Dato for udgivelse
08 Oct 2013 12:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 13:32
SKM-nummer
SKM2013.708.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0203105
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Moms - Leveringssted - Betalingspligt
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at en forening ikke er betalingspligtig af momsen i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 2, ved køb af et svaleredeorgel af en spansk leverandør, idet orglet leveres og monteres i Danmark af den spanske leverandør. Rådet henser herved ligeledes til, at foreningen ikke driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 1

Reference(r)

Momsloven § 14, stk. 1, nr. 3, og
Momsloven § 46, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.6.1.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.13.2.2.2.

Spørgsmål:

  1. Er Spørger betalingspligtig af momsen i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 2, ved køb af svaleredeorglet af en spansk leverandør?

Svar:

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har til formål at tilvejebringe de for restaureringen af gendigtningen af et gammelt svaleredeorgel i en kirke og bygningen af et kompromisløst symfonisk hovedorgel til afløsning af kirkens nuværende orgel nødvendige midler.

Som medlemmer af foreningen optages personer med interesse for foreningens formål. Medlemmerne betaler et årligt kontingent, der fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningen har i august 2012 indgået en aftale med et orgelbyggeri i Barcelona om levering af et svaleredeorgel til kirken.

Orglet produceres i Barcelona og transporteres til Danmark af leverandøren i adskilt tilstand. Opsætningen af orglet i kirken udføres ligeledes af leverandøren, og dette er aftalt til at ske senest 3. kvartal 2015.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, hvorvidt Spørger er betalingspligtig af momsen i henhold til momslovens § 46, stk. 1, nr. 2, ved køb af svaleredeorglet af en spansk leverandør?

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 14, stk. 1, nr. 3, og § 46, stk. 1, nr. 2. er affattet således:

"§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

§ 14. Leveringsstedet for varer er her i landet i følgende tilfælde:

-

3) Når varen forsendes eller transporteres her til landet og varen installeres eller monteres her i landet af en udenlandsk leverandør eller for dennes regning eller varen sælges ved fjernsalg fra et andet EU-land, når virksomheden er registreringspligtig for dette salg her i landet, jf. § 48, stk. 3.

§ 46. Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet. Afgiften påhviler dog aftageren af varer eller ydelser, når

-

2) aftageren er en afgiftspligtig person, der får leveret og installeret eller monteret varer her i landet af en virksomhed, der er etableret i udlandet, eller for dennes regning,"

Praksis

C-267/08 SPÖ Landesorganisation Kärnten

Den virksomhed, der i hovedsagen blev udøvet af Landesorganisation Kärnten, bestod i at iværksætte aktiviteter i form af public relations, oplysningsvirksomhed, gennemførelse af partimøder, levering af reklamemateriale til andre SPÖ-afdelinger og organisering og afholdelse af et årligt bal.

SPÖs aktiviteter blev finansieret af støtte fra det offentlige i overensstemmelse med de østrigske bestemmelser om finansiering af politiske partier, forskellige gaver og bidrag fra partiets medlemmer.

SPÖs virksomhed kunne følgelig ikke udgøre »økonomisk virksomhed« som omhandlet i artikel 4, stk. 1 og 2, i sjette momsdirektiv.

Af Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.6.1.5, fremgår det, at såfremt en udenlandsk leverandør sender eller transporterer varer her til landet og installerer eller monterer varerne her i landet, eller dette sker for den udenlandske leverandørs regning, er leveringsstedet her i landet.

Installering og montering omfatter typisk, at:

  • indrette
  • anbringe i
  • indbygge
  • indlægge eller
  • opsætte.

Hvis en afgiftspligtig person får leveret, installeret eller monteret varer her i landet af en virksomhed, der er etableret i udlandet, eller for dennes regning, er den afgiftspligtige køber betalingspligtig for momsen, jf. ML § 46, stk. 1, nr. 2.

Af afsnit D.A.3.1.4.4 fremgår det, at foreninger ligesom andre juridiske eller fysiske personer kun er momspligtige, hvis de foretager leveringer af varer eller ydelser mod vederlag, og hvis de i forbindelse med leveringen handler i egenskab af afgiftspligtig person.

Som udgangspunkt er det derfor en konkret vurdering, hvorvidt en forening udøver økonomisk virksomhed og er en afgiftspligtig person.

Begrundelse

Spørger er en forening, som har til formål at fremskaffe finansiering af indkøbet af bl.a. et svaleredeorgel til en kirke.

Foreningen har fremskaffet finansieringen ved kontingenter, gaver, bidrag o.lign. og har indgået en aftale med en spansk orgelbygger om at købe et svaleredeorgel. I henhold til aftalen påtager den spanske leverandør sig at transportere orglet til kirken, samt at opsætte orglet i kirken.

SKAT bemærker hertil, at købet af orglet er omfattet af momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, idet leverandøren som en del af aftalen transporterer orglet til Danmark og opsætter det i kirken. Bestemmelsen i momslovens § 14, stk. 1, nr. 3, har baggrund i EU's momssystemdirektivs artikel 36.

I konsekvens heraf har købet af orglet leveringssted i Danmark, og købet skal derfor faktureres med dansk moms.

Betalingspligtig af momsen er i henhold til momslovens § 46, stk. 1, den spanske leverandør, medmindre Spørger må anses for en afgiftspligtig person i momslovens forstand. I dette tilfælde påhviler betalingspligten Spørger, jf. momslovens § 46, stk. 1, nr. 2.

Henset til Spørgers formål og aktiviteter er det SKATs opfattelse, at foreningen ikke kan anses for at drive økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at Spørger efter en konkret vurdering ikke kan anses for at udnytte materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Spørger er derfor ikke en afgiftspligtig person i momslovens forstand, og betalingspligten for købet af orglet påhviler derfor den spanske leverandør.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.