Dato for udgivelse
07 Oct 2013 13:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 12:18
SKM-nummer
SKM2013.704.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-1446728
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Check the box, USA, partnership, interessentskab, transparent, blokker
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger ikke bliver omfattet af selskabsskattelovens § 2 A som følge af et "check the box"-valg foretaget af spørgers ultimative moderselskab i USA, idet ydelser mellem spørger og det amerikanske selskab ikke vil anses for interne ydelser, og det amerikanske selskab beskattes af ydelserne.

Hjemmel

Selskabsskatteloven

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 2 A

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.1.2.6 Transparente selskaber

Spørgsmål

 1. Det ønskes bekræftet, A ApS ikke bliver omfattet af selskabsskattelovens § 2 A som følge af et "check the box"-valg foretaget af selskabets ultimative moderselskab i USA.

Svar

Ad. 1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S er et dansk selskab. Selskabet indgår i en koncern, men har ingen datterselskaber i Danmark eller i udlandet. Koncernens ultimative moderselskab er et amerikansk børsnoteret selskab, der skattemæssigt er hjemmehørende i USA.

A A/S ejes 100 % af et selskab i X-land, der er ejet med 25 % af et andet selskab i X-land, med ca. 74,998 % af et selskab i USA og med ca. 0,0012 % af et selskab i X-land. Der er indskudt flere selskaber mellem de to selskaber i X-land, og det ultimative moderselskab. Koncernstrukturen er skitseret nedenfor.

A A/S behandles efter dansk og amerikansk skatteret som et selvstændigt skattesubjekt, idet der ikke er foretaget et "check the box"-valg for selskabet, og selskabet ikke af anden grund behandles som en transparent enhed.

Company 1 i X-land er et selvstændigt skattesubjekt efter skatteretten i X-land. Det behandles efter amerikansk skatteret som et deltagerbeskattet "partnership", idet der er foretaget et "check the box"-valg for selskabet.

Company 2 i X-land behandles efter både skatteretten i X-land og amerikansk skatteret som et selvstændigt skattesubjekt. Der er ikke foretaget et "check the box"-valg for selskabet.

Company 3 i X-land er et selvstændigt skattesubjekt efter skatteretten i X-land. Det behandles efter amerikansk skatteret som et deltagerbeskattet "partnership", idet der er foretaget et "check the box"-valg for selskabet.

Corporation 1 og Corporation 2 i USA behandles efter amerikansk skatteret som selvstændige skattesubjekter. Der er ikke foretaget "check the box"-valg for selskaberne, der begge er fuldt skattepligtige til USA.

Koncernen påtænker at frasælge den division A A/S tilhører til tredjemand. For at lette frasalg vil hovedparten af selskaberne i divisionen først blive overdraget til et engelsk koncernselskab, som efterfølgende kan sælges til tredjemand. Det engelske selskab vil før frasalget, direkte eller indirekte, være 100 % ejet af det ultimative amerikanske moderselskab koncernen, ligesom selskabet efter både engelsk og amerikansk skatteret vil blive behandlet som et selvstændigt skattesubjekt. Koncernen vil således ikke foretage et "check the box"-valg for det engelske selskab.

I relation til A A/S vil der blive disponeret som følger:

 1. En omdannelse A A/S til et ApS efter selskabslovens § 321
 2. Et "check the box"-valg i USA A ApS
 3. En overdragelse af 100 % af A ApS fra Company 1 i X-land til det engelske koncernforbundne selskab til markedsværdi
 4. En overdragelse af det engelske koncernforbundne selskab til tredjemand

"Check the box"-valget (trin 2) medfører, at A ApS efter amerikansk skatteret ikke længere behandles som et selvstændigt skattesubjekt.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Et aktie- og anpartsselskab behandles efter dansk skatteret som hovedregel som et selvstændigt skattesubjekt, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. A A/S er således på nuværende tidspunkt et selvstændigt skattesubjekt.

Et sådant selskab skal imidlertid efter omstændighederne behandles som en "transparent enhed" efter dansk skatteret, såfremt det efter udenlandske skatteregler behandles som en "transparent enhed", hvorved indkomsten i selskabet medregnes ved opgørelsen af koncernforbundne selskabers skattepligtige indkomst i udlandet, jf. selskabsskattelovens § 2 A, stk. 1.

Spørgsmålet er, om "check the box"-valget (trin 2) betyder, at A ApS bliver omfattet af selskabsskattelovens § 2 A.

Formålet med selskabsskattelovens § 2 A er at forhindre, at der i Danmark opnås fradrag for betaling af renter, royalties m.v. til udenlandske koncernselskaber, hvis indtægterne efter udenlandske skatteregler behandles som interne ydelser, der ikke medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. bemærkningerne til nr. 1-3 i bilag 81 til L 119 af 17. december 2003:

"Formålet med § 2 A er, at dansk skattepligtige selskaber ikke skal have fradrag for ydelser, som betales til koncernforbundne selskaber, når ydelsen ikke beskattes hos modtageren, fordi ydelsen anses for at være en intern ydelse."

Selskabsskattelovens § 2 A finder kun anvendelse, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

 • Selskabet skal være omfattet af selskabsskattelovens §§ 1 eller 2, stk. 1, litra a.
 • Selskabet behandles som en "transparent enhed" efter skattereglerne i en fremmed stat, hvorved selskabets indkomst medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et koncernforbundet selskab i den pågældende fremmede stat.
 • Selskabet kontrolleres af det koncernforbundne selskab, jf. skattekontrollovens § 3 B.
 • Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den fremmede stat.

Det kan lægges til grund for nærværende sag, at betingelserne 1, 3 og 4 er opfyldt. Spørgsmålet er derfor kun, om betingelse 2 er opfyldt.

A ApS vil ikke være direkte ejet af et amerikansk koncernselskab på tidspunktet, hvor "check the box"-valget foretages. Selskabsskattelovens § 2 A kan dog også finde anvendelse, hvis et dansk selskab, for hvilket der er foretaget et amerikansk "check the box"-valg, er ejet indirekte af et amerikansk koncernselskab gennem et mellemliggende selskab. Dette forudsætter imidlertid, at det mellemliggende selskab - på samme måde som det danske selskab - behandles som en "transparent enhed" efter amerikansk skatteret, jf. bemærkningerne til § 10, nr. 4, i L 119 af 17. december 2003:

"Hvis et amerikansk selskab ejer et dansk selskab via et selskab i et tredjeland, finder § 2 A kun anvendelse, hvis indkomsten i det danske selskab medregnes i det amerikanske selskabs indkomst (dvs. når selskabet i tredjelandet også er transparent efter de amerikanske regler)."

Et mellemliggende selskab fungerer således som en "blokker" for § 2 A, hvis det ikke anses som en "transparent enhed". Rationalet herfor er, at en "blokker" medfører, at det amerikanske moderselskab beskattes af indtægter fra det danske datterselskab, uanset at der er foretaget et "check the box"-valg for datterselskabet.

A ApS vil være 100 % ejet af Company 1 i X-land. Dette selskab vil være ejet af tre kæder af selskaber, der forenes hos det ultimative moderselskab i USA.

I den første kæde vil den umiddelbare aktionær i Company 1 i X-land være Company 2 i X-land, der behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter amerikansk skatteret. Dette udelukker, at selskabsskattelovens § 2 A finder anvendelse, idet selskabet fungerer som en "blokker", jf. ovennævnte citat fra bemærkningerne til lovforslaget.

I den anden kæde vil den umiddelbare aktionær i Company 1 i X-land være det amerikanske selskab Corporation 2. For denne kæde er det derfor afgørende, om Company 1 i X-land skal behandles som en "transparent enhed" i relation til § 2 A. Hvis dette ikke er tilfældet, vil § 2 A ikke finde anvendelse for A ApS, idet Company 1 i X-land herved vil udgøre en "blokker".

