Dato for udgivelse
28 Oct 2013 08:00
Til
Momsregistrerede virksomheder, virksomheder registreret for energispareafgift af el og virksomheder registreret for affaldsafgift - specielle deponeringsanlæg til farligt affald.
Sagsnummer
13-5621872
Resumé

Nyhedsbrevet vedrører Vækstplan DK - ændringer af energiafgiftslovene,  CO2-afgiftsloven, affaldsafgiftsloven og momsloven.


Lov nr. 903 af 4. juli 2013 (fremsat som L 219 den 17. maj 2013) indeholder blandt andet følgende fra Vækstplan DK:

 • Forbedring af likviditeten for små og mellemstore virksomheder i momsloven (ændring af kredittider mv.).
 • Bortfald af CO2-afgift af elektricitet for erhverv (energispareafgift af el)
 • Bortfald af eldistributionsbidraget
 • Reduktion i afgiften for elektricitet til proces
 • Nedsættelse af energiafgifter på brændsler og varme til proces (nedsættelse pr. 1. januar 2014 og 2015)
 • Ændret lagerprincip ved deponering og fraførsel af farligt affald (fra FIFO til LIFO)

Hertil kommer en række forenklinger i afgifterne på elektricitet og godtgørelse.

 

Forbedring af likviditet for små og mellemstore virksomheder

Ændringer vises i hovedtræk i dette skema:

  Store Store Mellem Mellem Små Små
  Før Efter Før Efter Før Efter
Afgiftsperiode Måned Måned Kvartal Kvartal Halvår Halvår
Omsætnings-
grænse
Over 15 mio. kr. året Over 50 mio. kr. året 1-15 mio. kr. året 5-50 mio. kr. året Ikke over 1 mio. kr. året Ikke over 5 mio. kr. året
Frist for at angive og betale moms Den 25. i måned efter afgifts-
periode
Den 25. i måned efter afgifts-
periode
Den 10. i 2. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode
Den 1. i 3. måned efter afgifts-
periode

Ændringer og konsekvenser i øvrigt

En virksomhed, der første gang registreres for moms, får kvartalet som afgiftsperiode. Hvis virksomhedens forventede omsætning overstiger 20 mio. kr., registreres virksomheden dog med måneden som afgiftsperiode. En virksomhed skal ved anmeldelse til registrering oplyse, hvis virksomhedens omsætning forventes at overstige 20 mio. kr. Den nævnte beløbsgrænse på de 20 mio. kr. forhøjes til 55 mio. kr. 

For store månedsafregnende virksomheder opretholdes den 17. august som den særlige sommerferiefrist for at angive og betale moms for juni måned.

For mellemstore kvartalsafregnende virksomheder afskaffes den 17. august som sommerferiefrist for at angive og betale moms for 2. kvartal. Dette sker som konsekvens af indførelsen af den 1. i 3. måned som den ny generelle frist, hvorved den 1. september bliver fristen for at angive og betale moms for 2. kvartal.

 

Afgift på elektricitet

Bortfald af energispareafgiften for elektricitet til proces efter CO2-afgiftsloven og samling af afgiften på elektricitet i elafgiftsloven

Virksomhedernes betaling af energispareafgift på elektricitet til proces efter CO2-afgiftsloven ophæves fra 1. januar 2014. . Det betyder, at pr. 1. januar 2014 vil afgiften på elektricitet bestå af to satser efter elafgiftsloven; én sats for elektricitet til opvarmning af helårsboliger og én sats for anden brug af elektricitet.

Afgiftens størrelse ændres ikke.

Afgiften på elektricitet og elvarmeafgiften har hidtil bestået af flere afgiftselementer: energiafgift, energieffektiviseringsbidrag, eldistributionsbidrag, tillægsafgift og energispareafgift. Satserne for 2014 og 2015 fremgår af nedenstående tabel 1. Bemærk at fra 2016 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset.

