Dato for udgivelse
05 Nov 2013 12:37
SKM-nummer
SKM2013.773.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0240450
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indberetning, regulering og efterangivelse
Emneord
henstand, selvangivelse, fængselsdom, særlige omstændigheder
Resumé

Afsoning af fængselsdom blev ikke anset for en særlig omstændighed, der kunne begrunde henstand med indsendelse af selvangivelsen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 4, stk. 4

Henvisning

-

Klagen vedrører henstand med indsendelse af selvangivelse.

Landsskatterettens afgørelse
SKAT har ikke imødekommet klagerens anmodning om henstand med indsendelse af selvangivelsen for indkomståret 2012.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger
Klageren anmodede den 11. juni 2013 SKAT om henstand med indsendelse af selvangivelsen for indkomståret 2012.

Klageren begrundede anmodningen med, at han var ved at afsone en fængselsdom og derfor havde svært ved at færdiggøre sin personlige virksomheds regnskab for 2012 inden den 30. juni 2013. Klageren anførte, at han som minimum skulle have udskudt fristen med 3 måneder, hvis han skulle lave et solidt stykke arbejde.

SKATs afgørelse
Anmodningen om længere frist til at selvangive er ikke imødekommet.

SKAT kan kun forlænge fristen under særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være på grund af sygdom, eller hvis den skattepligtige er uden skyld i, at oplysningerne til selvangivelsen ikke kan skaffes.

Der er ikke tale om særlige omstændigheder i klagerens tilfælde, idet afsoning af en fængselsdom ikke er omfattet heraf.

Klagerens påstand og argumenter
Klageren har fremsat påstand om, at anmodningen om henstand imødekommes.

Klagen bygger i sin helhed på, at det tydeligt fremgår af SKATs afgørelse, at man ikke har taget højde for, at klageren i 2012 drev selvstændig peronlig virksomhed.

Klagerens personlige og udvidede selvangivelse kræver af naturlige årsager afsættelse af en del ressourcer, da et gennemarbejdet regnskab selvfølgelig skal danne grundlag for dette. At et sådant regnskab ikke bare lige kan udarbejdes, mens man afsoner en fængselsdom, bør objektivt set være en logisk konklusion for alle og enhver.

Klageren har desuden tidligere fået lov af SKAT til at indlevere en forsinket selvangivelse under samme omstændigheder, hvilket også bør vægtes i Landsskatterettens afgørelse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse
Det følger af skattekontrollovens § 4, stk. 4, at told- og skatteforvaltningen efter anmodning kan give henstand med selvangivelsesfristen, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Praksis vedrørende henstand bygger på forarbejderne til ændring af skattekontrolloven ved lovforslag nr. LF 104 1995/96 og de nu ophævede cirkulærer fra Skattedepartementet, cirkulære nr. 160 af 22. oktober 1996 og cirkulære nr. 83 af 18. juni 1997. Begge cirkulærer blev ophævet ved cirkulære nr. 80 af 15. maj 1998 i forbindelse med, at cirkulærerne blev indskrevet i Ligningsvejledningen for 1997.

Det fremgår heraf, at henstand kan gives, hvis der ikke kan selvangives rettidigt, f.eks. på grund af sygdom hos den selvangivelsespligtige eller dennes revisor og andre uforudsete hændelser, eller fordi nødvendige oplysninger af grunde, der ikke kan tilregnes den skattepligtige, ikke kan fremskaffes til tiden.

Det er den skattepligtige, der skal dokumentere eller sandsynliggøre tilstedeværelsen af de forhold, der kan begrunde henstand.

Afsoning af en fængselsdom kan ikke generelt anses som en særlig omstændighed, der kan begrunde henstand med indsendelse af selvangivelsen. Bestemmelsen i skattekontrollovens § 4, stk. 4, må forstås således, at der kan gives henstand, hvis der opstår uforudsete hændelser umiddelbart før fristen for indsendelse af selvangivelse, som bevirker, at selvangivelsen ikke kan indsendes rettidigt.

Klageren har ikke godtgjort, at der foreligger sådanne uforudsete hændelser, som konkret har hindret rettidig indsendelse af selvangivelse, eller at nødvendige oplysninger af grunde, der ikke kan tilregnes klageren, ikke har kunnet fremskaffes til tiden.

Betingelserne for henstand med indsendelse af selvangivelsen er derfor ikke opfyldt.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse.