Dato for udgivelse
08 Nov 2013 14:09
SKM-nummer
SKM2013.794.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0163854
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Åbenbart ulovlig, seniornedslag, beskæftigelsesgrad
Resumé

Skatteankenævn X har truffet afgørelse om, at A efter en konkret vurdering findes at opfylde betingelsen om fuldtidsbeskæftigelse efter lov om skattenedslag for seniorer og derfor er berettiget til seniornedslag.

Kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt seniorer opfylder kravet om fuldtidsbeskæftigelse i henhold til lov om skattenedslag for seniorer henhører under ATP med klageadgang til Ankenævnet for ATP mv.

Skatterådet finder derfor, at Skatteankenævnets afgørelse er åbenbart ulovlig.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 3
Lov om skattenedslag for seniorer § 14

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 3
Lov om skattenedslag for seniorer § 14

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit A.A.1.3.2

Beskrivelse af de faktiske forhold

A fyldte 64 år i januar 2011 og tilhører dermed den personkreds, der er omfattet af reglerne i Lov om skattenedslag for seniorer, jf. lovens § 1, stk. 1.

A modtog i december 2009 opgørelse fra ATP vedrørende beskæftigelsesgraden for indkomståret 2008. Det fremgik heraf, at der ikke var betalt fuldt bidrag for månederne august og oktober. A har ikke henvendt sig til ATP over denne opgørelse.

I juni 2010 modtog A opgørelse fra ATP over beskæftigelsesgraden for indkomståret 2009. Procenten var angivet til 59 %, men det fremgik ikke af opgørelsen, i hvilke måneder, der ikke var betalt fuldt bidrag. A kunne af sine lønsedler se, at der ikke var betalt fuldt bidrag i 5 måneder på grund af ferieafholdelse.

A fandt ud af, at der også skulle betales ATP-bidrag under ferie og kontaktede sin arbejdsgiver, som foretog den første rettelse over for ATP i februar 2011.

Den 23. januar 2011 gjorde A indsigelse over den opgjorte beskæftigelsesgrad for 2009 til ATP.

Ved afgørelse af 25. januar 2011 meddelte ATP, at indsigelsen ikke kunne behandles, da den først var modtaget den 23. januar 2011 og således mere end 3 måneder efter modtagelse af afgørelsen og således efter udløbet af indsigelsesfristen i henhold til lov om skattenedslag for seniorer § 5, stk. 2.

A påklagede den 27. januar 2011 afgørelsen til Ankenævnet for ATP m.m., som den 25. marts 2011 stadfæstede ATP's afgørelse. A's beskæftigelsesgrad for 2009, udgør derfor kun 59 % i relation til lov om skattenedslag for seniorer.

I maj 2012 modtog A sin årsopgørelse for indkomståret 2011, hvor det blev oplyst, at A efter SKATs oplysninger ikke var berettiget til seniornedslag.

Ved henvendelse til SKAT den 6. maj 2012 anmodede A om genoptagelse, idet A mente sig berettiget til skattenedslag.

Ved afgørelse af 23. juli 2012 meddelte SKAT, at anmodningen om seniornedslag ikke kunne imødekommes, da beskæftigelsesgraden ikke var opfyldt jf. afgørelsen fra ATP. (Se afgørelsen nedenfor)

A påklagede SKATs afgørelse til Skatteankenævn X den 17. oktober 2012 og skatteankenævnet gav "efter en helt konkret vurdering" A medhold. (Se afgørelsen nedenfor).

SKATs afgørelse af 23. juli 2012:

A anmodede i maj 2012 SKAT om genoptagelse af årsopgørelsen for indkomståret 2011, idet skattenedslag for seniorer ikke var indregnet.

Den 23. juli 2012 traf SKAT afgørelse om ikke at ændre skatten med følgende begrundelse:

"SKAT har gennemgået din ansøgning, og vi mener, at grundlaget for din skat ikke kan ændres. Det er fordi du ikke opfylder kravet om fuldtidsbeskæftigelse.

Arbejdstidskrav

Lønmodtagere skal opfylde et krav om fuldtidsarbejde. Det forudsætter som hovedregel, at der er betalt ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget for hvert indkomstår fra det indkomstår, hvori personen fylder 60 år til og med det indkomstår, personen fylder 64 år.

Arbejdsmarkedets Tillægspension afgør, om en person er fuldtidsbeskæftiget. Det står i lov om skattenedslag for seniorer § 4, stk. 3. Se eventuelt atp.dk.

I henhold til afgørelse fra ATP opfylder du ikke kravet om fuldtidsbeskæftigelse, idet din gennemsnitlige beskæftigelsesprocent er opgjort til 86. Nemlig 2008: 83, 2009: 59, 2010: 100 og 2011: 100.

Du har gjort indsigelse over forslag til afgørelse, idet du meddeler, at du har været fuldtidsbeskæftiget i 2008 og 2009 og du har sendt opgørelse, der viser en beskæftigelsesgrad på 92 og 100 for disse år.

Da det som ovenfor anført er ATP, der afgør om beskæftigelsesgraden er opfyldt, kan SKAT ikke imødekomme din anmodning om seniornedslag."

A påklagede SKATs afgørelse til Skatteankenævn X den 17. oktober 2012.

Skatteankenævn Xs afgørelse af 15. april 2013:

"Sagsfremstilling

....

