Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt for moms, når der leveres varer i form af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere. Se ML § 46, stk. 1, nr. 8-10, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Afsnittet indeholder:

 • Regel: Omvendt betalingspligt for mobiltelefoner 
 • Regel: Omvendt betalingspligt for integrerede kredsløbsanordninger
 • Regel: Omvendt betalingspligt for spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere
 • Administrative regler
 • Undtagelse: Salg fra virksomheder, når salget udelukkende eller overvejende sker til private
 • Reglernes ikrafttrædelse og virkning.

Regel: Omvendt betalingspligt for mobiltelefoner

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager mobiltelefoner, fra en virksomhed, etableret her i landet.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 8, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Mobiltelefoner omfatter alle former for

 • mobile telefonapparater,
  • der er fremstillet eller tilpasset til anvendelse i forbindelse med et net med licens
  • og benyttet på specifikke frekvenser,
  • uanset om de har anden anvendelse eller ej.
 • Herunder smartphones.

Den danske lovbestemmelse gennemfører momssystemdirektivets artikel 199a, stk. 1, litra c, indført ved RDIR 2013/43/EU.

Definitionen af varetypen "mobiltelefoner" ifølge den danske lovbestemmelse svarer til den, der følger af direktivet. Se afsnit D.A.13.1 Lovgrundlag.

Regel: Omvendt betalingspligt for integrerede kredsløbsanordninger

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter, fra en virksomhed, etableret her i landet. 

Se ML § 46, stk. 1, nr. 9, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Integrerede kredsløbsanordninger omfatter

 • mikroprocessorer og centrale databehandlingsenheder
  • i den tilstand, som de er i,
  • inden de integreres i slutbrugerprodukter.

Den danske lovbestemmelse gennemfører momssystemdirektivets artikel 199a, stk. 1, litra d, indført ved RDIR 2013/43/EU.

Definitionen af varetypen "integrerede kredsløbsanordninger i den tilstand, som de er i, inden de integreres i slutbrugerprodukter" ifølge den danske lovbestemmelse svarer til den, der følger af direktivet. Se afsnit D.A.13.1 Lovgrundlag.

Regel: Omvendt betalingspligt for spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere

Aftageren er omvendt betalingspligtig for moms, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der modtager spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere, fra en virksomhed, etableret her i landet.

Se ML § 46, stk. 1, nr. 10, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Spillekonsoller tager sigte på maskiner, hvis objektive karakteristika og primære funktion viser, at de er bestemt til underholdningsformål (spil). Dog med undtagelse af sådanne apparater og maskiner, som aktiveres af mønter, pengesedler, bankkort, spillemærker eller lignende betalingsmidler.

Den danske lovbestemmelse gennemfører momssystemdirektivets artikel 199a, stk. 1, litra h, indført ved RDIR 2013/43/EU.

Afgrænsning og definition af varetyperne "spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere" ifølge den danske lovbestemmelse svarer til den, der følger af direktivet. Se afsnit D.A.13.1 Lovgrundlag.

Administrative regler

Den betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML § 50 b, ændret ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Undtagelse: Salg fra virksomheder, når salget udelukkende eller overvejende sker til private

 • Bestemmelserne om omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med
  • mobiltelefoner,
  • integrerede kredsløbsanordninger,
  • spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere
 • efter ML § 46, stk. 1, nr. 8-10,
 • gælder ikke for salg fra momsregistrede virksomheder,
 • hvis virksomhedernes afsætning af de pågældende varer 
  • udelukkende eller overvejende
 • sker til private forbrugere.

Se ML § 46, stk. 2, indført i momsloven ved lov nr. 1637 af 26. december 2013.

Bemærk

ML § 46, stk. 2, har til formål at undtage detailhandlens salg fra den omvendte betalingspligt.

Undtagelsen indebærer, at virksomheder, som ikke er registreringspligtige for moms efter andre bestemmelser, kan undgå en momsregistrering efter ML § 50 b ved at indkøbe de pågældende produkter i detailhandlen.

Opgørelsen af, om der udelukkende eller overvejende er tale om salg til private forbrugere, foretages med udgangspunkt i virksomhedens samlede salg af de pågældende produkter.

En virksomhed er som udgangspunkt omfattet af undtagelsen efter ML § 46, stk. 2, hvis mere end 50 pct. af virksomhedens samlede salg af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er og bærbare computere sker til private forbrugere.

Reglernes ikrafttrædelse og virkning

 • Indførelse af  
  • omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel med mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere efter ML § 46, stk. 1, nr. 8-10,
  • undtagelsesreglen for salg til private efter ML § 46, stk. 2, og
  • den betalingspligtige persons særskilte registreringspligt efter ML § 50 b,
 • træder i kraft den 1. januar 2014,
 • men har først virkning fra og med den 1. juli 2014.

Se ikrafttrædelses - og virkningsreglerne § 13, stk. 1, og § 13, stk. 3, jf. § 2, i lov nr. 1637 af 26. december 2013.