Company 1 i X-land behandles efter amerikansk skatteret som et partnership, jf. ovenfor. Ved behandling af L 119 af 17. december 2003 blev skatteministeren anmodet om at redegøre for, hvorvidt selskabsskattelovens § 2 A ville finde anvendelse i relation til et selskab, der behandles som et partnership efter amerikansk skatteret, jf. bilag 78 til L 119 (bilag 2):

"Det ønskes bekræftet, at et dansk selskab med flere end én aktionær, hvor én eller flere af aktionærerne vælger at behandle det danske selskab som partnership (interessentskab) efter de amerikanske regler, skattemæssigt ikke skal anses for transparent efter den foreslåede SEL § 2 A. Den amerikanske skattemæssige behandling bedes forudsat som nedenfor beskrevet".

Skatteministeren besvarede spøgsmålet som følger, jf. bilag 80 til L 119 (bilag 3):

"Formålet med den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 2 A er, at dansk skattepligtige selskaber ikke skal have fradrag for ydelser, som betales til koncernforbundne selskaber, når ydelsen ikke beskattes hos modtageren, fordi ydelsen anses for at være en intern ydelse. Medfører de amerikanske skatteregler, at det danske selskab skattemæssigt behandles som en separat enhed, hvorved transaktioner mellem det danske selskab og det amerikanske selskab ikke anses for at være interne ydelser, og det amerikanske selskab beskattes af ydelserne, finder den foreslåede bestemmelse ikke anvendelse. Det forudsættes, at transaktionerne mellem selskaberne ikke elimineres på anden vis. Det danske selskab er i dette tilfælde ikke en transparent enhed og omkvalificeres ikke efter selskabsskattelovens § 2 A. Det bemærkes, at ligningslovens § 5 G finder anvendelse, hvis udgifterne efter udenlandske regler kan overføres til fradrag i indkomst oppebåret af koncernforbundne selskaber".

Det følger af ministerens svar, at et selskab ikke skal anses som en "transparent enhed" efter selskabsskattelovens § 2 A, hvis det behandles som et partnership efter amerikansk skatteret, idet transaktioner mellem selskabet og deltagerne i så fald ikke elimineres skattemæssigt.

Det kan lægges til grund for nærværende sag, at den amerikanske skattemæssige behandling af et partnership er som forudsat i spørgsmålet til ministeren.

Company 1 i X-land skal derfor ikke anses som en "transparent enhed" efter selskabsskattelovens § 2 A, idet selskabet behandles som et partnership i USA. Selskabet udgør dermed en "blokker". Når Company 1 i X-land ikke udgør en "transparent enhed" efter § 2 A, skal A ApS heller ikke anses som en "transparent enhed", jf. ovennævnte citat fra bemærkningerne til lovforslaget. Selskabsskattelovens § 2 A finder derfor heller ikke anvendelse for den anden kæde af selskaber.

Skatteministerens fortolkning medfører et resultat i overensstemmelse med lovens formål, idet Corporation 2 vil være skattepligtig i USA af eventuelle renteindtægter mv. fra A ApS uanset "check the box"-valget i trin 2.

I den tredje kæde af selskaber vil den umiddelbare aktionær i Company 1 i X-land være Company 3 i X-land, der behandles som et partnership efter amerikansk skatteret. Dette selskab vil følgelig udgøre en "blokker", hvorfor selskabsskattelovens § 2 A heller ikke vil finde anvendelse for den tredje kæde af selskaber.

På baggrund af ovenstående skal spørgsmålet besvares med Ja.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, A ApS ikke bliver omfattet af selskabsskattelovens § 2 A som følge af et "check the box"-valg foretaget af selskabets ultimative moderselskab i USA.

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 2 A

§ 2 A. Hvis et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 1 efter reglerne i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland skattemæssigt behandles som en transparent enhed, hvorved indkomsten i selskabet m.v. medregnes ved opgørelsen af koncernforbundne juridiske personers skattepligtige indkomst i denne fremmede stat, på Færøerne eller i Grønland, anses selskabet m.v. også efter danske regler for at være transparent.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2 efter reglerne i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland skattemæssigt behandles som en transparent enhed, hvorved indkomsten i selskabet m.v. medregnes ved opgørelsen af koncernforbundne juridiske personers skattepligtige indkomst i denne fremmede stat, Færøerne eller Grønland.