1. Sagens emne

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelserne for seniornedslag for indkomståret 2011 er opfyldte.

(...)

2. Fakta

A fyldte 64 år den ... januar 2011 og tilhører dermed den personkreds, der er omfattet af reglerne i Lov om skattenedslag for seniorer. Såfremt en række betingelser er opfyldte, vil der for A's vedkommende være grundlag for et nedslag i skatten for indkomstårene 2011 og 2012.

A har løbende fra SKAT og ATP modtaget informationsskrivelser om blandt andet beskæftigelsesgraden og de registrerede indtægter, der vil blive lagt til grund for et evt. nedslag.

Årsopgørelse nr. 1 for 2011 udskrives den 15. maj 2012. Årsopgørelsen indeholder følgende bemærkninger vedrørende seniornedslag:

"Ud fra vores oplysninger er du ikke berettiget til seniornedslag. For at være berettiget skal man være født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, være i arbejde og opfylde en række betingelser.
Hvis man opfylder betingelserne, får man seniornedslag i de år, hvor man fylder 64 og 65 år.
Du kan se mere om seniornedslag i din skattemappe."

Årsopgørelsen henviser således til de omtalte informationsskrivelser, som løbende er lagt i skattemappen.

Almen orientering
Personer født i 1946-1952, som arbejder, kan få sænket deres skat. Personer, der er født i 1945 og samtidig har bagudforskudt indkomstår, er i visse tilfælde berettiget til nedslaget.

Man skal ikke ansøge om at få skattenedslaget. SKAT udbetaler automatisk til dig på din NemKonto, hvis du opfylder betingelserne.

Et nedslag, ikke et fradrag
Det er et nedslag i skatten og ikke et fradrag. Det betyder, at det beløb, du får i nedslag, er identisk med det beløb, du får udbetalt. Hvis du har restskat, bliver den dog modregnet inden udbetaling.

Den første del af skattenedslaget vil blive udbetalt i forbindelse med årsopgørelsen for det indkomstår, hvor du fylder 64 år, og den anden del af skattenedslaget vil blive udbetalt i forbindelse med årsopgørelsen for det indkomstår, hvor du fylder 65 år.

Af ATP's hjemmeside www.atp.dk fremgår bl.a. følgende om arbejdstidskravet:

"Beskæftigelsesgrad under 100 %
Hvis der i brevet står, at din beskæftigelsesgrad er under 100 %, kan det være fordi, du i perioder har:
-arbejdet mindre end 27 t/uge eller 117 t/mdr,
- haft arbejde med løntilskud
- været arbejdsløs
- fået efterløn eller førtidspension og har forladt arbejdsmarkedet
Men der kan også mangle perioder i beskæftigelsesgraden, hvis fx:
- der er fejl i det ATP-bidrag, din arbejdsgiver har oplyst
- du har haft flere småjobs, der sammenlagt giver mindst 27 t/uge
- ikke alle ferieperioder er talt med, selv om du er fuldtidsbeskæftiget
- du har været syg, mens du var ansat.

Kontakt ATP inden 3 måneder
Hvis der mangler perioder med fuld tid i din beskæftigelsesgrad for 2010, skal du kontakte ATP for ikke at miste retten til et skattenedslag. Det skal du gøre senest 3 måneder efter, du modtog vores brev med opgørelsen for 2010. Derefter kan vi ikke ændre i opgørelsen.

Hvad er beskæftigelsesgraden?
Beskæftigelsesgraden viser, hvor stor en del af året, du har arbejdet på fuld tid. I ATP er fuld tid lig med, at du i den enkelte lønperiode har haft mindst:
- 27 t/uge (ugelønnet)
- 54 t/14. dag (14-dageslønnet)
- 117 t/mdr. (månedslønnet)

Kun lønperioder, hvor du opfylder timegrænsen, tæller med som fuld tid. Vi beregner din beskæftigelsesgrad ud fra de ATP-bidrag, der er indberettet for dig som lønmodtager.

Bemærk, at beskæftigelsesgraden ikke er din gennemsnitlige beskæftigelse hen over året - kun perioder, hvor du har timer nok, tæller med."

oooOOOooo

A har siden 19. januar 1998 været ansat som tekniker ved ...... med 37 timer pr. uge. Indtil 1. juni 2004 var han 14 dages lønnet, herefter overgik han (ifølge det i klageskrivelsen oplyste) til funktionærlignende ansættelse på månedsløn med 160,33 timer pr. måned og med fuld løn under sygdom, helligdage og ferie. Ugentlig arbejdstid udgjorde 37 timer pr. uge, indtil A fyldte 62 år den ... januar 2009.

Pr. 1. februar 2009 gik A på en seniorordning, med 29, 5 timer pr. uge, svarende til 128 timer pr. måned. Dette timetal blev bevaret, til A pr. 1. februar 2012 gik på folkepension. Der er fremlagt kopi af ansættelseskontrakten med tillæg i forbindelse med indgåelse af senioraftale pr. 1. februar 2009.

Lønnen udgjorde 291.413 kr. i 2009, 284.454 kr. i 2010 og 289.204 kr. i 2011.

Den ved ATP registrerede beskæftigelsesgrad udgjorde i 2009 59 % og i 2010 og 2011 100 %.

