Dato for udgivelse
07 Jan 2014 09:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2013 07:38
SKM-nummer
SKM2014.3.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5504361, 13-5504516, 13-5504437
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fast ejendom, helårsbolig anvendt som sommerbolig, administrativ praksis, arv.
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en fortjeneste ved salg af en andel af en helårsejendom kunne ske skattefrit efter administrativ praksis for salg af en helårsbolig anvendt som sommerbolig. Spørger havde erhvervet ejendommen ved arv.

Hjemmel

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-2, afsnit C.H.2.1.15.2

Spørgsmål:

Kan Skat bekræfte, at spørgers fortjeneste ved salg af en andel af en ejendom er skattefri?

Svar: Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har sammen med sin bror, og sin afdøde bror, sin faster og onkel ejet en ejendom, beliggende ved en fjord.

Spørger ejede en 1/9-del af ejendommen, spørgers bror ejede en 1/9-del, spørgers afdøde bror ejede en 1/9-del og spørgers faster, ejede en 1/3-del af ejendommen. Alle disse andele er solgt til spørgers onkel på grund af alder og sygdom. Spørgers onkel anvender stadig ejendommen til fritidsbolig.

Spørger har solgt sin 1/9-del til onklen.

Ejendommen er opført i 1903 eller 1904 af den lokale præst. Denne havde præstegården som helårsbolig, og ejendommen blev derfor opført og anvendt som sommerbolig af denne.

Ejendommen er erhvervet af spørgers bedsteforældre omkring 1927. Ejendommen blev på daværende tidspunkt anvendt som helårsbolig for familien.

Ved bedstemoderens død i 1992 arver spørgers far og spørgers fars 2 søskende ejendommen. Ved spørgers fars død i 2007 arver spørger, samt hendes 2 søskende faderens 1/3-del af ejendommen.

Ejendommen har vurderingsmæssig status som helårsbeboelse, men har af samtlige nuværende arvinger (spørgers faster, spørgers onkel, spørgers bror og spørgers afdøde bror), alene været anvendt som sommerbolig.

Spørger bor i A og har ikke på noget tidspunkt haft helårsbeboelse på ejendommen.

Siden erhvervelsen ved arv i 1992 har spørgers far, onkel og faster på skift benyttet ejendommen som sommerbolig. Spørger og spørgers søskende har - også før de arver ejendommen i 2007 efter deres far - været drivkraften bag, at ejendommen blev samlingssted for familien i sommerperioden.

Efter spørgers fars død i 2007 har spørger og spørgers søskende fortsat benyttet ejendommen som sommerbolig, sammen med deres onkel og faster. Typisk i perioden 1. april til 1. oktober.

Ejendommen har et areal på over 1400 m2. Iflg. servitut fra tingbogen er ejendommen fredet.

Ifølge erklæring fra B kommune af 24. juni 2013 er det meddelt:

"Udtalelse

Det skal i den anledning meddeles at B Kommune ikke vil være sindet at meddele landzonetilladelse til udstykning af ejendommen med henblik på opførelse af selvstændig bebyggelse.

Begrundelse

Som begrundelse for udtalelsen skal det oplyses, at ejendommen er beliggende i landzone, og at der kræves landzonetilladelse til udstykning af en grund til selvstændig bebyggelse.

Ejendommen er ligeledes omfattet af strandbeskyttelseslinje.

I henhold til Kommuneplanen er ejendommen beliggende i det åbne land, og den indgår ikke i en landsby eller sammenhængende bebyggelse.

I henhold til Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration bør der kun meddeles landzonetilladelse til udstykning og opførelse af nye boliger i det åbne land, når et byggeri ikke med rimelighed kan henvises til et planlagt område."

Ejendommen har ikke på noget tidspunkt været udlejet.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Eventuel avance ved afståelse af spørgers andel af ejendommen er skattefri, idet ejendommen har tjent som sommerbolig for spørger jf. ejendomsavancelovens § 8.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørgers fortjeneste ved salg af sin andel af en ejendom er skattefri.

