Dato for udgivelse
03 Sep 2013 14:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2013 10:23
SKM-nummer
SKM2013.608.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0051023
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Livsforsikring, pensionsordning, overdragelse, salg, overgangsregel, forsikringsadministration, pensionsbeskatning
Resumé

Skatterådet bekræftede, at livsforsikringer under produktnavnet ZZ efter et salg af hele livsforsikringspuljen til et godkendt livsforsikringsselskab fortsat var omfattet af pensionsbeskatningslovens dagældende § 50.
Livsforsikringerne i puljen ville fortsat være omfattet af bestemmelsen, selvom det købende livsforsikringsselskab eventuelt outsourcede administrationen af livsforsikringspuljen til et af køberen kontrolleret livsforsikringsselskab i et EU-land

Hjemmel

Pensionsbeskatningsloven § 50
Pensionsbeskatningsloven § 53 A

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 50
Pensionsbeskatningsloven § 53 A

Henvisning

Den Juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.10.4.2.3.6

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at ZZ efter et salg fortsat vil være omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50?
 2. Kan SKAT bekræfte, at ZZ efter et skift af livsforsikringsadministrationen fortsat vil være omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50?

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

F2, A-land påtænker et salg af en livsforsikringspulje under produktnavnet ZZ. Efterfølgende påtænker køberen en eventuel outsourcing af livsforsikringsadministrationen til et af køberen kontrolleret forsikringsselskab i et EU-land.

I 1991 udbød forsikringsselskabet F1 et kapitalforsikringsprodukt kendt under navnene X og Y. Produktet blev i perioden frem til den 18. februar 1992 solgt til en række nordiske kunder. Blandt forsikringstagerne var der ca. 200 danskere, som på tegningstidspunktet ikke var fuldt skattepligtige til Danmark.

F1 var på daværende tidspunkt ejet af F3. Efter en række fusioner blev F1 en del af G-koncernen og skiftede i 2001 navn til F2, A-land. Samtidigt hermed skiftede X og Y navn til ZZ, uden at der blev ændret på forsikringsvilkårene.

Før kapitalforsikringerne blev markedsført indhentede F1 en bindende forhåndsbesked for at opnå klarhed over ordningens danske skattemæssige konsekvenser.

Ved den bindende forhåndsbesked af dd.mm.1991 afgjorde Ligningsrådet, at kapitalforsikringen var omfattet af dagældende pensionsbeskatningslovs § 50 med den virkning, at både udbetalinger fra ordningen og tilvækst i form af renter eller bonus var skattefri i Danmark.
Det kan lægges til grund, at de tidligere nævnte fusioner ikke har medført ændringer i forsikringsvilkårene, således at kapitalforsikringerne fortsat i dag er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, jf. Ligningsrådets bindende forhåndsbesked.

F2 påtænker nu at sælge livsforsikringspuljen til et godkendt livsforsikringsselskab i A-land. Salget vil blive gennemført i overensstemmelse med landets lovgivning, hvorefter et salg kun kan gennemføres, hvis det er godkendt af domstolene.

Ved et eventuelt salg af ZZ vil køber indtræde i samtlige rettigheder og forpligtelser over for forsikringstagerne på samme vilkår, som er gældende nu. Det forventes, at en køber vil outsource livsforsikringsadministrationen til et af køber kontrolleret forsikringsselskab i et EU-land. Dette vil dog ikke medføre en ændring af forsikringstagerens rettigheder og forpligtelser. Der vil ikke blive ændret på vilkårene i forsikringsbetingelserne, ud over hvad der måtte blive krævet i henhold til A-lands lovgivning.

Spørgers repræsentant har efterfølgende oplyst, at en overførsel ifølge F2s advokat i A-land, under normale omstændigheder ikke medfører en ændring af forsikringspolicerne, ud over at forsikringsgiveren forandres ved overførslen.

Det påtænkte salg er forretningsmæssigt begrundet og et led i strategiske overvejelser om F2´s fremtidige aktiviteter. Den potentielle køber af livsforsikringspuljen er uafhængig af F2, og en eventuel handel vil blive gennemført på armslængde vilkår. De kunder, som har tegnet kapitalforsikringerne, har ingen indflydelse på, om et salg af ZZ gennemføres eller ej, idet de ikke skal afgive nogen accept i forbindelse med overdragelsen.