3. SKATs begrundelse

Skattecenter X har i kendelse af 23. juli 2012 afgjort, at der ikke kan indrømmes seniornedslag.

Begrundelse herfor, at A ikke opfylder kravet om fuldtidsbeskæftigelse, jf. afgørelsen fra ATP, idet den gennemsnitlige beskæftigelsesprocent er opgjort til 86 (note 1 "Beregnet for årene 2009-2011 inkl./sekr.").

SKAT skriver således om betingelsen:

" Arbejdstidskrav

Lønmodtagere skal opfylde et krav om fuldtidsarbejde. Det forudsætter som hovedregel, at der er betalt ATP-bidrag som fuldtidsbeskæftiget for hvert indkomstår fra det indkomstår, hvori personen fylder 60 år til og med det indkomstår, personen fylder 64 år.

Arbejdsmarkedets Tillægspension afgør, om en person er fuldtidsbeskæftiget. Det står i lov om skattenedslag for seniorer § 4, stk. 3. Se eventuelt atp.dk.

..........

Du har gjort indsigelse over forslag til afgørelse, idet du meddeler, at du har været fuldtidsbeskæftiget i 2008 og 2009 og du har sendt opgørelse, der viser en beskæftigelsesgrad på 92 og 100 for disse år."

Afslutningsvis anfører SKAT, at eftersom det er ATP, der afgør, om beskæftigelsesgraden er opfyldt, kan anmodningen om seniornedslag ikke imødekommes.

I udtalelsen til Ankenævnet præciserer SKAT, at årsagen til den lave gennemsnitlige beskæftigelsesprocent skyldes, at arbejdsgiver ikke havde indbetalt korrekt ATP i 2008 og 2009. Denne fejl skulle være rettet, men ATP har ikke ændret den opgjorte beskæftigelsesprocent.

4. Klagers opfattelse

A har i brev af 16. oktober 2012 påklaget den trufne afgørelse.
Det er hans opfattelse, at kravet til beskæftigelsesgraden er opfyldt, og at det alene beror på fejl hos arbejdsgiver, at de rigtige tal ikke er blevet indberettet rettidigt.

Herom anføres i klageskrivelsen:

"Min tidligere arbejdsgiver (...) har igennem årene undladt at beregne ATP under ferier for alle medarbejdere i firmaet.

Firmaet har erkendt fejlen om de manglende beregninger og indbetalinger og har foretaget rettelser i februar 2011 og igen i juli 2012, hvor en medarbejder overfor os oplyste, at hun stadig var i gang med at rette for flere hundrede medarbejdere.

Fra firmaets side var man ligeledes i kontakt med ATP i juli 2012, hvor man beklagede, at firmaets manglende kendskab til ATP reglerne, havde disse konsekvenser for flere medarbejdere, men ATP fastholdt, at der i henhold til lov om skattenedslag for seniorer ikke kunne rettes i procenterne efter udløb af indsigelsesfristen.

......

ATP bekræfter da også i de telefoniske henvendelser vi har haft med ATP, at kravet om fuldtidsbeskæftigelse er opfyldt, men henviser til indsigelsesfristen (altså lønmodtagerens eget ansvar, selv om der fejlindberettes fra virksomhederne)"

A har tidligere oplyst til SKAT, at arbejdsgiver grundet fejl i lønsystemet havde undladt at beregne og indbetale ATP-bidrag i samtlige ferieperioder, hvilket viser en alt for lav beskæftigelsesgrad i måneder, hvori der afholdes ferie. Fejlene blev rettet af (arbejdsgiver) i februar 2011, hvor firmaet indberettede de manglende timer til SKAT og indbetalte manglende bidrag til ATP.

Disse rettelser fremgår også ved ATP samt i min skattemappe for 2008 og 2009. ATP har dog afslået at ændre beskæftigelsesgraden med begrundelsen, at indsigelsesfristen ikke var overholdt.

A har vedlagt print fra skattemappen, der viser rettelser samt regneark med faktiske arbejdstimer i henhold til lønsedler og med rettelser til SKAT og ATP for 2008 og 2009.

Nævnet er bekendt med klage i sin helhed.

Bemærkninger til nævnets forslag:

A har i brev af 13. marts 2013 fremsat bemærkninger til nævnets forslag.

Med indsigelsen, der er nævnet bekendt, fremlagdes udskrifter fra ATP af henholdsvis 13. november 2012 og 22. februar 2013. Heraf fremgår, at der for henholdsvis 2009 og 2008 er indbetalt fuldt ATP-bidrag.

Derudover bemærkes, at fuldtidskravet i både 2008 og 2009 var opfyldt, hvilket den vedlagte oversigt fra ATP også dokumenter.

Omkring dispensation anføres følgende:

"Her er min klare opfattelse stadigvæk, at der ikke er tale om dispensation, idet jeg er fuldt berettiget til skattenedslag, da jeg opfylder alle betingelser i loven og der er betalt fuldt årsbidrag i alle 4 år, således at min korrekte beskæftigelsesprocent er 100 % i hvert af årene.

Det er den tidligere opgjorte beskæftigelsesprocent for 2009, som åbenbart ikke kan rettes, der trækker gennemsnittet under 90 %."

Endvidere gør A opmærksom på, at han måtte tilsende sit firma en ATP-vejledning, hvorefter arbejdsgiver i februar 2011 erkendte det manglende kendskab til ATP-loven. Herefter blev de manglende bidrag indbetalt.