Stk. 3. Et udenlandsk selskab, som efter reglerne i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland anses for at være en transparent enhed af andre udenlandske juridiske personer, der efter reglerne i den pågældende stat skal medregne indkomst optjent af selskaber omfattet af §§ 1 og 2, anses også i forhold til selskaberne omfattet af §§ 1 og 2 for at være transparente. Et udenlandsk selskab anses dog ikke for at være en transparent enhed, hvis det beskattes som skattemæssigt hjemmehørende i en anden fremmed stat, som er forskellig fra den pågældende stat omtalt i 1. pkt., og hvis denne anden fremmede stat er Færøerne, Grønland, et medlem af EU eller EØS eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Rente- og royaltybetalinger til det udenlandske selskab i 2. pkt. er alene fradragsberettigede, hvis kildebeskatning skal frafaldes eller nedsættes i forhold til det udenlandske selskab efter direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater, eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor det udenlandske selskab er hjemmehørende. Ved et udenlandsk selskab forstås et selskab, som ikke er omfattet af §§ 1 og 2.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder kun anvendelse, hvis de koncernforbundne juridiske personer kontrollerer selskabet m.v., jf. skattekontrollovens § 3 B, og den fremmede stat, Færøerne eller Grønland er medlem af EU eller EØS eller har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Stk. 5. Det forhold, at et selskab bliver omfattet af stk. 1 eller 2 medfører ikke i sig selv, at dets aktiver eller passiver anses for afstået, henholdsvis at dets aktiver og passiver anses for anskaffet. Aktiver og passiver, der er i behold hos et selskab, som bliver omkvalificeret efter stk. 1 og 2, behandles ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den transparente enhed, som om de var anskaffet på de tidspunkter, hvor de er erhvervet af det omkvalificerede selskab, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af dette selskab. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som det omkvalificerede selskab har foretaget, anses for foretaget af den transparente enhed. Fusionsskattelovens § 8, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse ved omkvalificeringen. Der fastsættes ingen anskaffelsessum på goodwill eller andre immaterielle aktiver som nævnt i afskrivningslovens § 40, i det omfang de er oparbejdet af det omkvalificerede selskab selv. Den transparente enhed succederer i fremførselsberettigede underskud, jf. § 12, og uudnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere indkomstår, jf. aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3, kursgevinstlovens § 31, stk. 3, og § 31 A, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens § 6, stk. 3.

Stk. 6. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets aktiver og passiver for at være afstået af selskabets ejere til handelsværdien. Selskabet anses herefter for at have erhvervet aktiverne og passiverne fra koncernforbundne selskaber. § 8 B finder tilsvarende anvendelse. Fremførselsberettigede underskud og uudnyttede fradragsberettigede tab i selskabet bortfalder.

Stk. 7. Hvis et selskab ophører med at være transparent efter stk. 1 eller 2, anses selskabets ejere for at have erhvervet aktierne i selskabet til handelsværdien på tidspunktet for ophøret af den transparente status.

Stk. 8. De enkelte ejere af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for at have et fast driftssted i Danmark. Samtlige aktiver og passiver ejet af de i stk. 1 nævnte selskaber anses altid for tilknyttet ejernes faste driftssteder.

Stk. 9. Anses to eller flere danske selskaber for at være transparente enheder af samme udenlandske selskab, hæfter de danske selskaber solidarisk for den samlede skattebetaling.

Stk. 10. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på udenlandske selskaber, som omfattes af § 31 A.

Forarbejder

Uddrag af bemærkninger til § 10, nr. 4 i lovforslag af 17. december 2003 (L 119)

...

"Den foreslåede ny § 2 A medfører, at et selskab m.v., som er omfattet af fuld eller begrænset skattepligt, og som er kontrolleret af et udenlandsk selskab m.v., i visse tilfælde vil blive anset som transparent, dvs. som en del af det udenlandske kontrollerende selskab.

Når et selskab anses som en del af det udenlandske kontrollerende selskab, har selskabet ikke længere fradragsret for renter og royalties og andre betalinger, som det foretager til det udenlandske kontrollerende selskab.

Hvis et selskab, der er omfattet af § 2 A, f.eks. modtager renteindtægter fra dets fordringer og har renteudgifter af gæld til dets udenlandske kontrollerende selskab, vil der ske beskatning af renteindtægterne, men ikke blive givet fradrag for renteudgifterne. Sidestykket til dette er, at det udenlandske kontrollerende selskab ikke bliver beskattet i udlandet af renteindtægterne fra Danmark.