Særligt om de tegnede kapitalforsikringer

Kapitalforsikringerne blev tegnet ved engangsindskud, som blev betalt på tegningstidspunktet. Til kapitalforsikringerne er knyttet en dødsfaldssum, som på tegningstidspunktet udgjorde mindst 11,6 % af bruttoindskuddet. Kapitalforsikringerne kan enten være livsvarige, eller der kan være aftalt udløb, når forsikringstageren opnår en bestemt alder. Den forsikrede kan enten være forsikringstageren selv eller et barn, barnebarn eller en anden slægtning.

Ved ordningernes etablering blev der betalt et etableringsgebyr. Den resterende del af indskuddet kunne forsikringstageren enten placere i en af selskabets egne investeringspuljer eller i en individuel portefølje.

For de forsikringstagere, som valgte at placere indskuddet i en individuel portefølje, blev der udpeget en investment manager, som herefter har varetaget investeringen af de indskudte midler efter retningslinjer aftalt med forsikringstageren.

Spørgers repræsentant har supplerende oplyst, at de opgaver som er omfattet af livsforsikringsadministrationen, som evt. vil blive outsourcet kan skitseres som følger:

 • Løbende forsikringsadministration
 • Udarbejdelse af kontoudtog
 • Vedligeholdelse af arkivoplysninger om forsikringerne
 • Forberedelse af rapporteringer til offentlige myndigheder.

Repræsentanten har fået oplyst, at outsourcing af livsforsikringsadministrationen ikke vil indebære en ændring af forsikringspolicerne, men at forsikringstagerne formodentlig vil skulle underskrive en samtykkeerklæring om udveksling af personoplysninger.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det fulgte af den dagældende pensionsbeskatningslov, at udbetaling og tilvækst af en kapitalforsikring ikke skulle medregnes ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst, når forsikringstageren på tegningstidspunktet ikke var fuldt skattepligtig eller skattemæssigt hemmehørende i Danmark, jf. således lovens § 50.

Skattefrihedsbestemmelsen i pensionsbeskatningslovens § 50 blev ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni 1992. Ophævelsen havde ifølge ikrafttrædelsesbestemmelserne virkning for forsikring og pensionsordninger, som var oprettet eller erhvervet efter den 18. februar 1992 jf. således lovens § 6.

For ZZ indebærer lov nr. 569 af 24. juni 1992 således ingen ændringer af skattefriheden, idet kapitalforsikringerne er tegnet inden d. 18. februar 1992, og idet forsikringstagerne ikke har valgt beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A eller B.

Det fremgår af SKAT juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.6, at en forsikringsordning, der i medfør af overgangsreglerne fortsat er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, kan ændres på en sådan måde, at forsikringen herefter anses for en "ny" ordning, som omfattes af den skærpede beskatning i pensionsbeskatningslovens § 53 A. Den type af ændringer, der medfører en skærpet beskatning, er ændringer, der, hvis der havde foreligget en accept, havde medført, at accepten ikke stemte overens med tilbuddet, jf. aftalelovens § 6.

Det følger heraf, at der kan foretages visse ændringer, uden at de pågældende forsikringer derved må betragtes som nye forsikringer.

Der findes ingen udtømmende beskrivelse af de ændringer, der anses for at være så væsentlige, at forsikringen anses for en ny ordning. I SKATs juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.6. anføres dog en række eksempler på ændringer af forsikringsvilkår, som indebærer en skærpet beskatning. Det gælder for eksempel ændring af tidspunktet for forsikringsbegivenhedens indtræden, forlængelse af præmiebetalingsperioden eller forhøjelse af forsikringspræmien.

I SKATs juridiske vejledning henvises, der desuden til praksis, herunder fx til TfS 1994,138LR, hvor Ligningsrådet udtalte, at et udenlandsk forsikringsselskab kunne overføre hele selskabets beholdning af kapitalforsikringer, som var omfattet af pensionsbeskatningslovens § 50, til et andet selskab uden skattemæssige konsekvenser.

Herudover fremgår det af Østre Landsrets dom af 4. juli 2003 (SKM2003.337ØLR), at en overførsel af en forsikringsportefølje fra Baltica til Danica med deraf følgende ændringer i bonusgrundlaget, ikke i sig selv medførte, at der forelå en ny aftale. Landsretten fandt dog, at en række andre ændringer, herunder særligt flere ekstraordinære præmieforhøjelser, indebar, at der forelå en ny forsikringsaftale.