A har efterfølgende haft telefonsamtaler med ATP, der har bekræftet fuldtidsbeskæftigelsen, men samtidig fastholder, at en opgørelse efter 3 måneder er endelig og ikke kan ændres.

Afslutningsvis anføres følgende:

"Når kravet om fuldtidsarbejde i 4 års perioden er dokumenteret bør en "teknisk detalje" som en fejlagtig beskæftigelsesprocent i et enkelt indkomstår ikke medføre afslag på skattenedslag, idet en person som har haft fuld beskæftigelse med lønarbejde i ansættelsesforhold i Danmark i årene mellem 60 og 64 år, således bliver ringere stillet end selvstændige samt personer, der har erhvervet indkomst i udlandet, da denne personkreds kan fremlægge dokumentation uden fastsatte frister."

Møde med nævnet

Derudover mødte A og dennes ægtefælle for nævnet den 11. april 2013 og uddybede det i klageskrivelsen og bemærkningerne anførte.

Parret kan ikke forstå afslaget, når alle betingelser er opfyldte i relation til både indtægtskrav, timekrav og fuld ATP-indbetaling i 4 år.

ATP kunne med lidt velvilje have rettet i procentsatsen for 2009.

A's ægtefælle oplyste, at det ingen steder på SKATs hjemmeside fremgår, at alle muligheder er opbrugte i forhold til nærværende sag.

Når loven nærlæses, er det klagers opfattelse, at den ikke er så skarpt formuleret, det afgørende er timekravet og dermed beskæftigelseskravet.

Endvidere oplyste parret, at i 2009 var ATP's hjemmeside ikke så god og udbygget, som den er nu. Det var mere eller mindre tilfældigt, at de blev opmærksomme på kravet til ATP-indbetaling også i ferieperioderne.

Det har således krævet et stort optrævlingsarbejde at få styr på lovgivningen, diverse pjecer mv.

(Arbejdsgiver) var altid bagud med ATP-indbetalinger og firmaets tillidsmænd var inde over for at få firmaet til at kigge herpå, da firmaet hårdnakket hævdede, at der ikke skulle indbetales ATP-bidrag for ferieperioder.

I forlængelse heraf oplystes, at ATP opkræver kvartalsvist, derfor havde A ikke mulighed for selv at tjekke indbetalingerne løbende, da firmaet hele tiden var mindst tre måneder bagud med indbetalingerne.

Hele miseren skyldtes, at de først rettede henvendelse til arbejdsgiver og ikke ATP, da de opdagede fejlen.

Med hensyn til oplysninger om seniornedslag oplyste A, at det først var med årsopgørelsen for 2011, han fik besked om manglende seniornedslag. Før dette tidspunkt var der således ikke anledning til at påse ATP-bidraget.

5. Regler, teori og praksis

(nævnets fremhævelser)

5.1. Lovregler

Lov om skattenedslag for seniorer

(Lovtekst udeladt/ Jura i SKAT)

5.2. Teori og praksis

Uddrag af SKATs vejledning om beregning af personlige indkomstskatter mv.

"H.2 Seniorskattenedslag

Seniornedslaget er indført med "Lov nr. 473 af 17. juni 2008 om skattenedslag for seniorer" Loven er gældende fra og med indkomståret 2010.

Målet med seniornedslaget er at øge beskæftigelsen blandt seniorer, ved at give den enkelte større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Ordningen er midlertidig og gælder for personer, der fylder 64 år i perioden 2010-2016, jf. SENIORL § 1, stk. 1. Det betyder, at personer, der er fyldt 60 år den 1. januar 2006 eller senere, har mulighed for at blive berettiget til seniornedslaget. Personer, der fylder 60 år i 2012, er sidste årgang, der er omfattet af ordningen.

......

For personer, der bliver 64 år i indkomstårene 2010 eller 2011, kan der udbetales op til henholdsvis 62.080 kr. og 82.780 kr. i alt, jf. SENIORL § 7, stk. 1-3. personer der bliver 64 år i 2012 og til udløbet af ordningen, kan få udbetalt op til 103.480 kr., jf. SENIORL § 7, stk. 1 og 3.

......

Der skal opfyldes en række betingelser for at få seniornedslaget, herunder til indkomstgrundlaget, beskæftigelsesgraden og betalt arbejdsmarkedsbidrag. Nedenfor gennemgås de enkelte betingelser og beregningsregler for indkomståret 2012:

Krav til skattepligt

I det indkomstår personen fylder 64 år, skal betingelserne for fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1 være opfyldt eller skattepligt efter samme lovs § 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, jf. SENIORL § 1, stk. 4 nr. 3.

........

Seniorindkomst; beskæftigelsesgrad

For at få seniornedslag skal der være indbetalt ATP som fuldtidsbeskæftiget i hvert indkomstår fra og med det indkomstår, hvori personen fylder 60 år, og til og med det indkomstår, hvori personen fylder 64 år, jf. SENIORL § 4, stk. 1 - dog ikke indkomstår før 2008. For personer, der fylder 64 år i 2012, skal der således være indbetalt ATP som fuldtidsbeskæftiget i indkomstårene 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. Kravet gælder dog kun de indkomstår, hvor mindst 75 % af seniorindkomsten er lønindtægt. Jf. SENIORL § 1, stk. 3. Man er fuldtidsbeskæftiget, når man har en beskæftigelsesgrad på mindst 90 %, jf. SENIORL § 4, stk. 4.