Den foreslåede ny § 2 A, stk. 1, medfører, at et fuldt skattepligtigt selskab m.v., der er kontrolleret af et udenlandsk selskab m.v., i visse tilfælde vil blive anset som transparent.

På tilsvarende måde medfører den foreslåede § 2 A, stk. 2, at et selskab m.v., som er begrænset skattepligtigt efter § 2, stk. 1, litra a (dvs. et udenlandsk selskab m.v. med et fast driftssted her i landet), og som er kontrolleret af et andet udenlandsk selskab m.v., i visse tilfælde vil blive anset som transparent.

Det er en betingelse for anvendelse af stk. 1 og 2, at Færøerne, Grønland eller den stat, hvor det udenlandske (kontrollerende) selskab er hjemmehørende, anser det kontrollerede selskab, der er omfattet af dansk fuld eller begrænset skattepligt, som en del af det udenlandske selskab, hvorved det kontrollerede selskabs indkomst medregnes ved opgørelsen af det udenlandske selskabs skattepligtige indkomst i det pågældende land, Færøerne eller Grønland.

§ 2 A, stk. 3, bestemmer, at det er en betingelse for anvendelse af stk. 1 og 2, at der er tale om "kontrolleret" i skattekontrollovens § 3 B's forstand. Endvidere skal stk. 1 og 2 alene anvendes, når det udenlandske kontrollerende selskab er hjemmehørende i Færøerne, Grønland eller en anden stat, som er medlem af EU, EØS eller har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Hovedeksemplet for anvendelsen af den ny regel i § 2 A vil være de amerikanske såkaldte "check the box" regler. Disse regler medfører, at et amerikansk selskab frit kan vælge, at et udenlandsk selskab, som det ejer anparter i, omkvalificeres til en filial af det amerikanske selskab med den konsekvens, at alle betalinger fra det udenlandske selskab til det amerikanske selskab anses som interne overførsler inden for samme enhed, så betalingerne er uden skattemæssig betydning.

Hvis et amerikansk selskab ejer et dansk selskab via et selskab i et tredjeland, finder § 2 A kun anvendelse, hvis indkomsten i det danske selskab medregnes i det amerikanske selskabs indkomst (dvs. når selskabet i tredjelandet også er transparent efter de amerikanske regler)."

...

Uddrag af skatteministerens svar til skatteudvalget i forbindelse med behandlingen af lovforslag L 119 (bilag 78 og 80)

Spørgsmål: Det ønskes bekræftet, at et dansk selskab med flere end én aktionær, hvor én eller flere af aktionærerne vælger at behandle det danske selskab som partnership (interessentskab) efter de amerikanske regler, skattemæssigt ikke skal anses for transparent efter den foreslåede SEL § 2 A. Den amerikanske skattemæssige behandling behandles bedes forudsat som nedenfor beskrevet.

Svar: Formålet med den foreslåede bestemmelse i selskabsskattelovens § 2 A er, at dansk skattepligtige selskaber ikke skal have fradrag for ydelser, som betales til koncernforbundne selskaber, når ydelsen ikke beskattes hos modtageren, fordi ydelsen anses for at være en intern ydelse. Medfører de amerikanske skatteregler, at det danske selskab skattemæssigt behandles som en separat enhed, hvorved transaktioner mellem det danske selskab og det amerikanske selskab ikke anses for at være interne ydelser og det amerikanske selskab beskattes af ydelserne, finder den foreslåede bestemmelse ikke anvendelse. Det forudsættes, at transaktionerne mellem selskaberne ikke elimineres på anden vis. Det danske selskab er i dette tilfælde ikke en transparent enhed og omkvalificeres ikke efter selskabsskattelovens § 2 A. Det bemærkes, at ligningslovens § 5 G finder anvendelse, hvis udgifterne efter udenlandske regler kan overføres til fradrag i indkomst oppebåret af koncernforbundne selskaber.

Begrundelse

Selskabsskattelovens § 2 A blev indført ved lov nr. 221 af den 31/3 2004 (L 119 af 17/12 2003) og trådte i kraft den 1/4 2004.