Det følger således både af SKATs juridiske vejledning og af praksis, at et salg af en kapitalpensionsportefølje ikke i sig selv er en ændring, som indebærer, at forsikringen efter salget anses for en "ny" ordning.

Henset til det ovenfor anførte, herunder at de nugældende forsikringsvilkår og betingelser ikke ændres ved et eventuelt salg af ZZ, at en eventuel køber vil succedere i alle rettigheder og forpligtelser overfor de forsikrede, samt at det både af domstolspraksis og af SKATs juridiske vejledning fremgår, at en afståelse af en livsforsikringsportefølje ikke medfører skattemæssige konsekvenser, er det vores opfattelse, at spørgsmål 1 bør besvares "Ja".

Spørgsmål 2

Det forventes, at køber vil outsource livsforsikringsadministrationen til et af køber kontrolleret forsikringsselskab i et EU-land. For så vidt angår spørgsmålet om den skattemæssige betydning herfra henviser vi til SKAT juridiske vejledning afsnit C.A.10.4.2.3.6, hvoraf det fremgår, at "udskiftning af investmanager bringer ikke ordningen ind under reglerne i PBL § 53 A".

Vi henviser desuden til TfS 1993.270LR, som der også henvises til i SKATs juridiske vejledning, hvoraf det fremgår, at overgang til anden valuta eller udskiftning af investmanager ikke ville bringe en forsikringsordning ind under de nye regler i pensionsbeskatningslovens § 53 A. Den praksis som gælder for udskiftning af investmanager, må efter vores opfattelse også kunne udstrækkes til en udskiftning af livsforsikringsadministrator.

Henset til Ligningsrådets praksis og det i SKATs juridiske vejledning anførte, er det derfor vores opfattelse, at spørgsmål 2 bør besvares "Ja".

SKATs indstilling og begrundelse

Det er ved besvarelsen lagt til grund, at

 • ordningen i sin helhed er en integreret kapitalforsikring, der siden oprettelsen har været og fortsat er omfattet af pensionsbeskatningslovens daværende § 50
 • pensionsopspareren ikke har valgt, at kapitalforsikringen skal være omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A eller B

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at ZZ efter et salg fortsat vil være omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50?

Lovgrundlag

 • Pensionsbeskatningslovens § 50 som affattet forud for lov nr. 569 af 24. juni 1992, og som fortsat er gældende for forsikringer og pensionsordninger oprettet inden den 18. februar 1992.

§ 50. Reglerne i stk. 2-8 gælder for:

1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit 1,
(.........)

Stk. 2. Præmier eller bidrag til forsikringer m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Overstiger de i indkomståret forfaldne præmier eller bidrag til livsforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 1-2, for en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller et selskab eller en forening m.v., der er skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1 eller efter lov om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v., i alt 5.300 kr. (9.700 kr. 2010-niveau), betales en afgift på 40 pct. af det overskydende beløb. Afgiften tilfalder statskassen. Beløbet på 5.300 kr. (9.700 kr. 2010 niveau) reguleres efter reguleringstallet i § 20 i lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven). Præmier eller bidrag til livsforsikringer, der alene kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet inden forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt, medregnes ikke ved opgørelsen af det nævnte beløb. Dette gælder dog kun, hvis forsikringstidens aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om beregningen og opkrævningen af afgiften. Afgiften forfalder for personer til betaling på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som 1. rate vedrørende restskatter, jf. kildeskattelovens § 61, og for selskaber og foreninger m.v. på samme tidspunkt og med samme betalingsfrist som indkomstskatten, jf. selskabsskattelovens § 30. Betales afgiften ikke rettidigt, betales en rente på 1 pct. pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Renten tilfalder statskassen og kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Afgiften og den nævnte rente kan inddrives efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter, jf. kildeskattelovens afsnit VII, og af selskabsskatter, jf. selskabsskattelovens § 30. I øvrigt finder skattelovgivningens regler om pligt til at selvangive, straf for urigtig selvangivelse og klageadgang tilsvarende anvendelse på afgiftspligtige præmier m.v. efter dette stykke.

