Dato for udgivelse
20 Dec 2013 15:19
Til
Autoophugningsvirksomheder
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Når en bilejer afleverer en udtjent bil hos en registreret autoophugningsvirksomhed, skal autoophugningsvirksomheden betale moms af virksomhedens affaldsbehandling af bilen for bilejeren. Momsen skal beregnes af virksomhedens almindelige salgspris, hvis en sådan findes. Er der er tale om en byttehandel, hvor ejerens betaling for affaldsbehandlingen modsvares helt eller delvist af bilens skrotværdi, skal momsen beregnes af virksomhedens kost- og/eller fremstillingspris for affaldsbehandlingen.

Se også styresignalet Momsgrundlaget ved affaldsbehandling af biler, udsendt 20.12.2013.


Ophugningsvirksomheden skrotter bilen, og bilejeren får betaling for skrotværdien

I forbindelse med afleveringen af bilen til autoophugningsvirksomheden vil der normalt ske følgende:

Bilejeren giver autoophugningsvirksomheden transport i skrotningsgodtgørelsen fra Miljøordningen for Biler, og autoophugningsvirksomheden bliver ejer af de reservedele mv., som den skrottede bil indeholder.

Momsen af affaldsbehandlingen skal som udgangspunkt beregnes af virksomhedens almindelige salgspris, hvis en sådan findes.

Typisk vil virksomheden imidlertid ikke have en almindelig pris for affaldsbehandlingen, fordi virksomheden får transport i skrotningsgodtgørelsen og får ejerskab til reservedele mv., hvor sidstnævnte repræsenterer en værdi, som ofte overstiger virksomhedens omkostninger til skrotning af bilen.

Bilejeren vil derfor modtage et nettobeløb fra ophugningsvirksomheden, som svarer til skrotningsgodtgørelsen tillagt værdien af reservedelene mv., men fratrukket prisen for skrotningen. I det tilfælde skal momsen beregnes af virksomhedens kost- og/eller fremstillingspris for affaldsbehandlingen.

Hvordan beregnes kost-/fremstillingsprisen for affaldsbehandlingsydelsen?

Da affaldsbehandlingsydelsens træk på ressourcer i virksomheden afhænger af den enkelte virksomheds opbygning, struktur og antallet af miljøbehandlede biler på årsbasis, skal virksomheden opgøre kost-/fremstillingsprisen for ydelsen på grundlag af en individuel opgørelse af omkostningerne til affaldsbehandlingen. 

Opgørelsen skal omfatte samtlige de direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med virksomhedens håndtering af de udtjente biler.

Der skal principielt fastsættes en værdi for hver enkelt udført delkomponent i affaldsbehandlingen, ligesom den vil skulle omfatte værdien af eventuelle tillægsydelser, såsom transport af den udtjente bil.

De omkostninger, som skal indgå i virksomhedens beregning af kost-/fremstillingsprisen, skal omfatte arbejdsløn vedrørende:

 • Selve den fysiske miljøbehandling.
 • Håndteringen af bilen før og efter behandlingen. 
 • Papirarbejde, opmærkning mm.

Herudover skal omkostningerne omfatte udgifter til:

 • Værktøj, lifte, skærebrændere, trykværktøj mm.
 • Hjælpematerialer og forbrugsstoffer.
 • El og varme.
 • Vedligeholdelse af værktøj og selve arbejdspladsen.
 • Afskaffelse af affald ved miljøbehandlingen.

Ovenstående udgiftsarter er ikke udtømmende.

Den medgåede tid til miljøbehandling skal kunne dokumenteres i form af et tidsstudium af selve miljøbehandlingen af forskellige typer biler, både normale og trafikskadede biler, og under hensyntagen til årstider og vejrlig. Et gennemsnitligt tidsforbrug kan anvendes i beregningen.

Eksempel:

Grundlaget for beregningen er en timeløn for:

 • Værksted: 208,00 kr.
 • Opmærkning: 255,00 kr.
Arbejdsløn - miljøbehandling, 30 min. 104,00 kr.
Opmærkning/papirarbejde, 12 min.  51,00 kr.
Håndtering af bil, 6 min.  20,80 kr.
Elektricitet + varme     35,00 kr.
Arbejdsplads/værktøj 80,00 kr.
Bortskaffelse af diverse affaldsfraktioner*  4,00 kr.
Forbrugsmaterialer  5,00 kr.
Samlet beløb      299,80 kr.

*Posten "bortskaffelse af diverse affaldsfraktioner" vedrører kølervæske, koblingsvæske, bremsevæske og radioer.

Hvordan skal virksomheden lave sin faktura?

Momsregistrerede virksomheder skal udstede sædvanlig faktura til sin kunde.

Ved byttehandel skal begge parter i handlen principielt udstede faktura.

Dog skal private ikke udstede faktura. Den momsregistrerede autoophugningsvirksomhed skal i stedet for udstede et særskilt afregningsbilag, eventuelt udstede en kombination af en faktura og et afregningsbilag. Når den udtjente bil afleveres af en privat, må der ikke beregnes moms af skrotværdien af bilen, som tages i bytte.

Hvis begge parter i en byttehandel er momsregistrerede virksomheder, og begge parter skal betale moms af det, de leverer, er det tilstrækkeligt, at den ene af parterne udsteder en faktura med begge parters momsregistreringsnumre påført fakturaen.

Eksempel:

FAKTURA/afregning/privat*
Beskrivelse af vare/ydelse
Affaldsbehandling 300,00 kr.
Moms 75,00 kr.
Skrotningspræmie til ejer   1.750,00 kr.
Skrotværdi af bil   1.125,00 kr. - 2.875,00 kr.
Til betaling/udbetaling -2.500,00 kr.


* På fakturaen skal der desuden stå:

 • Fakturanummer
 • Den dato, du har udstedt fakturaen
 • Virksomhedens momsnummer, navn og adresse
 • Kundens navn og adresse
 • Leveringsdato, hvis denne er forskellig fra fakturadato
 • Gældende momssats (25 procent)