Det fremgår af selskabsskattelovens § 2 A, at såfremt danske selskaber m.v., der i udlandet behandles som transparente, hvorved indkomsten i det danske selskab medregnes ved opgørelsen af koncernforbundne juridiske personers skattepligtige indkomst i udlandet, anses det danske selskab også efter danske regler for at være transparent.

Formålet med selskabsskattelovens § 2 A er, at danske skattepligtige selskaber ikke skal have fradrag for ydelser, som betales til koncernforbundne selskaber, når ydelsen ikke beskattes hos modtageren, fordi ydelsen anses som en intern ydelse. Bestemmelsen blev indført som et modtræk til de amerikanske "check the box"-regler, ifølge hvilke et amerikansk moderselskab kan vælge at behandle et udenlandsk datterselskab som et fast driftssted (transparent enhed) af det amerikanske moderselskab ved indkomstopgørelsen i USA.

Selskabsskattelovens § 2 A finder anvendelse når følgende betingelser er opfyldte:

 1. Selskabet eller foreningen m.v. er omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a,
 2. selskabet behandles skattemæssigt som en transparent enhed i en fremmed stat,
 3. den fremmede stat er medlem af EU/EØS eller har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark,
 4. indkomsten i selskabet medregnes ved indkomstopgørelsen for koncernforbundne juridiske personer i den fremmede stat, og
 5. de koncernforbundne juridiske personer kontrollerer selskabet, jf. skattekontrollovens § 3 B.

I henhold til betingelse 2 skal det danske selskab behandles som en transparent enhed i en fremmed stat, hvis selskabsskattelovens § 2 A skal finde anvendelse. Bestemmelsen kan også finde anvendelse selvom det danske selskab ejes indirekte af et udenlandsk koncernselskab via et mellemliggende selskab. Det er dog en forudsætning herfor, at det mellemliggende selskab også behandles som en transparent enhed i en fremmed stat.

Det fremgår således af bemærkningerne til lovforslagets § 10, nr. 4 (L119 af 17. december 2003), at

"Hvis et amerikansk selskab ejer et dansk selskab via et selskab i et tredjeland, finder § 2 A kun anvendelse, hvis indkomsten i det danske selskab medregnes i det amerikanske selskabs indkomst (dvs. når selskabet i tredjelandet også er transparent efter de amerikanske regler)."

A ApS ejes af det amerikanske selskab via tre mellemliggende selskaber i X-land. Spørgsmålet er således om disse tre selskaber også er transparente efter de amerikanske regler.

Som sagen er oplyst, vil to af de mellemliggende selskaber i X-land efter amerikansk skatteret behandles som deltagerbeskattede "partnerships", idet der er foretaget "check the box"-valg for selskaberne, mens det tredje selskab i X-land, efter amerikansk skatteret, behandles som et selvstændigt skattesubjekt, idet der ikke er foretaget et "check the box"-valg for dette selskab.

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget (L 119) svarede skatteministeren skatteudvalget på et spørgsmål om, hvorvidt selskabsskattelovens § 2 A finder anvendelse i relation til et selskab, der behandles som et "partnership" efter amerikansk skatteret (bilag 78 og 80 til L 119).

Skatteministeren svarede, at selskabsskattelovens § 2 A ikke finder anvendelse, hvis der er foretaget et "check the box"-valg som et "partnership" og det efter amerikansk skatteret betyder, at det danske selskab behandles som en separat enhed, hvorved transaktioner mellem det danske selskab og det amerikanske selskab ikke anses at være interne ydelser, og der samtidig sker beskatning af ydelserne i det amerikanske selskab.

Under henvisning til ovenstående - herunder det oplyste omkring den skattemæssige behandling af koncernselskaberne - er det SKATs indstilling, at A ApS ikke vil blive omfattet af selskabsskattelovens § 2 A, idet ydelser mellem det danske selskab og det amerikanske selskab ikke vil anses for interne ydelser, og det amerikanske selskab beskattes af ydelserne. Det forudsættes, at transaktionerne mellem selskaberne ikke elimineres på anden vis.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.