Tabel 1 Elafgiften i 2014 og 2015

    2014 2015
Elvarmeafgift af forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt i en helårsbolig Øre pr. kWh 41,2 41,9
Anden elektricitet Øre pr. kWh 83,3 84,7

Ovennævnte ændring, hvor energispareafgiften på elektricitet til proces ophæves, og energispareafgiften flyttes fra CO2-afgiftsloven til elafgiftsloven, medfører også ændringer i satserne for afgiftslempelse for fjernevarme (elpatronordningen). Samlet set er der ikke tale om, at afgiftens størrelse ændres, men alene at afgiftssatserne samles i elafgiftsloven. Bemærk at fra 2016 reguleres satserne efter udviklingen i nettoprisindekset.

Tabel 2 Satser afgiftslempelse for fjernvarme (elpatronordningen) 2014 og 2015

    2014 2015
Loft for tilbagebetaling til momsregistrerede
varmeproducenter
Kr./GJ fjernvarme ab værk 73,0 74,4
Loft for tilbagebetaling til momsregistrerede
varmeproducenter
Øre/kWh fjernvarme ab værk 26,3 26,7

Bemærk også at satsen for særlig godtgørelse af elafgift for procesvarme, når varmen er omfattet af elpatronordningen, ændres til 1,5 pct. jf. elafgiftslovens § 11, stk. 19, som bliver til § 11, stk. 18.

 

Afmeldelse for registrering af energispareafgift af elektricitet

Ovennævnte ændring betyder bl.a., at virksomhedernes betaling af energispareafgift  efter CO2-afgiftsloven ophæves.

Da der ikke længere skal betales afgift af elektricitet efter CO2-afgiftsloven, skal virksomheder, som i dag er registreret for energispareafgift af elektricitet efter CO2-afgiftsloven, afmeldes for afgiften pr. 1. januar 2014.

SKAT vil automatisk afmelde virksomhederne for registreringen af energispareafgift af elektricitet efter CO2-afgiftsloven. 


Nedsættelse af elafgift for erhverv (eldistributionsbidraget)

Virksomhedernes betaling af eldistributionsbidraget på 1 øre pr. kWh af forbrug af elektricitet under 15 mio. kWh falder bort pr. 1. januar 2014, således at virksomhederne også kan få godtgjort den sidste 1 øre pr. kWh af de første 15 mio. kWh. 


Ændringer af godtgørelse af afgift af elektricitet til proces

Afgiftslempelserne for afgift af elektricitet til proces ensrettes pr. 1. januar 2014, hvorefter der alene skal betales 0,4 øre pr. kWh for elektricitet til proces.

Virksomhederne skal således betale den samme afgift (0,4 øre pr. kWh svarende til EU?s minimumsafgift for elektricitet) af elektricitet til procesformål. Der skal ikke længere skelnes mellem elektricitet forbrugt til let proces eller elektricitet forbrugt til tung proces. Virksomheder med landbrug, gartneri, mineralogiske processer mv. omfattes også af ændringen, og særordningerne for elektricitet til disse virksomheder falder bort.

Afgiftslempelsen gælder ikke for virksomheder omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven (advokater, revisorer, forlystelser mfl.). Disse virksomheder skal betale samme afgift som tidligere.

Eksempel for 2014:

Elforbrug i en måned: 10.000 kWh. Afgiftssats 83,3 øre pr. kWh.

 1. Elafgift: (10.000 kWh * 0,833 kr./kWh.) = 8.330 kr.
 2. - Minimumsafgift: (10.000 kWh * 0,004 kr./kWh.) = 40 kr.
 3. Elafgift minus minimumsafgift: (8.330-40) kr. = 8.290 kr.


Fakturakrav

Der indføres et fakturakrav for elektricitet, der leveres til momsregistrerede virksomheder. Det betyder, at fakturaen bl.a. skal oplyse om den samlede elafgift, minimumsafgiften og elafgift uden minimumsafgift. Det vil sige, at hvis det samlede elforbrug er anvendt til godtgørelsesberettiget procesformål, vil elafgiften uden minimumsafgift (det godtgørelsesberettigede beløb) umiddelbart kunne overføres til fradrag på momsangivelsen.