Hvis beskæftigelsesgraden er mindre end 90 % i et eller flere af indkomstårene, hvor 75 % af seniorindkomsten er lønindtægt, er det tilstrækkeligt, at gennemsnittet er på mindst 90 %, jf. SENIORL § 4, stk. 4.

......

Beskæftigelsesgraden beregnes af ATP, som videregiver oplysningerne til SKAT, jf. SENIORL § 5, stk. 1-3. Klage over beskæftigelsesgraden behandles af ATP, jf. SENIORL § 5, stk. 2.

.......

6. Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet finder efter en samlet og helt konkret vurdering grundlag for at indrømme A seniornedslag efter formålet med reglerne i Lov om skattenedslag for seniorer.

Skatteankenævnet bemærker indledningsvist, at i henhold til § 1 stk. 1 i lov om skattenedslag for seniorer kan en person, der i perioden fra og med indkomståret 2010 til og med indkomståret 2016 fylder 64 år, for de indkomstår, hvor personen fylder 64 og 65 år, få et nedslag i indkomstskatten.

Betingelserne herfor er følgende:

Nedslagsberettigede er personer, der

 • Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i ansættelsesforhold,
 • Erhverver indkomst i form af vederlag mv. for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold eller
 • Er selvstændig erhvervsdrivende, jf. lovens § 1, stk. 3.

Personen skal for at få nedslag

 • Overholde en indkomstgrænse i de indkomstår, hvor den pågældende fylder 57 år, 58 år og 59 år efter kapitel 2,
 • Opfylde et krav om fuldtidsbeskæftigelse i form af et indkomst- og arbejdstidskrav efter kapitel 3 og
 • Være skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1-4 eller 7, eller stk. 2, idet indkomstår, hvor vedkommende fylder 64 år, jf. lovens § 1, stk. 5.

For at være berettiget til seniornedslag skal alle betingelserne være opfyldt.

oooOOOooo

Nævnet finder efter en konkret vurdering af det på mødet forklarede, herunder om arbejdsgangen i firmaet vedrørende indbetalinger af ATP-bidrag ikke, det kan lægges klager til last, at arbejdsgiver har forholdt sig uvidende omkring reglerne for indbetaling af ATP-bidrag i ferieperioder.

Efter det forklarede har det således ikke været fysisk muligt for A at kontrollere, om de foretagne indbetalinger til ATP har været korrekte, ligesom der lægges vægt på, at det først med udskrivelse af årsopgørelsen for 2011 stod A klart, at betingelserne for seniornedslag ikke var opfyldte.

Som følge af forhold hos arbejdsgiver har det således ikke været muligt for A at påse, om de enkelte betingelser var opfyldte.

Jf. Lov om seniornedslag § 4, stk. 3, er det Arbejdsmarkedets Tillægspension der afgør, om en person er fuldtidsbeskæftiget. Af ATP's hjemmeside fremgår, at man som lønmodtager har pligt til selv at kontakte ATP, såfremt der på opgørelsen mangler perioder med fuld tid i beskæftigelsesgraden. Dette skal gøres senest 3 måneder efter, at brevet med opgørelsen modtages. Herefter er der ikke længere adgang for ATP til at korrigere i opgørelsen.

Hertil bemærker nævnet, at A reagerede umiddelbart efter oplysningen, og således ikke har forholdt sig i passivitet overfor hverken arbejdsgiver eller ATP.

At tidsfristen for ATP til at ændre beskæftigelsesgraden herved blev overskredet, findes ikke at kunne lægges A til last, når henses til dels de økonomiske konsekvenser, forholdet har for ham, dels de oplysninger, at ATP har givet A telefonisk, herunder om, at de materielle betingelser (herunder til arbejdstidskravet) var opfyldte.

Efter en helt konkret vurdering finder nævnet således, at A skal indrømmes seniornedslag efter formålet med reglerne i Lov om seniornedslag."

Klagers opfattelse og begrundelse

Klager har indsendt følgende bemærkninger til sagsfremstillingen:

"Den 16. maj 2013 modtager undertegnede med stor undren en skrivelse fra Jura i SKAT, dateret 15. maj 2013, hvori oplyses, at Skatteankenævnets i Xs afgørelse af 15. april 2013 ønskes forelagt for Skatterådet.

25. juni modtages brev fra SKAT X med oplysning om, at der er dannet ny årsopgørelse for 2011 indeholdende seniornedslag på baggrund af Skatteankenævnets afgørelse af 15. april samt at beløbet udbetales på min Nemkonto 2.7.2013.

1. juli 2013 modtages udkast til den sagsfremstilling, der skal forelægges for Skatterådet og man oplyser, at mine bemærkninger vil blive indarbejdet i sagsfremstillingen, hvis de har betydning for Skatterådets afgørelse?

Hvem afgør hvorvidt mine bemærkninger har betydning og vil blive indarbejdet?

Udkastet er behæftet med nogle fejl omkring datoerne for mine indsigelser overfor ATP of ATP-Ankenævnet samt nogle afsnit fra Skatteankenævnets afgørelse var gledet ud.

