Dato for udgivelse
28 Jun 2013 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2013 10:22
SKM-nummer
SKM2013.451.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0030532
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Arbejdsudleje
Resumé

Skatterådet er enig i, at spørgers danske kontraktpartner ikke bliver indeholdelsespligtig efter arbejdsudlejereglerne, da spørger får fast driftssted i Danmark. Skatterådet kan bekræfte, at spørger er indeholdelsespligtig for de indkomster, som spørger udbetaler til sine medarbejdere.

Hjemmel

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 og
Kildeskatteloven § 48 B, stk. 1

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 og
Kildeskatteloven § 48 B, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.F.3.1.4.1

Spørgsmål

 1. Vil Selskab A's aktivitet og de faktiske forhold medføre, at Selskab A's hovedentreprenør og kontraktpartner Selskab B bliver indeholdelsespligtig for A-skat og AM bidrag ifølge KSL § 46, stk. 1, for de indkomster, som Selskab A udbetaler til sine medarbejdere, som de har oppebåret her i landet? 
 2. Er det Selskab A som skal indeholde A-skat og AM bidrag i de udbetalte indkomster til sine medarbejdere i Danmark, som udstationeres i Danmark for at udføre de nærmere beskrevne arbejder?

Svar

 1. Nej
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab A er et tysk selskab som udfører forskellige bygge-og anlægsarbejde. Selskabet er registreret for moms, A-skat og Selskabsskat i Danmark siden 2006.

Selskab A har indgået flere entreprenøraftaler med danske virksomheder siden 2007. Samtlige byggearbejder har udløst både virksomhedens og medarbejdernes skattepligt til Danmark, efter den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst art. 5, stk. 3 og 7 henholdsvis art. 15. Virksomheden har alle tyske medarbejdere registreret i Danmark som grænsegængere.

Hver gang, medarbejderne blev udstationeret til en af virksomhedens faste driftssteder, har virksomheden angivet A-skat, AM-bidrag og sociale bidrag i Danmark fra den første dag medarbejderne opholdt sig i Danmark. I gennemsnit beskæftiger virksomheden omkring 55 medarbejdere i Danmark, hvor der indeholdes og indbetales skat og andre afgifter. Selskab A har ikke noget fast forretningssted efter de øvrige bestemmelser i artikel 5 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland.

Den danske adresse anvendes kun som postadresse. Dansk repræsentant varetager virksomhedens skattemæssige forpligtelser, eksempelvis indberetning af A-skat, tilmeldelsen af medarbejderne til kommunen og indbetaling af skat og moms til SKAT.

Selskab A og Selskab B indgik d. 14. september 2012 en ny entreprisekontrakt om opbygning af 3 broer. Ydelsens omfang og beskrivelse samt kontrakt er vedlagt. Arbejdet vil strække sig over en periode på 2 måneder.

Alle medarbejdere, som arbejder for Selskab A i Danmark, har et dansk cpr-nummer, er omfattet af Selskab A arbejdsulykkeforsikring hos Danske Forsikring og betaler skat i Danmark.

Selskab B (hovedentreprenøren) leverer kran, materialer og værktøj til byggeriet. Selskab A sørger for påklædning og sikkerhedsudstyr til medarbejderne.

Arbejdet udføres således at hovedentreprenøren Selskab B har følgende opgaver:

 • Kontrollerer og har ansvaret for arbejdspladsen, hvilket er normalt i byggebranchen.
 • Leverer arbejdsredskaber og materiel til byggeriet.
 • Opkræver ikke særskilt for lønningerne.

Selskab A foretager sig følgende:

 • Bestemmer antallet af personer til at varetage byggeriet og deres kvalifikationer.
 • Kan bestemme hvem der skal udføre arbejdet, og hvem der bliver taget af opgaven.
 • Kan pålægge personer, der er relateret til arbejdet sanktioner.
 • Bestemmer arbejdstider og ferier.

Når arbejdet er udført, foretages afleveringsforretning mellem Selskab B og Selskab A. Afregning fra Selskab A til Selskab B sker ikke på baggrund af lønnen for medarbejderne, men beregnes baggrund af målbare enheder, f.eks. kilopris og kvadratmeter- eller kubikmeterpris. Selskab A's priser er således kalkuleret på baggrund af byggeriet og ikke på baggrund af antal arbejdstimer og Selskab A bærer således den kommercielle risiko for kvalitet og overholdelse af tidsplanen. Betalingen sker gennem Selskab A's faste driftssted i Danmark.

Spørgers opfattelse og begrundelse 

Lovgrundlag

Den nye bestemmelse om arbejdsudleje i kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 3 har følgende ordlyd:

"Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde for en virksomhed her i landet, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden. Det er uden betydning for skattepligten, hvilken form vederlaget udbetales i."

