Dato for udgivelse
30 Aug 2013 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Jun 2013 12:47
SKM-nummer
SKM2013.599.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0168416
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
ABL § 19, likvidationsprovenu
Resumé

Skatterådet bekræfter, at likvidationsprovenu fra et ABL § 19 selskab, som udloddes i samme kalenderår, som selskabet opløses, anses for en afståelse omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Hjemmel

Aktieavancebeskatningsloven § 2
Ligningsloven § 16 A

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 2
Ligningsloven § 16 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.B.2.10.1

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at udlodning af likvidationsprovenu ved solvent likvidation fra et ABL § 19 selskab foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandles efter aktieavancebeskatningslovens regler, jf. LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, når ingen af aktionærerne har bestemmende indflydelse, alle aktionærer hver ejer under 10 % af aktiekapitalen, der ikke foreligger aktionæraftaler, og aktierne ikke kan udgøre skattefrie porteføljeaktier pga. af beskatning efter lagerprincippet?

Svar

 1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet er omfattet af ABL § 19, og er således skattemæssigt et investeringsselskab. Dette følger af, at investorerne har indløsningsret, at der investeres i værdipapirer, og at selskabet ikke er et investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16C.

Selskabet har på tidspunktet for beslutning og vedtagelse af den påtænkte solvente likvidationer ingen gæld.

Det påtænkes, at selskabet likvideres ved solvent likvidation.

Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses skal behandles efter aktieavancebeskatningsloven, når betingelserne herfor i LL § 16A, stk. 3 er opfyldt.

For selskabet gælder:

 • der er ingen aktionærer hverken selskaber eller fysiske personer, der har bestemmende indflydelse,
 • alle aktionærer både selskaber og fysiske personer ejer hver under 10 % af aktiekapitalen, og
 • der foreligger ingen aktionæraftaler mellem aktionærerne.

Da selskabet er omfattet af ABL § 19, kan aktierne ikke være skattefri porteføljeaktier for et modtagende selskab.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er vores vurdering, at spørgsmål 1 bør besvares med "ja", da betingelserne herfor i LL § 16 A, stk. 3 er opfyldt for, at udlodning af likvidationsprovenu skal behandles efter aktieavancebeskatningslovens regler.

For det første sker der udbetaling af likvidationsprovenu i det kalenderår, hvor selskaberne endeligt opløses, jf. LL § 16 A, stk. 3, nr. 1.

For det andet er undtagelserne til reglen om beskatning af likvidationsprovenu i opløsningsåret efter aktieavancebeskatningsloven ikke relevante idet:

 • Der ikke er tale om udlodning af likvidationsprovenu fra en udloddende forening, jf. LL § 16, stk. 2, nr. 2 sammenholdt med LL § 16A, stk. 3, nr. 1.
 • Ingen aktionær i selskabet ejer mindst 10 % af aktiekapitalen, jf. LL § 16A, stk. 3, nr. 1 a.
 • Ingen aktionær i selskabet har bestemmende indflydelse via en aktionæraftale eller anden aftale, jf. LL § 16A, stk. 3, nr. 1 b og c sammenholdt med LL § 2.
 • Selskabet er omfattet af ABL § 19, og aktierne kan derfor ikke være skattefrie porteføljeaktier for det modtagende selskab, jf. LL § 16A, stk. 3, nr. 1 d.

På den baggrund er det vores vurdering, at likvidationsprovenuet skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at udlodning af likvidationsprovenu ved solvent likvidation fra et ABL § 19 selskab foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, behandles efter aktieavancebeskatningslovens regler, jf. LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, når ingen af aktionærerne har bestemmende indflydelse, alle aktionærer hver ejer under 10 % af aktiekapitalen, der ikke foreligger aktionæraftaler, og aktierne ikke kan udgøre skattefrie porteføljeaktier pga. af beskatning efter lagerprincippet?

Lovgrundlag

ABL § 2:

"Gevinst og tab ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber m.v. i det kalenderår, hvori selskabet m.v. endeligt opløses, behandles efter reglerne i denne lov. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse ved udlodning af likvidationsprovenu, som er skattepligtigt for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3, og i de tilfælde, hvor udlodning af likvidationsprovenu efter ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 1, skal henregnes til udbytte. ...

..."

LL § 16 A:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbytte af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, jf. dog stk. 4.

...

Stk. 3. Følgende udlodninger behandles efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.:

1) Udlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, medmindre udlodningen er omfattet af stk. 2, nr. 2, eller en af følgende betingelser er opfyldt:

a) Det modtagende selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c.

b) Det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtigt af udbytter, jf. selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2. Dette gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv 2011/96/EU eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier.

c) Den modtagende fysiske person er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. § 2.

d) Det modtagende selskab ejer skattefri porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, i det selskab, der likvideres, og mindst 50 pct. af aktiverne i det selskab, der likvideres, består af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller der inden for de seneste 3 år forud for likvidationen er foretaget en overdragelse af sådanne aktier til selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab, jf. § 2, stk. 3.