Lovgrundlag

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8

Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt

1) ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m² eller

2) der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse eller

3) udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke.

(...)

Praksis

TfS 1998,118 LR

En helårsbolig, der af ejeren alene havde været anvendt som feriebolig, kunne ikke afstås skattefrit. Boligen var erhvervet ved delvis gave fra moderen, som beboede ejendommen også efter erhvervelsen. Ligningsrådet kom frem til, at ejendommen ikke kunne afstås skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

SKM2013.380.BR

Byretten fandt, at en helårsbolig erhvervet ved arv kunne sælges skattefrit. Retten lagde vægt på, at sagsøgeren sammen med hendes søskende iværksatte værgemål for moderen med den hensigt at købe ejendommen af moderen, således at ejendommen kunne blive i familiens eje som feriested, at værdien af ejendommen ved arveudlægget skete til den lavest mulige værdi, at salget af ejendommen alene var begrundet i broderens jobsituation, samt at alle tre søskende var og stadig er bosiddende i Københavnsområdet.

SKM2013.610.SR

Skatterådet bekræftede, at en eventuel fortjeneste ved salg af en andel af en helårsejendom kunne ske skattefrit efter administrativ praksis for salg af en helårsbolig anvendt som sommerbolig. Spørger havde erhvervet ejendommen ved arv. Ved afgørelsen blev lagt vægt på den lange ejertid og at ejendommen i hele ejertiden havde været anvendt som fritidsbolig for familien. 

Begrundelse

Ejendommen er vurderet som helårsbolig, men er af spørgers far og de andre arvinger blevet anvendt som fritidsbolig siden 1992, typisk i perioden 1. april til 1. oktober. Spørger har siden han arvede sin andel af ejendommen i 2007 ligeledes anvendt ejendommen som fritidsbolig. 

Ejendommen har et samlet areal på over 1400 m2.

Ifølge erklæring fra B Kommune kan ejendommen ikke udstykkes. ejendommen opfylder derfor arealkravene i forhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8.

Spørger har oplyst, at hun ikke på noget tidspunkt har haft helårsbeboelse på ejendommen. Ejendommen har således ikke tjent til bolig for spørger, og ejendommen kan hermed ikke omfattes af skattefritagelsen i "parcelhusreglen" i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Da ejendommen er vurderet som helårsbolig, opfylder ejendommen ikke kriterierne for at være omfattet af "sommerhusreglen" i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 stk. 2.

I TfS 1998,118 LR kunne en helårsbolig, der alene havde været anvendt som feriebolig af ejeren, ikke afstås skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Boligen var erhvervet ved delvis gave fra moderen, som beboede ejendommen også efter erhvervelsen.

Ligningsrådet tiltrådte i TfS 1998,118 LR, Birkerød Kommunes udtalelse om, at "fritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, findes ej heller at kunne anvendes. Ejerens benyttelse af ejendommen til ferie- og weekendophold medfører ikke, at ejendommen får karakter af sommerhusejendom eller lignende. Ligningsrådet tilføjer, at det ikke er udelukket, at et helårshus kan afstås skattefrit efter "sommerhusreglen" i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, hvis det dokumenteres, at huset er købt som og anvendt som sommerbolig.

Ifølge TfS 1998, 122 SKAT, som er Told -og Skattestyrelsens kommentar til TfS 1998,118 LR, fremgår det, at det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at helårshuse kun kan omfattes af § 8, stk. 2, hvis huset er købt og rent faktisk anvendt som sommerbolig.

I kommentaren fremgår det også, at det er Styrelsens opfattelse, at et helårshus, der købes som og anvendes som sådan, men som efterfølgende anvendes som sommerhus, ikke kan bringes ind under § 8 stk. 2. I de tilfælde hvor huset har tjent til (helårs)bolig for ejeren eller dennes husstand, er salget omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, idet ejeren har beboet det en del af ejerperioden. 

Ifølge administrativ praksis kan ejendommen således alene være omfattet af skattefritagelse, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

  • Formålet med anskaffelsen af ejendommen er anvendelse til private fritidsformål, og
  • Ejendommen rent faktisk har været anvendt til fritidsformål i hele ejertiden.