Stk. 4. Løbende udbetalinger, der bortfalder ved de forsikredes eller pensionsberettigedes død, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. For ordninger som nævnt i stk. 1, nr. 4, skal dog kun 70 pct. af udbetalingerne medregnes som skattepligtig indkomst.

Stk. 5. Andre udbetalinger end nævnt i stk. 4, såsom udbetaling af kapitalforsikring eller opsparing ved ordningen udløb, udbetaling af tilbagekøbsværdi ved ophævelse af rente- eller kapitalforsikring, udbetaling ved ophævelse af en opsparing og udbetaling af bonus, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. dog § 53 og § 56, stk. 2.

Stk. 6. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra tilskrivning af bonus og renter m.v.
(.........)

 • Overgangsreglen i lov nr. 569 af 24. juni 1992

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for forsikring og pensionsordning, der oprettes eller erhverves den 18. februar 1992 eller senere. Loven har dog ikke virkning for arv faldet den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før denne dato.

(.........)

 • Pensionsbeskatningslovens § 53 A

§ 53 A. Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3)( .........)

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. (......)

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

(........)

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået pensionsudbetalingsalderen, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. (.....)

 • Pensionsbeskatningslovens § 53 B

§ 53 B. Uanset § 53 A gælder reglerne i stk. 4-6 for livsforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 1, pensionskasseordninger som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 3, og syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i § 53 A, stk. 1, nr. 5, hvis betingelserne i stk. 2 og 3 er opfyldt. Tilsvarende gælder udenlandske pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter.

Stk. 2. Pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1 skal være oprettet, mens forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, eller mens den pågældende var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, men efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst var hjemmehørende i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 3. Samtlige indbetalinger til pensionsordningen m.v. som nævnt i stk. 1, som er foretaget i den periode, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede ikke var skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, skal være fradraget i positiv skattepligtig indkomst i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet eller skal være foretaget af en arbejdsgiver, således at indbetalingerne i overensstemmelse med skattelovgivningen i den stat, hvor forsikringstageren eller den pensionsberettigede var skattepligtig respektive hjemmehørende på indbetalingstidspunktet, ikke er medregnet ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst.

Stk. 4. For præmier og bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 gælder § 53 A, stk. 2.

Stk. 5. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra afkast af pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1, herunder renter og bonustilskrivninger.

Stk. 6.Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalpensionsordninger med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet efter, at pensionsudbetalingsalderen er nået, ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Udbetalingerne medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som forsikringstageren eller den pensionsberettigede har foretaget i perioden efter, at vedkommende blev skattepligtig til respektive hjemmehørende i Danmark, og som ikke har kunnet fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. stk. 4 og § 53 A, stk. 2.

Praksis

 • SKM2003.337.ØLD

Sagsøgeren havde i 1983 tegnet en forsikring mod tab af arbejdsevne. Sagen vedrørte, hvorvidt udbetalinger fra denne forsikring i indkomståret 1997 skulle beskattes.
Sagsøgeren gjorde principalt gældende, at forsikringsydelserne var blevet udbetalt som en sumudbetaling, og at de skattemæssigt skulle behandles som en ménerstatning. Landsretten afviste dette.

Subsidiært gjorde sagsøgeren gældende, at pensionsbeskatningslovens § 53 A, som indført ved lov nr. 429 af 26. juni 1998, skulle finde anvendelse. Sagsøgeren gjorde således i henhold til den nævnte lovs § 6, stk. 3 (ikrafttrædelsesbestemmelsen) gældende, at der efter den 18. februar 1992 var sket sådanne ændringer i forsikringsaftalen på grund af ekstraordinære præmieforhøjelser, ændring af forsikringsvilkårene samt overdragelse af forsikringen i 1995 til et andet forsikringsselskab og deraf følgende skifte i bonusgrundlaget, at forsikringsaftalen måtte anses for nytegnet.

I november 1994 og februar 1997 var præmien for sagsøgerens forsikring blevet forhøjet, og præmieforhøjelserne var ikke udslag af en pristalsregulering, men måtte anses som ekstraordinære i henhold til forsikringsbetingelsernes pkt. 8.

