Dato for udgivelse
03 Oct 2013 14:03
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Aug 2013 13:01
SKM-nummer
SKM2013.700.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 312/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst
Emneord
Vederlag, udnyttelse, aktiekøberet, bestyrelse, udnyttelse
Resumé

Under henvisning til en række fortolkningsbidrag fandt Højesteret, at der med den fornødne sikkerhed er grundlag for at fortolke dagældende kildeskattelovs § 2, stk. 1, litra k), således, at betingelsen om "udført her i landet" alene relaterer sig til aktievederlag som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, og ikke tillige til aktievederlag som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse, selv om Højesteret fandt det nærliggende at læse ordlyden af kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra k), sådan, at betingelsen om "virksomhed udført her i landet" relaterer sig både til aktievederlag som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt og til aktievederlag som valgt medlem af eller medhjælp for et selskabs bestyrelse.

For så vidt angår aktiekøberetter, som skatteyderen havde udnyttet i 2006, men retserhvervet i 2003, fandt Højesteret, at beskatningen af disse aktiekøberetter skal ske i 2006 og dermed på grundlag af den senere bestemmelse i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, hvorefter det ubestridt er uden betydning, om bestyrelsesarbejdet er udført her i landet. Højesteret lagde herved vægt på, at bestemmelsen i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, jf. overgangsbestemmelsen i § 18, stk. 2, i lov nr. 425 af 6. juni 2005, har virkning fra og med indkomståret 2006, og at bestemmelsen med hensyn til spørgsmålet om beskatning af vederlag i form af aktiekøberetter m.v. ikke indebar nogen udvidelse af den begrænsede skattepligt.

Skatteministeriet blev på den baggrund frifundet.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 2, stk. 1, litra k (dagældende)
Kildeskatteloven § 2, stk. 1, nr. 2
Ligningsloven § 28

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.A.5.17.2.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.A.5.17.2.3.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.A.5.17.2.3.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 C.F.3.1.3

Parter

A
(advokat Kaspar Bastian)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Søgaard, Jytte Scharling, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Oliver Talevski.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 2. afdeling den 25. oktober 2011.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

Parterne har gentaget deres anbringender.

A har supplerende til støtte for sin påstand vedrørende indkomstårene 2004 og 2005 anført, at beskatningskompetencen efter OECDs modeloverenskomst og den hertil svarende bestemmelse i den dansk-græske dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke er et relevant fortolkningsmoment, idet der ikke er tvivl om fortolkningen af den danske hjemmelslov, da både lovens ordlyd og forarbejder klart understøtter hans fortolkning. Dobbeltbeskatningsoverenskomster kan ikke i sig selv udgøre en hjemmel for beskatning.

Han har supplerende til støtte for sin påstand vedrørende indkomståret 2006 anført, at det ikke kan have været hensigten at lade kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, som vedtaget ved lov nr. 425 af 6. juni 2005, være anvendelig på køberetter til aktier, der blev retserhvervet i 2003, idet dette ville udgøre en skærpet beskatning med tilbagevirkende kraft.

Højesterets begrundelse og resultat

Indkomstårene 2004 og 2005

Af de grunde, landsretten har anført, finder Højesteret, at det efter den dagældende kildeskattelovs § 2, stk. 1, litra k, ikke var en betingelse for beskatning af vederlag i form af aktiekøberetter mv. til et bestyrelsesmedlem i et selskab, at bestyrelsesarbejdet var udført her i landet. Højesteret tiltræder derfor, at Skatteministeriet er frifundet for A´s påstand om genoptagelse.

Indkomståret 2006

Det fremgår af overgangsbestemmelsen i § 18, stk. 2, i lov nr. 425 af 6. juni 2005, at kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, har virkning fra og med indkomståret 2006. Med hensyn til spørgsmålet om beskatning af vederlag i form, af aktiekøberetter mv., herunder spørgsmålet om, hvor bestyrelsesarbejdet er udført, indebærer kildeskattelovens § 2, stk 1, nr. 2, ikke nogen udvidelse af den begrænsede skattepligt. Det skyldes, at den retstilstand, der efter det ovenfor anførte fulgte af den dagældende kildeskattelovs § 2, stk. 1, litra k, er videreført.

Højesteret tiltræder herefter, at spørgsmålet om beskatning af A´s udnyttelse i 2006 af de aktiekøberetter, som han erhvervede i 2003, skal afgøres efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, sammenholdt med ligningslovens § 28, stk 1, og at Skatteministeriet er frifundet for A´s påstand om hjemvisning.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 75.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.