Dato for udgivelse
18 Sep 2013 13:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Sep 2013 13:47
SKM-nummer
SKM2013.656.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-0248629
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + Foreløbig fastsættelse, taksation og skønsmæssig ansættelse + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse + Renter og gebyrer + Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
Opkrævning, betaling og tilbagebetaling af skatter og afgifter, én skattekonto, renter, ikrafttrædelse, fejl i beskrivelse af lovgivning og praksis
Resumé

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4, der blev offentliggjort på skat.dk den 15. juli 2013, er der visse faglige fejl, som rettes. Styresignalet gør kort rede for rettelserne af de enkelte fejl.

Reference(r)

Opkrævningslovens § 7 
Lov nr. 513 af 7. juni 2006
Bekendtgørelse nr. 577 af 30. maj 2013 
Bekendtgørelse nr. 727 af 21. juni 2013  
Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.A.12.3
SKAT-meddelelse SKM2012.737.SKAT om rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2013

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.1.1.3

Henvisning

-

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.1.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.4.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.7

Henvisning

-

Delvis ikrafttrædelse af reglerne for én skattekonto

Fejl

I Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.B.4.4.1 og A.B.4.5, er det lagt til grund, at der den 1. august 2013 skete en samlet ikrafttrædelse af reglerne fra lov nr. 513 af 7. juni 2006 om én skattekonto ved BEK nr. 577 af 30. maj 2013 og BEK nr. 727 af 21. juni 2013.

Rettelse

Det er alene betaling til/fra virksomheder af skatter og afgifter, der er nævnt i OPKL § 16, stk. 1, nr. 1-5, 8-10, og 19-21, der fra og med den 1. august 2013 skal ske via én skattekonto. Den nærmere oplistning fremgår af BEK nr. 577 af 30. maj 2013. Skatter mv. efter pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven samt motorkøretøjsafgifter mv. er endnu ikke omfattet af én skattekonto. 

Småbeløb på under 50 kr. og sikkerhedsstillelser ved overgang til én skattekonto

Fejl

I afsnit A.B.4.1.1.3, A.B.4.3.1, A.B.4.4.1, A.B.4.5 og A.B.4.7 er det lagt til grund, at der ikke skal betales eller tilbagebetales skatte- og afgiftskrav på under 50 kr., når kravet forfalder til og med den 1. august 2013. Og i afsnit A.B.4.5 er det lagt til grund, at modregning inden for rammerne af én skattekonto kun kan ske med beløb ifølge en sikkerhedsstillelse for skatter og afgifter, når sikkerheden er stillet fra og med den 1. august 2013.

Rettelse

  • Skatte- og afgiftskrav på under 50 kr. skal betales, hvis kravet er undervejs i en procedure for betaling og opkrævning den 1. august 2013 eller senere.
  • Skatte- og afgiftsbeløb på under 50 kr. tilbagebetales ikke ifølge en ansøgning, der er indgivet til og med den 31. juli 2013.
  • Modregning inden for rammerne af én skattekonto kan ske med beløb ifølge en sikkerhedsstillelse for skatter og afgifter, uanset om sikkerheden er stillet før eller fra og med den 1. august 2013.

En 50 kr.-bagatelgrænse ved betaling eller tilbagebetaling af visse punktafgifter samt gebyrer, som SKAT opkræver efter særlovgivning for disse punktafgifter eller gebyrer, har dog fortsat betydning, hvis punktafgiften eller gebyret betales eller tilbagebetales på grundlag af den relevante særlovgivning.

Renter af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto

Fejl

I afsnit A.B.4.5 og A.B.4.6 anvendes udtrykket "[rente pr.] påbegyndt [måned]" ved omtale af renter af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.

Rettelse

Forrentningsprincippet for én skattekonto er ændret fra renter pr. forfaldstidspunkt pr. påbegyndt måned, hvor skatter og afgifter skulle være betalt, til dag-til-dag renter. Der skal ses bort fra ordet "påbegyndt", hvor dette anvendes ved omtale af renter af skatter og afgifter, der opkræves via én skattekonto.

Efter BEK nr. 148 af 16. februar 2008 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk opkræver SKAT gebyr af dæk via én skattekonto, idet gebyr af dæk i øvrigt er uden for opkrævningsloven. Forrentningsprincip og rentesats ved forsinket betaling af gebyr af dæk er særskilt 1,3 pct. for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken betaling af gebyr skulle være sket, dog altid mindst 50 kr.

Se § 15 i BEK nr. 148 af 16. februar 2008 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk.

Renter af skatter og afgifter, der opkræves efter opkrævningsloven uden for én skattekonto

Fejl

I afsnit A.B.4.6 skelnes der mellem renter for perioden 1. januar - 31. juli 2013, henholdsvis renter for perioden 1. august - 31. december 2013. 

Rettelse

Den samlede variable og faste rente, som er fastsat efter OPKL § 7, stk. 2, jf. stk. 1, og SKM2012.737.SKAT, udgør for hele kalenderåret 2013, 0,8 pct. pr. påbegyndt måned ved forsinket angivelse og betaling af skatter og afgifter, der er omfattet af opkrævningsloven, men opkræves uden for én skattekonto.

Renter ved tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift eller punktafgifter ved genoptagelse

Fejl

Afsnit A.B.4.7 indeholder udsagn om, at krav på tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift eller punktafgifter først kan anses for stiftet eller anerkendt på tidspunktet, hvor SKAT træffer endelig afgørelse om ansøgning om genoptagelse efter SFL § 31 eller SFL § 32. Og at krav på tilbagebetaling først forrentes, hvis der forløber mere end 30 dage fra SKATs afgørelse, til udbetaling finder sted.  

Rettelse

Krav på tilbagebetaling af moms, lønsumsafgift og punktafgifter, der er afledt af genoptagelse af tilsvar eller godtgørelse, skal efter afsnit A.A.12.3 forrentes efter satsen i rentelovens § 5, når der er gået mere end 30 dage efter tidspunktet for SKATs modtagelse af en ansøgning om genoptagelse.

Styresignalets ikrafttrædelse, virkning og ophævelse

Styresignalet træder i kraft på tidspunktet for dets offentliggørelse på skat.dk og har tilbagevirkende kraft fra og med den 15. juli 2013, hvor Den juridiske vejledning 2013-2 blev offentliggjort på skat.dk. Den korrekt gældende praksis for renter af krav på tilbagebetaling af afgifter mv. anses dermed for genoprettet for perioden fra og med den 15. juli 2013 og til og med styresignalets offentliggørelse.

Styresignalet indarbejdes ved ajourføring af Den juridiske vejledning 2014-1, i det omfang det er relevant for gældende ret på dette tidspunkt. Styresignalet ophæves på tidspunktet for offentliggørelse på skat.dk af Den juridiske vejledning 2014-1.