I november 1994 blev forsikringsbetingelserne ændret bl.a. sådan at forsikringen ikke uden særlig aftale med forsikringsselskabet dække ved ophold i mere end 12 måneder uden for dækningsområdet, at regulering af forsikringssummen ophørte, når den var på 5 mio. kr. eller derover, og at forsikringsselskabet kunne opsige forsikringen med en måneds varsel.

I 1995 blev forsikringen overdraget fra Baltica til Danica som led i overdragelse af en større forsikringsbestand med mulig ændring af sagsøgerens bonusgrundlag til følge. Overdragelsen skulle efter de dagældende regler godkendes af Finanstilsynet efter forudgående høring af hver enkelt forsikringstager, og forsikringstageren kunne ikke hæve forsikringsaftalen pga. overdragelsen, jf. § 159, stk. 3 i den dagældende lov om forsikringsvirksomhed.

Landsretten afviste, at overdragelsen af forsikringen og ændringen af bonusgrundlaget medførte, at der forelå en ny aftale. Derimod fandt landsretten efter en samlet bedømmelse af de øvrige ændringer, at forsikringsvilkårene herved var undergået en sådan skærpelse, at forsikringen på de nu ændrede vilkår måtte sidestilles med en nytegning med den virkning, at de forsikringsydelser, han modtog i indkomståret 1997, ikke var indkomstskattepligtige, jf. pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 5, jf. stk. 1.

 • TfS1994.138 LR

Hafnia Prolific International, Guernsey kunne efter den 18/2 1992 overføre selskabets bestand af kapitallivsforsikringer til selskabet Prolific International, Isle of Man uden skattemæssige konsekvenser.
Ligningsrådet anså ikke, at der ville foreligge nye forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 i den situation, hvor hele bestanden af forsikringer, som led i en fusion, et ejerskifte eller som i nærværende tilfælde ophør af virksomhed, overgår til den nye ejer på en sådan måde, at denne generelt indtræder i de bestående forsikringsaftaler på de oprindelige vilkår, og uden at der i forbindelse med ejerskiftet sker nogen ændring i forsikringsvilkårene.

"Da eksisterende forsikringer mv. omfattet af PBL § 50 kan ændres, er det nødvendigt at tage stilling til, hvilke ændringer i en forsikring mv. oprettet før den 18. februar 1992, der kan medføre, at forsikringen mv. herefter anses for en "ny" ordning omfattet af den skærpede regel i PBL § 53 A.

For ejeren af en livsforsikring med kapitaludbetalinger, der er omfattet af PBL § 50 og som er oprettet i udlandet, mens vedkommende var fuldt skattepligtig i udlandet, vil en ændring, så ordningen bliver omfattet af PBL § 53 A, medføre en skærpelse af beskatningsreglerne.

Forordninger oprettet før den 18. februar 1992 omfattet af PBL § 50, indeholder PBL § 50, stk. 3, en regel om præmieafgift på 40 procent af kapitalindbetalinger over et vist beløb (9.700 kr. i 2013). Men den bestemmelse gælder ikke ved oprettelse, mens ejeren var hjemmehørende i udlandet. Til gengæld er kapitaludbetaling og afkast af kapitalforsikringer mv. oprettet før den 18. februar 1992 skattefri, hvis forsikringstageren vælger at flytte til Danmark.

PBL § 53 A indfører beskatning af afkastet med virkning for ordninger oprettet, erhvervet eller ændret den 18. februar 1992 eller senere.

Det skal i den forbindelse holdes for øje, at i den udstrækning det er muligt at foretage en ændring i forsikringen mv., der indebærer, at der foreligger en "ny" ordning, og denne ordning ligesom den oprindelige ordning udbetaler løbende, livsbetingede ydelser i stedet for kapitaludbetalinger, kan ændringen opleves som en lempelse af skatten. Konsekvensen er, at afkastet til forskel fra tidligere bliver beskattet efter PBL § 53 A, men at de løbende udbetalinger til gengæld i forhold til tidligere bliver skattefri.

Hvornår foreligger der en sådan ændring af en forsikring mv., at den er en ny ordning omfattet af PBL § 53 A?

PBL § 53 A har virkning for forsikrings- og pensionsordninger, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere.

Bestemmelsen har dog ikke virkning for arv, der falder den 18. februar 1992 eller senere af en forsikring oprettet før denne dato.

Se ikrafttrædelsesbestemmelsen i lov nr. 569 af 24. juni 1992, § 6.