En elforbrugende procesvirksomhed, der bruger det hele til procesformål, skal ikke selv beregne det godtgørelsesberettigede elafgiftsbeløb, men kan anvende beløbet ?elafgift minus minimumsafgift? på fakturaen som det beløb, der kan godtgøres.

Det vil fortsat være den elforbrugende virksomheds ansvar at være opmærksom på forbrug af el, der ikke anvendes til proces. Det kan fx være forbrug af el til rumvarme, varmt vand og komfortkøling, anvendelse af el til varmeproduktion med henblik på levering af varme, anvendelse af el til privatforbrug eller anvendelse af el til ikke-momspligtige aktiviteter.

Nedsættelse af energiafgifter på brændsler og varme til proces

Nedsættelse af energiafgifterne på brændsler til proces består af 2 elementer, ét element med virkning fra 1. januar 2014, og en yderligere lempelse med virkning fra 1. januar 2015.

Afgiften for procesenergi reduceres i 2014 fra 12,7 pct. af energiafgiften til 9 pct. af energiafgiften. Fra 2015 reduceres energiafgiften for brændsler til proces yderligere til 4,5 kr./GJ ? svarende til 6,16 pct. i 2015 af energiafgiften.

En godtgørelse, som tager udgangspunkt i energiindholdet, kræver, at godtgørelsesberettigede virksomheder har kendskab til energiindholdet. Denne oplysning er ikke nødvendigvis altid tilgængelig, hvis det fx alene er mængden (Nm3, ton mv.), som fremgår af fakturaen. Godtgørelse indtil 4,5 kr./GJ af betalt afgift kan også være vanskelig at beregne for fx fjernvarme, som kan være produceret ved forbrænding af afgiftspligtigt affald, afgiftsfritaget biomasse og afgiftspligtige fossile brændsler. Derfor er der også mulighed for at beregne godtgørelse som en fast procent af det samlede afgiftsbeløb for den godtgørelsesberettigede andel. 


Affaldsafgift (deponering af farligt affald)

Reglerne om farligt affald er ændret, således at for farligt affald skal fraførsel afgiftsmæssigt pr. 1. januar 2014 ske til en sats svarende til afgiften ved deponering af det seneste tilførte affald, hvor der ikke er sket fraførsel. Det vil med andre ord sige, at der kan ske afgiftsmæssig modregning, når farligt affald fraføres et deponi efter princippet: Sidst ind, først ud (last in ? first out LIFO).

Tidligere skulle fraførsel ske efter princippet: Affald, som er deponeret først, fraføres afgiftsmæssigt først (first in ? first out FIFO).

Der sker ikke en ændring af afgiftssatsen for deponering af farligt affald. Afgiftssatsen for deponering af affald er fra 2015 475 kr. pr. ton affald, der afleveres til deponering. Satsen gælder både for farligt affald og ikke-farligt affald. Satsen for deponering af farligt affald i 2013 og 2014 er fortsat fastsat til 160 kr. pr. ton.

Det er nødvendigt for virksomhederne at føre regnskab over mængden af farligt affald, som ligger på deponi, ligesom det er nødvendigt at føre regnskab over, hvilken afgiftssats, som affaldet er deponeret til. 


Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft den 1. januar 2014. Dvs. ændringerne vedrørende

 • afregning af moms,
 • ophævelse af energispareafgiften for erhverv,
 • ophævelse af eldistributionsbidraget på 1 øre/kWh for de første 15 mio. kWh,
 • reduktion i afgiften for elektricitet til proces til 0,4 øre/kWh,
 • reduktion i afgiften for brændsler til proces til 9 pct. af den fulde afgift
 • diverse forenklinger, fx bortfald af godtgørelse af afgiften for elektricitet til tung proces efter CO2-afgiftsloven og en samlet afgiftssats efter elafgiftsloven for elektricitet, og
 • ændring i opgørelse af affaldsafgiften ved fraførsel af deponeret farligt affald.

Reduktionen til 4,5 kr./GJ eller 6,16 pct. for brændsler og varme til proces træder i kraft 1. januar 2015.  


Den juridiske vejledning

Ændringerne vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning 2014-1. 


Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

Med venlig hilsen

SKAT