Dato for udgivelse
08 Oct 2013 09:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Sep 2013 14:19
SKM-nummer
SKM2013.705.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0191584
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
erstatning, Thalidomid
Resumé

Skatterådet bekræftede, at erstatning med løbende udbetalinger til spørger fra den tyske stat, som følge af svære skader forårsaget af Thalidomid-behandling ikke er skattepligtig i Danmark.

Reference(r)

Artikel 18, stk.2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.F.9.2.18.12.2 (artikel 18)

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at erstatning med løbende udbetalinger til spørger fra den tyske stat, som følge af svære skader forårsaget af Thalidomid-behandling ikke er skattepligtig i Danmark?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A, der er fuld skattepligtig til Danmark, er født med skader forårsaget af at A's moder i det tidlige fosterstadie blev behandlet med Thalidomid-piller, der indeholdt et skadeligt stof kaldet Contergan. Disse skader blev konstateret hos ca. 10.000 børn i 1950´erne og 1960´erne i Vesteuropa.

Mange af børnene var i øvrigt dødfødte eller døde som spædbørn.

[...]

Spørger har meget store skader som følge af moderens Thalidomid-behandling.

[...]

Thalidomid-erstatningen - skattemæssig praksis:

Den tyske stat har med virkning fra 1. januar 2013 forhøjet erstatningerne til Thalidomid-ramte personer.

Spørger vil modtage ca. xxx DKK pr. måned fra 1. august 2013 fra den fond, som den tyske stat har oprettet.

Der er ikke tale om betaling af tabt arbejdsfortjeneste, men derimod beløb til dækning af de forøgede omkostninger, som de skadede personer har til at få en nogenlunde fornuftig hverdag.

At der ikke er tale om tabt arbejdsfortjeneste kan bl.a. ses af, at spørger er i fleksjob 24 timer om ugen, svarende til fuld tid og herudover modtager skattefrie invaliditetsydelser og beløb til dækning af merudgifter. Spørger har hidtil modtaget en erstatning fra Tyskland på xxx Euro pr. måned.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det fremgår af ligningslovens § 7 nr. 17, at der gælder en særskilt fritagelse for erstatninger, som udbetales af firmaet Astra til Thalidomid-ofre.

I forbindelse med forbundsdagens vedtagelse af de forøgede erstatninger for Thalidomid-ofre, så er det også fastlagt, at der fortsat er skattefrihed for disse erstatninger.

Der må gælde samme regler for alle Thalidomid-ofre, uanset om skattefriheden bygger på en aftale, som Danmark har indgået med et konkret firma for mange år siden eller om aftalen/loven er vedtaget i et andet EU-land.

Den erstatning som spørger modtager i anledning af de tyske regler for erstatninger til Thalidomid-ofre må således analogt kunne henføres til bestemmelsen, der vedrører skattefrihed for Astra´s udbetalinger til disse ofre, idet det ikke kan være afgørende for skattefriheden hvem der udbetaler erstatningen. 

Det er således repræsentantens opfattelse, at SKAT skal svare JA til at erstatningen er skattefri for spørger.

Repræsentanten har den 23. juli 2013 fremsat følgende bemærkninger til SKATs indstilling:

[...]

Det gøres gældende, at udbetalingerne til spørgeren fra den tyske fond "Conterganstiftung für behinderte Menschen" er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland, hvorefter udbetalingerne efter dobbeltbeskatningsaftalens artikel 18, stk. 2, kun kan beskattes i Tyskland.

SKATs indstilling og begrundelse

Det fremgår af forarbejderne til loven om de tyske fondsudbetalinger, at disse bl. a. går til hjælpemidler m.v. på grund af de handicaps, som de Thalidomidramte personer er påført.

På den baggrund finder SKAT, at betalingerne skal anses for ydelser i henhold til sociallovgivningen i Tyskland, hvorfor Tyskland har den eksklusive beskatningsret i henhold til artikel 18, stk.2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Tyskland.

Spørgeren skal derfor have nedslag i den danske indkomstskat med den del af skatten, som svarer til udbetalingerne fra den tyske fond, jf. artikel 24, stk. 2, litra f.

Det bemærkes, at artikel 24, stk. 3, om subsidiær beskatningsret ikke finder anvendelse på indkomst omfattet af artikel 18, stk. 2. Der henvises til Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.F.9.2.18.12.2 (artikel 18)

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.