Efter telefonisk at have meddelt disse fejl i Jura i SKAT modtager jeg et rettet udkast dateret 8. juli 2013.

I mine kommentarer og synspunkter bruges nedenfor betegnelsen vi, idet det både er mig og min hustru, der har arbejdet med denne sag fra start af efteråret 2010 med en afklaring på, hvorfor ATP's opgørelser over beskæftigelsesgrader ikke viste de faktisk forhold.

Indledningsvis bemærkes at vi har svært ved at se det ulovlige i afgørelsen fra Skatteankenævnet, som blev truffet ud fra mine oplysninger om min tidligere arbejdsgiver (arbejdsgiver)'s problemer med korrekt træk og indbetaling af ATP, som blev rettet, hvorefter dokumentation på fuldtidsbeskæftigelse i alle årene 2008-2011 - printet ud fra selvbetjening på ATP kunne fremlægges.

Vi går ud fra, at også SKAT og Jura i SKAT er i besiddelse af disse dokumentationer.

Alle kravene til seniornedslag i henhold til loven er opfyldt - både til lovens bestemmelser om timekrav, indbetalt ATP-bidrag med fuldtidssats, indtægtsgrænse o.s.v.

Ifølge udkastet beror SKAT og Jura i SKAT's begrundelser alene på:

 1. A opfylder ikke kravet om fuldtidsbeskæftigelse, jf. afgørelse fra ATP og Ankenævnet for ATP.
 2. Skatteankenævnets afgørelse er utvivlsomt i strid med lov om seniornedslag og den heri indeholdte kompetencefordeling.

SKAT er bekendt med at timekravet i årene 2008-2011 er opfyldt i hver enkelt måned samt at fuldt bidrag til ATP er indbetalt og bogført ved ATP, ligeledes for hver enkelt måned i årene 2008-2001. Dette dokumenteres jo også i både skattemappe og ved print fra ATP.

I de telefonsamtaler vi har haft med ATP bestrider de ikke og kan heller ikke, at fuldtidskravet er opfyldt.

Blot vil ATP ikke rette i den forkerte opgjorte beskæftigelsesprocent for 2009, hvilket ATP med lidt velvilje sagtens kunne have gjort, da indsigelsen for 2009 skulle have været afgivet inden udgangen af september 2010, men kom i januar 2011, altså kun med få måneders forsinkelse, idet vi var igennem et større afklaringsarbejde forinden med hensyn til at få styr på regler omkring ATP bidrag under ferieafholdelse, lovgivning o.s.v.

I ATP's opgørelser fremgik ikke, at der skal betales ATP under ferier, og heller ikke på hjemmesiden for private dengang, hvilket langt hurtigere kunne have givet en forklaring på, hvorfor der ikke var indbetalt fuldt ATP-bidrag i visse måneder.

Det var først under "Erhverv" på hjemmesiden, vi kunne læse, at arbejdsgiveren også skal beregne ATP-bidrag under ferier.

Såfremt SKAT lader dette være afgørende for berettigelse af seniornedslag, ville der være tale om en krænkelse af lønmodtagerens retssikkerhed samt en helt urimelig forskelsbehandling mellem en lønmodtager i beskæftigelse i DK og en lønmodtager med arbejde i udlandet, eller en selvstændig, da disse til enhver tid har mulighed for at dokumenter fuldtidsbeskæftigelse.

Dette kan næppe være lovens intentioner, som blev vedtaget med henblik på at øge beskæftigelsen blandt seniorer.

Endvidere ville det således også være ATP, som afgør min ret til seniornedslag og ikke SKAT.

Under beskrivelse af de faktiske forhold i udkastet side 1 og 2

Ang. afsnittene der omtaler ATP's afslag på indsigelse og Ankenævnets for ATP's stadfæstelse.

Her er vores indtryk, at der aldrig har været en reel og saglig behandling af vor indsigelse i Ankenævnet for ATP, hvilket nedenstående indikerer.

Efter afslaget fra ATP den 23. januar 2011 kontaktes ATP telefonisk og vi får oplyst, at vi kan klage til ATP-Ankenævnet inden 4 uger, og skal vedlægge dokumentation i form af ansættelseskontrakt, lønsedler mv.

25. januar 2011 indsendes vor klage til ATP-Ankenævnet vedlagt:

 1. Kopi af afslag på indsigelse fra ATP
 2. ansættelseskontrakt
 3. regneark over timer med løn 2010-2009-2008
 4. samt kopi af lønsedler for 2010-2009-2008 som viser, at der ikke beregnes ATP under ferier.

31. januar 2011 modtages brev fra Ankenævnet for ATP, som bekræfter at have modtaget vor klage af 25. januar 2011.

9. marts 2011 modtages igen brev fra Ankenævnet for ATP. Brevet er vedlagt en skrivelse fra ATP til Ankenævnet, dateret 14. februar 2011 og sidste afsnit i brevet fra ATP lyder:

"Det er ATP's opfattelse, at vi ikke kan tage stilling til den fremsatte indsigelse, da denne er indkommet længe efter indsigelsesfristens udløb, hvorfor Ankenævnet efter skattenedslagslovens § 15 er afskåret fra at behandle klagen."

Ankenævnet oplyser, at vi har mulighed for at komme med bemærkninger til brevet af 14. februar fra ATP inden 14 dage.