Hvis ejendommen er en sommerhusejendom eller lignende og hermed er direkte omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, gælder disse betingelser ikke, men begge betingelser skal være opfyldt, hvor der ikke er tale om en sommerhus ejendom eller lignende, og hjemlen til skattefritagelsen er i disse tilfælde den særlige administrative praksis.

I forhold til helårsboliger, der arves og efterfølgende anvendes af arvingerne til fritidsbolig, er udgangspunktet, at arvingerne ikke kan succedere i den afdødes anvendelse af boligen, men selv skal opfylde betingelserne i EBL § 8, stk., 1 eller stk. 2, eller administrativ praksis, for at kunne sælge en ejendom skattefrit. 

Ved arv har arvingerne som udgangspunkt ikke erhvervet ejendommen med fritidsformål for øje, idet arven automatisk gør dem til ejere af ejendommen, hvis ejendommen ikke sælges i boet. Der vil derfor være en skærpet bevisbyrde for, at formålet med erhvervelsen af ejendommen er til private fritidsformål.

I SKM2013.380.BR fandt byretten, at en helårsbolig erhvervet ved arv kunne sælges skattefrit. Retten lagde vægt på, at sagsøgeren sammen med hendes søskende iværksatte værgemål for moderen med den hensigt at købe ejendommen af moderen, således at ejendommen kunne blive i familiens eje som feriested, at værdien af ejendommen ved arveudlægget skete til den lavest mulige værdi, at salget af ejendommen alene var begrundet i broderens jobsituation, samt at alle tre søskende var og stadig er bosiddende i Københavnsområdet. Retten fandt herefter, at sagsøgeren i tilstrækkeligt omfang havde sandsynliggjort, at hensigten med erhvervelsen var, at anvende ejendommen som fritidsbolig.

I SKM2013.610.SR bekræftede Skatterådet, at en eventuel fortjeneste ved salg af en andel af en helårsejendom kunne ske skattefrit efter administrativ praksis for salg af en helårsbolig anvendt som sommerbolig. Spørger havde erhvervet ejendommen ved arv. Ved afgørelsen blev lagt vægt på den lange ejertid og at ejendommen i hele ejertiden havde været anvendt som fritidsbolig for familien. 

Spørger har ejet ejendommen sammen med sin bror og sin afdøde brors hustru, sin onkel og sin faster frem til spørgers onkel overtager hele ejendommen. Spørgers ejerandel var 1/9-del. Ejendommen er erhvervet af spørgers bedsteforældre omkring 1927. Ved bedstemoderens død i 1992 arvede spørgers far og hans to søskende ejendommen. I 2007 dør spørgers far og spørger arver ejendommen sammen med sine to søskende. 

Det lægges ifølge spørgers oplysninger til grund, at spørger sammen med de andre arvinger siden 2007 har anvendt ejendommen til fritidsbolig. Siden 1992 har spørger og spørgers søskende været drivkraften bag, at ejendommen fortsat blev anvendt som samlingssted for familien om sommeren.  

Ejendommen vil efter overdragelsen til spørgers onkel fortsat blive anvendt til fritidsbolig for denne.

Ejendommen har således i en årrække været anvendt som fritidsbolig for familien. De seneste 6 år har spørger været ejer af en andel af ejendommen, men også tidligere har spørger og resten af familien anvendt ejendommen udelukkende som fritidsbolig.

Henset til denne ejertid og at ejendommen af spørges forældre ikke har været anvendt som helårsbolig, samt at ejendommen i hele perioden efter overtagelsen fra først spørgers bedstemoder og dernæst spørgers far har været anvendt til fritidsbolig for familien, anser SKAT den skærpede bevisbyrde for, at formålet med erhvervelsen har været private fritidsformål for at være løftet. Spørgers andel af ejendommen opfylder derfor begge betingelser for at være omfattet af administrativ praksis og kan sælges skattefrit.  

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.