Aftalelovens regler

Aftalelovens regler betyder ved fortolkning af ikrafttrædelsesbestemmelsen, at ændringer efter den 18. februar 1992 af en eksisterende forsikringsaftale mv. fører til, at der foreligger en nyoprettet ordning, der omfattes af reglerne i PBL § 53 A.

Det gælder ændringer, der, hvis de havde foreligget i en accept, havde medført, at accepten ikke stemte overens med tilbuddet, jf. aftalelovens § 6. Det rejser spørgsmålet om, i hvilket omfang der kan foretages ændringer i en aftale om en forsikring mv. etableret før de nævnte tidspunkter, uden at ordningen derved i forhold til afgiftsreglen betragtes som en ny ordning.

For forsikringer mv. oprettet før den 18. februar 1992 gælder, at ændringer, der ikke er aftalt endeligt og bindende mellem forsikringstager eller den pensionsberettigede og selskab før den 18. februar 1992, fører til, at der foreligger en ny ordning omfattet af reglerne."

"Formålsfortolkning af reglerne

Ved fortolkning af ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 6 kan aftalelovens regler i særlige tilfælde fraviges ud fra en formålsfortolkning af reglerne.

En formålsfortolkning indebærer, at i tilfælde, hvor en ændring af forsikringsaftalen bringer mere uden for indkomstbeskatning, er forsikringen omfattet af reglerne i PBL§ 53 A. Herved opnås skattemæssig ensartet behandling af forsikringer oprettet før den 18. februar 1992, hvori der foretages ændringer, og nyoprettede forsikringer."

Begrundelse

SKAT har lagt til grund, at spørgeren F2´s påtænkte salg af en hel livsforsikringspulje under produktnavnet ZZ gennemføres efter lovgivningen i A-land, og godkendes af landets domstole.
SKAT har tillige lagt til grund, at det alene er den nye forsikringsgivers (det købende livsforsikringsselskab) identitet, der ændres i policerne, at de nugældende forsikringsvilkår og betingelser for livsforsikringerne i puljen ikke ændres ved salget, og at en eventuel køber vil succedere i alle rettigheder og forpligtelser overfor de forsikrede.

Under disse forudsætninger er det SKATs opfattelse, at der ved en eventuel overdragelse af hele livsforsikringspuljen under produktnavnet ZZ i lighed med principperne i SKM2003.337.ØLD og TfS1994.138 LR ikke sker sådanne ændringer i de af puljen omfattede, eksisterende forsikringsaftale mv., at der foreligger nyoprettede ordninger, der omfattes af reglerne i PBL § 53 A.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at ZZ efter et skift af livsforsikringsadministrationen fortsat vil være omfattet af den dagældende pensionsbeskatningslovs § 50?

Lovgrundlag

Se spørgsmål 1

Praksis

 • TfS1993.270LR

Ligningsrådet udtalte i en bindende forhåndsbesked, at overgang fra en type livsforsikring med opsparing oprettet inden den 18/2 1992 i et udenlandsk forsikringsselskab til en anden type livsforsikring med opsparing i samme forsikringsselskab ville bevirke, at den fortsatte ordning var omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.
Derimod kunne der i en ordning oprettet inden den 18/2 1992 ændres valuta eller investment manager, uden at den fortsatte ordning ville være omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Se spørgsmål 1.

Begrundelse

Livsforsikringsadministrationen vedrørende forsikringsaftaler omfattet af den overtagne livsforsikringspulje er skitseret som opgaverne med den løbende forsikringsadministration, herunder udarbejdelse af kontoudtog, vedligeholdelse af arkivoplysninger om forsikringerne og forberedelse af rapporteringer til offentlige myndigheder.
Det er SKATs opfattelse, at køberens eventuelle outsourcing af livsforsikringsadministrationen til et af køberen kontrolleret forsikringsselskab i et andet EU-land, ikke medfører sådanne ændringer i forsikringsaftalerne, hverken i de forpligtelser over for forsikringstagerne, som køberen har overtaget, i forsikringstagernes rettigheder og præmiebetaling eller i forsikringernes løbetid og forsikringssummer efter de eksisterende forsikringsaftaler, at der i lighed med principperne om skift af invest manager i TfS1993.270LR foreligger nyoprettede ordninger, der bliver omfattet af reglerne i PBL § 53 A.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.