15. marts 2011 tilskriver vi ATP-Ankenævnet med vore bemærkninger og vi har tilføjet nye oplysninger om, at min arbejdsgiver har indberettet de manglende timer til SKAT i februar 2011 samt at ATP har opkrævet de tilsvarende ATP-bidrag den 8. marts 2011, således at der nu kan vises en korrekt beskæftigelsesgrad.

25. marts 2011 modtages brev fra Ankenævnet for ATP, som stadfæster ATP's afgørelse, da heller ikke Ankenævnet kan dispensere fra skattenedslagslovens § 5, stk. 2.

Det er kun i opgørelserne fra ATP følgende tekst vises:

"Er der fejl i opgørelsen, skal du henvende dig til ATP inden 3 måneder, ellers betragtes opgørelsen som endelig."

Når vi har forespurgt ATP, hvorfra de har den hjemmel/kompetence til disse beslutninger, er der altid blevet henvist til § 5, stk. 2.

Her er vores påstand, at denne paragraf ikke er så skarpt formuleret, at ATP totalt kan afvise at rette en fejlagtig beskæftigelsesprocent efter 3 måneder, såfremt der er særlige forhold, der taler herfor og som også kan dokumenteres samtidig med at vi finder, at afvisningen fra ATP ikke er i overensstemmelse med SNL's § 4, stk. 3.

Især når ATP har kendskab til firmaets problemer med at få rettet på flere hundrede medarbejderes manglende ATP-bidrag og så sent som i juli 2012 har bedt firmaet om yderligere specifikationer over de mange rettelser.

24. februar 2012 modtages slutbrev fra ATP med opgørelse over beskæftigelsen i årene 2008-2011 og ATP meddeler, at de nu sender oplysningen videre til SKAT.

Igen gør vi i 2 mails indsigelse over, at beskæftigelsesgraden for 2009 og 2008 ikke er rettet, men modtager aldrig noget svar fra ATP.

Vi har nærlæst alle kapitler og paragraffer i Lov om seniornedslag, forarbejder til loven, orienteringer om seniornedslag i skattemappen o.s.v. og har ingen steder kunnet finde nogen tekst om, at retten til et seniornedslag helt er tabt, såfremt der ikke er gjort indsigelse på en opgørelse inden 3 måneder.

Vi skal derfor i den forbindelse opfordre SKAT eller Jura i SKAT til at fremlægge et sådant dokument på, at alle muligheder er opbrugte med hensyn til retten til seniornedslag."

Skatteankenævnets bemærkninger

Skatteankenævn X har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

Fra sekretariatets side præciseres det, at indstillingen derfra var stadfæstelse af SKATs afgørelse.

Jura i SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag vedrørende det formelle

Skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3:
Skatterådet kan efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen ændre en åbenbart ulovlig afgørelse, der er truffet af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn. Skatterådet har i den forbindelse ret til at indkalde materiale i en sag fra et skatte-, vurderings- eller motorankenævn.

SKM2013.95.SKAT Procedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal (uddrag):

"II Åbenbart ulovlig
Proceduren forudsætter, at SKAT efter vurderinger foretaget af Ankechefen og/eller Jura i SKAT finder, at ankenævnsafgørelsen er åbenbart ulovlig.

Ved denne vurdering er begrebet "åbenbart ulovlig" afgrænset efter følgende principper:

En afgørelse kan anses for åbenbart ulovlig, hvis den er

 • I utvivlsom modstrid med en lov eller en bekendtgørelse, eller
 • I utvivlsom modstrid med en fast domstolspraksis, eller
 • I utvivlsom modstrid med fast praksis i Landsskatteretten, og denne praksis ikke er underkendt ved domstolene.

En afgørelse kan ikke anses for åbenbart ulovlig, hvis

 • Der er tvivl om lovligheden af afgørelsen, eller
 • Afgørelsen hviler på et skøn eller en bevismæssig vurdering."

Lovgrundlag vedrørende det materielle

Lov om skattenedslag for seniorer § 4, stk. 3
Arbejdsmarkedets Tillægspension træffer afgørelse om, hvorvidt en person omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1, er fuldtidsbeskæftiget. (...).

Lov om skattenedslag for seniorer § 5, stk. 2
Arbejdsmarkedets Tillægspension udsender årligt en meddelelse til alle registrerede, jf. stk. 1, om den enkelte registrerede anses for fuldtidsbeskæftiget i det forudgående indkomstår. Den registrerede kan gøre indsigelse over for Arbejdsmarkedets Tillægspension inden for 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen.

Lov om skattenedslag for seniorer § 5, stk. 3
Arbejdsmarkedets Tillægspension sender efter indkomstårets udløb meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afgørelsen efter § 4, stk. 3. Meddelelsen sendes så betids, at afgørelsen kan indgå i årsopgørelsen fra told- og skatteforvaltningen, jf. § 10.

Lov om skattenedslag for seniorer § 14
Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning træffe afgørelse om, hvorvidt en person indtil videre og til og med det seneste indkomstår opfylder betingelserne i loven. Det gælder dog ikke kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter § 4. (...).

Af bemærkningerne til L 160 2007/2008 om skattenedslag for seniorer fremgår bl.a. i forhold til § 14 (lovforslagets § 13):

"Det foreslås desuden, at det af loven kommer til at fremgå, at SKAT ikke vil kunne tage stilling til kravet om fuldtidsbeskæftigelse efter § 4, idet dette spørgsmål hører under ATP."

