Indhold

Dette afsnit handler om tilbagebetaling af negative tilsvar af skatter og afgifter m.v. efter OPKL § 12.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udbetalingsfrister
  • Afbrydelse af udbetalingsfrister
  • Tilbageholdelse af beløb
  • Forholdet til skattekontoen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis en virksomheds tilsvar af skatter og afgifter m.v., der opkræves efter OPKL, for en afregningsperiode er negativt, betales beløbet tilbage til virksomheden. Se OPKL § 12, stk. 1.

Det samme gælder, når virksomheden ved en fejl har indbetalt for meget, eller når en godtgørelse eller lignende, som skal modregnes i virksomhedens tilsvar, overstiger tilsvaret. Se OPKL § 12, stk. 1.

Bestemmelsen omfatter kun egentlige fejl i relation til indbetalingen, dvs. fejlagtige indbetalinger af beløb, der er større end det angivne tilsvar, og fejl, der er begrænset til simple taste- og regnefejl. Se SKM2013.883.LSR.

Bestemmelsen omfatter ikke tilbagebetalinger, der følger af ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar efter SFL §§ 31-32. Se SKM2013.883.LSR.

Udbetalingsfrister

Udbetalingen skal ske senest 3 uger efter modtagelsen af angivelsen/indberetningen for den pågældende periode, hvis angivelsen/indberetningen af beløbet er modtaget rettidigt. Se OPKL § 12, stk. 2.

Hvis tilbagebetalingen skyldes en fejl i indbetalingen, skal beløbet betales tilbage seneste 3 uger efter det første af følgende to tidspunkter:

  • Virksomheden har gjort Skatteforvaltningen opmærksom på fejlen

  • Skatteforvaltningen har konstateret fejlen

Se OPKL § 12, stk. 2.

Afbrydelse af udbetalingsfrister

Udbetalingsfristen afbrydes, hvis Skatteforvaltningen ikke kan foretage kontrol af angivelsen eller indberetningen af beløb omfattet af OPKL § 2, stk. 1, 4. pkt., og dette skyldes virksomhedens forhold. Se OPKL § 12, stk. 3.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis virksomheden ikke kan fremlægge et sædvanligt momsregnskab eller fremlægge dokumenter, der kan give et sikkert grundlag for opgørelse og kontrol. Se SKM2001.334.ØLR.

Udbetalingsfristen er afbrudt indtil virksomhedens forhold ikke længere hindrer kontrollen. Se OPKL § 12, stk. 3.

Skatteforvaltningen kan også afbryde udbetalingsfristen eller stille krav om sikkerhed, indtil virksomhedens forhold er undersøgt, hvis Skatteforvaltningen vurderer, at udbetalingen på det foreliggende grundlag vil medføre en nærliggende risiko for afgiftstab. Se OPKL § 12, stk. 3.

Tilbageholdelse af beløb

Udbetalingen kan holdes tilbage, hvis der ikke er indgivet angivelser/indberetning vedrørende afregningsperioder, som er afsluttet. Se OPKL § 12, stk. 4.

Krav på tilsvar og eventuelle renter for disse perioder modregnes ved udbetalingen af negative tilsvar, selvom kravet ikke er forfaldent. Se OPKL § 12, stk. 4.

Udbetalinger kan også holdes tilbage, hvis virksomheden ikke har indsendt sin selvangivelse rettidigt. Se OPKL § 12, stk. 4.

Forholdet til skattekontoen

Hvis et negativt tilsvar indgår på skattekontoen, udbetales det kun, hvis det negative tilsvar modsvares af en kreditsaldo. Se OPKL § 12, stk. 5.

Reglerne modregning via skattekontoen er beskrevet i afsnit A.B.4.5.2.

Eksempel

En virksomhed opgør et negativt momstilsvar på 20.000 kr. og har samtidig en debetsaldo på skattekontoen på 7.000 kr.

Virksomheden vil i dette tilfælde alene få udbetalt 13.000 kr., idet de resterende 7.000 kr. anvendes til dækning af den eksisterende debetsaldo på skattekontoen.

Se bemærkningerne til lovforslag nr. 205 af 29. marts 2006.

Overdragelse af kravet på udbetaling

Krav på udbetalinger efter OPKL § 12 kan ikke overdrages før den afregningsperiode, som kravet vedrører, er udløbet. Se OPKL § 13, stk. 1.

Aftaler om sådanne overdragelser er ugyldige. Se OPKL § 13, stk. 1.

Det er heller ikke muligt at overdrage et udbetalingsbeløb, der er større end det, som kan opgøres efter modregning på skattekontoen efter OPKL § 12, stk. 5. Se OPKL § 13, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme

SKM2001.334.ØLR

Udbetalingsfrist efter dagældende momslovs § 63, stk. 2, afbrudt, da virksomheden ikke kunne fremlægge et sædvanligt momsregnskab eller dokumenter, der kunne danne sikkert grundlag for opgørelse og kontrol. Berettiget fristafbrydelse.

Dagældende momslovs § 63, stk. 2, svarer til OPKL § 12, stk. 3.

Landsskatteretskendelser
SKM2013.883.LSR Afgrænsningen af OPKL § 12, stk. 1.  
SKM2011.377.LSR Udbetalingsfrist afbrudt pga. uens fragtbreve fra selskab og transportør. Lagt til grund at det skyldtes underleverandør. Ikke godtgjort nærliggende risiko for afgiftstab. Ikke dokumenteret hindring af kontrol. Uberettiget fristafbrydelse.