Dato for udgivelse
09 Jul 2013 10:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2013 09:43
SKM-nummer
SKM2013.488.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-1549-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Udleje og bortforpagtning
Emneord
Udbytte, maskeret, lejlighed, barn
Resumé

Appellanten var hovedanpartshaver og direktør i et selskab, der havde erhvervet og udlejet en lejlighed til appellantens datter. Retten fandt det ikke godtgjort, at selskabet havde haft en selvstændig, økonomisk interesse i udlejningen, og appellanten var med rette blevet beskattet af værdien af boligen som maskeret udlodning. Det forhold, at købet af lejligheden samtidig havde tjent som investeringsobjekt, og at en af selskabet tidligere ejet lejlighed, som ligeledes havde været udlejet til datteren og senere fremlejet af hende i et opadgående marked, kunne ikke føre til et andet resultat. Heller ikke det forhold, at lejligheden hurtigt kunne frigøres for lejemålet medførte, at selskabet havde en selvstændig økonomisk interesse i udlejningen til datteren.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 6
Ligningsloven § 16, stk. 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 C.B.3.5.3.2

Parter

A

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv. Jacob Guldborg Rasmussen)

Afsagt af landsdommerne

Chr. Bache, Annette Dellgren og Marie L. Boel Ubbesen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 12. juni 2012 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 1-1297/2011).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

A har supplerende forklaret, at lejligheden i ...1 var beboet af fremlejerne i 16 måneder.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det, at det ikke er påvist, at selskabet havde en selvstændig økonomisk interesse i udlejningen af lejligheden i ...2 til hovedanpartshaverens datter.

Den omstændighed, at lejligheden efter det oplyste samtidig har tjent som investeringsobjekt for selskabet, kan ikke føre til andet resultat, og det kan i den forbindelse ikke tillægges betydning, at salget af lejligheden i ...1 medførte et overskud for selskabet. Det kan i øvrigt ikke anses for godtgjort, at fremlejemålet i ...1 ikke tillige skete i BAs interesse.

Den omstændighed, at hun efter det oplyste de seneste måneder af 2008 havde ophold i ...3, og at lejligheden i ...2 i denne periode var udbudt til salg, kan heller ikke føre til et andet resultat.

Det samme gælder endelig den lettere mulighed for at frigøre lejemålet, der kan være knyttet til udleje til en nærtstående person.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 25.000 kr. inklusive moms til udgifter til advokatbistand.

Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r    r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 25.000 kr.