støtte for sit anbringende om, at han ikke havde krav på vederlag for perioden 1. januar til 30. juni 2001 fremlagt bilag 8 og bilag 9. Begge bilag er dateret den 30. januar 2001, og det bestrides, at det herved er dokumenteret, at der ikke var eller efterfølgende blev indgået en aftale om vederlag til sagsøgeren for indkomståret 2001.

Til sagsøgerens anbringende om, at et eventuelt krav ville være usikkert som følge af omstødelsesbetragtninger bemærkes, at en omstødelse i så fald skulle støttes enten på gavebetragtninger, jf. konkurslovens § 64, eller den generelle omstødelsesregel i konkurslovens § 74. Det må antages, at sagsøgeren næppe mener, at betingelserne for at bringe disse bestemmelser i anvendelse er opfyldt, idet gavebetragtningen medfører, at sagsøgeren var klart overbetalt, mens anvendelsen af konkurslovens § 74 forudsætter, at der skete en utilbørlig unddragelse af selskabets aktiver op til konkursen.

Tilsvarende kan for så vidt angår det boregnskab (bilag 10), sagsøgeren har fremlagt, anføres, at det forhold, at der ifølge boregnskabet ikke umiddelbart forelå omstødelige dispositioner ikke dokumenterer eller sandsynliggør, at sagsøgeren ikke har fået udbetalt vederlag for perioden januar til juni 2001, da et sådan vederlag som udgangspunkt ikke er omstødeligt, jf. ovenfor.

Det afgørende er i øvrigt under alle omstændigheder, at det omtvistede vederlag faktisk ikke er omstødt, og at sagsøgeren har erhvervet endelig og ubetinget ret hertil.

Sagsøgeren gør gældende, at det fremlagte bilag 4 skulle dokumentere, at overførslerne til sagsøgeren først havde fundet sted den 24. august 2001. Den bemærkes for det første, at det er uklart, hvad bilag 4 er, og for det andet at samtlige posteringer i bilag 4 har den 24. august 2001 som systemdato, hvilket næppe betyder, at de alle er foretaget den 24. august 2001 under henvisning til, at der tillige er anført en bogføringsdato.

Det gøres sammenfattende gældende, at sagsøgeren har fået erhvervet ret til og fået udbetalt det nævnte beløb, og at sagsøgeren derfor skal beskattes af dette beløb, som må betragtes som løn, jf. statsskattelovens § 4.

Det bestrides i øvrigt som udokumenteret, at nogle dokumenter skulle være bortkommet i politiets eller SKATs varetægt. Sagsøgerens brev af 17. juli 2003 er selvsagt ikke dokumentation herfor.

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenterne.

Rettens begrundelse og afgørelse

A var ansat som direktør og bestyrelsesformand i G1.1 filial. Ifølge aftalegrundlaget var A ikke berettiget til løn de første 2 år. Det fremgår af regnskabsmaterialet for G1.1 filial på konto (gager), at der er posteret lønudbetaling til A hhv. den 31. maj 2001 ("A, 6 mdr.") og den 30. juni 2001 ("A, juni") med i alt 1.558.500 kr., og at beløbene er modposteret på mellemregningskontoen med G1.2 A/S, som A var bestyrelsesformand for.

Under de foreliggende omstændigheder, hvor det fremgår af regnskabsmaterialet, at der er posteret løn til A over mellemregningskontoen med G1.2 A/S, hvilket er bekræftet af selskabets revisor UA i hans forklaring til politiet sammenholdt med, at A alene har selvangivet en lønindkomst på 30.000 kr. for indkomståret 2001, må A føre bevis for, at det bogførte beløb ikke er udtryk for, at han har optjent vederlaget. A´s forklaring om, at han i indkomstperioden levede af lån fra familie og venner og en mindre opsparing er ikke bestyrket ved objektive kendsgerninger i form af kontoudskrifter, lånedokumenter eller lignende.

Retten finder på denne baggrund, at skattemyndighederne har været berettiget til at forhøje den skattepligtige indkomst for 2001 som sket, hvorfor Skatteministeriets frifindelsespåstand tages til følge.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 75.000 kr. inklusive moms. Retten har lagt vægt på sagens karakter og omfang, og A´s økonomiske interesse i sagen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger, A, skal i sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, betale 75.000 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.