2) Udlodning efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, for så vidt angår:

a) De beløb eller en del af disse, der udbetales ved udlodning af likvidationsprovenu fra aktieselskaber og andelsselskaber forud for det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses, når særlige omstændigheder taler derfor. Der kan ikke gives tilladelse til modtagere som nævnt i nr. 1.

b) Beløb, der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af aktiekapitalen eller andelskapitalen i et selskab, der ikke er under likvidation.

3) Udlodning som nævnt i nr. 2, hvor aktierne i det udbyttegivende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 17 og det modtagende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, eller § 13, stk. 1, nr. 2.

.. "

Praksis

Af Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.B.2.10.1 fremgår bl.a. følgende:

"I dette afsnit beskrives, hvordan aktionæren skal beskattes, når selskabet likvideres (ophører).

Regel

Udlodning af likvidationsprovenu i samme kalenderår, som selskabet endeligt opløses, beskattes efter aktieavancebeskatningsloven. Det vil sige, at det udloddede beløb anses som afståelsessum for aktierne, og at der skal opgøres gevinst/tab efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Se ABL § 2, stk. 1, 1. pkt.

Det gælder dog ikke i følgende tilfælde:

 • ...
 • Udlodning af likvidationsprovenu, foretaget i det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses, henregnes til udbytte, hvis modtageren er et selskab, som ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det selskab, der likvideres, og udlodningen omfattes af SEL § 2, stk. 1, litra c, Se ABL § 2, stk. 1, 2. pkt. og LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra a.
 • Udlodning af likvidationsprovenu, foretaget i det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses, henregnes til udbytte, hvis det modtagende selskab ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen, er skattepligtig af udbytter, jf. SEL § 2, stk. 1, litra c, og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. LL § 2. Det gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der er medlem af EU eller EØS, og udbyttebeskatningen skulle være frafaldet eller nedsat efter bestemmelserne i direktiv x2011/96/EU eller en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den pågældende stat, hvis der havde været tale om datterselskabsaktier. Se ABL § 2, stk. 1, 2. pkt. og LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra b.
 • Udlodning af likvidationsprovenu, der modtages af en fysisk person, som er hjemmehørende uden for EU/EØS og har bestemmende indflydelse i det selskab, der likvideres, jf. LL § 2. Se ABL § 2, stk. 1, 2. pkt. og LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c.
 • ...
 • Udlodning af likvidationsprovenu til selskaber, som ejer aktier omfattet af ABL § 17 (næringsaktier), hvor det modtagende selskab opfylder betingelserne for at modtage skattefrit udbytte efter SEL § 2, stk. 1, litra c, eller SEL § 13, stk. 1, nr. 2, skal beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Se LL § 16 A, stk. 3, nr. 3 og ABL § 2, stk. 2.

...

Et selskab anses for endeligt opløst ved afmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved rettidig afmeldelse, dvs. inden 14 dage efter at det endelige likvidationsregnskab er godkendt af generalforsamlingen, anses selskabet for endeligt opløst ved den afsluttende generalforsamling. Dette har praktisk betydning i tilfælde, hvor den afsluttende generalforsamling finder sted umiddelbart før et årsskifte.

Det er kun likvidationsudlodninger, som skattemæssigt behandles efter aktieavancebeskatningsloven. Hvis et selskab er trådt i likvidation i samme kalenderår, som selskabet opløses, og det inden likvidationens indtræden har foretaget udlodninger til aktionærerne, er disse udlodninger ikke omfattet af aktieavancebeskatningsloven, men skal beskattes som udbytte. For personer, som ejer almindelige aktier, beskattes udbytte som aktieindkomst. Se LL § 16 A, stk. 1 og PSL § 4 a, stk. 1, nr. 1.

Når der foretages udlodning af likvidationsprovenu i samme kalenderår, som selskabet endeligt opløses, er afståelsestidspunktet det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om udlodningen. Det har således ingen betydning for fastsættelse af afståelsestidspunktet, hvornår der er truffet beslutning om likvidation, hvornår selskabet endeligt opløses eller det faktiske udlodningstidspunkt.

..

Opgørelse af gevinst og tab

I de tilfælde hvor likvidationsudlodningen i samme kalenderår, som selskabet opløses, er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningsloven, anses likvidationsbeløbet som afståelsessum. Opgørelse af gevinst eller tab skal ske efter de regler i aktieavancebeskatningsloven, som gælder for de pågældende aktier.

...

Er aktierne omfattet af ABL § 19, skal personer beskattes af beløbet som kapitalindkomst. ...

..."

Begrundelse

Likvidationsudlodninger, som finder sted i samme kalenderår, som selskabet endeligt opløses, beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, og behandles på samme måde som en afståelsessum, jf. ABL § 2, stk. 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.