Kildeskatteloven § 46, stk. 1, om pligt til at indeholde A-skat, har følgende ordlyd:

"I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter § 43, stk. 2, litra h, påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten."

Begrundelse

Antager man at Selskab A bliver omfattet af arbejdsudlejereglerne efter KSL § 1, stk. 2, nr. 3, da man betragter deres arbejde som en integreret del af Selskab Bs virksomhed, er det alligevel vores opfattelse at Selskab A bliver indeholdelsespligtige for A-skat på de beløb, som udbetales til deres medarbejdere, som arbejder på opgaven for Selskab B, da de står i tjenesteforhold til Selskab A og er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Derudover udgør byggeprojektet et fast driftssted for Selskab A efter art. 5, stk. 3 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Skattepligten for det faste driftssted indtræder ifølge SEL § 2, stk. 1, litra a fra den første dag. Dermed betragtes Selskab A som dansk arbejdsgiver, for de medarbejdere der arbejder på byggeprojektet indgået med Selskab B. Medarbejdernes indkomster, som oppebæres her i landet, er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, nr. 1, kan beskattes i Danmark efter den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst, art. 15, stk. 2 modsætningsvis, da indkomsterne udredes af spørgerens faste driftssted.

Reglerne om arbejdsudleje og indeholdelse af A-skat ved lejeren kan betragtes som subsidiær, når de udenlandske medarbejdere allerede beskattes efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1 og indeholdelsespligten for A-skat varetages af den formelle arbejdsgiver efter KSL § 43, stk. 1 og § 46, stk. 1. Beskatning gennemføres efter reglerne om begrænset skattepligt henholdsvis grænsegænger reglerne. KSL § 46 B finder ikke nogen anvendelse på denne situation.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmålene

Det ønskes bekræftet, om Selskab A's aktivitet og de faktiske forhold vil medføre, at Selskab A's hovedentreprenør og kontraktpartner Selskab B bliver indeholdelsespligtig for A-skat og AM bidrag ifølge KSL § 46, stk. 1, for de indkomster, som Selskab A udbetaler til sine medarbejdere, som de har oppebåret her i landet?

Lovgrundlag

Kildeskatteloven (lbkg. nr. 1403 af 7/12 2010) § 2, stk. 1, nr. 1, nr. 4, stk. 9, nr. 2 og § 46, stk. 1.

Bestemmelserne har denne ordlyd (uddrag):

"§ 2. Pligt til at svare indkomstskat til staten påhviler endvidere personer, der ikke er omfattet af § 1, og dødsboer, der behandles i udlandet, jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 3, for så vidt de pågældende personer eller dødsboer:

1)Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført her i landet.[...]

4) Udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 10.

[...]

§ 46, stk. 1. I forbindelse med enhver udbetaling af A-indkomst skal den, for hvis regning udbetalingen foretages, indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb. Indeholdelsespligten ved udbetaling af A-indkomst efter § 43, stk. 2, litra h, påhviler den, for hvem arbejdet udføres. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og tilbageholder dette beløb i A-indkomsten."

Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a

Bestemmelserne har denne ordlyd (uddrag):

§ 2. Skattepligt i henhold til denne lov påhviler endvidere Selskaber og foreninger m.v. som nævnt i § 1, stk. 1, der har hjemsted i udlandet, for så vidt de

a) udøver et erhverv med fast driftssted her i landet, jf. dog stk. 6. [...]

Begrundelse

Spørger stiller 2 spørgsmål. Det ene udelukker det andet, derfor svares samlet på spørgsmålene.

Det lægges efter det oplyste til grund, at Selskab A får fast driftssted i Danmark af byggeriet efter den dansk-tyske modeloverenskomst art. 5, stk. 3, da byggeriet vil vare mere end 12 måneder. Selskab A bliver dermed skattepligtige til Danmark efter Selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, pligt til at svare skat efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4 og indeholdelsespligtig efter kildeskattelovens § 46, stk. 1.

Her af følger, at de ansatte i Selskab A er omfattet af skattepligten af kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 1.

Da Selskab A er skattepligtig til Danmark af arbejdet, finder arbejdsudlejereglerne ikke anvendelse i denne sag. Arbejdsudlejereglerne finder kun anvendelse i tilfælde, hvor de ansatte i den udenlandske virksomhed ikke i forvejen er skattepligtige til Danmark.

Selskab B bliver derfor ikke indeholdelsespligtig, da Selskab A er indeholdelsespligtig for de indkomster, som Selskab A udbetaler til sine medarbejdere.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej" og at spørgsmål 2 besvares med "Ja"..

Skatterådets afgørelse og begrundelse 

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.