Lov om skattenedslag for seniorer § 15
Hvis Arbejdsmarkedets Tillægspension har taget stilling til indsigelser efter § 5, stk. 2, eller § 5, stk. 3, kan Arbejdsmarkedets Tillægspension påklages til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

Begrundelse

Lov om skattenedslag for seniorer administreres af både SKAT og ATP. Dette har baggrund i, at der efter lov om skattenedslag for seniorer er et krav om fuldtidsbeskæftigelse. For at være fuldtidsbeskæftiget og dermed være berettiget til seniornedslag skal lønmodtagere både opfylde et lønkrav, der er baseret på arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget og et timekrav (beskæftigelsesgraden), der er baseret på ATP-bidraget.

Det er ATP der træffer afgørelse om, hvorvidt en person opfylder timekravet (beskæftigelsesgraden) jf. § 4, stk. 3, og ATP sender efter indkomstårets udløb meddelelse til told- og skatteforvaltningen om afgørelsen.

Indsigelser over ATP´s afgørelse/opgørelse skal ske til ATP senest 3 måneder efter modtagelse af opgørelsen, jf. lovens § 5, stk. 2 og § 5, stk. 3. Når ATP har truffet afgørelse i forhold til en sådan indsigelse, kan denne indbringes for Ankenævnet for ATP m.m., jf. § 15.

ATP har i denne sag afvist at ændre A's beskæftigelsesgrad, uanset der efterfølgende er indbetalt ATP-bidrag, således at A i princippet nu opfylder beskæftigelsesgraden. Det skyldes at indsigelsen over ATP's afgørelse ikke er sket inden for fristen på 3 måneder jf. § 5, stk. 2. Denne afgørelse er stadfæstet af Ankenævnet for ATP mm. ved kendelse af 25. marts 2011.

Umiddelbart efter modtagelsen af årsopgørelsen for 2011, hvoraf det fremgår, at SKAT ikke finder, at A er berettiget til seniornedslag og i den forbindelse henviser til skattemappen, anmoder A om genoptagelse, da han mener sig berettiget til seniornedslag.

SKAT træffer afgørelse om, at A ikke opfylder reglerne for seniornedslag, da kravet om fuldtidsbeskæftigelse ikke er opfyldt, eftersom A ikke har opfyldt beskæftigelsesgraden jf. ATP´s afgørelse herom.

SKATs afgørelse bliver påklaget til skatteankenævnet, der efter en samlet og helt konkret vurdering giver klager medhold og indrømmer klager seniornedslag efter formålet med reglerne i loven.

Skatteankenævnet anfører bl.a. i begrundelse for afgørelsen: "At tidsfristen for ATP til at ændre beskæftigelsesgraden herved blev overskredet, findes ikke at kunne lægges A til last, når henses til dels de økonomiske konsekvenser, forholdet har for ham, dels de oplysninger, ATP har givet A telefonisk, herunder om, at de materielle betingelser (herunder til arbejdstidskravet) var opfyldte".

Dermed ændrer skatteankenævnet ATP´s afgørelse om beskæftigelsesgraden. Dette strider direkte mod loven og dens forarbejder jf. bl.a. lovens § 14. Det er ATP, der træffer afgørelse i forhold til opfyldelsen af beskæftigelsesgraden med klageadgang til Ankenævnet for ATP.

SKAT kan således ikke ændre en afgørelse om beskæftigelsesgraden der er truffet af ATP. Det samme gælder for skatteankenævnet. Denne kompetence henhører under Ankenævnet for ATP, der i øvrigt i den konkrete sag har stadfæstet ATP´s afgørelse.

Det er på den baggrund Jura i SKATs opfattelse, at skatteankenævnets afgørelse utvivlsomt er i strid med lov om seniornedslag og den heri indeholdte kompetencefordeling.

Uanset det umiddelbart betragtet kan forekomme urimeligt, at arbejdstageren bliver ramt af, at arbejdsgiveren angiveligt ikke har administreret korrekt efter reglerne om ATP, er det Jura i SKATs opfattelse, at afgørelsen bør ændres, da skatteankenævnet ikke har kompetence til at træffe den omhandlede afgørelse.

Jura i SKATs bemærkninger til høringssvaret

Jura i SKAT skal bemærke, at spørgsmålet om, hvorvidt beskæftigelsesgraden er opfyldt i forhold til lov om seniornedslag henhører under ATP med klageadgang til Ankenævnet for ATP, som har truffet afgørelse i forhold til dette spørgsmål.

Jura i SKAT har således ikke kompetence til at forholde sig til klagerens bemærkninger i forhold til opfyldelsen af beskæftigelsesgraden.

Nærværende sag drejer sig således udelukkende om, hvorvidt Skatteankenævn X har haft kompetence til at træffe afgørelsen af 15. april 2013. Det er fortsat Jura i SKATs opfattelse, at dette ikke er tilfældet.

Jura i SKAT har ikke derudover bemærkninger til høringssvaret.

Indstilling

Jura i SKAT indstiller til Skatterådet, at afgørelsen ændres, da den må anses for åbenbart ulovlig, jf. skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Jura i SKATs indstilling.